Міжнародний менеджмент Анотація Актуальність дисципліни icon

Міжнародний менеджмент Анотація Актуальність дисципліни
Скачати 69.93 Kb.
НазваМіжнародний менеджмент Анотація Актуальність дисципліни
Дата22.08.2012
Розмір69.93 Kb.
ТипДокументи

Міжнародний менеджмент


Анотація


Актуальність дисципліни. За перехідного періоду розвитку економіки України особливо важливим для стабільного її розвитку вважається ефективна робота суб'єктів господарської діяльності на зарубіжних ринках. Окрім отриманого доброго іміджу на міжнародній арені, наша держава буде спроможна збільшити обсяг валютних надходжень, що значно покращує майбутнє національної валюти нашої держави та перспективи стабільного розвитку економіки України..

Дисципліна «Міжнародний менеджмент» є нормативною.

^ Мета навчальної дисципліни — формування системи теоретичних знань і практичних навичок з управління діяльністю ТНК.

Завданням вивчення дисципліни є:

вивчення середовища й сучасних теоретичних основ міжнародного менеджменту, пов'язаних із процесами глобалізації та інтернаціоналізації, розвитком різноманітних форм міжнародного бізнесу, формуванням національних і регіональних шкіл менеджменту в різних країнах, а також особливостей менеджменту в міжнародних компаніях за участю українських підприємств;

вивчення стратегій і особливостей застосування основних функцій менеджменту в практиці управління міжнародними компаніями, у тому числі за участю підприємств України;

вивчення системи менеджменту людських ресурсів у транснаціональних корпораціях і здобуття навичок відбору кадрів, проектування службових стосунків і виробничої демократії в компаніях, які діють в Україні;

засвоєння основних моделей і інструментів керівництва в системі міжнародного менеджменту, головних ланок міжнародних комунікацій та особливостей мотивації працівників транснаціональних корпорацій;

розвиток уміння застосовувати методи та інструментарій міжнародного менеджменту на українських підприємствах (в організаціях).


Предмет дисципліни система управлінських відносин, методів та інструментів у міжнародних корпораціях.

^ Структурно-логічне місце дисципліни в навчальному процесі підготовки фахівців. Вивчення дисципліни "Міжнародний менеджмент" передбачає попереднє ознайомлення студентів із такими науковими дисциплінами як "Основи менеджменту", "Економічна теорія", "Економіка підприємств" і ін., а також проходження практики в установі або структурному підрозділі установи, що працює в сфері банківської справи, податків, бухгалтерського обліку або аудиту.


В результаті вивчення дисципліни студенти повинні

знати:

 • значення й складові середовища міжнародного бізнесу, вплив глобалізації на управління транснаціональними корпораціями;

 • сутність і складові міжнародного менеджменту, його зв'язок з міжнародним бізнесом і сфери використання в Україні;

 • особливості менеджменту міжнародних корпорацій за умов різних національних культур, основні національні школи менеджменту;

 • основні типи сучасних стратегій міжнародних корпорацій та їх реалізацію в Україні;

 • особливості реалізації основних функцій менеджменту в міжнародних корпораціях та їх використання в Україні;

 • систему управління людськими ресурсами в транснаціональних корпораціях і її особливості в Україні;

 • основні проблеми й перспективи розвитку міжнародного менеджменту в контексті дальшої глобалізації бізнесу та їх специфіку в Україні.


уміти:

 • аналізувати середовище діяльності компанії, що здійснює міжнародні господарські операції;

 • визначати конкретні вимоги до менеджерів, що працюють у країні, та їхню здатність пристосовуватись до місцевих умов;

 • вибирати конкретні стратегії розвитку бізнесу міжнародної компанії з урахуванням її пріоритетів та особливостей країни;

 • застосовувати сучасні процедури розробки планів та прийняття управлінських рішень у процесі діяльності міжнародної компанії в певній країні;

 • проектувати організаційні структури управління для міжнародної корпорації в цілому та її підрозділів у певній країні;

 • готувати пропозиції керівництву міжнародної компанії щодо поліпшення мотивації персоналу з урахуванням особливостей національних культур;

 • вибирати ефективний стиль керівництва залежно від рівня управління міжнародною корпорацією та специфіки культури певної країни;

 • складати програми тренінгу різних категорій персоналу міжнародних корпорацій;

 • розробляти для географічних відділень програми розвитку компанії (реструктуризації, реінжинірингу).

У процесі вивчення дисципліні студенти повинні засвоїти матеріал, отриманий не тільки на лекційних заняттях, але й самостійно розглянути окремі питання курсу (див. питання для самостійного вивчення курсу). Закріплення матеріалу здійснюється на семінарських заняттях. Перевірка отриманих знань здійснюється у вигляді самостійних робіт, які студенти повинні виконати у вільний від навчання час. На протязі курсу передбачено написання двох самостійних робіт. Також, після кожної теми планується перевіряти рівень знань студентів за допомогою тестів. Після вивчення курсу студенти повинні скласти іспит та написати курсову роботу.

Розподіл навчальних годин за видами занять, форми поточного і підсумкового контролю встановлені відповідно до навчального плану підготовки за спеціальністю – «Міжнародна економіка», який затверджений ректором Української академії банківської справи, та погоджений з Департаментом персоналу Національного банку України, Департаментом вищої освіти Міністерства освіти і науки України, Науково-методичним центром вищої освіти Міністерства освіти і науки України та Науково-методичною комісією з економіки і підприємництва.

^

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ


Розподіл навчального часу за темами та видами навчальної роботи наведено в таблиці 1.


Таблиця 1

Погодинний розподіл навчального часу за темами і видами навчальної роботи


№ п\пНазва тематичного блоку та тем в рамках блоку
^

Кількість годин


Лекції

Cемінар.

заняття

Перев. контр.р.

Курсова робота

Екзамени

Загалом

1.


Сутність, цілі та завдання міжнародного бізнесу та міжнародного менеджменту

  1. Суть і характерні риси міжнародного менеджменту

  2. Середовище міжнародного менеджменту

4


4


-

-

-

-

2.


Основні функції міжнародного менеджменту

2.1. Стратегічне планування в міжнародних корпораціях

2.2. Прийняття рішень у міжнародних корпораціях

4


4


-

-

-

-

3.


Процес глобалізації та інтегровані структури міжнародного бізнесу

3.1. Організаційний розвиток міжнародних корпорацій

3.2. Управління людськими ресурсами в міжнародних корпораціях

3.3. Керування і комунікації в міжнародних корпораціях


6


4


-

-

-

-

4.


Фінансові рішення в ТНК

4.1. Контроль і звітність в міжнародних корпораціях

4.2. Фінансовий менеджмент в міжнародних корпораціях

4.3. Інвестиційні операції міжнародних корпорацій


6


4

-

-

-

-


Продовження таблиці 1


5.

Сучасні технології міжнародного менеджменту

5.1. Технологічна політика в міжнародних корпораціях

5.2. Торговельні операцій міжнародних корпорацій

5.3. Етика і соціальна відповідальність міжнародних корпорацій

5.4. Становлення глобального бізнесу

6

6

-

-

-

-
Всього:


26


22 (44)


6

69

17

166

Схожі:

Міжнародний менеджмент Анотація Актуальність дисципліни iconМіжнародний менеджмент Анотація Актуальність дисципліни
Окрім отриманого доброго іміджу на міжнародній арені, наша держава буде спроможна збільшити обсяг валютних надходжень, що значно...
Міжнародний менеджмент Анотація Актуальність дисципліни iconМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Міжнародний менеджмент" спеціальності 050104 "Фінанси "
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Міжнародний менеджмент"/ Укладач: К. В. Савченко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010.–...
Міжнародний менеджмент Анотація Актуальність дисципліни iconАнотація Дисципліни „Міжнародний менеджмент” 1й семестр, магістратура викладач: к е. н., доцент Кужелєв М. О
Опанування сучасного досвіду управління міжнародними компаніями (тнк) дозволяє не тільки успішно працевлаштовуватися випускникам...
Міжнародний менеджмент Анотація Актуальність дисципліни iconАнотація дисципліни «Міжнародна інвестиційна діяльність» Актуальність
Актуальність. Міжнародна інвестиційна діяльність посідає особливе місце у системі сучасного міжнародного бізнесу. Це обумовлено багатьма...
Міжнародний менеджмент Анотація Актуальність дисципліни iconАнотація дисципліни «Міжнародна інвестиційна діяльність» Актуальність
Актуальність. Міжнародна інвестиційна діяльність посідає особливе місце у системі сучасного міжнародного бізнесу. Це обумовлено багатьма...
Міжнародний менеджмент Анотація Актуальність дисципліни iconАнотація дисципліни Актуальність курсу «Грошово-кредитні системи зарубіжних країн»
move to 0-16380981
Міжнародний менеджмент Анотація Актуальність дисципліни iconМ. П. Пан Методичні вказівки до виконання практичних І самостійних робіт з навчальної дисципліни «Міжнародний менеджмент»
Методичні вказівки до виконання практичних І самостійних робіт з навчальної дисципліни «Міжнародний менеджмент» (для студентів 5...
Міжнародний менеджмент Анотація Актуальність дисципліни iconМіжнародний менеджмент
Попередні курси: менеджмент, управління персоналом, фінанси підприємства, інвестиційний менеджмент, стратегічний менеджмент
Міжнародний менеджмент Анотація Актуальність дисципліни iconАнотація дисципліни Бізнес-статистика
...
Міжнародний менеджмент Анотація Актуальність дисципліни iconАнотація дисципліни «фінансовий менеджмент у банку» Викладач: к е. н., доцент Герасименко Раїса Андріївна вступ навчальна дисципліна «Фінансовий менеджмент у банку»
«Гроші та кредит» «Центральний банк І грошово-кредитна політика», «Банківські операції», «Аналіз банківської діяльності», «Менеджмент»,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи