Договір № на виконання науково-дослідних робіт icon

Договір № на виконання науково-дослідних робіт
Скачати 348.82 Kb.
НазваДоговір № на виконання науково-дослідних робіт
Дата19.10.2012
Розмір348.82 Kb.
ТипДокументи

ДОГОВІР № ______

на виконання науково-дослідних робіт


м. Одеса

20__ р.Одеський національний економічний університет, в особі Ректора Звєрякова Михайла Івановича, діючого на підставі Статуту, далі – Виконавець і Замовник: _________________________________________________________________________, в особі _____________________________________________діючого на підставі _________________, уклали договір про наступне.

1. Предмет договору


1.1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов’язання провести за завданням Замовника наукові дослідження:

найменування наукової темиа Замовник зобов’язується прийняти виконану роботу та оплатити її.

1.2. Наукові, технічні, економічні та інші вимоги до наукової продукції, що є предметом договору, визначаються Технічним завданням, яке є невід’ємною частиною цього договору (Додаток 1).

1.3. Термін здачі робіт за договором «_____»________________20___р.

1.4. Зміст, терміни виконання основних етапів визначаються Календарним планом, що є невід’ємною частиною цього договору (Додаток 2).

1.5. Прийняття та оцінка наукової продукції здійснюються відповідно Технічному завданню (Додаток 1).

1.6. Виконані за договором наукові дослідження є власністю Замовника з урахуванням того, що права винахідника охороняються патентним законодавством, а права автора – авторським правом. При використанні інших додаткових джерел фінансування право сторін на створену продукцію погоджується сторонами в додатковій угоді.

1.7. Виконавець може використовувати результати теми для власних потреб з науковою метою, а для отримання прибутку лише за умов, визначених додатковою угодою.


  1. Вартість робіт та порядок розрахунків

2.1.Вартість наукової роботи визначається календарним планом та складає

_______ тис. грн.______________________________________ в т.ч. ПДВ _____________

сума в гривнях прописом

відповідно до Протоколу узгодження вартості науково-технічної роботи (Додаток 3).


Без ПДВ (згідно із ст. 197.1.22. Податкового Кодексу України).

Планова калькуляція кошторисної вартості робіт та розрахунки витрат за статтями наведені у Додатку 4.

2.2.Оплата за кожний етап проводиться у такі терміни:

а) у строк до 10 календарних днів Замовник оплачує Виконавцю 50% від загальної суми етапу.

б) 50% від загальної суми цього етапу перераховується Виконавцю Замовником у строк до 3 банківських днів після підписання акту прийому-передачі.

2.3. Остаточний розрахунок за кожним етапом здійснюється після здачі роботи за актом прийому-передачі в термін 3 банківських днів зі дня його підписання.


^ 3. Порядок та строки здавання і приймання робіт


3.1. Перелік наукової, технічної та іншої документації, що підлягає оформленню та здаванню Виконавцем Замовнику на окремих етапах виконання і по закінченню договору, визначається технічним завданням, що є частиною договору (додаток 3).

3.2. Виконання проміжних етапів оформлюється Виконавцем актами здачі-приймання, які направляються Замовнику відповідно до календарного плану.

3.3. При завершенні робіт Виконавець подає Замовнику акт здачі-приймання наукової продукції з додаванням до нього комплекту наукової, технічної та іншої документації, передбаченої технічним завданням та умовами договору.

3.4. Замовник протягом 5 робочих днів з дня отримання акту здачі-приймання робіт та звітних документів, зазначених у п. 3.3 цього договору, зобов’язаний надіслати Виконавцю підписаний акт здачі-приймання наукової продукції або мотивовану відмову від приймання робіт.

3.6. У разі дострокового виконання робіт Замовник має право достроково прийняти та оплатити їх за ціною, що вказана в договорі.

3.7. Якщо в процесі виконання роботи з’ясовується недоцільність подальшого її проведення, Виконавець повинен призупинити роботу та повідомити про це Замовника протягом 5 робочих днів після її призупинення. Після повідомлення сторони повинні протягом 10 днів розглянути питання про доцільність продовження роботи. Відповідне рішення оформлюється Протоколом сторін.


^ 4. Відповідальність сторін


4.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором Виконавець та Замовник несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

4.2. В разі виникнення форс-мажорних обставин Замовник зобов'язаний надіслати письмове повідомлення виконавцю не пізніше 15 днів з моменту їх виникнення.

4.3. Науково-дослідна робота виконується за відкритим планом, без обмежуючих грифів.

4.4. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується у Господарському суді Одеської області.


5. Інші умови


5.1. За згодою сторін зміст пунктів технічного завдання, термін дії Договору або етапів Календарного плану, а також вартість робіт за договором (в тому числі при несвоєчасному отриманні Виконавцем фінансування на виконання цієї роботи) можуть бути змінені в процесі виконання роботи, що оформлюється додатковою угодою, яка є невід’ємною частиною Договору. Внесення змін до калькуляції кошторисної вартості проводиться за 30 днів до початку наступного етапу на підставі додаткової угоди до цього Договору.

5.3. Інші умови за розсудом сторін

^ 6. Термін дії договору та юридичні адреси сторін


6.1. Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до ___ _______ 20__р.

6.2. Юридичні адреси і банківські реквізити:

Замовник: Виконавець:65082, м. Одеса, вул. Преображенська, 8,Одеський національний економічнийуніверситет, Р/р № 31258272210329,код ЕДРПОУ – 02071079, МФО – 828011,КПК – 2201040, БАНК – ГУ ДКУ в Одеській областітел. 33-24-87, 723-49-40^ 6.3. Додатки, що є невід'ємною частиною договору:


6.3.1. Технічне завдання на створення наукової продукції (Додаток 1).

6.3.2. Календарний план робіт на створення наукової продукції (Додаток 2).

6.3.3. Протокол узгодження ціни на наукову продукцію (Додаток 3).

6.3.4. Планова калькуляція кошторисної вартості робіт (Додаток 4).


^

Замовник Виконавець


________________________ Ректор

________________________ ____________ Звєряков М.І.

М.П.


Додаток 1

до Договору №

від «___» _______20 __ р.


^ ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на створення наукової продукції


________________________________________________________________

найменування продукції

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________


1. Підстава для проведення робіт


___________________________________________


Строк початку «____» ___________ 20__ р.,

закінчення роботи «___» ___________ 20 __ р.


^ 2. Мета і вихідні дані для проведення робіт

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________


^ 3. Етапи виконання робіт№№

п/п

Найменування етапів

виконання НДР

Термін виконання

робіт (початок - кінець)

число, місяць, рік

Наукова продукція та інші матеріали, що підлягають здачі замовнику

1

2

3

44. Основні вимоги до виконання НДР

^

НДР повинна використовуватись з урахуванням сучасних


досягнень у напрямку досліджень


5. Спосіб реалізації результатів НДР

^

Результати частково публікуються у провідних фізичних журналах,


ЗАМОВНИКУ буде передано заключний звіт
  1. ^ Перелік наукової документації, що надається після закінчення робіт, етапів


По закінченню етапів робіт Замовнику надається:

анотований звіт;

Акт здавання-приймання науково-технічної роботи;

По закінченню науково-технічної роботи Замовнику надається:

науковий звіт, складений відповідно до вимог діючого ДОСТу;

Акт здавання - приймання науково-технічної роботи


  1. ^ Порядок розгляду і приймання НДР


Виконавець

Замовник


Ректор____________ Звєряков М.І.
____________

М.П. М.П.


ПОГОДЖЕНО:


Начальник НДЧ ОНЕУ Науковий керівник НДР

______________ Карпов В.А. _______ ________________

“_____” __________ 20__ р. (ПІБ)

“_____” __________ 20__ р.


Додаток 2

до Договору №

від «___» _______ 20 _ р.


^

Календарний план


виконаних робіт на 20 __ р.

по створенню наукової продукції

(виконання науково-дослідної роботи)


___________________________________________________________________

(найменування наукової продукції)


___________________________________________________________________
№№

п/п

Найменування і зміст етапу

Термін виконання:

початок–закінченняРозрахункова ціна етапу

Наукова продукція (чим закінчується етап)

1

2

3

4

5

Виконавець

Замовник


Ректор____________ Звєряков М.І.
_____________Додаток 3

до Договору №

від «___» __________ 20 _р.


ПРОТОКОЛ

узгодження ціни на наукову продукцію


____________________________________________________________

найменування наукової продукції

____________________________________________________________


____________________________________________________________

Ми, що нижче підписалися від особи Замовника

____________________________________________________________

посада, прізвище, ім’я та по батькові

та від особи Виконавця

____________________________________________________________

посада, прізвище, ім’я та по батькові


засвідчуємо, що сторонами досягнуто узгодження про обсяг ціни на

створення (передачу) наукової продукції

___________________________________________________________

загальний термін виконання


____________________________________________________________

загальна сума цифрами, прописом


Даний протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків

між виконавцем та замовником


^

Виконавець Замовник


Ректор ________________________

___________ Звєряков М.І. ___________


М.П. М.П.


Додаток 4

до Договору №

від “____”___________ 20____ р.

^

ПЛАНОВА КАЛЬКУЛЯЦІЯ КОШТОРИСНОЇ


ВАРТОСТІ НАУКОВОЇ ПРОДУКЦІЇ


_____________________________________________________________________________

найменування наукової продукції

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Термін виконання роботи: початок “_____”____________ 20___ р.

закінчення “_____”____________ 20___ р.


грн.

№№

п/пПоказники

КЕК

(код еконо-мічної

кваліфі-кації)На

весь

період


В тому числі по етапам:

____________________________

І ІІ ІІІ ІV

1

2

3

4

5

6

7

8


1.


Оплата праці (заробітна плата)


1110

2.


Нарахування на заробітну плату

(34,7%)


1120

3.

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м’який інвентар та обмундирування


1131
4.

Оплата послуг (крім комунальних)

1134
5.

Видатки на відрядження

1140
6.

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

у тому числі:

Оплата теплопостачання

Оплата електроенергії

1160


1161

1163
7.

Інші витрати
^
Кошторисна вартість


НДС – 20%


Всього:

^

Виконавець Замовник


Ректор _______________________

___________ Звєряков М.І. ___________


Начальник ПФВ Начальник ПФВ

____________ Коломійчук І.А. _____________________

Науковий керівник

________ ________________

(ПІБ)

М.П. М.П.

Додаток 5


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Штат в кількості

штатних одиниць з місячним

фондом заробітної плати ______ грн.


________________________________

«_____» ________________ 20 __ р.


Штатний розпис по Договору № ______

від «___» ________ 20_р.№№

п/п


Посада

Кількість

штатних

Посадовий

оклад

Фонд

Заробітної

Фонд заробітної

плати на

рікпосад
плати на

місяцьРектор Звєряков М.І.


Начальник ПФВ Коломійчук А.І.


Науковий керівник _______________


КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР №. _______


на виконання НДР в науково-дослідній частині

Одеського національного економічного університету


“______”______________20___ р. М.Одеса


Тимчасовий творчий колектив, іменований в подальшому ТТК, в особі керівника__________________________________________________________________,який діє на підставі ”Положення про організацію та оплату праці на основі колективних (індивідуальних) договорів та договорів підряду в Одеському національному економічному університеті”, ухваленому вченою радою університету 27.02.01 (протокол №5), з одного боку, та Одеський національний економічний університет, іменований в подальшому ОНЕУ, в особі ректора Звєрякова Михайла Івановича, який діє на основі Статуту університету, з другого боку, уклали договір про нижченаведене:


^ ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ


  1. Виконання НДР “_________________________________________________

___________________________________________________________________________

( назва роботи )

за договором №_____ від “____”_________________20__ р., укладеним між______

___________________________________________________________________________

(зовнішній замовник)

___________________________________________________________________________________

та Одеським національним економічним університетом.


2. ОНЕУ доручає, а ТТК приймає на себе зобов’язання виконання науково-дослідницьких робіт відповідно з технічним завданням (ТЗ) та календарним планом робіт, які є невід’ємною частиною договору (додаток № 1, додаток № 2).


З. Термін виконання робіт:

Початок "____” __________ 20___ р.

Завершення “____”__________ 20___ р.

з правом дострокового виконання.


4. Результати роботи ТТК передає зовнішньому Замовнику та науково-дослідній частині університету в обсязі, терміні, відповідного оформлення (науковий звіт, методологія, методика, розрахунки тощо), передбачених технічним завданням та календарним планом робіт. Передача проміжних та заключних результатів роботи, виконаних ТТК за договором, здійснюється тільки через ОНЕУ.

5. Робота (етап) вважається виконаною (виконаним) після підпису акту прийому-здачі представником зовнішнього Замовника та надходження коштів на розрахунковий рахунок ОНЕУ.

6. По закінченню роботи ТТК представляє ОНЕУ звіт про використання матеріально-технічних ресурсів і повертає університету обладнання, залишки матеріалів та комплектуючих виробів, придбаних для виконання роботи.

7. ТТК несе матеріальну відповідальність за довірене йому майно і за всяку дію, яка потягне за собою втрату або псування майна.

8. Права сторін по використанню та розповсюдженню науково-технічної інформації, винаходів та відкриттів, створених в процесі роботи за договором визначаються діючим законодавством.


^ УМОВИ ВИКОНАННЯ РОБІТ


9. ОНЕУ зобов’язується забезпечити ТТК планово-фінансовим обслуговуванням, приміщенням, обладнанням; сприяти в придбанні комплектуючих виробів, та матеріалів; оформляти членів ТТК на тимчасову роботу з оплатою за діючим “Положенням” та умовами договору; приймати участь у здачі виконаної НДР роботи та своєчасно фінансувати її згідно з даним договором.

10. Керівник ТТК: організує усю роботу і несе персональну відповідальність за дії ТТК та результати його роботи; самостійно визначає виконавців і розподіляє обов’язки між членами колективу.

11. Якщо в процесі виконання робіт ТТК допустить недотримання умов договору, погіршення якості роботи, то за вимогою ОНЕУ ТТК безкоштовно виправляє усі викриті недоліки в установлений за узгодженням сторін термін.

12. При наявності істотних недоліків на одному з етапів роботи, які ведуть до невиконання робіт за п.1, ОНЕУ розриває договір з ТТК.

13. В разі припинення фінансування зовнішнім Замовником договору на виконання госпрозрахункової (держбюджетної) НДР, даний договір розривається, а компенсація членам колективного договору виплачується лише при її включені у фактичні витрати господоговірної (держбюджетної) НДР на момент її припинення, в розмірах оплачених зовнішнім Замовником.

І4.Звільнення членів договірного колективу, прийнятих в ОНЕУ для виконання даного договору на умовах термінового трудового договору за їх ініціативою та за ініціативою керівника ТТК до закінчення терміну дії договору здійснюється лише за умовами ст. 39 КЗпП.


^ ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ТА СУМА ВИНАГОРОД


15. За даним договором ОНЕУ виділяє __________ грн.. відповідно до вартості договору узгодженої із зовнішнім Замовником та кошторису. Виплата проводиться через бухгалтерію ОНЕУ.

За порушення встановленого договором терміну виконання етапів, кінцевого терміну виконання всієї роботи розмір фінансування зменшується згідно з умовами госпдоговору на проведення НДР.

16. Розподіл колективного заробітку керівник ТТК проводить самостійно.

17. Оплата праці членів ТТК проводиться поетапно після затвердження акту здачі-прийому роботи зовнішнім ЗАМОВНИКОМ та одержання коштів на розрахунковий рахунок ОНЕУ.

18. Після виконання усіх робіт за договором, тобто затвердження акту здачі-прийому роботи зовнішнім ЗАМОВНИКОМ госпдоговірної (держбюджетної) роботи і одержання коштів на розрахунковий рахунок ОНЕУ, фонд оплати праці, як оплати за кінцевим результатом, (за вирахуванням коштів, виплачених авансом у вигляді заробітної плати), розподіляється керівником ТТК між членами договірного колективу, а також особами, що не входять до договір­ного колективу, але сприяли виконанню робіт за даним договором, у відповідності з особистим вкладом кожного в кінцевий результат роботи без обмеження максимального розміру.

Остаточна оплата робіт за договором здійснюється за доповідною запискою керівника ТТК, затвердженою проректором з наукової роботи ОНЕУ.

19. До договору додається: календарний план, кошторис витрат, заяви всіх членів ТТК, виписка про попередній розподіл винагород.


Даний договір вважати наказом про формування ТТК та початком роботи по виконанню господоговірної (держбюджетної) НДР ________

Цей договір складено у 2-х примірниках, один з яких зберігається в науковій частині ОНЕУ , а другий - у керівника ТТК.


Ректор Керівник ТТК


___________М.І.Звєряков _________ ___________

ініціали, прізвище


^ Члени договірного колективу


п/п

Прізвище, ім’я та по батькові

Посада

Заробітна плата

на місяць/

на весь період

Підпис

Начальник НДЧ _____________ Карпов В.А.


ПРИМІТКА: приведена форма договору може уточнюватися згідно з діючим законодавством, у

кожному конкретному випадку.

^ ДОГОВІР
НА ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИм. Одеса

"___" ____________ 20__ р.


Одеський національний економічний університет, в особі ^ Ректора Звєрякова Михайла Івановича, діючого на підставі Статуту університету, далі – Замовник з однієї сторони, і

Гр. _____________________________________________________________________,

далі - Виконавець, з другої сторони, уклали цей Договір на виконання науково-дослідних робіт (далі - Договір) про таке.


^ 1. Предмет Договору


1.1. Виконавець зобов'язується виконати та здати Замовнику, а останній зобов'язується прийняти та оплатити науково-дослідну роботу за темою


Обсяг робіт та окремі її етапи визначаються у програмі та календарному плані, що додаються до Договору та становлять його невід'ємну частину.

1.2. Наукові, технічні, економічні та інші вимоги до наукової продукції, що є предметом договору, визначаються Технічним завданням, яке є невід’ємною частиною цього договору.


^ 2. Строки виконання


2.1. Передбачена Договором робота виконується в строки, зазначені в календарному плані, що є невід'ємною частиною цього Договору.

2.2. Виконавець вправі за узгодженням із Замовником достроково здати виконану роботу в цілому та її окремі етапи. Замовник приймає й оплачує таку роботу (етапи роботи) відповідно до умов Договору.

2.3. Датою виконання зобов'язань за Договором в цілому і по окремих етапах вважається дата підписання (затвердження) акта про приймання роботи (етапу).

^ 3. Порядок приймання та здачі виконаних робіт


3.1. Перелік наукової, технічної та іншої документації, що підлягає оформленню та здаванню Виконавцем Замовнику на окремих етапах виконання і по закінченні договору, визначається технічним завданням, що є частиною договору.

3.2. Виконання проміжних етапів оформлюється Виконавцем актами здавання-приймання, які приймаються Замовником відповідно до календарного плану.

3.3. При завершенні робіт Виконавець надає Замовнику акт здавання-приймання наукової продукції з додаванням до нього комплекту наукової, технічної та іншої документації, передбаченої технічним завданням та умовами договору.


^ 4. Вартість робіт і порядок розрахунків


4.1. Виконана відповідно до вимог, встановлених у п. 1,2 даного Договору, робота оплачується у розмірі ___________грн на місяць.

4.2. Замовник здійснює розрахунок з Виконавцем за виконану робо­ту поетапно після підписання акту приймання-здачі робіт Виконавцем і Замовником.

4.3 Робота, що не відповідає вимогам Замовника, не оплачується. В таких випадках за Замовником залишається право розірвати до­говір в односторонньому порядку.

4.4 Якщо під час здачі роботи будуть встановлені недоробки або дефекти, Виконавець зобов'язаний усунути їх без додаткової опла­ти в строк, встановлений Замовником.


^ 5. Відповідальність Сторін і вирішення спорів


5.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором і чинним в Україні законодавством. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.

5.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинною, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання.

5.3. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням, або такі, що виникають у процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору в порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством.


^ 6. Строк дії Договору та інші умови


6.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

6.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

6.3. Зміни до цього Договору можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.

6.4. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.

6.5. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.

6.6. Цей Договір складений українською мовою на 2 сторінках у 2 примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.


^ Місцезнаходження та реквізити Сторін

Виконавець Замовник

ПІБ
65082, м. Одеса, вул. Преображенська, 8,

Паспорт №
Одеський національний економічний

виданий
університет, Р/р № 31258272210329,код ЕДРПОУ – 02071079, МФО – 828011,

Адреса
КПК – 2201040, БАНК – ГУ ДКУ в Одеської області,тел. 777-89-26, 723-49-40Підпис
Ректор М.І.Звєряков


Додаток

до Договору №

від «___» _______ 200 _ р.


^ Календарний план

виконання робіт на 200 __ р.

по створенню науково-технічної продукції


___________________________________________________________________

(найменування науково-технічної продукції)


___________________________________________________________________

Виконавець______________________________________________________


№№

п/п

Найменування етапів

виконання НДР за договором

Термін виконання:

початок–закінчення

(число, місяць, рік)

Наукова продукція

1

2

3

4
Виконавець ________ ___________


(підпис) (П.І.Б.)
Замовник

Ректор^

Керівник розробки________________ ________________

( підпис) (П.І.Б)____________ Звєряков М.І.Затверджую:

Начальник НДЧ


________________________

Карпов В.А.


З В І Т


за ___________________ місяці 200__ р.


виконавець


Тема №


Виконавець


Науковий керівник


Актприймання-здачі роботи по темі №______


згідно до індивідуального договору підряду


за _________________20___ р.


Замовник – Ректор ОНЕУ Звєряков Михайло Іванович та Виконавець _______________________________ підписали цей акт про те, що робота по індивідуальному договору виконана в повному (або ..........%) обсязі згідно етапам календарного плану по НДР №______ та підлягає оплаті в розмірі __________________ грн.


Ректор Виконавець


___________ Звєряков М.І. ___________ __________

(підпис) (П.І.Б.)


Науковий керівник


__________ __________

підпис П.І.Б.


Форма № 8

до Договору №

від “____”___________ 20___ р.


ВИКОНАВЕЦЬОдеський національний економічнийЗАМОВНИК

назва організації

університет
назва організації

МВО Українивідомча підпорядкованість

Адреса: 65082, м. Одеса,
відомча підпорядкованість

Адреса:

вул. Преображенська, 8телефон 777-89-26 телефакс 32 04 46
телефон телефакс

Банківські реквізити
Банківські реквізити

Розрахунковий рахунок №31258272210329
Розрахунковий рахунок №


назва банку – ГУ ДКУ в Одеській області
назва банку

МФО – 828011
МФО -

Код ЄДРПОУ – 02071079
Код ЄДРПОУ -

А К Т


здачі-приймання науково-технічної продукції

складений за Договором №_____________

від “____” ______________20___ р.


____________________________________________________________________________________

найменування науково-технічної продукції


найменування етапів, що підлягають здачі

____________________________________________________________________________________

Ми, що нижче підписалися, від ВИКОНАВЦЯ _______________________________________

____________________________________________________________________________________

посада, ступінь, вчене звання, прізвище, ініціали керівника розробки

з одного боку, та від ЗАМОВНИКА ____________________________________________________


посада, прізвище, ініціали керівника, який підписує договір

____________________________________________________________________________________

з другого боку, склали цей акт про те, що науково-технічна робота ___________________________

____________________________________________________________________________________

задовольняє, не задовольняє умов договору, ТЗ (дату затвердження)

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

та стан порядку оформлення


^ СТИСЛИЙ ЗМІСТ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РОБОТИ:


____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Одержані результати за документ, який їх обґрунтовує _____________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Ціна за договором відповідно до планового

кошторису витрат складає ___________________ грн.

__________________________________________________________________________ грн.

сума прописом

В тому числі виконаних етапів ___________________ грн.

__________________________________________________________________________ грн.

сума прописом


Загальна сума авансу, який перераховано

за договором ____________________________________________ грн.

__________________________________________________________________________ грн.

сума прописом


Сума авансу, яка врахована в оплату робіт _________________________ грн.

__________________________________________________________________________ грн.

сума прописом


Загальний обсяг виконаних робіт ________________________________ грн.

__________________________________________________________________________ грн.

сума прописом


Підлягає до перерахування ______________________________________ грн.

__________________________________________________________________________ грн.

сума прописом


^

Роботу здав:


Роботу прийняв:

ВИКОНАВЕЦЬ
ЗАМОВНИК

^

Керівник організації:Ректор М.І.Звєряков


М.П.


ВІЗИ:

Науковий керівник

_________________________________

посада, ступінь, вище звання

_________________________________

підпис (розшифровка)


Керівник планово-фінансового відділу

________________________________

підпис (розшифровка)Керівник або заступник керівника


_________________________________

посада

_________________________________

підпис (розшифровка)

М.П.

Головний бухгалтер _________________________________

підпис (розшифровка)Схожі:

Договір № на виконання науково-дослідних робіт iconДоговір № на виконання науково-дослідних робіт
Ректора Звєрякова Михайла Івановича, діючого на підставі Статуту, далі – Виконавець І замовник:, в особі діючого на підставі, уклали...
Договір № на виконання науково-дослідних робіт iconДоговір № на виконання науково-дослідних робіт
Ректора Звєрякова Михайла Івановича, діючого на підставі Статуту, далі – Виконавець і Замовник:, в особі діючого на підставі, уклали...
Договір № на виконання науково-дослідних робіт iconТехнічне завдання на виконання науково-дослідних робіт №
Назва науково-дослідних робіт „ ”
Договір № на виконання науково-дослідних робіт iconТиповий договір № про виконання науково-дослідних робіт
Національний фармацевтичний університет, надалі за текстом Виконавець, в особі Ректора Черних Валентина Петровича, який діє на підставі...
Договір № на виконання науково-дослідних робіт iconПоложення про порядок виконання госпдоговірних науково-дослідних робіт у запорізькому національному університеті
Однією із форм наукової діяльності в Запорізькому національному університеті (далі – зну) є виконання госпдоговірних науково-дослідних...
Договір № на виконання науково-дослідних робіт iconПро затвердження Порядку планування, виконання та фінансування науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт на залізничному транспорті України
Державну адміністрацію залізничного транспорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29. 02. 96 №262,...
Договір № на виконання науково-дослідних робіт iconПоложення про порядок виконання науково-дослідних робіт, які фінансуються Міністерством освіти І науки України із коштів державного бюджету за кодами 2201020 Фундаментальні дослідження
Виконання зобов’язань України у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва
Договір № на виконання науково-дослідних робіт iconПро затвердження Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт І дисертацій
Закону України «Про науково-технічну інформацію», постанови Кабінету Міністpів Укpаїни від 31. 03. 92 № 162 «Про державну реєстрацію...
Договір № на виконання науково-дослідних робіт iconПро затвердження Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій
України «Про науково-технічну інформацію», постанови Кабінету Міністpів Укpаїни від 31. 03. 92 №162 «Про державну реєстрацію науково-дослідних,...
Договір № на виконання науково-дослідних робіт iconПро затвердження Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт І дисертацій
Закону України «Про науково-технічну інформацію», постанови Кабінету Міністpів Укpаїни від 31. 03. 92 № 162 «Про державну реєстрацію...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи