Затверджую голова приймальної комісії Ректор М.І. Звєряков “ ” 2014р. Програма icon

Затверджую голова приймальної комісії Ректор М.І. Звєряков “ ” 2014р. Програма
Скачати 135.57 Kb.
НазваЗатверджую голова приймальної комісії Ректор М.І. Звєряков “ ” 2014р. Програма
Дата05.10.2014
Розмір135.57 Kb.
ТипПрограма


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ЗАТВЕРДЖУЮ


Голова приймальної комісії

Ректор _____________ М.І. Звєряков

“____”____________2014р.

ПРОГРАМАвступного випробування з напряму підготовки

6.030504 «Економіка підприємства»

на освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»


Голова фахової атестаційної комісії

к.е.н., доцент _______ Кошельок Г.В.


ОДЕСА 2014
ЗМІСТ

ВСТУП ……………………………………………………………………...3

НАЙМЕНУВАННЯ ТЕМ ТА ЇХ ЗМІСТ………………………………….4

ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ………………………………...6

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ……………………......9

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ..........................................................11

^ ВСТУП
Мета фахового вступного випробування – виявлення знань випускників відповідності вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики в процесі навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» та оцінка рівня професійної підготовки фахівця.
Характеристика змісту програми. Для успішного засвоєння освітньо-професійної програми «Бакалавр» вступник повинен мати диплом «Молодший спеціаліст» (неповна вища освіта) за однойменною спеціальністю та здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навичками в галузі природничо-наукових, загальноекономічних та конкретно-економічних наук.

Структура програми відповідає освітньо-кваліфікаційний характеристиці молодшого спеціаліста за напрямом підготовки «Економіка підприємства» та включає в себе тринадцять обов’язкових тем.

Програму вступного випробування складено на підставі освітньо-професійної програми та чинної освітньо-кваліфікаційної характеристики напряму підготовки 5.030504 — «Економіка підприємства» освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст з дисциплін циклу професійної підготовки. Програма відповідає функціям, для виконання яких підготовлений молодший спеціаліст.

В програмі органічно поєднуються теоретичні, прикладні питання та матеріал операційного характеру, що дає можливість виявити знання і уміння використовувати категорійний апарат, методи обґрунтувань і розрахунків за окремими функціями економіста підприємства.


^ НАЙМЕНУВАННЯ ТЕМ ТА ЇХ ЗМІСТ
Тема 1. Загальна характеристика підприємства

Поняття, цілі, задачі, сфери і напрямки діяльності підприємства. Правові основи функціонування підприємств. Види підприємств за окремими класифікаційними ознаками. Добровільні об'єднання підприємств.
Тема 2. Структура підприємства та основи організації управління підприємством.

Характеристика загальної структури підприємства. Виробнича структура підприємства і чинники, що на неї впливають. Види виробничої структури і способи її побудови. Загальне поняття управління підприємством. Функції і методи управління підприємством. Організаційні структури управління підприємством. Структура управління підприємствами різних розмірів та форм власності.
Тема 3. Планування діяльності підприємства.

Сутність і значення планування. Види планів. Склад поточного плану. Оперативно-виробниче планування.
Тема 4. Продукція як основний результат діяльності підприємства

Поняття продукції і її класифікація за призначенням, фізичним властивостям, складності тощо. Натуральні та вартісні показники виробничої програми. Показники якості продукції.
Тема 5. Персонал підприємства і продуктивність праці.

Склад та структура персоналу підприємства. Планування чисельності окремих категорій працівників. Продуктивність праці: поняття, показники, чинники і резерви росту, планування. Чинники зростання продуктивності праці..
Тема 6. Основні засоби підприємства і виробничі потужності.

Сутність основних засобів. Їх оцінка, класифікація і структура. Види зносу основних фондів. Сутність амортизації та сучасні методи її нарахування. Виробнича потужність. Показники ефективності використання основних фондів і виробничих потужностей.
Тема 7. Оборотні фонди і оборотні кошти підприємства.

Поняття оборотних фондів, їх склад і структура. Поняття оборотних коштів, їх склад. Показники рівня використання оборотних фондів і оборотних коштів.
Тема 8. Нематеріальні ресурси і нематеріальні активи підприємства. Фінансові ресурси.

Сутність і склад нематеріальних ресурсів. Зміст нематеріальних активів підприємства і методи їх оцінки. Види фінансових ресурсів та джерела їх формування.
Тема 9. Інвестиційна діяльність підприємства.

Поняття і види інвестицій. Склад і структура капітальних вкладень. Економічна ефективність капітальних вкладень.
Тема 10. Форми суспільної організації виробництва.

Сутність та принципи організації виробництва. Поняття, види та показники концентрації виробництва. Спеціалізація і кооперування виробництва, їх форми, види і показники. Сутність комбінування виробництва, його форми і показники.
Тема 11. Мотивація і оплата праці підприємства.

Сутність та значення мотивації трудової діяльності. Сутність, функції, принципи організації заробітної плати. Тарифна система оплати праці. Форми і системи заробітної плати.
Тема 12. Собівартість продукції.

Собівартість продукції. Класифікація витрат. Структура собівартості. Кошторис витрат підприємства і порядок його розрахунку. Калькуляція собівартості. Склад її статей та порядок розрахунку.
Тема 13. Фінансово-економічні результати та ефективність діяльності

підприємства.

Сутність і види прибутку. Рентабельність, її види та порядок розрахунку. Сутнісна характеристика та вимірювання ефективності виробництва.

^ ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ
Фахове вступне випробування

на освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»

за напрямом 6.030504 «Економіка підприємства»

Тести (2 бали за правильну відповідь)

1. Комбінування виробництва це:

 1. Форма суспільної організації виробництва, що виражається у формуванні підприємств крупного розміру

 2. Форма суспільної організації виробництва, що заснована на розділі праці та виражається у зосередженні виробництва одного виду продукції чи декількох видів однорідної продукції

 3. Форма суспільної організації виробництва, що виражається у довгострокових виробничих зв’язків між виробництвами, що приймають участь у спільному виготовлені продукції.

 4. Форма суспільної організації виробництва, що представляє собою поєднання в одному підприємстві виробництв, що відносяться до різноманітних галузям народного господарства.

^ 2. Економічна ефективність визначається зіставленням двох величин:

  1. економічного ефекту і виробничих ресурсів (або витрат);

  2. виробничих ресурсів і витрат;

  3. економічного ефекту і прибутку;

  4. ефекту і результату.

^ 3. Зворотні показники економічної ефективності розраховуються відношенням величин:

 1. виробничих ресурсів і витрат;

 2. економічного ефекту і виробничих ресурсів (або витрат);

 3. виробничих ресурсів (або витрат) і ефекту;

 4. ефекту і результату.

^ 4. Одним з видів форм власності підприємства є:

а)технологічні;

б)маркетингові;

в)кон’юнктурні;

г)приватні

5.Витрати на 1 грн. товарної продукції визначають, як:

 1. відношення обсягу товарної продукції підприємства до собівартості всієї товарної продукції підприємства;

 2. відношення собівартості всієї товарної продукції до обсягу товарної продукції;

 3. множення обсягу товарної продукції на собівартість товарної продукції

 4. відношення собівартості товарної продукції фактичного періоду до планового періоду.

^ 6. План, який розробляється у випадку створення підприємства, розширення, технічного вдосконалювання або придбання підприємства або майна має назву:

а) стратегічний план;

б) бізнес-план;

в) програма;

г) виробничий план.

^ 7. Персонал підприємства – це:

а) працівники, які мають високий рівень кваліфікації та певний досвід роботи на підприємстві;

б) виробничий персонал підприємства;

в) постійні працівники, які отримали необхідну професійну підготовку та (або) мають практичний досвід і навики роботи;

г) непромисловий персонал підприємства.


^ 8. Рівень виробітку (П) обчислюється за формулою:

а);

б);

в);

г).

де Ч - чисельність промислово-виробничого персоналу; ВП - обсяг випуску продукції; Чпл - планова чисельність промислово-виробничого персоналу; Чбаз - базова чисельність промислово-виробничого персоналу; ВПпл - плановий обсяг випуску продукції; ВПбаз - базовий обсяг випуску продукції.

^ 9. Категорії, на які поділяється персонал підприємства залежно від виконуваних функцій:

а) промислово-виробничий персонал підприємства та непромисловий персонал підприємства;

б) робітники, службовці, спеціалісти, керівники;

в) основні й допоміжні;

г) постійні працівники та працюючі за сумісництвом.

^ 10. Мотивація високопродуктивної діяльності визначається як:

 1. місія і підпорядковані їй цілі підприємства;

 2. сукупність прогресивних норм праці;

 3. процес побудження себе та інших до діяльності для реалізації цілей підприємства (організації) або приватних цілей;

 4. сукупність заходів, що стимулюють працівників до досягнення своїх цілей.

^ 11. Вартість основних виробничих фондів, що враховує діючі ціни і тарифи у момент відновлення основних фондів, називається:

а)повною первісною вартістю;

б)відновною вартістю;

в)ліквідаційною вартістю;

г) амортизаційною вартістю.

^ 12. Первісна вартість устаткування дорівнює 25 600 у.е., а річна норма амортизації ~ 20%, сума амортизаційних відрахувань лінійним методом буде дорівнювати:

а) 5220 у.е.; б) 5120 у.е.;

в) 5140 у.е.; г) 5020 у.е.

^ 13. Виробнича потужність підприємства  це:

 1. перелік усіх асортиментних позицій продукції підприємства;

 2. пропускна здатність допоміжних виробничих цехів підприємства;

 3. мінімальний обсяг продукції, виготовлений основними цехами;

 4. максимально можливий обсяг випуску продукції підприємством протягом встановленого проміжку часу за певних організаційно-технічних умов.

^ 14.При використанні даного методу амортизації вартість основних фондів розраховується однаковими частинами на протязі всього періоду їх експлуатації:

а)прямолінійний метод амортизації;

б)метод дигресивної амортизації;

в)метод зниження залишку;

г)виробничий метод.

^ 15. Показник, що відображає величину вартості основних фондів підприємства, яка припадає на одну гривню виготовленої продукції, називається:

а)фондомісткістю продукції;

б) фондорентабельністю;

в) фондовіддачею продукції;

г) матеріаломісткістю.

^ 16. Різниця повної первісної вартості основних фондів та величини їх зношування називається:

а) відновна вартість;

б) ліквідаційна вартість;

в) залишкова вартість;

г) амортизаційна вартість.

^ 17. Основні матеріали:

а )це ті предмети праці, які складають основу речового вмісту готового продукту;

б) це ті предмети праці, які складають основний капітал підприємства;

в) це ті предмети праці, які по частинах переносять свою вартість на готову продукцію;

г) це знаряддя праці.

^ 18. Фінансові ресурси, відповідно джерелам створення загального обсягу капіталу підприємства, підрозділяються на:

а) власні, позикові й притягнуті кошти;

б) матеріальні й нематеріальні засоби;

в) основні й обігові кошти;

г) активи й пасиви.

^ 19. Якщо собівартість виробу - 280 у.е. ; вартість первинних матеріальних витрат - 128 у.е. Тоді коефіцієнт наростання витрат має дорівнювати:

а) 0,80;

б) 0,73;

в) 0,60;

г) 0,77.

^ 20. Коефіцієнт оборотності оборотних засобів характеризує:

а) середню тривалість одного обороту;

б) кількість оборотів за відповідний період;

в) рівень технічної оснащеності праці;

г) витрати виробничих фондів на 1 грн. товарної продукції.

^ 21. За функціональною роллю продукція поділяється на:

а) продукти та послуги

б) засоби виробництва, предмети споживання та військова продукція

в) сировина, напівфабрикати, незавершене виробництво та готова продукція

г) сільськогосподарська продукція, промислова продукція та продукція соціального призначення

^ 22. Асортимент це:

 1. випуск продукції в натуральному виразі за кожним її різновидом

 2. випуск продукції в натуральному виразі за групами різновидів продукції

 3. випуск продукції в вартісному виразі за кожним її різновидом

 4. випуск продукції в вартісному виразі за групами різновидів продукції


^ 23. Номенклатура це:

 1. випуск продукції в натуральному виразі за кожним її різновидом

 2. випуск продукції в натуральному виразі за групами різновидів продукції

 3. випуск продукції в вартісному виразі за кожним її різновидом

 4. випуск продукції в вартісному виразі за групами різновидів продукції

^ 24. До прямих витрат на оплату праці відносяться наступні статті калькуляції:

 1. основна заробітна платня виробничих робітників, додаткова заробітна платня виробничих робітників, відрахування на соціальне страхування від основної і додаткової заробітної платні виробничих робітників, комплектуючі вироби, напівфабрикати, роботи і послуги виробничого характеру сторонніх підприємств і організацій.

 2. основна заробітна платня виробничих робітників, додаткова заробітна платня виробничих робітників

 3. основна заробітна платня виробничих робітників, додаткова заробітна платня виробничих робітників, відрахування на соціальне страхування від основної і додаткової заробітної платні виробничих робітників;

 4. основна заробітна платня всіх категорій робітників, додаткова заробітна платня всіх категорій робітників.

^ 25. За яким принципом відрізняються постійні і змінні витрати:

 1. за принципом залежності витрат від зміни обсягів виробництва;

 2. за принципом участі витрат у виробництві конкретного виду продукції;

 3. за принципом участі у виробничому процесі;

 4. за принципом періодичності виникнення і включення до витрат конкретного календарного періоду.


^ Задача 1 25 балів

Первісна вартість токарно-гвинторізного верстата 34500 грн. Вартість нового верстата аналогічного призначення на момент переоцінки 40000 грн. Годинна продуктивність старого й нового верстата становить відповідно 12 й 17 шт. виробів.

Верстат прослужив на підприємстві 6 років. Залишковий термін експлуатації верстата за висновком експертів складе 4 роки. Нормативний строк експлуатації верстата - 11 років.

^ Визначити: 1) відновну вартість верстата;

2) коефіцієнти морального зношування;

3) коефіцієнт фізичного зношування верстата.
Задача 2 25 балів

Середньорічна вартість основних виробничих фондів (ОВФ) підприємства в звітному році становила 3687 тис. грн., в плановому році - 3480 тис. грн. Випуск товарної продукції у звітному році склав 31720 тис. грн. , в плановому році - 34880 тис. грн

^ Визначити: 1) фондовіддачу й фондомісткість ОВФ в звітному і плановому роках;

2) зміну фондовіддачі й фондомісткості ОВФ, у відсотках .

^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ

за результатами вступного випробування з напряму підготовки

6.030504 «Економіка підприємства»

на освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»
Екзаменаційне завдання включає теоретичну і практичну частину.

Теоретична частина вступного випробування складається з 25 тестових запитань. Оцінка за правильну відповідь – 2 бали, неправильну відповідь – 0 балів.

Практична частина вступного випробування складається з двох задач. Максимальна оцінка за повне правильне вирішення – 25 балів.

25 балами оцінюється повне, методично грамотне і математично вірне рішення задачі, виконане в чіткій, логічній послідовності, з представленням алгоритмів розрахунку показників, з наведенням формул та розшифровкою умовних позначень на кожному етапі рішення задачі і загальних висновків.

^ 21-24 балами оцінюється повне і вірне рішення задачі з представленням необхідних висновків, яке містить деякі методичні неточності і незначні математичні помилки.

^ 16-20 балами оцінюється повне рішення задачі, яке містить декілька суттєвих методичних помилок, що охоплюють не більше 50% рішення задачі, або неповне вірне рішення задачі, яке виконане наполовину.

^ 10-15 балами оцінюється фрагментарне вірне рішення задачі, яке виконане не більше ніж на 25%.

1-9 балами оцінюється фрагментарне, частково вірне рішення задачі, яке виконано менше ніж на 25%

0 балами оцінюється відсутність, або повністю невірне виконане рішення задачі.

За підсумками фахового іспиту вступник може набрати від 0 до 100 балів включно.

Вступник, який набрав менше за 24 бали на фаховому випробуванні, не допускається до участі у конкурсі на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр».
^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

 2. Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

 3. Податковий кодекс України від 23.12.2010 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

 4. Гетьман О.О. Економіка підприємства: Навч. посіб. / О.О. Гетьман, В.М. Шаповал. – 2-ге вид. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 488 с.

 5. Гиль О.О. Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств: навч. посібник: кредитно-модульний курс / О. О. Гиль, Л. О. Гришина, П. М. Карась; М-во освіти і науки України. – Львів: Новий Світ – 2000, 2009. – 248 с.

 6. Гринчуцький В.І. Економіка підприємства: навч. посіб. / В.І. Гринчуцький, Е.Т. Карапетян. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 304с.

 7. Економіка підприємств: підручник / Горбонос Ф.В. [та ін.]. – Київ: Знання, 2010. – 463 с. 

 8. Ковальчук І.В. Економіка підприємства. Навч. посіб. К.: Знання 2008. – 647 с.

 9. Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості / Григор Н.М., Крехівський О.В., Ніколаєнко Н.Л., Байдаченко Т.Г., Тарасова А.І., Чернопащенко М.С. – К.: ДП ДІКТЕД, 2007. – 305 с.

 10. Національні стандарти бухгалтерського обліку: нормативна база. – 6-те вид., доп. – Х.: Фактор, 2000. – 208 с.

 11. Осипов В.І. Економіка підприємства: Підручник – Маяк, 2005. – 720 с.: 12 л. іл..

Голова фахової

атестаційної комісії

к.е.н., доцент Г.В. Кошельок


Схожі:

Затверджую голова приймальної комісії Ректор М.І. Звєряков “ ” 2014р. Програма iconЗатверджую” Голова приймальної комісії онеу м.І. Звєряков
move to 0-9283208
Затверджую голова приймальної комісії Ректор М.І. Звєряков “ ” 2014р. Програма iconЗатверджую голова приймальної комісії пует, ректор

Затверджую голова приймальної комісії Ректор М.І. Звєряков “ ” 2014р. Програма iconЗатверджую голова приймальної комісії, ректор С. В. Іванов 2012 р програма
Програма схвалена (протокол № від 2012р.) на засіданні кафедри технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування
Затверджую голова приймальної комісії Ректор М.І. Звєряков “ ” 2014р. Програма iconЗатверджую голова приймальної комісії, ректор С. В. Іванов 2012 р програма
Програма схвалена (протокол № від 2012р.) на засіданні кафедри технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування
Затверджую голова приймальної комісії Ректор М.І. Звєряков “ ” 2014р. Програма iconЗатверджую ректор університету, Голова приймальної комісії професор О.Є. Ходосовцев “ ” 2012 р. Програма
Окремі розділи інших програм (з усної народної творчості, дитячої літератури тощо)
Затверджую голова приймальної комісії Ректор М.І. Звєряков “ ” 2014р. Програма iconЗатверджую ректор внту, голова приймальної комісії Грабко В. В
move to 107-13506
Затверджую голова приймальної комісії Ректор М.І. Звєряков “ ” 2014р. Програма iconЗатверджую ректор внту, голова приймальної комісії Грабко В. В
move to 107-13507
Затверджую голова приймальної комісії Ректор М.І. Звєряков “ ” 2014р. Програма iconЗатверджую” Голова приймальної комісії онеу м.І. Звєряков
Товарознавство І торговельне підприємництво" за спеціальністю 030510. 03 "Експертиза товарів та послуг", які затверджені наказом...
Затверджую голова приймальної комісії Ректор М.І. Звєряков “ ” 2014р. Програма iconЗатверджую ректор внту, голова приймальної комісії Грабко В. В
Приймальна комісія Вінницького національного технічного університету (внту) (далі – Приймальна комісія) – робочий орган вищого навчального...
Затверджую голова приймальної комісії Ректор М.І. Звєряков “ ” 2014р. Програма iconЗатверджую ректор університету, Голова приймальної комісії професор О.Є. Ходосовцев “ ” 2012 р. Програма
Оцінка "5" ( а )"відмінно" ставиться, якщо студент показав: повне знання розвитку літературного процесу в культурному контексті епохи...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи