Програма вступного випробування на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» за напрямом підготовки icon

Програма вступного випробування на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» за напрямом підготовки
Скачати 254.55 Kb.
НазваПрограма вступного випробування на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» за напрямом підготовки
Дата05.10.2014
Розмір254.55 Kb.
ТипПрограма


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Затверджую

Голова приймальної комісії ОНЕУ

_____________ М.І. Звєряков

« _____» лютого 2014 р.

ПРОГРАМА


вступного випробування на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» за напрямом підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка»Голова фахової атестаційної комісії
__________________ Н.С. Логвінова

Одеса 2014

ЗМІСТ


ВСТУП……………………………………………………………………….

3Розгорнута програма вступного іспиту за напрямом підготовки «Міжнародна економіка»…………………………………………………


4Модуль 1. Міжнародна економіка……………………………………….

4

1.1. Значення, предмет та місце міжнародної економіки в системі економічної теорії…………………………………………………………...


4

1.2. Міжнародна торгівля товарами та послугами………………………...

4

1.3. Міжнародний рух капіталу…………………………………………….

4

1.4. Міжнародна міграція робочої сили……………………………………

5

1.5. Міжнародна передача технологій……………………………………...

5

1.6. Світова валютна система………………………………………...........

5

1.7. Національні економіки у світовому господарському просторі…..….

5

1.8. Економіки розвинутих країн…………………………………………..

5

1.9. Економіки країн, що розвиваються……………………………………

5

1.10. Економічні проблеми країн з транзитивною економікою.………..

6

1.11. Організації з регулювання в соціальній сфері …………………….

6

1.12. Міжнародні організації у сфері регулювання світової торгівлі….

6

1.13.Міжнародні валютно-кредитні організації…………………………

6

1.14.Регіональні інтеграційні угруповання……………………………….

6Структура екзаменаційного білету………………………………………

7Критерії оцінювання за результатами вступного випробування…..

7^ Рекомендована література………………………………………………..

8


ВСТУП
Мета вступного iспиту за напрямом підготовки на освiтньо-квалiфiкацiйний рiвень бакалавра: визначення рiвня пiдготовленостi абітурієнтів до навчання в бакалавраті.

Вимоги до здібностей i підготовленості абітурієнтів:

 • неповна вища освіта за однойменною спеціальністю;

 • вільне володіння державною мовою;

 • робоче володіння іноземною мовою;

 • наявність базової системи знань з міжнародної економіки, умов, форм, методів і основного інструментарію міжнародної економічної діяльності;

 • знання сутності й тенденцій інтернаціоналізації економіки, форм, методів суб’єктів і рівнів міжнародної економічної діяльності, принципів і середовища її розвитку, практики здійснення і механізмів регулювання;

 • вміння аналізувати і оцінювати світогосподарські явища і процеси в контексті національних інтересів України.

Програма спирається на освітньо-кваліфікаційну програму підготовки бакалаврів з міжнародної економіки.

Порядок проведення іспиту визначається Положенням про приймальну комісію ОНЕУ

Розгорнута програма вступного іспиту за напрямом підготовки «Міжнародна економіка»

^

Модуль 1. Міжнародна економіка1.1. Значення, предмет та місце міжнародної економіки в системі економічної теорії

Роль міжнародної економіки як складової частини економічної науки. Значення дисципліни «Міжнародна економіка» в підготовці економістів-міжнародників.

Місце міжнародної економіки в системі економічної теорії. Причини виокремлення міжнародної економіки в самостійну дисципліну. Сучасний стан міжнародних економічних відносин та рівнів відкритості економіки: рівень замученості країн у міжнародний обіг товарів та чинників виробництва, в міжнародну виробничо-інвестиційну діяльність; рівень взаємодії національних економік та світового господарства в цілому в умовах глобалізації фінансових ринків.

Предмет курсу «Міжнародна економіка». Міжнародна мікроекономіка. Міжнародна макроекономіка. Системне визначення предмета курсу «Міжнародна економіка».

Україна та світова економічна спільнота: стан та перспективи взаємодії.

^ 1.2. Міжнародна торгівля товарами та послугами

Сутність та значення міжнародної торгівлі. Специфічні риси міжнародної торгівлі. Виграш від міжнародної торгівлі. Залежність країн від міжнародної торгівлі. Теорії розвитку міжнародної торгівлі. Класифікація ринків та товарів. Форми міжнародної торгівлі. Методи міжнародної торгівлі. Послуги та їх класифікація в міжнародній торгівлі. Торговельна політика: тарифні та нетарифні інструменти.
^ 1.3. Міжнародний рух капіталу

Міжнародний рух чинників виробництва в системі міжнародної економіки.

Суть та форми міжнародного руху капіталу. Міжнародний кредит. Основні форми міжнародного кредиту. Нові форми міжнародного кредитування.

Суть ТНК та критерії транснаціоналізації. Прямі іноземні інвестиції (ПІІ). Чинники прямого іноземного інвестування. Технологічний трансфер. Основні тенденції розвитку ринку прямих зарубіжних інвестицій. Наслідки ПІІ.

Перспективи і проблеми залучення ПІІ в економіку України.


^ 1.4. Міжнародна міграція робочої сили

Принцип міжнародної міграції робочої сили. Основні етапи міжнародної інтеграції робочої сили. Сучасні центри притягання робочої сили. Наслідки переміщення трудових ресурсів. Україна у світових міграційних процесах.
^ 1.5. Міжнародна передача технологій

Сутність та форми міжнародного технологічного обміну. Особливості міжнародного технологічного обміну в сучасних умовах. Специфічні риси міжнародної ліцензійної торгівлі.

Відмітні риси міжнародного ринку інжинірингових послуг.

Особливості міжнародного технологічного обміну в Україні.
^ 1.6. Світова валютна система

Валюта та її класифікація. Валютний курс та його види. Види валютного ринку за характером операцій. Міжнародні розрахунки. Платіжний баланс та його структура. Еволюція світової валютної системи: Паризька валютна система, Бреттон-Вудська валютна система, Ямайська валютна система.
^ 1.7. Національні економіки у світовому господарському просторі

Національна економіка як об’єкт світової економічної системи. Поняття і основні риси національної економіки. Основні показники розвитку національної економіки. Етнокультурні особливості. Класифікація країн.

Система світового господарства. Поняття і основні риси глобалізації. Міжнародна економічна інтеграція. Динаміка світових економічних процесів.

Участь України в глобальних міжнародних організаціях. Участь України в регіональних інтеграційних об’єднаннях. Зовнішня торгівля України. Транспортні коридори. Геополітична спрямованість міжнародних стосунків України. Стратегічна мета й стратегічні партнери України.
^ 1.8. Економіки розвинутих країн

Визначальні відмінності розвинутих країн. Моделі економічного розвитку. Динаміка економічного розвитку. Особливості економічної структури. Інтеграційні процеси в Європі та Північній Америці.

Економіка США. Економіка Японії. Економіка Німеччини. Економіка Франції. Економіка Великої Британії. Економіка Канади. Економіка Італії.
^ 1.9. Економіки країн, що розвиваються

Поняття країн, що розвиваються. Фактори економічного розвитку. Основні економічні проблеми. Інтегрованість у світову економіку. Регіональні особливості економіки країн, що розвиваються.

Поняття «нові індустріальні країни». Місце НІК у світовій економіці. Регіональні особливості. Економіка Індії. Економіка Бразилії. Економіка групи «азіатських драконів та тигрів». Інтереси України в НІК.

Місце найменш розвинутих країн у світовій економіці. Проблеми економічного розвитку. Регіональні особливості. Економіка країн Тропічної та Екваторіальної Африки.
^ 1.10. Економічні проблеми країн з транзитивною економікою

Передумови формування системи транзитивної економіки. Економічні реформи перехідного періоду. Динаміка розвитку й структури економіки транзитивних країн. Країни Центральної Європи – нові члени Європейського Союзу. Особливості економіки СНД. Напрямки стратегічного розвитку країн з перехідною економікою.

Економіка Російської Федерації. Економіка Китаю. Економіка Польщі.
1.11. Організації з регулювання в соціальній сфері

Специфіка регулювання в соціальній сфері. Міжнародна організація праці (МОП). Міжнародний трудовий кодекс. Конвенції й рекомендації МОП. Міжнародна конференція праці. Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки й культури (ЮНЕСКО). Програма ЮНЕСКО. Всесвітня туристська організація (ВТО).
1.12. Міжнародні організації у сфері регулювання світової торгівлі

Світова організація торгівлі (СОТ). Конференція торгівлі з торгівлі й розвитку (ЮНКТАД). Міжнародний торговельний центр ЮНКТАД/СОТ (МТЦ). Комісія ООН з прав міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ). Міжнародні організації з регулювання світових товарних ринків.
1.13. Міжнародні валютно-кредитні організації

Сучасна система валютно-кредитних організацій. Міжнародний валютний фонд. Група Світового банку. Європейський банк реконструкції та розвитку. Регіональні банки розвитку. Банк міжнародних розрахунків.

^ 1.14. Регіональні інтеграційні угруповання

Регіональні інтеграційні угруповання в Європі.

Регіональні інтеграційні угруповання в Азії, Північній та Південній Америці, Африці.

Діяльність України в міжнародних організаціях.


^ Зразок екзаменаційного білету
Типовий екзаменаційний білет
Тести (2 бали за правильну відповідь)

1. Питання.

Що являє собою міжнародна мікроекономіка?

а) розділ міжнародної економіки, який займається вивченням міждержавного руху товарів і факторів виробництва, тобто вивченням поведінки ринку окремого товару та його основних характеристик;

б) розділ міжнародної економіки, який займається вивченням особливостей взаємодії національних економік і світового господарства в цілому, особливостей їх функціонування та регулювання в умовах глобалізації фінансових ринків;

в) відносини, які складаються між господарюючими суб'єктами в сфері міжнародної торгівлі (товарами та послугами), міжнародного руху факторів виробництва (капіталу, робочої сили, технологій), у міжнародній валютно-фінансовій сфері;

г) напрям методології наукового пізнання, в основі якого лежить розгляд об'єктів як системи.
2. Питання.

Який метод використовується при аналізі проблем міжнародної економіки?

а) системний;

б) описовий;

в) математичний;

г) науково-пізнавальний.
3. Питання.

За даними статистичного комітету США було розраховано міру залежності країни від міжнародної торгівлі, яка склала 8%. За цим показником США відносяться до?

а) високозалежних країн;

б) середньозалежних країн;

в) низькозалежних країн;

г) країн, які не залежать від міжнародної торгівлі.
4. Питання.

Експортна операція – це:

а)продаж іноземному покупцеві товару з вивезенням його з країни продавця за кордон;

б)покупка товару в іноземного продавця, ввезення його в країну покупця, а потім перепродаж даного товару (без переробки) за кордон іноземному покупцеві;

в)купівлю товару в іноземного продавця і ввезення його в країну покупця;

г)зворотне ввезення з-за кордону вітчизняного товару, який не піддавався там переробці.
5. Питання.

За галузевою приналежністю товару як об’єкту обміну ринки розподіляються на:

а) товарні ринки країн та регіональні товарні ринки;

б) товарні ринки конкретного товару та товарні ринки групи товарів;

в) внутрішній та зовнішній ринок;

г) ринок продавця та ринок покупця.
6. Питання.

За міжнародною мобільністю товари розподіляються на:

а) товари споживчого попиту та товари виробничого призначення;

б) ринкові товари та неринкові товари;

в) стандартні товари та унікальні товари;

г) товари короткострокового та довгострокового призначення.
7. Питання.

Обмеженість теорії меркантилізму полягає у тому, що:

а) концепція меркантилізму була першою спробою створити теорію міжнародної торгівлі, що прямо погоджувала торгівельні відносини з внутрішньо економічним розвитком країни, її економічним зростанням;

б) уперше описано те, що в сучасній економіці називається платіжним балансом;

в) країна може мати вигоду від торгівлі тільки за рахунок іншої держави, що робить торгівлю грою з нульовим результатом;

г) меркантилісти розробили одну з можливих моделей розвитку міжнародної торгівлі на підставі товарного характеру виробництва.
8. Питання.

Сутність теорії співвідношення чинників виробництва полягає в тому що:

а) кожна країна експортує ті фактороінтенсівні товари, для виробництва яких вона має відносно надлишкові чинники виробництва, і імпортує ті товари, для виробництва яких вона відчуває відносний недолік чинників виробництва;

б) підставою для виникнення і розвитку МТ може служити виключно різниця у відносних витратах виробництва цих товарів, незалежно від абсолютної величини цих витрат;

в) в країнах, які мають ємний внутрішній ринок, повинні розміщуватися такі виробництва, які забезпечують зростання економічного ефекту при збільшенні масштабів виробництва;

г) міжнародна торгівля обумовлена ​​технологічним розривом між країнами: країна, що вийшла уперед, експортує товари, насичені новими технологіями, а решта країн - лише звичайні товари.
9. Питання.

Товар, що перетинає митний кордон України, обкладається митом у розмірі 23% від митної вартості товару. Який вид митного тарифу використовується?

а) специфічний тариф;

б) адвалорний тариф;

в) компенсаційний тариф;

г) антидемпінговий тариф.
10. Питання.

Яка форма протекціоністської торговельної політики передбачує захист певних галузей економіки?

а) селективний протекціонізм;

б) галузевий протекціонізм;

в) прихований протекціонізм;

г) колективний протекціонізм.
11. Питання.

Дозвіл, що видається державними органами на експорт або імпорт товару у встановлених кількостях за визначений проміжок часу – це:

а) квота;

б) митний тариф;

в) експортна субсидія;

г) ліцензія.
12. Питання.

До якого засобу надання послуги відноситься Інтернет-послуга?

а) комерційна присутність;

б) трансгранична поставка;

в) споживання за кордоном;

г) присутність фізичних осіб.
13. Питання.

Послуги всіх видів транспорту по переміщенню предмета транспортної операції, що надаються резидентами однієї країни резидентам іншої країни –це:

а) міжнародні ділові поїздки;

б) міжнародні особисті поїздки;

в) міжнародний транспорт;

г) морські перевезення.
14. Питання.

Товари і набір послуг, що купуються мандрівниками за кордоном, якщо вони знаходяться там менше року і вважаються нерезидентами –це:

а) міжнародні поїздки;

б) міжнародні вантажні перевезення;

в) морські перевезення;

г) міжнародні транспортні послуги.
15. Питання.

Мандрівник уважається туристом, якщо:

а) він провів одну та більше ночей у країні перебування;

б) він пробув у країні перебування менше 12 годин;

в) він пробув у країні перебування 10 років;

г) він пробув у країні перебування менше 24 годин.
16. Питання.

За джерелом походження капітал поділяється на:

а) прямі та портфельні інвестиції;

б) підприємницький та позичковий капітал;

в) офіційний та приватний капітал;

г) короткостроковий та довгостроковий капітал.
17. Питання.

Різновид іноземних інвестицій, призначених для виробництва і забезпечення контролю над діяльністю підприємств завдяки володінню контрольним пакетом акцій – це:

а) прямі іноземні інвестиції;

б) портфельні інвестиції;

в) кошти державного бюджету або міжнародних організацій (МВФ, Світовий банк тощо), які переміщуються за кордон або приймаються з-за кордону за рішенням урядів чи міжурядових організацій;

г) кошти приватних фірм, банків та інших недержавних організацій, які надаються у вигляді інвестицій, торгових кредитів, міжбанківського кредитування.
18. Питання.

Кошти, що надаються з метою отримання певного відсотка – це:

а) приватний капітал;

б) позичковий капітал;

в) підприємницький капітал;

г) короткостроковий капітал.
19. Питання.

Кредитне зобов'язання банку в іноземній валюті, яка виступає як наднаціональна валюта – це:

а) єврокредит;

б) кредит, який надає «Приватбанк» українській фірмі у гривнях;

в) кредит, який отримує український уряд від МВФ у доларах США;

г) немає жодної вірної відповіді.
20. Питання.

Позика, що надається фірмою-експортером однієї країни імпортеру іншої країни у вигляді відстрочки платежу при реалізації товарів та послуг – це:

а) валютний кредит;

б) факторинг;

в) форфейтинг;

г) товарний кредит.
21. Питання.

Для якого етапу міжнародної міграції робочої сили характерна поява країн так званого «переселенського капіталізму»:

а) І етап;

б) ІІ етап;

в) ІІІ етап;

г) ІV етап.
22. Питання.

До якого шляху передачі технологій відноситься діяльність міжнародних організацій у сфері науки та техніки?

а) комерційний;

б) некомерційний;

в) матеріальний;

г) нематеріальний.
23. Питання.

За якою моделлю в Китаї відбувалися економічні перетворення?

а) модель «шокової терапії»;

б) еволюційна модель;

в) ліберальна модель;

г) кейнсіанська модель.
24. Питання.

За якою моделлю в Росії відбувалися економічні перетворення в 90-ті роки ХХ ст.?

а) модель «шокової терапії»;

б) еволюційна модель;

в) ліберальна модель;

г) кейнсіанська модель.
25. Питання.

На якому рівні регіоналізації відбувається об'єднання держав великого регіону?

а) макрорегіональний рівень;

б) мезорегіональний рівень;

в) мікрорегіональний рівень;

г) немає жодної вірної відповіді.
26. Питання.

На якому рівні регіоналізації відбувається створення спільних вільних економічних зон?

а) макрорегіональний рівень;

б) мезорегіональний рівень;

в) мікрорегіональний рівень;

г) немає жодної вірної відповіді.
27. Питання.

Якому рівню економічної інтеграції відповідає Європейський Союз?

а) зона вільної торгівлі;

б) митний союз;

в) спільний ринок;

г) економічний союз.
28. Питання.

Якому рівню економічної інтеграції відповідає Латиноамериканська асоціація інтеграції?

а) зона вільної торгівлі;

б) зона преференціальної торгівлі;

в) спільний ринок;

г) економічний союз.
29. Питання.

Якому рівню економічної інтеграції відповідає Європейська асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ)?

а) зона вільної торгівлі;

б) митний союз;

в) спільний ринок;

г) економічний союз.
30. Питання.

Яке економічне угрупування було створено в 1949 р. за ініціативою соціалістичних країн?

а) Європейське об’єднання вугілля та сталі;

б) Рада економічної взаємодопомоги;

в) Співдружність Незалежних Держав;

г) Організація Чорноморського економічного співробітництва.
31. Питання.

Створення якої організації стало першим кроком на шляху до сучасного Європейського союзу?

а) Європейське об’єднання вугілля та сталі;

б) Європейське економічне співробітництво;

в) Євроатом;

г) Європейські співтовариства.
32. Питання.

Яке з перелічених інтеграційних угрупувань має найбільший економічний потенціал?

а) ЄС;

б) ЄАВТ;

в) АТЕС;

г) НАФТА.
33. Питання.

Яке з перелічених інтеграційних угрупувань має мету створити в перспективі економічний союз на кшталт ЄС та ввести єдину валюту – амеро?

а) АСЕАН;

б) ЄАВТ;

в) СНД;

г) НАФТА.
34. Питання.

В Україні обмінний курс валюти такий: 1 долар США дорівнює 8 гривням. Який це тип валютного котирування?

а) пряме котирування;

б) зворотне котирування;

в) крос-курс;

г) трьохсторонній арбітраж.
35. Питання.

Яка ситуація з курсом національної валюти буде найбільш вигідною для експортерів?

а) підвищення курсу національної валюти;

б) зниження курсу національної валюти;

в) валютний курс не змінився;

г) немає жодної вірної відповіді.
36. Питання.

Як вплине від’ємне сальдо рахунку поточних операцій на курс національної валюти?

а) валютний курс матиме тенденцію до зниження;

б) валютний курс матиме тенденцію до підвищення;

в) валютний курс не зміниться;

г) немає жодної вірної відповіді.
37. Питання.

Банківська операція, за допомогою якої банк, за дорученням свого клієнта, отримує на підставі розрахункових документів належні йому (клієнту) кошти від підприємств за відвантажені товаро-матеріальні цінності або надані послуги і зараховує ці кошти на його рахунок у банку – це:

а) відкличний акредитив;

б) перевідний акредитив;

в) безвідкличний акредитив;

г) інкасо.
38. Питання.

Який стандарт був узятий за основу Паризької валютної системи?

а) золотовалютний стандарт;

б) золотодевізний стандарт;

в) золотий стандарт;

г) валютний стандарт.
39. Питання.

Який тип економічного розвитку найбільш притаманний розвинутим країнам?

а) аграрний;

б) індустріальний;

в) постіндустріальний;

г) аграрно-індустріальний.
40. Питання.

Яке регіональне інтеграційне об’єднання утворилося в 1960 р. за ініціативи Великої Британії як альтернатива Європейському Союзові?

а) Європейське об’єднання вугілля та сталі;

б) Європейська асоціація вільної торгівлі;

в) Європейське економічне співтовариство;

г) Європейський економічний простір.
41. Питання.

Яка з перелічених міжнародних організацій має власну електронну розрахункову валюту - СДР?

а) МОП;

б) СОТ;

в) МВФ;

г) МБРР.
42. Питання.

Які з перелічених регіональних інтеграційних об’єднань відповідають рівню зони вільної торгівлі?

а) ЄОВС, СНД, МЕРКОСУР, НАФТА;

б) НАФТА, ЛАВТ, СНД, ЕКОВАС;

в) ЛАВТ, НАФТА, ЄАВТ, КАРАФТА;

г) КАРАФТА, СНД, НАФТА, ЛААІ.
43. Питання.

Яка з перелічених міжнародних організацій має за головну мету сприяння в розвитку економіки країни шляхом надання їм довгострокових позик та кредитів?

а) Міжнародний валютний фонд;

б) Міжнародний банк реконструкції та розвитку;

в) Банк міжнародних розрахунків;

г) Паризький клуб.
44. Питання.

Що відбудеться з курсом національної валюти, якщо Центральний банк країни підвищить облікову ставку за кредитами?

а) валютний курс матиме тенденцію до зниження;

б) валютний курс матиме тенденцію до підвищення;

в) валютний курс не зміниться;

г) немає жодної вірної відповіді.
45. Питання.

Який стандарт був узятий за основу Бреттон-Вудською валютною системою?

а) золотовалютний стандарт;

б) золотодевізний стандарт;

в) золотий стандарт;

г) валютний стандарт.
46. Питання.

Який тип економічного розвитку найбільш притаманний найменш розвинутим країнам?

а) аграрний;

б) індустріальний;

в) постіндустріальний;

г) аграрно-індустріальний
47. Питання.

Яке з перелічених регіональних об’єднань являє собою консультативний форум країн?

а) МЕРКОСУР;

б) АТЕС;

в) АСЕАН;

г) НАФТА.
48. Питання.

Головною метою СОТ є:

а) фінансова допомога країнам, що розвиваються;

б) погашення дефіциту платіжного балансу шляхом надання кредитів;

в) лібералізація міжнародної торгівлі;

г) розробка та прийняття конвенцій з міжнародного торговельного права.
49. Питання.

Головною метою Багатостороннего агентства з гарантування інвестицій є:

а) сприяння напрямку прямих іноземних інвестицій у країни, що розвиваються, страхування від політичних ризиків та надання гарантій приватним інвесторам, а також надання консультаційних та інформаційних послуг;

б) забезпечення правових можливостей для примирення сторін і для арбітражних процедур у міжнародних інвестиційних спорах;

в) сприяння охороні інтелектуальної власності у всьому світі шляхом співпраці держав й у відповідних випадках у взаємодії з будь-якою іншою міжнародною організацією;

г) видача європейських патентів.
50. Питання.

Головною метою Міжнародної організації праці – є:

а) сприяння напрямку прямих іноземних інвестицій у країни, що розвиваються, страхування від політичних ризиків та надання гарантій приватним інвесторам, а також надання консультаційних та інформаційних послуг;

б) забезпечення правових можливостей для примирення сторін і для арбітражних процедур у міжнародних інвестиційних спорах;

в) сприяння охороні інтелектуальної власності у всьому світі шляхом співпраці держав й у відповідних випадках у взаємодії з будь-якою іншою міжнародною організацією;

г) сприяння встановленню соціальної справедливості в сфері праці, захист інтересів трудящих на основі соціального партнерства, поліпшення умов праці.

^ Критерії оцінювання за результатами вступного випробування
За підсумками фахового вступного випробування вступник може набрати від 0 до 100 балів включно.

Вступник, який набрав менше за 24 бали на фаховому вступному випробуванні, не допускається до участі у конкурсі на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

Рекомендована література

Основна

 1. Козак Ю.Г., Логвінова Н.С. и др.. Международная экономика. В 2-х томах. - Т.1 Международная микроэкономика. Учебное пособие. 4-е изд. – К.: Центр учебной литературы, 2013. – 302 с.

 2. Козак Ю.Г., Логвінова Н.С. и др.. Международная экономика В 2-х томах. - Т.2 Международная макроэкономика. Учебное пособие. 4-е изд. – К.: Центр учебной литературы, 2013. – 308 с

 3. Козак Ю.Г., Логвінова Н.С., Барановська М.І. та ін. Міжнародна економіка: Підручник – К.: ЦУЛ, 2012.- 608 с.

 4. Козак Ю.Г., Логвінова Н.С., Барановська М.І. та ін. Міжнародна торгівля: Підручник – К.: ЦНЛ, 2011.

 5. Козак Ю.Г., Логвінова Н.С., Барановська М.І. та ін. Міжнародні фінанси: Навч. посібник- К.: ЦУЛ, 2011

 6. Козак Ю.Г., Ковалевський В.В. Міжнародні організації: Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2007.

 7. Козак Ю.Г., Ковалевський В.В., Осипов В.М Економіка зарубіжних країн: Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2007.

 8. Козак Ю.Г., Лук’яненко Д.Г., Логвінова Н.С. та ін. Міжнародна економіка: Підручник – К.: ЦНЛ, 2009.

 9. Козак Ю.Г., Логвінова Н.С., та ін. Світова економіка: Навч. посібник- К.: ЦУЛ, 2010

 10. Козак Ю.Г., Логвінова Н.С., та ін. Міжнародні організації : Навч. посібник- К.: ЦУЛ, 2011

 11. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономика: принципы, проблемы и политика. – В 2т; Т.І, М.: Республика, 1992.

 12. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономика: принципы, проблемы и политика. – В 2т; Т.2, М.: Республика, 1992.

 13. Сакс Дж.Д., Ларрен Ф.Б. Макроэкономика. Глобальный подход: Пер. с англ. – М:Депо, 1996. - 848с.

 14. Шевчук В.О. Міжнародна економіка: теорія і практика: Підручник.-2-ге вид., перероб. і доп. – К.:Знання, 2008.- 663.

 15. Якубовський С.О., Козак Ю.Г., Логвінова Н.С. Транснаціональні корпорації: особливості інвестиційної діяльності: Навч. посібник – К.: ЦНЛ, 2011- 472 с.Додаткова


 1. Бураковський І. Теорія міжнародної торгівлі. – Київ: Основи, 2000.

 2. Гіл Ч. Міжнародний бізнес. – Київ: Основи, 2001

 3. Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструментів СОТ. /Кер. авт. кол. і наук. ред. Циганкова Т.М. – К.: КНЕУ, 2003.

 4. Дэниелс Дж. Д., Радеба Ли. Х. Международный бизнес: Учебник. – М.: Дело, 1994.

 5. Киреев А.П. Международная экономика: В 2-х ч. – Ч.1. Международная микроэкономика. Учебное пособие для вузов. – М.: Международные отношения, 1997.

 6. Киреев А.П. Международная экономика: В 2-х ч.– Ч.2.Международнаяя макроэкономика. Учебное пособие для вузов. – М.: Международныее отношения, 1997.

 7. Кириченко О., Кавас І., Ятченко А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. К. “Фінансист”.2000.- 635 с.

 8. Кныш М.И. Конкурентные стратегии. - Учебное пособие. С.-Петербург.2000.

 9. Козак Ю.Г., Логвінова Н.С. та ін. Міжнародне оподаткування: Навчальний посібник. – К.: ЦНЛ, 2005.

 10. Кругман П.Р., Обстфельд М. Международная экономика. Теория и политика: Учебник. – М.: ЮНИТИ, 1997.

 11. Линдерт П.Х. Экономика мирохозяйственных связей: Учебник. – М.: Прогресс, 1992.

 12. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник/ Под ред. Красавиной Л.Н. – М.: Финансы и статистика, 2000.

 13. Мировая экономика. Экономика зарубежных стран: Учебник/Под ред. Колесова В.П., Осьмовой М.Н. – М.: Флинта, 2000.

 14. Мировая экономика: Учебное пособие/Под ред. Николаевой И.П. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.

 15. Овчинников Г.П. Международная экономика: Учебное пособие. – СПб: Изд.-во Михайлова В.А., 1999.

 16. Портер М. Международная конкуренция. - М., “МО”, 1993.

 17. Портер М. Стратегія конкуренції. Методика аналізу галузей і діяльності конкурентів. - К.“Основи”, 1998.

 18. Рокоча В.В. Міжнародна економіка. – Київ: Таксон, 2000.

 19. Рут Ф.Р., Філіпенко А.С. Міжнародна торгівля та інвестиції: Підручник. – Київ: Основи, 1998.

 20. Світова економіка: Підручник/За ред. Філіпенка А.С. – Київ: Либідь, 2000.

 21. Хэррис Дж.М. Международные финансы. – М.: Международные отношения, 1996.

 22. Энг М.В., Лис Ф.А., Мауер Л. Дж. Мировые финансы. – М.: ДеКА, 1998.

 23. Dornbusch, R., Fischer, S., Startz, R.: Macroeconomics, McGraw-Hill, 8th ed., Boston 2001.

 24. Fundamentals of International Business. – N.Y.: South-Western College Pub. 2003

 25. International Business: Competing in the Global Marketplace – N.Y. McGraw-Hill/Irwin, 2005.

 26. International Business. - N.Y.: Prentice Hall. 2006.

 27. International Business: The Challenges of Globalization. - N.Y.: Prentice Hall. 2007

 28. International Business. - NY.: The Dryden Press, 2005.

 29. International Economics. - N.Y.: McGraw-Hill/Irwin, 2006.

 30. International Economics. – N.Y.: Prentice Hall. 2005.

 31. International Economics. - N.Y.: South-Western College Pub. 2006.

 32. International Economics: Theory and Policy. - L.: Addison Wesley. 2005

 33. International economics: theory and practice, 7th edition, Paul R. Krugman and Maurice Obstfeld, 2005,Addison-Wesley, Boston, 680 pp.

 34. Introduction to International Relations: Theories and Approaches. – Oxford. Oxford University Press, USA. 2003.

 35. Koening G. Macroeconomie internationale. – ECONOMICA, 1997. – 539.

 36. N. Gregory Mankiw Macroeconomics, 6th edition, Worth Publishers, 2007.

 37. Neutze J., Karatnycky A. Corruptions, Democracy, and Investment in Ukraine. – W.: RJI, October, 2007.

 38. Regional Perspectives on Globalization. – N.Y.: Palgrave Macmillan. 2007

 39. Romer, David Advanced Macroeconomics, 3rd Edition, McGraw-Hill, NewYork, 2006.

Голова фахової атестаційної комісії ______________________Н.С. Логвінова


Схожі:

Програма вступного випробування на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» за напрямом підготовки iconПрограма вступного випробування на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» за напрямом 030501 «Економічна теорія»

Програма вступного випробування на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» за напрямом підготовки iconЗатверджую голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка проф. М.І. Степаненко 23 лютого 2013 року Програма вступного випробування з географії для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Програма вступного випробування з географії для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» / Укладач: доц. Кушнір Л....
Програма вступного випробування на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» за напрямом підготовки iconВступного випробування на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» за напрямом 030503 «Міжнародна економіка»
Розгорнута програма вступного іспиту зі спеціальності «Міжнарод-на економіка»
Програма вступного випробування на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» за напрямом підготовки iconПрограма вступного випробування з фізики для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр
Програма вступного випробування з фізики для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр / Укладачі: О. П. Руденко, О....
Програма вступного випробування на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» за напрямом підготовки iconПрограма вступного випробування з математики для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр
Програма вступного випробування з математики для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр / Укладачі: Т. М. Барболіна,...
Програма вступного випробування на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» за напрямом підготовки iconПрограма вступного випробування за напрямом підготовки 140101 «готельно-ресторанна справа» на освітньо кваліфікаційний рівень «бакалавр»
Критерії оцінювання результатів вступних випробувань із вступниками за напрямом підготовки «Готельно-ресторанна справа»
Програма вступного випробування на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» за напрямом підготовки iconПрограма вступного випробування з французької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”
Програма вступного випробування з французької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” / Укладачі: доц....
Програма вступного випробування на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» за напрямом підготовки iconПрограма вступного випробування з французької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”
Програма вступного випробування з французької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” / Укладачі: доц....
Програма вступного випробування на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» за напрямом підготовки iconПрограма вступного випробування з російської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”
Програма вступного випробування з німецької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” / Укладачі: доц. Конєва...
Програма вступного випробування на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» за напрямом підготовки iconПрограма вступного випробування з російської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”
Програма вступного випробування з німецької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” / Укладачі: доц. Конєва...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи