М.І. Звєряков лютого 201 4 р. Програма фахового вступного випробування зі спеціальності icon

М.І. Звєряков лютого 201 4 р. Програма фахового вступного випробування зі спеціальності
Скачати 475.22 Kb.
НазваМ.І. Звєряков лютого 201 4 р. Програма фахового вступного випробування зі спеціальності
Сторінка1/2
Дата05.10.2014
Розмір475.22 Kb.
ТипПрограма
  1   2

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова приймальної комісії ОНЕУ

__________________ М.І. Звєряков

«____» лютого 2014 р.
Програма фахового вступного випробування зі спеціальності

8.03051003 «Експертиза товарів та послуг» на освітньо-кваліфікаційний

рівень «магістр»


Голова фахової атестаційної комісії

кандидат технічних наук,

____________ доцент Кунділовська Т.А.


Одеса 2014 р.
ЗМІСТ

^ I. ПЕРЕДМОВА
II. Структура фахового вступного іспиту для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра з базової освіти
ІІІ. Програма фахового вступного іспиту для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра з базової освіти. Змістовні модулі дисциплін
ІV. Критерії оцінки фахового вступного іспиту для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра з базової освіти

^ I. ПЕРЕДМОВА
Програму фахового вступного іспиту для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра розроблено відповідно Освітньо-професійної програми підготовки магістрів напряму підготовки 030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво» за спеціальністю 8.03051003 «Експертиза товарів та послуг», які затверджені наказами Міністерства освіти і науки України від 09 лютого 2009 р. № 80, 27 серпня 2010 р. № 943 та варіативною компонентою ОНЕУ для студентів денної форми навчання.

Фаховий вступний іспит для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра дозволяє виявити рівень підготовки абітурієнтів, ступінь володіння професійними знаннями та уміннями для виконання робочих функцій, зазначених в освітньо-кваліфікаційній характеристиці.

Мета фахового вступного іспиту для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра – оцінка рівня професійних знань, умінь та навичок вступників.
ІІ. Структура фахового вступного іспиту для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра з базової освіти
Фаховий вступний іспит для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра складається з двох етапів:

- Тестової перевірки знань та умінь, що формують основні компетенції вступника.

- Практичної частини, яка передбачає розв’язання ситуативного завдання.
2.1 Програма тестової перевірки знань фахового вступного іспиту для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра складається з 4 - ох модулів – блоків дисциплін:

Модуль 1. Теоретичні основи товарознавства;

Модуль 2. Товарознавство продовольчих товарів (товарознавство продовольчих товарів рослинного походження, товарознавство продовольчих товарів тваринного походження);

Модуль 3. Товарознавство непродовольчих товарів (товарознавство одягово-взуттєвих товарів, товарознавство господарчих, будівельних та товарів культурно-побутового призначення);

Модуль 4. Економіка торговельного підприємства

2.1.1. Банк кількості тестових завдань для діагностики знань абітурієнтів при проведені фахового вступного іспиту для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра з базової освіти напряму 6.030510 "Товарознавство і торговельне підприємництво" спеціальності "Експертиза товарів та послуг".

1. Теоретичні основи товарознавства - 250

2. Товарознавство продовольчих товарів - 250

3. Товарознавство непродовольчих товарів - 250

4. Економіка торговельного підприємства - 250

Загальна кількість тестів – 1000.

Тестові завдання сформовані у закритій формі з запропонованими відповідями, з яких вибирають правильні з множини (п’ять відповідей, тільки одна з яких є правильною).

Тестові завдання закритої форми складаються з трьох компонентів:

- інструкції щодо їх виконання;

- запитальної (змістовної) частини;

- відповідей.

2.2. Практична частина. Типовий екзаменаційний білет для складання фахового вступного іспиту наведений у Додатку.

ІІІ. Програма фахового вступного іспиту для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра з базової освіти. Змістовні модулі дисциплін
Розділи програми фахового вступного іспиту для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра з базової освіти складені на основі програм дисциплін, що увійшли до складу державного іспиту. Під час підготовки до іспиту рекомендується коригування з літературою, список якої наведено наприкінці кожної програми.
^ Модуль 1. Теоретичні основи товарознавства.
Тема 1. Предмет, об’єкти, методологія товарознавства: функції товарознавства – загальнопрофесійна, маркетингу, організаційно-комерційна, аналітична. Споживна вартість і споживна цінність як категорія і предмет товарознавства. Методологія товарознавства. Споживні властивості товарів: соціального призначення, функціональні, експлуатаційні, ергономічні, естетичні, екологічні. Номенклатура показників споживних властивостей товарів.

^ Тема 2. Теоретичні основи формування потреб людини і споживання продовольчих та непродовольчих товарів: потреби як необхідна властивість функціонування людини. Класифікація потреб. Ієрархічна структура потреб. Типи споживання – утилітарний, пасивний, престижний, перетворювальний, творчий. Типологія споживачів. Теорії харчування людини. Раціональні нормативи споживання непродовольчих товарів.

^ Тема 3. Хімічний склад як основа формування споживних властивостей продовольчих товарів: поживні властивості харчових продуктів та їх хімічний склад. Харчові продукти як хімічна і біологічна система. Харчова, енергетична, біологічна, фізіологічна цінність харчових продуктів. Засвоюваність харчових продуктів. Вплив неорганічних речовин харчових продуктів на формування їхніх споживчих властивостей. Вода, форми зв’язку води з сухими речовинами: фізико-механічні, фізико-хімічні та хімічні. Вільна вода і вода зв’язана, значення співвідношення вільної та зв’язаної води для прояву властивостей продукту. Вплив органічних речовин харчових продуктів на формування їхніх споживних властивостей (вуглеводи, пектинові сполуки, ліпіди і ліпоїди, глікозиди, азотмісткі речовини, ферменти, фенольні сполуки, ароматичні речовини, вітаміни). Фізіологічна роль макро- і мікроелементів для організму людини.

^ Тема 4. Фізичні властивості та їх значення для оцінки якості товарів: фізичні властивості та їх вплив на формування споживних властивостей товарів. Густина і шпаруватість як показники якості товарів. Структурно-механічні властивості. Розподілення речовин за міцністю структури. Кристалічні структури. Коагуляційні структури. Показники структурно – механічних властивостей: пластичність, пружність, еластичність, в’язкість, адгезія. Оптичні властивості товарів, їх визначення за допомогою зорового відчуття. Оптична активність. Теплофізичні властивості товарів Врахування теплофізичних показників при зберіганні товарів. Сорбційні властивості продуктів та їх вплив на споживну цінність товарів. Сорбційні процеси, що відбуваються в продуктах: адсорбція, абсорбція, хемосорбція, капілярна конденсація, десорбція. Вологообмін між продуктами й зовнішнім середовищем. Рівноважна вологість. Значення гігроскопічності при зберіганні товарів. Чинники, які впливають на гігроскопічність товарів.

^ Тема 5. Якість товарів. Методологічні основи оцінки якості товарів: якість продукції як сукупність властивостей і характеристик продукції. Зв'язок між якістю і конкурентоспроможністю товарів. Показники якості продукції – одиничні, комплексні, визначальні, інтегральні, базові. Значення показників якості – оптимальні, граничні, відносні. Рівень якості товару. Показники, що використовуються для визначення рівня якості товарів: показники призначення, довговічності та технологічності, ергономічні і естетичні, показники уніфікації, патентно-правові, економічні. Методологічні основи оцінки якості товарів. Кваліметрія, основні принципи кваліметрії. Особливості оцінювання якості продовольчих і непродовольчих товарів. Методи дослідження якості товарів: вимірювальний, реєстраційний, розрахунковий, органолептичний, експертний, соціологічний.

^ Тема 6. Асортимент, класифікація та кодування товарів: асортимент товарів. Визначення поняття «асортимент», «сортимент». Показники асортименту: структура, повнота, широта, взаємозамінність, стабільність, новизна. Групування товарів за ступенем новизни: нові товари вищого світового рівня, інноваційні, модернізовані, удосконалені, традиційного вжитку, морально застарілі. Груповий та розгорнутий асортимент. Якісний і кількісний аналіз структури асортименту. Формування торгового асортименту. Класифікація товарів для формування торгового асортименту за ознаками вимоги сфери споживання з урахуванням типології споживачів, умов життєдіяльності, видів діяльності.

Суть, мета і значення класифікації. Елементи класифікації: об’єкт, класифікаційна одиниця, класифікаційні основи, групування, глибина класифікації, масштаб класифікації, класифікатор. Визначення понять «вид», «підвид», «тип», «марка», «клас», «підклас» товару. Фасетний та ієрархічний методи класифікації, їхня сутність і правила побудови, класифікатор товарної продукції.

Ознаки спільності об’єктів класифікації. Групування ознак від загального через особливе до одиночного. Системи класифікації товарів: початкова, торгівельна, економіко-статистична, митна, товарів, що підлягають обов’язковій сертифікації, акцизному збору та ін.

Кодування товарів. Сутність і цілі кодування товарів. Основні терміни, поняття і визначення: алфавіт, розгляд коду, структура і довжина кодового позначення. Методи кодування товарів, суть реєстрового і класифікаційного методів. Артикуляція товарів, види і значення артикулів.

^ Тема 7. Основи збереження якості і маси товарів у процесі товароруху: товарорух як система. Зовнішні та внутрішні чинники, які впливають на зміни споживних властивостей товарів в процесі товароруху. Класифікація процесів, які відбуваються під час зберігання, транспортування товарів. Фізичні процеси та чинники, які впливають на якість товарів – температура, відносна вологість повітря, механічні сили. Хімічні процеси – меланоїдиноутворення, ферментативне потемніння, денатурація білків, карамелізація цукрів. Біохімічні процеси – дихання, гідроліз, автоліз. Мікробіологічні процеси – бродіння, гниття, пліснявіння. Класифікація продуктів за їх здатністю до тривалого зберігання. Оптимальні режими зберігання. Методи і способи досягнення запланованого режиму зберігання товарів.

Види втрат маси продуктів. Причини їх виникнення і заходи попередження.

Пакування і його вплив на формування споживних властивостей та конкурентоспроможність товарів. Пакування як важливий носій інформації про товар. Тара і пакувальні матеріали, їхні функціональні властивості. Вимоги до якості і безпеки засобів пакування. Критерії оцінки і дослідження якості упаковки.

^ Тема 8. Методи консервування харчових продуктів та їх вплив на споживні властивості товарів: наукові принципи зберігання продовольчих і непродовольчих товарів. Консервування як засіб збільшення термінів зберігання без суттєвих змін їхньої якості. Принципи консервування: біоз, анабіоз, ценоанабіоз, абіоз.

Класифікація методів консервування харчових продуктів. Фізичні методи: консервування низькими (охолоджування і заморожування) і високими (пастеризація, стерилізація, тиндалізація) температурами, обробка іонізуючим випромінюванням, струменями ультрависокої (УВЧ) і надвисокої (НВЧ) частоти, ультразвуком, опромінюванням ультрафіолетовими променями (УФП). Фізико-хімічні методи: консервування висушуванням, кухонною сіллю, цукром, за допомогою в’ялення. Біохімічні методи: консервування квашенням (соління, замочування) плодів, овочів. Хімічні методи консервування: маринування, копчення, етиловим спиртом, використання антибіотиків, антисептиків. Консервуючі фактори, умови їхнього формування і вплив на якість і збереження товарів.

^ Тема 9. Види і засоби інформації про товар: види інформації про товар та їхня характеристика. Інформація: маркувально-довідкова, маркувально-умовна, рекламно-довідкова, експлуатаційно-супровідна. Вимоги до змісту і форми інформації згідно з Законом України «Про захист прав споживачів» і нормативної документації. Характеристика маркування як основного засобу товарної інформації. Вимоги до маркування. Види носіїв і зміст виробничого товарного маркування. Інформаційні товарні знаки як вид і елемент маркування товару. Класифікація інформаційних знаків маркування товарів.

Вплив інформації на торговельну діяльність, економічну ефективність торговельної діяльності, раціональність і ефективність споживання. Значення і роль експлуатаційних документів у дотриманні правил безпеки споживання, оптимальних умов використання, споживних властивостей товару, правил догляду у сферах обігу і споживання.
Після вивчення відповідних розділів абітурієнт повинен знати:
− методи та прийоми товарознавчої оцінки споживних властивостей окремих груп товарів за допомогою органолептичних, фізико-хімічних методів;

− чинники формування та збереження споживних властивостей товару у процесі виробництва, зберігання та товароруху; класифікацію і кодування товарів;

− методи оцінювання якості та встановлення відповідності товару нормативній документації, сертифікатам; прогнозування перспектив розвитку споживчого ринку;

− принципи ідентифікації товару за класифікаційними ознаками; організації роботи щодо приймання, зберігання, підготовки до продажу товарів.
Рекомендована література
1. Домарецький В.А., Остапчук М.В., Українець А.І. Технологія харчових продуктів. – К.: Вища школа, 2003. – 572 с.

2. Жук Ю.Т. Теоретичні основи товарознавства: Підручник/ За заг. ред. Ю.Т. Жука. – Львів: Компакт-ЛВ, 2009. – 480 с.

3. Колесников А.А., Елизарова Л.Г. Теоретические основы товароведения продовольственных товаров. – М.: Экономика, 1985. – 376 с.

4. Николаева М.А. Теоретические основы товароведения: Учеб. для вузов/ М.А. Николаева. – М.: Норма, 2007. – 448 с.

5. Основи фізіології харчування/ Н.В. Дуденко, Л.Ф. Павлоцька, В.С. Артеменко, М.В. Кривоносов, І.С. Кратенко: Підручник. – Х.: Торнадо, 2003. – 407 с.

6. Орлова Н.Я. Теоретичні основи товарознавства продовольчих товарів: Лабораторний практикум. – К.: Київ. держ. торг.-екон. ун-т, 1999. – 107 с.

7. Орлова Н.Я. Теоретичні основи товарознавства продовольчих товарів: Опорний конспект лекцій. – К.: Київ. держ. торг.-екон. ун-т, 1999. – 107 с.

8. Полікарпов І.С., Шумський О.В. Товарна інформація: Підручник. – К.: ЦНЛ, 2006. – 616 с.

9. Фізико-хімічні і біологічні основи консервного виробництва/ Б.Л. Флауменбаум, А.Т. Безусов, В.М. Сторожук, Г.П. Хомич. – Одеса: Друк, 2006. – 400 с.
Модуль 2. Товарознавство продовольчих товарів
Частина 1. Товарознавство продовольчих товарів рослинного походження

Тема 1. Зерноборошняні товари: зернові культури; крупа і круп'яні концентрати; борошно; хліб і хлібобулочні вироби; сухарні вироби; бубличні вироби; макаронні вироби.

Тема 2. Плодоовочеві товари: свіжі плоди та свіжі овочі; продукти переробки плодів і овочів.

^ Тема 3. Крохмаль, цукор, кондитерські вироби: крохмаль і крохмалепродукти; цукор та його замінювачі; мед; кондитерські вироби - цукристі, борошняні; національні кондитерські вироби; кондитерські вироби спеціального призначення.

^ Тема 4. Смакові товари: чай і чайні напої; кава і кавові напої; прянощі та приправи; безалкогольні напої; слабоалкогольні напої; алкогольні напої; тютюнові вироби.
Частина 2. Товарознавство продовольчих товарів тваринного походження

Тема 1. Харчові жири: склад і властивості сировини; речовини супутні гліцеридам; рослинні олії; тваринні топлені жири; гідрогенізовані та переетерифіковані жири; маргарин; жири для кулінарії, кондитерські, хлібопекарні; майонез.

Тема 2. Молоко і молочні товари: молоко та вершки; кисломолочні продукти; молочні консерви; морозиво; масло вершкове; сири.

Тема 3. Яйця та яєчні товари: пташині яйця; продукти переробки яєць.

Тема 4. М'ясо та м'ясні товари: характеристика забійних тварин; класифікація і маркування м'яса; морфологічний склад м'яса; післязабійні зміни в м'ясі; холодильна обробка і розбирання м'ясних туш для роздрібної торгівлі; м'ясні субпродукти; м'ясо птиці; м'ясні копченості; ковбасні вироби; м'ясні консерви; фасоване м'ясо та м'ясні напівфабрикати; м'ясні кулінарні вироби.

^ Тема 5. Риба та рибні товари: жива товарна риба; водні нерибні об'єкти харчового використання; риба заморожена та морепродукти; солоні та мариновані гідробіонти; сушені, в'ялені та копчені гідро-біонти; консерви і пресерви з гідробіонтів; напівфабрикати і кулінарні вироби з гідробіонтів. Ікряні товари.

^ Тема 6. Харчові концентрати.
Після вивчення відповідних розділів абітурієнт повинен знати:
- стан та перспективи розвитку окремих груп продовольчих товарів, їх споживання, розвиток і торгівлю в Україні та інших країнах світу;

- хімічний склад і значення у харчуванні;

- сировину, що використовується для виробництва продовольчих товарів, її склад та властивості;

- основи виробництва продовольчих товарів, технологічні особливості виробництва окремих груп товарів, закономірності формування їх якості та споживних властивостей;

- класифікацію та асортимент товарів вітчизняного і зарубіжного виробництва, принципи формування асортименту товарів;

- вимоги до якості продовольчих товарів;

- методи оцінки якості продовольчих товарів;

- нормативну документацію на асортимент продовольчих товарів, оцінку якості та методи дослідження;

- умови зберігання і транспортування продовольчих товарів, фактори, що впливають на зміну їх якості під час зберігання, транспортування та реалізації.
Рекомендована література
1. Мадані М.М. Програма нормативної дисципліни «Товарознавство продовольчих товарів». – Одеса ОДЕУ, 2010. – 14 с.

2. Сирохман І.В., Задорожний І.М.,Пономарьов П.Х. Товарознавство продовольчих товарів: Підручник. 4-е вид, переробл. і доп. - Київ: Лібра, 2007. - 600 с.

3. Сирохман І.В. Товарознавство крохмалю, цукру, меду кондитерських виробів. Підручник. . - Київ: Лібра, 2009. - 390 с.

4. Задорожний І.М. Товарознавство зерно борошняних товарів: Підручник. -К.: Вища шк., 1993. - 189 с.

5. Сирохман І.В., Лозова Т.М. Товарознавство м'яса та м'ясних товарів. 2-е вид. перероб. та доп. Підручник. - К.: Центр учбової літератури, 2009. — 378 с.

6. Орлова Н.Я., Пономарьов П.Х. Товарознавство продовольчих товарів. «Фрукти, ягоди, овочі, гриби та продукти їхньої переробки»: Підручник. - К.: ВЦ КНТЕУ, 2002.

7. Рудавська Г.Б., Сирохман І.В. Товарознавство молочних і яєчних товарів: Підручник. - К.: ВЦ КНТЕУ, 2000.

8. Тищенко Є.В., Пономарьов П.Х. Товарознавство харчових жирів: Підручник. - К.: ВЦ КНТЕУ, 2000.
Модуль 3. Товарознавство непродовольчих товарів
Частина 1. Товарознавство одягово-взуттєвих товарів

Тема 1. Текстильні, швейні та трикотажні товари: волокна - натуральні, штучні, синтетичні нитки; ткацькі переплетення, тканини; швейні товари – побутові; спортивні; спеціальні; відомчий одяг.

Тема 2. Трикотажні переплетення, трикотажний одяг: верхній, білизна; панчішно-шкарпеткові товари, рукавички; шарфи.

Тема 3. Взуттєві товари: взуттєві матеріали: натуральні, штучні, синтетичні шкіри, текстильні матеріали.

Тема 4. Шкіряне взуття: види, деталі, методи кріплення, розмірно-повнотний асортимент, асортимент за призначенням – побутове, спортивне взуття. Гумове взуття.

^ Тема 5. Хутряні товари: хутрова сировина, мінливість формування споживних властивостей напівфабрикату; асортимент напівфабрикату – зимові, весняні види хутра, хутряний свійський напівфабрикат, морський; вироби з хутра – верхній одяг, головні убори, хутряні убори, частина одягу з хутра.

^ Тема 6. Галантерейні товари: текстильна галантерея; шкіряна галантерея; металева галантерея; галантерея з пластичних мас та виробних матеріалів, щіткові вироби, дзеркала.
Частина 2. Товарознавство господарчих, будівельних та товарів культурно-побутового призначення

Тема 1. Товари господарського призначення: товари із пластмас, хімічні товари і нафтопродукти, клеючі засоби, лакофарбові, фарби, мийні засоби, мінеральні добрива тощо.

Тема 2. Силікатні побутові товари: скляні, керамічні побутові товари — фарфор, фаянс, майоліка, гончарні..

^ Тема 3. Металогосподарські товари: метали та сплави, металевий посуд, вироби для механічної обробки харчових продуктів, столові прибори, нагрівальні і освітлювальні прилади, приладдя для вікон і дверей, інструментальні товари, садово-городній інвентар.

^ Тема 4. Побутові електричні товари: електроустановочні вироби, побутові світильники, люмінесцентні лампи, електроосвітлювальна арматура, прилади для нагрівання води, прилади для сушіння, опалювальні прилади, інструмент з електронагрівом, побутові електричні машини, адсорбційно-дифузійні холодильники, термоелектричні холодильники, побутові пральні машини, машини для прасування, машини для прибирання приміщень - пилососи, підлогонатирачі, комбіновані машини для прибирання, побутові швейні машини, машини для механізації кухонних робіт, машини для підтримання мікроклімату в приміщенні, побутові кондиціонери, машини для механізації робіт на присадибній ділянці, сигнальні та контрольно-вимірювальні прилади, хімічні джерела світла, контрольно-вимірювальні прилади і зарядні пристрої тощо

  1   2

Схожі:

М.І. Звєряков лютого 201 4 р. Програма фахового вступного випробування зі спеціальності iconМ.І. Звєряков лютого 201 4 р. Програма фахового вступного випробування
Структура фахового вступного іспиту для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавру з базової освіти
М.І. Звєряков лютого 201 4 р. Програма фахового вступного випробування зі спеціальності iconМ.І. Звєряков „ ” лютого 2013 р. Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 03051003 „Експертиза товарів та послуг”
Структура фахового вступного іспиту для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра з базової освіти
М.І. Звєряков лютого 201 4 р. Програма фахового вступного випробування зі спеціальності iconПрограма вступного фахового випробування
Програма вступного фахового випробування зі спеціальності 03050301 „Міжнародна економіка” галузі знань 0305 „Економіка та підприємництво”...
М.І. Звєряков лютого 201 4 р. Програма фахового вступного випробування зі спеціальності iconПрограма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «спеціаліст» зі спеціальності 03060104
Гсво мон „ Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра з напряму „Менеджмент”, з використанням загальнодержавних методів комплексної...
М.І. Звєряков лютого 201 4 р. Програма фахового вступного випробування зі спеціальності iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»
Програма фахового вступного випробування на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» спеціальності «Інтелектуальна власність» денної...
М.І. Звєряков лютого 201 4 р. Програма фахового вступного випробування зі спеціальності iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст»
Програма фахового вступного випробування на освітньо-професійний рівень «спеціаліст», «магістр»: спеціальності 090401, 090401, "Металургія...
М.І. Звєряков лютого 201 4 р. Програма фахового вступного випробування зі спеціальності iconПрограма фахового вступного випробування з журналістики
Програма фахового вступного випробування складається з пояснювальної записки, вимог до рівня підготовки, структури і завдань, критеріїв...
М.І. Звєряков лютого 201 4 р. Програма фахового вступного випробування зі спеціальності iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст»
Програма фахового вступного випробування передбачає перевірку знань бакалаврів по комплексу основних дисциплін, які визначаються...
М.І. Звєряков лютого 201 4 р. Програма фахового вступного випробування зі спеціальності iconПояснювальна записка програма фахового вступного випробування з спеціальності 03050301 «Міжнародна економіка» розроблена
Програма фахового вступного випробування з спеціальності 03050301 «Міжнародна економіка» розроблена відповідно до освітньо-професійної...
М.І. Звєряков лютого 201 4 р. Програма фахового вступного випробування зі спеціальності iconПояснювальна записка програма фахового вступного випробування з спеціальності 03050301 «Міжнародна економіка» розроблена
Програма фахового вступного випробування з спеціальності 03050301 «Міжнародна економіка» розроблена відповідно до освітньо-професійної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи