Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм icon

Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм
НазваНаціональний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм
Сторінка22/22
Дата10.06.2013
Розмір3.46 Mb.
ТипДокументи
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

^ ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА


 1. СРПСКА.Ру [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.srpska.ru

 2. Библиотека русской религиозно-философской и художественной литературы «Вехи» [Электронный ресурс]. – Режим доступа http://www.vehi.net/brokgauz/index.html

 3. СРПСКА.Ру [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.srpska.ru

 4. СРПСКА.Ру [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.srpska.ru

 5. Официальный сайт Национального университета «Києво-Могилянська академія» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.ukma.edu.ua

 6. СРПСКА.Ру [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.srpska.ru

 7. СРПСКА.Ру [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.srpska.ru

 8. СРПСКА.Ру [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.srpska.ru

 9. СРПСКА.Ру [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.srpska.ru

 10. СРПСКА.Ру [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.srpska.ru

 11. СРПСКА.Ру [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.srpska.ru

 12. СРПСКА.Ру [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.srpska.ru


Фокін С. П. Міжнародне співробітництво між Україною, Росією та Сербією у середині ХVІІІ століття / Інститут міжнародних відносин Національного авіаційного університету

^ Стаття присвячена особливостям міжнародного співробітництво та етничних, культурних зв’язків між Україною, Росією та Сербією у ХVІІІ столітті.


Ключові слова: етнічні, культурні зв’язки, Україна, Росія, Сербія.


Fokin S International cooperation between Ukraine, Russia and Serbia in the mid-18th century / Institute of International Relations, National Aviation University.

In the article the features of international cooperation, and ethnic and cultural ties Serbian, Ukrainian and Russian people in the XVIII century.

Formation of the modern ethnic composition of certain regions of Ukraine took place during many centuries. In the XVIII century the scheduled relocation of various ethnic groups with particular intensity made the scene.

In the 40’s - 50’s years of XVIII century the project aiming to strengthen the borders of the Russian Empire was started, it means the creation of a series of military fortifications, which were supposed to serve the involvement of mercenaries. According to the same state policy of strengthening borders, in April 1753 granting the request «for resettlement in the Russian Empire» of a number of Serbian colonels with their people who lived before in the Austro-Hungary was decided.

One knows that the people of the Balkans had been under the rule of the Turks and were struggling for independence for a long time. Entire groups of Serbs for the reason of not to be physically exterminated were forced to move to other states. Resettlement of Serbs on the territory of the Russian Empire established two administrative units: the Slavic-Serbia and the New Serbia.

On the middle of 18th century along with ethnic ties cultural ties between nations of Russia, Ukraine and Serbia were actively developing. Kyiv-Mohyla Academy played special role in relations establishment between the Ukrainian, Russian and Serbian people. Many people who graduated this establishment were spreading the ideas of the Enlightenment and worked in the field of science and arts. Youths from various Slavic lands: Ukrainians, Russians, Belarusians, Bulgarians, Serbs, Polish, Montenegrins were studied there. Cultural relations between Ukrainians, Russians and Serbs contributed to the development of education, the ideas of humanism and Enlightenment, social progress and education among fraternal nations of national dignity, spirituality and respect for other people, their religion, culture, and history.


Keywords: ethnic and cultural ties, Serbia, Ukraine, Russia. 1. ^ ВИМОГИ ЩОДО ЗМІСТУ ПОДАНИХ МАТЕРІАЛІВ


Текст повинен бути оформлений відповідно до постанови ВАК України від 15.01.2003 р.
№ 7-05/01 (Бюлетень ВАК України. – 2003. – № 1), а саме, містити такі елементи:

 • постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими та
  практичними завданнями;

 • аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких розпочато розв’язання даної проблеми й на яку спирається автор;

 • виділення нерозв’язаних раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття;

 • мета статті (постановка безпосередніх завдань);

 • викладення основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням подальших наукових пошуків у цьому напрямку;

 • отримані висновки.


^ ВИМОГИ ЩОДО ТЕХНІЧНОГО ОФОРМЛЕННЯ ПОДАНИХ МАТЕРІАЛІВ


Статтю набирають в текстовому редакторі Microsoft Office Word у режимі автоматичної розста-новки переносів у такому порядку:

1) шифр УДК (зліва, зверху, без абзаційного виступу, Book Antiqua, шрифт 9);

2) назва статті (по центру, без абзаційного виступу, Book Antiqua, шрифт 11, великі літери, напівжирний);

3) прізвище, ім’я та по-батькові автора (по центру, без абзаційного виступу, Book Antiqua, шрифт 11, великі літери – тільки прізвище);

4) науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи (по центру, без абзаційного виступу, Book Antiqua, шрифт 9, малі літери);

5) анотація українською мовою (абзаційний виступ 0,53 см, Times New Roman, шрифт 9, курсив);

6) ключові слова українською мовою (абзаційний виступ 0,53 см, Times New Roman, шрифт 9,
курсив);

7) текст статті (абзаційний виступ 0,53 см, Times New Roman, шрифт 11);

8) слово «Джерела та література» (по центру, без абзаційного виступу, Times New Roman, шрифт 9, великі літери, напівжирний);

9) джерела та література (абзаційний виступ 0,53 см, Times New Roman, шрифт 9);

10) прізвище та ініціали, назва статті, місце роботи російською мовою (абзаційний виступ 0,53 см, Times New Roman, шрифт 9, напівжирний);

11) анотація та ключові слова російською мовою (абзаційний виступ 0,53 см, Times New Roman, шрифт 9, курсив);

12) прізвище та ініціали, назва статті, місце роботи англійською мовою (абзаційний виступ 0,53 см, Times New Roman, шрифт 9, напівжирний);

13) анотація та ключові слова англійською мовою (абзаційний виступ 0,53 см, Times New Roman, шрифт 9, курсив);

Обсяг поданих матеріалів: від 0,5 до 1 д.а. (8-20 сс.)

Посилання оформлюються вручну (статті з автоматичними посиланнями прийматися не будуть!!!) у квадратних дужках ([1, с. 15; 3, с. 23 ]) на список джерел та літератури, який подається в кінці тексту. Список джерел та літератури подається в алфавітному порядку згідно з новими вимогами до бібліографічного опису (Бюлетень ВАК України. – 2009. – № 5).

До збірки приймаються матеріали українською, російською та англійською мовами.

На окремій сторінці має бути вказана інформація про автора: П.І.П., науковий ступінь, посада,
повна назва закладу та структурного підрозділу, контактні адреса та телефони, електронна адреса.

Просимо максимально ретельно вичитувати Ваші матеріали на предмет грамотності, стилю та логіки викладення! Пам’ятайте: усі опубліковані в збірці матеріали подаються в авторській редакції. За достовірність наведених даних та посилань несе відповідальність автор
публікації
.


Редакційна колегія автоматично відхиляє матеріали, у яких не дотримано наведених вище вимог щодо змісту статті та її технічного оформлення. У разі відмови автора буде про це повідомлено.

Матеріали просимо надавати в електронному (на компакт-дискові чи USB Flash-накопичувачі) та паперовому варіантах на адресу: ^ 03058, м. Київ, просп. Відрадний, 4, Інститут міжнародних відносин НАУ, заступнику директора з наукової роботи проф. Іваницькій О.М. (к. 202) або надсилати в електронному вигляді на e-mail: imv_09@ukr.net


Контактний тел.: (044) 406-76-15


^ ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ СТАТТІ


УДК 070.41 (045)


ЗМІСТОВНО-СУТНІСНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ЖАНРОЛОГІЇ


КРИВОШЕЯ Григорій Петрович

кандидат історичних наук, професор,

завідувач кафедри журналістики,

Інститут міжнародних відносин Національного авіаційного університету


Стаття присвячена проблемі формування національного інформаційного простору і, зокрема, розвитку сучасної жанрології як ключової передумови інформаційного забезпечення суспільства.


Ключові слова: суспільна значущість журналістики, інформація, спеціалізація журналіста, творчість, жанр, синтезування творчих особливостей.


Вступ; аналіз досліджень і публікацій з проблеми; постановка завдання; викладення основного матеріалу; висновки.


^ ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА


 1. Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук / Г. В. Ф. Гегель. – М.: Мысль, 1974. – 638 с.

 2. Здоровега В. Й. Теорія і методика журналістської творчості / В. Й. Здоровега. – Львів: Вид-во ЛВУ імені І. Франка, 2003. – 204 с.

 3. Михайлин І. Л. Основи журналістики / І. Л. Михайлин. – Харків, 2000. – 160 с.

 4. Різун В. В. Основи журналістики / В. В. Різун. – К.: РВЦ Київський університет, 2005. – 86 с.


Кривошея Г. П. Содержательно-сущностные аспекты развития современной жанрологии / Институт международных отношений Национального авиационного университета

Статья посвящена проблеме развития жанров периодической печати в современных условиях формирования информационного пространства. В частности, обосновывается мисль о том, что жанр это не только форма публикации, на также и способ отображения действительности, воплощения авторского замысла, его информационно-аналитических намерений.


Ключевые слова: общественная значимость журналистики, информация, специализация журналиста, творчество, жанр, синтезирование жанровых особенностей.


Krivosheya G. P. Content-essential aspects of modern zhanrolohiyi / Institute of International Relations of the National Aviation University

The article is devoted to the problem of the development of periodical press genres under the present day conditions of informational air shaping. In particular, the idea is substantiated that genre is not only the form of publication, but also the method of reality reflection, the embodiment of author’s concept, his informational and analytic intentions. Key words: the public importance of journalism, information, specialization of a journalist, creativity, genre, the synthesizing of creative peculiarities.


Key words: social treasure of journalism, information, journalism specialization, creative activity, jenre, diffusion of jenre peculiarities.


Наукове видання
Економіка, право,

політологія, туризм

Випуск 1–2 , 2012
Збірник наукових статей


Підп. до друку 12.12.2012. Формат 60×84/8. Папір офс.

Офс. друк. Ум. друк. арк. 12,32. Обл.-вид. арк. 13,25.

Тираж 100 пр. Замовлення № 45-1.


Видавець та виготовлювач

видавництво Національного авіаційного університету «НАУ-друк»

03680. Київ-58, просп. Космонавта Комарова, 1.


Свідоцтво про внесення до Державного реєстру ДК № 977 від 05.07.2002

1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

Схожі:

Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм iconНаціональний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм
Науковий вісник Інституту міжнародних відносин нау. Серія: Економіка, право, політологія, туризм: Зб наук ст. – К.: Нау, 2011. –...
Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм iconНаціональний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм
Науковий вісник Інституту міжнародних відносин нау. Серія: Економіка, право, політологія, туризм: Зб наук ст. – К.: Нау, 2011. –...
Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм iconНаціональний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм
Науковий вісник Інституту міжнародних відносин нау. Серія: Економіка, право, політологія, туризм: Зб наук ст. – К.: Нау, 2013. –...
Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм iconНаціональний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм
Науковий вісник Інституту міжнародних відносин нау. Серія: Економіка, право, політологія, туризм: Зб наук ст. – К.: Вид-во Нац авіац...
Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм iconНаціональний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм
Науковий вісник Інституту міжнародних відносин нау. Серія: Економіка, право, політологія, туризм: Зб наук ст. – К.: Вид-во Нац авіац...
Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм iconНаціональний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм
Науковий вісник Інституту міжнародних відносин нау. Серія: Економіка, право, політологія, туризм: Зб наук ст. – К.: Вид-во Нац авіац...
Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм iconНаціональний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм
Науковий вісник Інституту міжнародних відносин нау. Серія: Економіка, право, політологія, туризм: Зб наук ст. – К.: Вид-во Нац авіац...
Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм iconКиївський національний університет імені тараса шевченка інститут міжнародних відносин укладач: к ю. н., доцент Григоров О. М. Міжнародне право навчальна програма аспірантського семінару
Затверджено на засіданні Вченої Ради Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм iconВипуск 1 (3), 2011 До випуску ввійшли наукові матеріали міжнародної наукової конференції «Інформаційна безпека держави: теоретичний та практичний виміри»
Науковий вісник Інституту міжнародних відносин нау. Серія: Економіка, право, політологія, туризм: Зб наук ст. – К.: Вид-во Нац авіац...
Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм iconВипуск 1 (3), 2011 До випуску ввійшли наукові матеріали міжнародної наукової конференції «Інформаційна безпека держави: теоретичний та практичний виміри»
Науковий вісник Інституту міжнародних відносин нау. Серія: Економіка, право, політологія, туризм: Зб наук ст. – К.: Вид-во Нац авіац...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи