Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм icon

Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм
НазваНаціональний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм
Сторінка9/22
Дата10.06.2013
Розмір3.46 Mb.
ТипДокументи
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   22

^ ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА


 1. Бланк И.А. Управление инвестициями предприятия / И.А. Бланк.– К. : Ника-Центр, 2003. – 480 с.

 2. Воробьев Ю.Н. Инвестирование [учебное пособие] / Воробьев Ю.Н., Воробьева Е.И. – Симферополь : Таврия, 2004. – 340 с.

 3. Грідасов В. М. Вдосконалення системи оцінки інвестиційної привабливості підприємства з точки зору зовнішнього інвестора / В. М. Грідасов, А. І. Кофонова // Вісник Запорізького національного університету. – 2010. – № 3. – С. 180–184.

 4. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність [навчальний посібник] / Майорова Т.В. – К. : «Центр навчальної літератури», 2004. – 376 с.

 5. Нікешина Н.В. Україна у процесі залучення прямих іноземних інвестицій: необхідність і актуальність [Електронний ресурс] / Н.В. Нікешина. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua.

 6. Скринник Н. В. Фактори впливу на інвестиційний клімат регіону / Н. В. Скринник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – № 5. – T. 4. – C. 237 – 242.

 7. Шкурупій О. В. , Гончаренко В. В. , Артеменко І А. та ін. З-78 Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навч. посіб./ За ред. О. В. Шкурупій. — К.: Центр учбової літератури, 2012. - 248 с.

 8. Якименко Е. А. Оценка инвестиционной привлекательности предприятия/ Е. А. Якименко// Вестник Алтайского государственного аграрного университета – 2009 . – № 11 (61). – С. 117-121


Прохорова М.Е., Гадияк А.Г. Факторы, которые влияют на прямые иностранные инвестиции / Институт международных отношений Национального авиационного университета.

В статье исследованы факторы, которые влияют на прямые иностранные инвестиции. Проведен анализ различных классификаций факторов, которые влияют на решение инвестора о инвестировании, предложена классификация факторов, которая разработана авторами.


Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, инвестор, микрофакторы, макрофакторы.


Prohorova M., Gadiyak A. Factors that affect foreign direct investment / Kiev National Aviation University/Institute of International Relations.

The article is devoted to the study of factors that affect foreign direct investment, namely the factors that influence the decision of foreign investor conserning investing.

Foreign investments play an essential role in the economic development of a country regardless its level of economic development. Foreign investments contribute extremely to economic growth of the country, which accepts foreign investments. As well, foreign investments open the door for the developing countries to catch up and even overtake the developed countries. The inflow of foreign investments is accompanied by transfer of new technologies and the introduction of management decisions, which is very important for the economic development of each country.

That’s why it is very important to research the factors that affect the attraction of foreign investment into the country. Certainly, every investor has his own attitude to the decision about investing. But there are still the most common factors that influence their decisions. If these factors are not investigated, it can lead to the incorrect investment policy of attraction of foreign capital. It’s also necessary to develop effective investment policy which will help to attract investments for acceleration of the economic development process. And if the question of the factors which affect the attraction of foreign direct investment is researched and scientists make some recommendations and instructions, it will help government to take them into consideration and create an effective investment policy, which can be useful and beneficial for the country.

To solve this problem, precisely, the authors of the article investigated it. The authors analyzed different classifications that have been studied by scientists previously. Also the authors of the article develope a classification of factors that affect foreign direct investments and propose it in this article. This classification is presented by two main groups, which characterize the most significant factors that influence the investor’s decision.


Key words: foreign direct investment, investor, micro factors, macro factors.


УДК 336.532юю60 (73) (061.1) (045)


^ МОДЕЛІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РИНКОМ БІОТЕХНОЛОГІЙ
СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ ТА КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ


ПРОХОРОВА Марина Едуардівна

кандидат економічних наук, доцент,

доцент кафедри міжнародних економічних відносин,

Інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету


ЛИТВИН Алла Романівна

магістр спеціальності «Міжнародні економічні відносини»

Інституту міжнародних відносин Національний авіаційний університет


У статті розглянуто сучасний стан інвестування та державної підтримки однієї з інноваційних галузей економіки, а також сутність моделей регулювання біотехнологічної галузі на прикладі США та країн ЄС.


Ключові слова: галузь біотехнологій, моделі державного регулювання, фінансування НДДКР.


Постановка проблеми. В умовах глобалізаційних змін, що відбуваються, актуальними є пошуки моделі ефективного функціонування та регулювання ринку біотехнологій та генної інженерії зокрема. Забезпеченість країни продукцією сучасної біотехнології виступає чи не найважливішим чинником підтримання її міжнародної конкурентоспроможності. Розвиток високотехнологічного виробництва спричинило значні зміни в економіці, у сільському господарстві, промисловому виробництві, енергетиці, медицині та ветеринарії тощо. Ці процеси стрімко розвиваються і вже мають значний вплив на міжнародну торгівлю, яка буде тільки збільшуватися, що призведе в майбутньому до зміни структури світового господарства та національних економік багатьох країн.

Сьогодні є очевидним те, що сучасні біотехнології відкривають перед людством значні перспективи та несуть з собою як переваги, так і можливі невідомі ризики та загрози.

^ Ступінь розробленості проблематики. Питанню сучасного розвитку біотехнології присвячено дослідження експертів ОЕСР, вітчизняних вчених, зокрема, Й. Рогова, К. Лєбєдєва, П. Харченка, В. Швеця, Л. Жиганової, Н. Кузьминої, Я. Блюма, Д. Гродзинського, Орєшкін Е.Н., Писарєв В. В., Щербаков Г.Я., а також праці провідних зарубіжних дослідників сектору біотехнологій у світовій економіці (зокрема, Ф. Фукуями, К. Андерсона, Д. Арчібугі, Дж. Мічі, А. Еванс, Н. Верайа, К . Джеймса, Г. Грабовські та ін.). Водночас, враховуючи складність пролеми, що аналізується, існує перманентна необхідність її подальшого наукового розвитку.

^ Метою даної статті є аналіз сучасного ринку біотехнологій та основних форм його регулювання на державному рівні на прикладі США та країн ЄС.

У розвинених країнах світу зазначена галузь є одним із найпріоритетніших напрямів діяльності як у науковій, так і у виробничій сферах. Країною-лідером у галузі біотехнологій є США. На них припадає найбільше число біотехнологічних фірм, в тому числі, різних технологічних альянсів,


^ Таблиця 1

Найбільш глобально діючі біотехнологічні компанії двох конкуруючих регіонів


^ Назва компанії

Країна походження

Дохід (млн. дол. США)

Amgen, Inc.

США

14,268.0

Genentech, Inc.

США

9,284.0

Genzyme Corporation

Великобританія

3,187.0

Biogen Idec, Inc.

США

2,683.0

Cephalon, Inc.

Європа

1,764.0

Celgene Corporation

США

898.9

Джерело: Innovation in global industries: US firms competing in a new world


Про лідируючої ролі США свідчить і патентна статистика.
^ Рис. 1 Порівняльна патентна статистика в області біотехнологій


Примітка: Побудовано автором за даними ЮНКТАД, Світова доповідь з інвестицій 2012

Ще одним доказом лідируючих позицій є дані про обсяги витрат на НДДКР.


^ Таблиця 2

Витрати провідних країн світу на НДДКР в галузі біотехнологій

^ Витрати на НДДКР

2010

2011

2012

Витрати у млн. дол. США за паритетом купівельної спроможності

24587

33781

33781

США

41,5%

38,3%

39,6%

ЄС15

36,3%

40,4%

42,8%

Японія

14,9%

14,3%

14,3%

Інші розвинуті країни

6,3%

5,8%

5,8%

Китай

11,9%

15,3%

23,3%

Латинська Америка

6,3%

5,8%

5,8%

Інші економіки, що з’являються

0,1%

0,4%

0,4%


Джерело: Innovation in global industries: US firms competing in a new world


У все зростаючому обсягу витрат на розробки у галузі традиційної фармацевтики, частка США значно зменшилась з 41,5% у 1995 р. до 36,5% у 2005 р., і у 2011р. до 23%. Так, відповідно до даних МВФ, кількість країн, які обмінюються технологіями, з 1960 по 1995 роки зросло з 22 до 84, а з 2000 по 2012 рік до 1500 [8, с.72]. Розширилась національна структура як покупців, так і продавців. На сьогодні сумарна вартість створюваних у світі технологій досягає 60% від величини всього суспільного валового продукту, що зумовлює великі обсяги продажу.

Сьогодні, за даними Міжнародного консалтингового агенства Abercade, світовий ринок біотехнологічної продукції оцінюють майже в $163 млрд. Основні сектори ринку — продукти для харчової промисловості і сільського господарства — $45 млрд.; фармацевтична продукція —
$26,8 млрд; ферменти і препарати для виробництва мийних засобів — $21 млрд. Крім того, до біотехнології відносять виробництво посадкового матеріалу модифікованих рослин (обсяг продажу до $30 млрд на рік), а також фармацевтичних косметичних засобів, одержаних із натуральної рослинної або тваринної сировини. Обсяг цього ринку — $40 млрд. У 2011 р. капіталізація компаній світового біотехнологічного сектора перевищила $500 млрд.^ Таблиця 3

Показники діяльності найбільших ТНК у сфері біотехнологій у 2011 році

Країна

Кількість ТНК зайнятих прямо або опосередковано в сфері біотехнологій

^ Річний прибуток, млрд. дол. США

% у глобальному обсязі торгівлі біотехнологіями

Японія

62

11,5

18,3

Сполучені Штати Америки

53

24,5

39,2

Німеччина

23

6,125

9,8

Франція

19

4

6,3

Велика Британія

11

5

8,0

Швейцарія

8

2,425

3,9

Інші

24

9,2

14,5

ЗАГАЛОМ

200

62,75

100,0


Примітка: Побудовано автором за даними ^ USA. Country analisys report. Режим доступу:


Біотехнологія потребуватиме нових підходів до розроблення механізму державного регулювання галузі та стимулювання підприємницької активності, адже податкові пільги, які у традиційних галузях є основним важелем впливу, не матимуть визначального значення на початкових етапах розвитку галузі через високий рівень витрат (який ще довго зумовлюватиме негативні показники звітів про прибутки) та неприбутковий статус більшості дослідницьких організацій, а також подвійну природу мотивації розвитку біотехнологічного бізнесу, що випливає з попереднього принципу [8,C.23];

Розвиток системи технологічного трансферу від університетів до бізнесу, що передбачає важливу роль не лише великих компаній, а й окремих дослідників, міжсекторальних дослідницьких колективів, які формуватимуть у подальшому сектор малих та середніх компаній. Так, в США у біотехнології зайнято 200 тисяч осіб, що становить половину світового обсягу зайнятих у цій сфері, проте у порівнянні з 150 тисячами осіб, що працюють у Хьюлет Паккард, макроекономічні наслідки є незначними.

З точки зору структури світового біотехнологічного сектора і підходів держави до його підтримки можна виділити три моделі розвитку:


1. Модель сталого розвитку (США, Канада, Австралія, Великобританія, Швейцарія).

2. Консервативна модель (більшість країн ЄС, Японія).

3. Модель наздоганяючого розвитку (Нова Зеландія, Сінгапур, Індія, Китай, Малайзія).


^ Таблиця 4

Моделі державного регулювання біотехнологій

Модель

Сталого розвитку

Консервативна

Наздоганяюча

Країна

США

ЄС

Нова Зеландія

Роль

держави

1. Високий рівень державної підтримки фундаментальних і прикладних досліджень у галузі біотехнологій.

2. Ліберальні умови комерціалізації результатів біотехнологічних НДДКР.

Норми регулювання досить консервативні і міняються повільно. Продукція,отримана із застосуванням біотехнологій, отримує особливий статус. Це виражається взначно більш складною процедурою виходу на ринок, що уповільнює розвитокбіотехнологій.

Уряд активно прагне адаптувати для себе, такі як в розвинених країнах інструменти підтримки. Від ступеня гнучкості і різноманітності застосовуваних заходів. прагне створити максимально ліберальні умови для розвиткубіотехнологічної галузі

Закінчення таблиці 4

Центри фінансу-

вання

 • Департамент енергетики,

 • Департамент сільського господарства

 • Національний науковий фонд США

 • Департамент торгівлі США

 • Європейського інституту технологій

 • Європейська дослідницька Рада

 • Міністерства науки і технологій

 • Європейське агентство оцінки медичних продуктів

 • Рада з біотехнологій та ресурсів в галузі біологічних наук

 • Основним джерелом фінансування біотехнологій є уряд

 • 9 Королівських дослідних інститутів

 • Венчурний фонд в галузі наук про життя

 • Австралійсько-
  Новозеландський Партнерський фонд в області біотехнологій

Ключові моменти

1. Бізнес основний споживач.

2.12 федеральних агентств фінансують дослідження в області біотехнологій


Характеризується використанням традиційних схем підтримки НДДКР, а також відносно низькою продуктивністю науки як джерела інноваційного розвитку (так званий «Європейський парадокс»)

Скромні масштаби біотехнологічного сектора і недостатньо розвинений науковий потенціал.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   22

Схожі:

Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм iconНаціональний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм
Науковий вісник Інституту міжнародних відносин нау. Серія: Економіка, право, політологія, туризм: Зб наук ст. – К.: Нау, 2011. –...
Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм iconНаціональний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм
Науковий вісник Інституту міжнародних відносин нау. Серія: Економіка, право, політологія, туризм: Зб наук ст. – К.: Нау, 2011. –...
Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм iconНаціональний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм
Науковий вісник Інституту міжнародних відносин нау. Серія: Економіка, право, політологія, туризм: Зб наук ст. – К.: Нау, 2013. –...
Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм iconНаціональний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм
Науковий вісник Інституту міжнародних відносин нау. Серія: Економіка, право, політологія, туризм: Зб наук ст. – К.: Вид-во Нац авіац...
Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм iconНаціональний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм
Науковий вісник Інституту міжнародних відносин нау. Серія: Економіка, право, політологія, туризм: Зб наук ст. – К.: Вид-во Нац авіац...
Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм iconНаціональний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм
Науковий вісник Інституту міжнародних відносин нау. Серія: Економіка, право, політологія, туризм: Зб наук ст. – К.: Вид-во Нац авіац...
Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм iconНаціональний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм
Науковий вісник Інституту міжнародних відносин нау. Серія: Економіка, право, політологія, туризм: Зб наук ст. – К.: Вид-во Нац авіац...
Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм iconКиївський національний університет імені тараса шевченка інститут міжнародних відносин укладач: к ю. н., доцент Григоров О. М. Міжнародне право навчальна програма аспірантського семінару
Затверджено на засіданні Вченої Ради Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм iconВипуск 1 (3), 2011 До випуску ввійшли наукові матеріали міжнародної наукової конференції «Інформаційна безпека держави: теоретичний та практичний виміри»
Науковий вісник Інституту міжнародних відносин нау. Серія: Економіка, право, політологія, туризм: Зб наук ст. – К.: Вид-во Нац авіац...
Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм iconВипуск 1 (3), 2011 До випуску ввійшли наукові матеріали міжнародної наукової конференції «Інформаційна безпека держави: теоретичний та практичний виміри»
Науковий вісник Інституту міжнародних відносин нау. Серія: Економіка, право, політологія, туризм: Зб наук ст. – К.: Вид-во Нац авіац...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи