Положення про конкурсний відбір вступників на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» (старші курси) Галузь знань: 1401 «Сфера обслуговування» icon

Положення про конкурсний відбір вступників на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» (старші курси) Галузь знань: 1401 «Сфера обслуговування»
Скачати 212.06 Kb.
НазваПоложення про конкурсний відбір вступників на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» (старші курси) Галузь знань: 1401 «Сфера обслуговування»
Дата05.07.2013
Розмір212.06 Kb.
ТипПоложенняМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний авіаційний університет


Інститут міжнародних відносин


Кафедра країнознавства і туризму


ЗАТВЕРДЖУЮ Проректор з навчальної роботи

_____________ А. Полухін

«____» ___________ 2013 р.

Система менеджменту якості
ПОЛОЖЕННЯ


про конкурсний відбір вступників на навчання

за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців

освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» (старші курси)


^

Галузь знань: 1401 «Сфера обслуговування»

Напрям підготовки: 6.140103 «Туризм»
СМЯ НАУ ПБ 15.01.02 - 01-2013


УЗГОДЖЕННЯ:

Підпис

Прізвище

Посада

Дата

Розробник
Г.В.Балабанов

^ Завідувач кафедри

Країнознавства і туризму
Узгоджено
А. М. Фоменко

^ Директор Інституту

міжнародних відносин

Узгоджено
Н.В.Ладогубець

^ Відповідальний секретар приймальної комісії
Узгоджено
О.П.Слободян

^ Начальник навчального відділу

Узгоджено
А.Б.Чапкіс

^ Начальник навчально-методичного відділуРівень документа – 3б

Плановий термін між ревізіями – 1 рік

Врахований примірник


1. Загальні положення


1.1. Положення про конкурсний відбір вступників на навчання за співбесідою за освітньо-професійними програмами (ОПП) підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» (старші курси) (далі – Положення) – це нормативний документ, який розроблено фаховою атестаційною комісією Інституту міжнародних відносин (далі – Комісія) для спеціальності 6.140103 «Туризм» з метою нормативного забезпечення роботи Комісії щодо конкурсного відбору вступників на навчання за співбесідою до університету за ОПП підготовки фахівців ОКР "Бакалавр".

1.2. Положення розроблено, оформлено, поширено та актуалізовуватиметься відповідно до запровадженої в університеті системи менеджменту якості.


2. Порядок визначення особистого інтегрального рейтингу


2.1. Особистий інтегральний рейтинг (ОІР) вступника на навчання за співбесідою за програмою підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» визначається як сума двох рейтингів: академічного рейтингу (АР) та рейтингу співбесіди (РС).

2.2. Академічний рейтинг визначається як середньоарифметична оцінок за 100-бальною шкалою, отриманих вступником за весь попередній період навчання, у тому числі, всіх видів практик, зазначених у представ-леній Академічній довідці.

Оцінки, отримані в інших навчальних закладах за національною шкалою, перераховуються у оцінки за 100-бальною шкалою відповідно до розпорядження проректора з навчальної роботи від 05.12.2005 №65/роз. "Про методичні рекомендації щодо проведення семестрового контролю рівня засвоєння навчального матеріалу", а саме: оцінці "Відмінно" відповідає 95 балів, оцінці "Добре" – 82 бали, оцінці "Задовільно" – 67 балів.

Залікові оцінки "Зараховано" при цьому при визначенні АР не враховуються.

2.3. Рейтинг співбесіди є кількісною характеристикою результатів співбесіди учасників конкурсного відбору вступників на старші курси, яка проводиться з метою визначення здатності вступників засвоювати майбутні навчальні дисципліни програми ОКР «Бакалавр».

2.3.1. Перелік програмних питань з дисциплін, які виносяться на співбесіду, а також список літератури для самостійної підготовки вступника до співбесіди, визначені кафедрою, наведено в Додатку 1.

2.3.2. Рейтинг співбесіди визначається в балах за 100-бальною шкалою з підсумкової оцінки відповідей на завдання білета вступної співбесіди, зразок якого наведено в Додатку 2.

Під час підготовки до співбесіди вступник користується «Аркушем співбесіди» (див. Додаток 3), в якому записує стислий зміст відповідей на запропоновані завдання білета.

На «Аркуші співбесіди» зазначається кількість балів (цифрою і словами), він підписується особисто вступником та екзаменаторами.

2.3.3. Рейтингову оцінку за результатами співбесіди екзаменатори заносять до "Аркушу співбесіди», а також до «Відомості особистих інтегральних рейтингів» (див. Додаток 4).

При визначенні ОІР вступника на навчання за співбесідою за програмою підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» величина РС додається до величини АР з ваговим коефіцієнтом, що дорівнює 0,5 (див. табл.2.1).

Таблиця 2.1

Визначення ОІР вступника на навчання за співбесідою

за програмою підготовки фахівців ОКР «Бакалавр»пор.

Назва

рейтингу

Кількість

балів (max)

Порядок

визначення рейтингу

1.

Академічний рейтинг

(АР)

100

Визначається за оцінками Академічної довідки за 100-бальною шкалою

2.

Рейтинг співбесіди

(РС)

100

Визначається за 100-бальною шкалою за підсумками усної співбесіди


Особистий інтегральний рейтинг (ОІР)

150

ОІР = АР + 0,5*РСДодаток 1


Перелік програмних питань
з дисциплін, які виносяться на співбесіду

«Основи туризмознавства»

 1. Основні поняття і терміни сучасного туризму: «подорож», «туризм (туристична подорож)», «екскурсія», «подорожуючий (мандрівник)», «турист», «екскурсант», «відвідувач» та «відвідування».

 2. Основні форми туризму: внутрішній, в'їзний, виїзний. Інші форми туризму: туризм в середині країни, національний туризм, міжнародний туризм.

 3. Форми туризму за масштабами охоплення території: внутрішньорегіональний, міжрегіональний, навколосвітній.

 4. Туризм як вид економічної діяльності і професія.

 5. Національна статистична класифікація видів економічної діяльності (КВЕД): види туристичної економічної діяльності.

 6. Національний класифікатор професій (КП): професійні назви робіт, що пов’язані з економічною туристичною діяльністю.

 7. Рекреаційна (оздоровча) функція: лікувальний та профілактичний аспекти оздоровчої функції туризму.

 8. Економічна функція туризму, її сутність і прояви. Соціальна функція туризму як засіб реалізації прав людини і зниження соціальної напруги.

 9. Політична функція туризму, туризм як форма «народної дипломатії».

 10. Виховна функція туризму та її аспекти.

 11. Екологічна (природоохоронна) функція туризму, взаємовідносини туризму з довкіллям. Негативні прояви туризму у суспільстві.

 12. Види туризму за метою: рекреаційний, пізнавальний, екологічний, діловий, навчальний, спортивний, екстремальний, пригодницький та екзотичний, релігійний, шопінговий.

 13. Види туризму за терміном: короткостроковий, тривалий. «Туризм вихідного дня». Види туризму за сезоном: односезонний (літній, зимовий), двосезонний, міжсезонний, цілорічний. Поняття «міжсезоння».

 14. Види туризму за демографічним складом учасників: дитячий, молодіжний, дорослих людей, «третього віку». Види туризму за соціальним складом учасників: сімейний, неповних сімей, одиноких сердець, інвалідів.

 15. Види туризму за характером організації: організований (плановий), самодіяльний, неорганізований («дикий»). Індивідуальний і груповий туризм. Види туризму за формою організації: тайм-шер (кондомініум), туризм самообслуговування.

 16. Види туризму за економічним принципом: комерційний, соціальний, елітарний (vip-туризм).

 17. Види туризму за засобами пересування (долання простору): транспортний – авто, залізничний, авіа, морський та річковий; з активними засобами пересування – пішохідний, лижний, кінний, велосипедний та мототуризм, водний тощо. Комбіновані види.

 18. Поняття «туристична індустрія». Структура туристичної індустрії.

 19. Суб’єкти індустрії туризму і туристичної діяльності: туроператори, турагенти, екскурсоводи і гіди-перекладачі. Їхні функції та обов’язки.

 20. Об’єкти індустрії туризму і туристичної діяльності: засоби транспортування, засоби розміщення, заклади громадського харчування,

 21. Заклади і засоби розваг та відпочинку, установи з надання банківських та фінансових послуг, заклади і засоби, що забезпечують інформаційні послуги. Туристичний ринок.

 22. Міжнародне регулювання туризму: участь у міжнародних організаціях, в міжнародних заходах (конгресах, конференціях, проектах тощо), підписання двосторонніх угод і багатостороннє співробітництво. Основні міжнародні документи з регулювання туристичної діяльності.

 23. Сертифікація і стандартизація. Ліцензування. Туристичні формальності.


«Маркетинг туризму»

1. Описати походження та еволюцію концепції маркетингу

2. Розкрити основні питання стратегічного маркетингу

3. Визначити інструменти маркетингової політики

4. Обґрунтувати основні підходи до розробки регіональних програм у сфері туризму

5. Розкрити особливості рекреаційно-економічного маркетингового підходу

6. Розглянути сутність інвестиційного проектування туристичних об’єктів

7. Описати методи забезпечення інформативної реклами туристичного продукту

8. Визначити сутність тактичних рішень щодо просування реклами


«Менеджмент туризму»

1. Розкрити поняття і сутність менеджменту туристичного підприємства

2. Розглянути особливості прийняття управлінських рішень на туристичному підприємстві

3. Визначити основи організації управління персоналом на туристичному підприємстві

4. Описати особливості розміщення персоналу туристичного підприємства

5.Розкрити сутність впливу керівництва туристичного підприємства на поведінку персоналу

6.Дати оцінку зовнішніх сфер організації управління персоналом туристичного підприємства

7. Обґрунтувати власну концепцію лідерства на туристичному підприємстві

8. Визначити роль комунікацій в системі управління туристичною організацією


Список літератури

для самостійної підготовки вступника до співбесіди

Основна література

 1. Александрова А.Ю. Международный туризм: Учебник.– М.: Аспект Пресс, 2004.– 470 с.

 2. Бабарицька В.К., Малиновська О.Ю. Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Понятійно-термінологічні основи, сервісне забезпечення турпродукту: Навчальний посібник.– К.: Альтерпрес, 2004.

 3. Басюк Д.І. Основи туризмології: Навч.–метод. посібник. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2005. – 204 с.

 4. Биржаков М.Б. Введение в туризм: Учебник. – Изд-ние 8-е, переработаное и дополненное. – СПб: Герда, – 2007. – 448 c.

 5. Квартальнов В.А. Теория и практика туризма. М.: Финансы и статистика, 2003. – 672 с.

 6. Квартальнов В. А.Туризм. 2-е изд., перераб. М.: Финансы и статистика, 2004. – 320 с.

 7. Любіцева О.О., Бабрицька В.К. Туризмознавство: Вступ до фаху: підручник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008.–335 с.

 8. Мальська М.П., Худо В.В. Туристичний бізнес: теорія та практика. Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 424 с.

 9. Основы туристской деятельности: Учебник /Г.И Зорина, Е.Н.Ильина, Е.В.Мошняга и др.; Сост. Е.Н.Ильина.-М.:Советский спорт 2003.–200 c.

 10. Сокол Т.Г. Основи туризмознавства: навч. посібник. – К.: Ред Лайн,1999. – 77 с.

 11. Сокол Т.Г. Основи туристичної діяльності: Підручник – К.: Грамота, 2006.–264 с.


Додаткова література

 1. Закон України «Про внесення змін до закону України «Про туризм» /Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, N 13, ст.180.

 2. Енциклопедичний словник-довідник з туризму /автори-укладачі: В.А.Смолій, В.К.Федорченко, В.І.Цибух та ін.–К:Видавничий Дім «Слово»,2006,-372 с.

 3. Ільїна О.В.  Туризм. Рекреаційна географія: Поняття і терміни. - Луцьк: Терен, 2004. - 104 с.

 4. Каурова А.Д. Организация сферы туризма: Учебн. пособие.–СПб: «Издательский дом Герда», 2005.–320 с.

 5. Менеджемент туризма. Туризм как вид деятельности: Учебник.—М.: Финансы и статистика, 2005.—228 с.

 6. Туристична діяльність. Нормативна база. / Роїна О.М.-К.:КНТ, 2005.–448 с.

 7. Федорченко В.К., Мініч І.М. Туристський словник-довідник: Навчальний посібник.- К.: Дніпро,2000.- 160 с.Голова фахової атестаційної комісії

Інституту міжнародних відносин


________________ (А. М. Фоменко)


Завідувач кафедри ________________ (Г.В. Балабанов)


Додаток 2

Форма № Н-5.05

(Ф 02.03 - 29)


Національний авіаційний університет


Інститут міжнародних відносин

Кафедра країнознавства і туризму


Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»

Галузь знань 1401 «Сфера обслуговування»

Напрям підготовки 6.140103 «Туризм»


БІЛЕТ ВСТУПНОЇ СПІВБЕСІДИ № _____


1. …


2. …


Затверджено на засіданні кафедри країнознавства і туризму

Протокол № ____ від «____» _____________ 2013р.


Завідувач кафедри ____________ (Г.Балабанов)


Додаток 3

Форма № Н-1.09

(ф 02.03 – 34)


Національний авіаційний університет


^ АРКУШ СПІВБЕСІДИ

з «Основи туризмознавства», «Маркетинг туризму», «Менеджмент туризму»


___________________________________________________________________________

прізвище, ім’я, по батькові вступника


Інститут міжнародних відносин

Кафедра країнознавства і туризму


Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»

Галузь знань 1401 «Сфера обслуговування»

Напрям підготовки 6.140103 «Туризм»

Дата співбесіди __________________________


Номер білета _______


Відповіді:


(продовження Додатка 3)


Підпис вступника __________________

Кількість балів ____________________________________________________________

цифрами та словами


Екзаменатори: ___________________ ____________________________________

підпис прізвище та ініціали

_______________________ ___________________________________________

підпис прізвище та ініціали

_______________________ ___________________________________________

підпис прізвище та ініціали


^ Примітка: Форма бланка «Аркуша співбесіди» - А4 (210х297 мм), 2 сторінки

Додаток 4


^ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Інститут міжнародних відносин


ВІДОМІСТЬ № _____

особистих інтегральних рейтингів вступників на навчання за співбесідою

за програмою підготовки фахівців ОКР «Бакалавр»


Галузь знань 1401 «Сфера обслуговування»

шифр, назва

Напрям підготовки 6.140103 «Туризм» Дата ___________

шифр, назва

пор.

П.І.Б.

вступника

АР

РС

ОІР

(АР + 0,5*РС)

1.

2.


Голова фахової атестаційної комісії

___________ _______________________Секретар комісії ___________ _______________________Примітка. АР – академічний рейтинг; РС - рейтинг співбесіди; ОІР – особистий інтегральний рейтинг вступника.(Ф 03.02 – 01)

^ АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТАприм.

Куди передано (підрозділ)

Дата

видачі

П.І.Б. отримувача

Підпис отримувача

Примітки

(Ф 03.02 – 02)

^ АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ

№ пор.

Прізвище ім'я по-батькові

Підпис ознайомленої особи

Дата ознайом-лення

Примітки


(Ф 03.02 – 04)

^ АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ

№ пор.

Прізвище ім'я по-батькові

Дата ревізії

Підпис

Висновок щодо адекватності


(Ф 03.02 – 03)

^ АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН

№ зміни

№ листа (сторінки)

Підпис особи, яка

внесла зміну

Дата внесення зміни

Дата

введення зміни

Зміненого

Заміненого

Нового

Анульо-

ваного(Ф 03.02 – 32)

^ УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН
Підпис

Ініціали, прізвище

Посада

Дата

Розробник

Узгоджено

Узгоджено

Схожі:

Положення про конкурсний відбір вступників на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» (старші курси) Галузь знань: 1401 «Сфера обслуговування» iconПоложення про конкурсний відбір вступників на навчання за співбесідою за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» (старші курси) Галузь знань: 0302 Міжнародні відносини
«Міжнародна інформація» з метою нормативного забезпечення роботи фахової атестаційної комісії Інституту міжнародних відносин щодо...
Положення про конкурсний відбір вступників на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» (старші курси) Галузь знань: 1401 «Сфера обслуговування» iconПоложення про конкурсний відбір вступників на навчання за співбесідою за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» (старші курси) Галузь знань: 0502 «Автоматика та управління»
Заступник завідувача кафедри автоматизації та енергоменеджменту – член фахової атестаційної комісії
Положення про конкурсний відбір вступників на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» (старші курси) Галузь знань: 1401 «Сфера обслуговування» iconПоложення про конкурсний відбір вступників на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» (старші курси) Галузь знань: 0303 «Журналістика та інформація»
Комісія для спеціальності 03030101 «Журналістика» з метою нормативного забезпечення роботи Комісії щодо конкурсного відбору вступників...
Положення про конкурсний відбір вступників на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» (старші курси) Галузь знань: 1401 «Сфера обслуговування» iconПоложення про конкурсний відбір вступників на навчання за співбесідою за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» (2 курс)
Заступник завідувача кафедри автоматизації та енергоменеджменту – член фахової атестаційної комісії
Положення про конкурсний відбір вступників на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» (старші курси) Галузь знань: 1401 «Сфера обслуговування» iconПоложення про конкурсний відбір вступників на навчання за співбесідою за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» (3 курс)
Заступник завідувача кафедри автоматизації та енергоменеджменту – член фахової атестаційної комісії
Положення про конкурсний відбір вступників на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» (старші курси) Галузь знань: 1401 «Сфера обслуговування» iconПоложення про магістерську роботу загальні положення
Магістерська робота виконується протягом навчання студента за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного...
Положення про конкурсний відбір вступників на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» (старші курси) Галузь знань: 1401 «Сфера обслуговування» iconПоложення про дипломну роботу (окр «бакалавр», «спеціаліст») Загальні положення
Дипломна робота виконується на завершальному етапі навчання студента за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного...
Положення про конкурсний відбір вступників на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» (старші курси) Галузь знань: 1401 «Сфера обслуговування» iconПоложення про конкурсний відбір вступників на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів "Спеціаліст", "Магістр" за спеціальностями
Положення про конкурсний відбір вступників на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних...
Положення про конкурсний відбір вступників на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» (старші курси) Галузь знань: 1401 «Сфера обслуговування» iconПоложення про конкурсний відбір вступників на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів "Спеціаліст", "Магістр" за спеціальністю 7(8). 18010010 «Якість, стандартизація та сертифікація»

Положення про конкурсний відбір вступників на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» (старші курси) Галузь знань: 1401 «Сфера обслуговування» iconПрограма фахового вступного випробування на навчання на 3-й курс внту за освітньо-професійною програмою «Бакалавр» за скороченим терміном на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»
«Молодший спеціаліст» за напрямом підготовки 05010201 “Обслуговування комп’ютерних систем І мереж” та навчальним планом фахової підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи