Положення про Науково-методичну раду Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманов 2011 Загальні положення icon

Положення про Науково-методичну раду Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманов 2011 Загальні положення
Скачати 55.18 Kb.
НазваПоложення про Науково-методичну раду Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманов 2011 Загальні положення
Дата05.10.2014
Розмір55.18 Kb.
ТипПоложення

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені М.П. Драгомано


ПОЛОЖЕННЯ

про Науково-методичну раду Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманов

2011
1. Загальні положення:

1.1. Науково-методична рада університету створюється за наказом ректора для контролю і розв'язання важливих питань організації науково-методичного та навчально-виховного процесу, теорії і методики навчання, використання сучасних технічних засобів, обміну досвідом науково-педагогічної роботи, вироблення рекомендацій щодо впровадження інноваційних форм, методів і засобів навчання, організації ефективного зв'язку з базовими навчальними загальноосвітніми закладами університету; проведення експертизи підручників, навчальних посібників та інших засобів навчально-методичного забезпечення на предмет їх відповідності сучасним вимогам до підготовки майбутніх учителів.

1.2. Вона є консультативно-дорадчим органом університету, Вченої ради і ректорату.

1.3. У своїй роботі Науково-методична рада керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», іншими нормативними актами Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, рішеннями Вченої ради університету і наказами ректора університету та цим Положенням.

1.4. Склад Науково-методичної ради формується із представників професорсько-викладацького складу із значним досвідом навчально-методичної роботи на основі пропозицій структурних підрозділів університету і затверджується наказом ректора університету терміном на 1 рік.

1.5. Науково-методична рада здійснює свою діяльність на основі річного плану роботи, затвердженого ректором університету.

1.6. До складу Науково-методичної ради входять голова Ради, якого за погодженням з Вченою радою університету призначає ректор університету.

Голова Науково-методичної ради призначає двох заступників голови і секретаря Ради із числа членів Ради.

1.7. Голова Науково-методичної ради здійснює керівництво роботою Ради, контроль виконання рішень, доручає своїм заступникам, секретарю і членам Ради підготовку питань для розгляду під час засідань Ради, складання проектів планів роботи тощо.

1.8. Секретар Науково-методичної ради університету веде документацію, що відображає діяльність Ради, оформляє протоколи засідань і рішення, складає і контролює виконання плану роботи Ради.

1.9. При Науково-методичній раді університету створюються загально університетські методичні секції за такими напрямами:

- Вивчення, узагальнення та поширення передового досвіду організації навчально-виховного процесу, впровадження інноваційних форм навчально-методичної роботи.

- Удосконалення навчальних планів та програм з усіх нормативних і вибіркових дисциплін.

- Самостійна та індивідуальна робота студентів. Методика контролю успішності та розроблення критеріїв оцінювання рівня підготовленості студентів.

- Методика проведення навчальних, педагогічних та виробничих практик студентів, розроблення пропозицій щодо їх удосконалення.

- Організація та проведення методичних конференцій, семінарів, розроблення їх тематики.

1.10. Найважливіші питання навчально-виховного процесу науково-методична рада виносить на обговорення Вченої ради університету.

1.11. Науково-методична рада звітується про свою роботу перед Вченою радою університету і ректором.

2. Завдання Науково-методичної ради університету:

Основним завданням Науково-методичної ради є розроблення рекомендацій та пропозицій щодо подальшого поліпшення навчально-методичної роботи в структурних підрозділах НПУ імені М.П. Драгоманова з метою удосконалення підготовки педагогічних кадрів відповідно до стратегії розвитку освіти у вищих навчальних закладах, сучасних загальноосвітніх і спеціальних школах та дошкільних закладах України.

На Науково-методичну раду також покладається:

- вивчення, узагальнення та поширення передового досвіду організації навчального процесу, впровадження інноваційних форм, методів і засобів навчально-методичної роботи, фундаментальної та професійно-виробничої підготовки фахівців;

- вивчення тенденцій і прогнозування запиту на підготовку фахівців окремих спеціалізацій з соціально-економічних передумов;

- розроблення на базі галузевих стандартів вищої освіти рекомендацій щодо удосконалення навчальних планів, програм, інших навчально-методичних документів із спеціальностей та дисциплін;

- вивчення стану, формування пропозицій, поширення передового досвіду щодо подальшого поліпшення навчально-лабораторної бази 'кафедр, удосконалення методики використання технічних засобів навчання, інформаційно-комунікаційної і мультимедійної техніки тощо;

- опрацювання рекомендацій з удосконалення планування з питань організації самостійної та індивідуальної роботи студентів, методики контролю успішності та критеріїв оцінювання рівня підготовленості студентів;

- аналіз організації та методики проведення навчальної, педагогічної і виробничої практик студентів, підготовка пропозицій щодо їх удосконалення;

- розгляд і коригування тематики спецкурсів і спецсемінарів в структурі варіативних складових програм підготовки та подання їх на затвердження вченою Радою університету;

- керівництво діяльністю Науково-методичних рад інститутів НПУ ім. М.П. Драгоманова;

- підготовка і проведення загально університетських науково-методичних конференцій та семінарів, читань за узгодженою тематикою.

2. Засідання Науково-методичної ради університету:

2.1. Засідання Науково-методичної ради проводяться один раз на два місяці.

2.2. Засідання Ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 від загальної кількості її членів.

2.3.Рішення Науково-методичної ради приймаються відкритим голосуванням

присутніх членів ради, якщо за нього проголосувало не менше половини із числа присутніх членів Ради. 2.4. Керівництво науково-методичною роботою в університеті в період між засіданнями Науково-методичної ради здійснює президія Ради у складі голови, заступників голови, секретаря.

3. Права Науково-методичної ради:

3.1. Науково-методичній раді надається право вивчати в інститутах (факультетах) і на кафедрах університету організацію навчально-виховного процесу з метою вивчення його рівня та внесення пропозицій щодо поліпшення навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітньої діяльності навчально-наукових підрозділів.

3.2. Запиту і отримання необхідних навчально-методичних матеріалів від інститутів (факультетів) і кафедр та інших структурних підрозділів університету.

3.3. Створювати тимчасові робочі комісії і групи для вивчення актуальних проблем навчально-виховного процесу та внесення пропозицій, проектів рішень щодо удосконалення його науково-методичного забезпечення.

3.4. Залучати до роботи Науково-методичної ради, за згодою, директорів. інститутів (деканів факультетів) і завідувачів кафедр, викладачів та інших науково-педагогічних працівників університету.

3.5. Контролювати та вимагати від виконавців виконання робіт щодо реалізації рішень, прийнятих Науково-методичною радою.

3.6. Готувати рекомендації, пропозиції, проекти наказів, розпоряджень тощо з питань, пов'язаних з основними завданнями Науково-методичної ради.

3.7. Розповсюджувати прийняті Науково-методичною радою ухвали, інструкції та інші документи.
Схожі:

Положення про Науково-методичну раду Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманов 2011 Загальні положення iconПоложення про Науково-методичну раду Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманов 2011
Науково-методичну раду Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманов
Положення про Науково-методичну раду Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманов 2011 Загальні положення iconПоложення про Науково-методичну раду інституту Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова 2011 Загальні положення
Науково-методичну раду інституту Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
Положення про Науково-методичну раду Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманов 2011 Загальні положення iconПоложення про Науково-методичну раду інституту Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова 2011
Науково-методичну раду інституту Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
Положення про Науково-методичну раду Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманов 2011 Загальні положення iconПро науково-методичну раду київського національного економічного університету імені вадима гетьмана київ 2013 Загальні положення
Законом України «Про вищу освіту», наказами та інструктивними листами мон, Статутом університету, Колективним договором між адміністрацією...
Положення про Науково-методичну раду Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманов 2011 Загальні положення iconПоложення про науково-методичну раду факультету (інституту) з метою удосконалення організації навчального процесу в університеті згідно вимог кредитно-модульної системи наказую
Затвердити “Положення про науково-методичну раду факультету (інституту)”(додаток 1)
Положення про Науково-методичну раду Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманов 2011 Загальні положення iconПоложення про організацію наукової, науково-технічної діяльності у Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К. Д. Ушинського Загальні положення
Це Положення регламентує наукову, науково-технічну діяльність (далі – ннтд) Південноукраїнського національного педагогічного університету...
Положення про Науково-методичну раду Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманов 2011 Загальні положення iconПоложення про електронний архів (репозитарій) Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова Загальні положення та терміни
Положення про електронний архів (репозитарій) Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (далі репозитарій)...
Положення про Науково-методичну раду Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманов 2011 Загальні положення iconПоложення про навчально-методичну раду суми 2007 Загальні положення
Діяльність навчально-методичної ради університету спрямована на підвищення професійного рівня викладацького складу університету й...
Положення про Науково-методичну раду Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманов 2011 Загальні положення iconО. Л. Голубенко 2011 р. Положення про Раду кураторів університету Загальні положення > Це Положення регламент
Це Положення регламентує порядок створення І функціонування Ради кураторів (далі – рк) в університеті
Положення про Науково-методичну раду Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманов 2011 Загальні положення iconПоложення про науково-дослідний сектор Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського І. 3агальні положення
Ректор Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи