Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України дз “Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” днвз “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” інформаційний лист icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України дз “Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” днвз “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” інформаційний лист
Скачати 59.63 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України дз “Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” днвз “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” інформаційний лист
Дата26.02.2014
Розмір59.63 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

ДЗ “Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”

ДНВЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні колеги!

На базі ДЗ “Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” 17 жовтня 2013 року відбудеться IV Всеукраїнська науково-практична конференція “Література і місто: художній поступ”

Основні тематичні напрями конференції:

  • Урбаністична література в контексті сучасного мистецтва.

  • Місто як текст – аналіз у синхронічній та діахронічній перспективі.

  • Концепти критичної рецепції урбаністичної літератури

  • Київ і “київський текст” української культури й літератури.

  • Методичні аспекти прочитання урбаністичної літератури.

  • Актуальні питання сучасного дослідження української літератури.

Під час роботи конференції буде організовано презентацію найновіших наукових і навчально-методичних видань з філології. Про бажання взяти участь у презентації авторів просимо повідомити завчасно.


Робота конференції: пленарне засідання – 11.00 – 13.00

секційні засідання – 13.40 – 15.30

Для участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції необхідно надіслати
до 20 вересня 2013 року:


● заявку на участь у конференції;

● текст доповіді та його електронну версію (диск);

● для учасників без наукового ступеня рекомендацію наукового керівника.


Оргкомітет

^ ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЇ


Просимо надсилати матеріали українською або російською мовами обсягом від 4 до 6 повних сторінок. Статті подаються надрукованими на папері в одному примірнику з додатком диска.

Звертаємо Вашу увагу на оновлені правила подання до друку статей у науковому фаховому виданні “Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки (літературознавство)”:

1. Статтю кандидатів наук має супроводжувати рецензія доктора філологічних наук із відповідної спеціальності (завірена).

^ 2. Аспіранти та особи без наукового ступеня до статті обов’язково додають рецензію, підписану доктором наук й завірену печаткою установи, яка її надає, та витяг із протоколу засідання кафедри з рекомендацією статті до друку.

^ 3. Обов’язковою є супровідна сторінка, що містить: загальні відомості про автора (прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи), інформацію про службову та домашню адресу, телефон, E-mail.


^ Редакційні вимоги

до технічного оформлення статей


Редколегія “Вісника” приймає статті обсягом 4 – 6 сторінок через 1 інтервал, повністю підготовлених до друку. Статті подаються надрукованими на папері в одному примірнику з додатком диска. Набір тексту здійснюється у форматі Microsoft Word (*doc, *rtf) шрифтом № 12 (Times New Roman) на папері формату А-4; усі поля (верхнє, нижнє, праве й ліве) — 3,8 см; верхній колонтитул — 1,25 см, нижній — 3,2 см. У верхньому колонтитулі зазначається: Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № ** (***), 2012.

Інформація про УДК розташовується у верхньому лівому кутку без відступів (шрифт нежирний). Ініціали і прізвище автора вказуються в лівому верхньому кутку (через рядок від УДК) з відступом 1,5 см (відступ першого рядка), шрифт жирний. Назва статті друкується через рядок великими літерами (шрифт жирний).

Зміст статті викладається за планом: постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми та на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується ця стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з певним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з цього дослідження й перспективи подальших розвідок у цьому напрямку. Усі перелічені елементи повинні бути стилістично представлені в тексті, але графічно виділяти їх не треба.

Посилання на цитовані джерела подаються в квадратних дужках після цитати. Перша цифра – номер джерела в списку літератури, який додається до статті, друга – номер сторінки, наприклад: [1, с. 21] або [1, с. 21; 2, с. 13–14]. Бібліографія і при необхідності примітки подаються в кінці статті після слів “Список використаної літератури” (без двокрапки) у порядку цитування й оформляються відповідно до загальноприйнятих бібліографічних вимог. Бібліографічні джерела подаються підряд, без відокремлення абзацем; ім’я автора праці (або перше слово її назви) виділяється жирним шрифтом.

Статтю заключають 3 анотації обсягом 15 рядків (українською, російською) та 22 рядки (англійською) мовами із зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові автора, назви статті та ключовими словами (3 – 5 термінів).

^ До статті додається реферат українською та англійською мовами (обсяг – 2-3 абзаци). Обов’язково перевірити наявність назв статей усіма мовами!


Список використаної літератури

1. Стишов О. А. Українська лексика кінця XX століття (на матеріалі мови засобів масової інформації) / О. А. Стишов. – 2-ге вид., переробл. – К. : Пугач, 2005. – 388 с. 2. Неділько Д. О. Про утворення українських прізвищ / Д. О. Неділько // Українська мова і література в школі. – 1967. – №9. – С. 19 – 25. 3. Бурдіна С. В. Система підготовки магістрів управління освітою у вищих навчальних закладах США: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.06. “Теорія і методика управління освітою” / С. В. Бурдіна. – Луганськ, 2008. – 20 с.


Статті, оформлення яких не відповідає вимогам, не будуть включені до Вісника конференції.


Фінансові умови:

● Для витрат, пов’язаних із проведенням конференції, виготовленням та пересилкою матеріалів, необхідно перерахувати організаційний внесок у розмірі 50 гривень з кожного учасника.

● Видання матеріалів конференції здійснюватиметься за кошти авторів, вартість 1 повної чи неповної сторінки тексту 25 гривень.

● Оплата проїзду та проживання в готелі – за рахунок учасників.


Заявки, матеріали доповідей, оплату надсилати за адресою:

Кафедра української літератури та методики її викладання, Двуличанська Олена Аркадіївна, вул. Оборонна, 2 м. Луганськ, 91011.

З усіх питань можна звертатися до Двуличанської Олени Аркадіївни, асистента кафедри української літератури та методики її викладання тел. (050) 749 – 20 – 71;

Е-mаіl: kaf.ukrlit@mail.ru

(0642) 53-83-73 – деканат факультету української філології.


^ Конференція відбудеться за адресою:

м. Луганськ, вул. Оборонна, 2

ДЗ “Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”

Кафедра української літератури та методики її викладання


Оргкомітет Всеукраїнської науково-практичної

конференції “Література і місто:художній поступ”


Заявка на участь

у Всеукраїнській науково-практичній конференції

^ ЛІТЕРАТУРА І МІСТО: ХУДОЖНІЙ ПОСТУП”


Прізвище, ім’я, по-батькові____________________________________________________

Науковий ступінь, вчене звання, посада__________________________________________

Місце роботи________________________________________________________________

Службова адреса_____________________________________________________________

Домашня адреса______________________________________________________________

Телефон____________________________________________________________________

Факс_______________________________________________________________________

Е-mail_______________________________________________________________________

Назва доповіді_______________________________________________________________

Планую (потрібне підкреслити)

  • виступити з доповіддю (10 – 15 хв.);

  • виступити з інформацією (5 хв.);

  • тільки публікація.

Необхідність житла на час конференції:__________________________________________

> кількість днів перебування у Луганську___________________________________

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України дз “Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” днвз “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” інформаційний лист iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Двнз «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України дз “Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” днвз “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” інформаційний лист iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Двнз «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України дз “Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” днвз “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” інформаційний лист iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Двнз «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України дз “Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” днвз “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” інформаційний лист iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Двнз «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України дз “Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” днвз “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” інформаційний лист iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Двнз «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України дз “Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” днвз “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” інформаційний лист iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Двнз «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України дз “Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” днвз “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” інформаційний лист iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Двнз «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України дз “Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” днвз “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” інформаційний лист iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Двнз «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України дз “Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” днвз “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” інформаційний лист iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Двнз «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України дз “Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” днвз “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” інформаційний лист iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Двнз «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи