Спеціальність: 0104 – “фінанси”, 0106 – «облік І аудит» icon

Спеціальність: 0104 – “фінанси”, 0106 – «облік І аудит»
Скачати 107.11 Kb.
НазваСпеціальність: 0104 – “фінанси”, 0106 – «облік І аудит»
Дата12.09.2012
Розмір107.11 Kb.
ТипДокументи

Дисципліна «Історія України»

Довідник з дисципліни


СПЕЦІАЛЬНІСТЬ:
0104 – “ФІНАНСИ”,
0106 – «ОБЛІК І АУДИТ»,


0100 – «ЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА»,

0105 – «БАНКІВСЬКА СПРАВА»


Викладач: Шабельніков В.І.

1 семестр


ВСТУП

Дисципліна «Історія України» е обов'язковою для вивчення на вcix факультетах вищого навчального закладу. Вона читається для студентів першого курсу денного i заочного відділень. Викладається icтopiя України з найдавніших часів до сьогодення.

Навчальна програма визначає місце дисципліни «Історія України» в системі вищої освіти, и загальний зміст, обов'язкові вимоги до знань i умінь, містить список рекомендованої літератури.


^ 1. МЕТА I ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ КУРСУ, ПЕРЕЛІК ЗНАНЬ I УМІНЬ, ЯКИМИ ПОВИННІ ОВОЛОДІТИ СТУДЕНТИ ПІСЛЯ ОПАНУВАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Метою вивчення icтopiї України у вищій школі е:

- розвиток національної самосвідомості майбутніх бакалаврів i
магістрів;

виховання їx патріотичних, морально-етичних переконань, причетності до тисячолітньої icтopiї українського народу;

  • прищеплення бакалаврам i магістрам навичок наукового аналізу, спрямованих на забезпечення самостійного осмислення закономірностей історичного розвитку;

  • навчання практичним навичкам роботи з історичними джерелами i науковою літературою;

- вироблення умінь застосовувати набуті знання з icтopiї у
повсякденній діяльності, для opiєнтaції в суспільно-політичному житті,
оцінки суспільних явищ i подій.

^ Завдання навчальної дисципліни: дати розуміння суті історичних npoцeciв, що відбувалися в минулому й відбуваються нині в Україні, їхнього об'єктивного характеру, взаємозв'язку та взаємозалежності; виробити вміння аналізувати й узагальнювати історичний матеріал у певній системі оцінювати події та явища української історії в контексті світової історії, зіставляти історичні події, процеси з епохами, орієнтуватись у науковій періодизації icтopії, формувати вміння знаходити i критично аналізувати потрібну інформацію з минулої та сучасної icтopiї України; застосовувати набуті знання для прогнозування суспільних npoцeciв.

^ 2. МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ЗВ'ЯЗКИ

З урахуванням знань дисципліни «Історія України» опановуються курси «Філософія», «Соціологія», «Політологія», «Економічна теорія» «Українська та зарубіжна культура».


^ 3. Календарний план

Лекцій – 36

Семінарів –18

СРС- 88,82

Модулів – 2

Форма контролю – іспит

Всього кредитів - 4


4. Зміст курсу.

Розділ 1. Стародавня історія України.

1. Становлення і розвиток людського суспільства на території України.

2. Формування державотворчих традицій.

3. Походження слов'ян та їх розселення н території України.

Розділ 2. Україна в княжу добу.

1. Київська Русь.

2. Галицько-Волинська держава.

Розділ 3. Україна під владою Литви и Польщі.

1. Причини та наслідки загарбування українських земель Литвою та Польщєю.

2. Українське козацтво.

Розділ 4. Утворення козацької держави.

1. Визвольна війна українського народу середини 17 ст.

2. Українська козацька держава в другій половині 17 – на початку 18 ст.

3. Україна у 18 ст.

Розділ 5. Україна у складі російської і австрійської імперій.

1. Українські землі під владою Російської імперії наприкінці 18-першій половині 19 ст.

2. Західноукраїнські землі під владою Австрійської імперії наприкінці 18-першій половині 19 ст.

3. Українські землі під владою Російської імперії в другій половині 19 ст.

4. Західноукраїнські землі в другій половині 19 ст.

5. Україна на початку 20 ст.

6. Україна у Першій світовій війні.

Розділ 6. Українська національно-демократична революція.

1. Діяльність Української Центральної Ради.

2. Українська держава гетьмана Павла Скоропадського.

3. Директорія УНР.

4. Національно-визвольна боротьба на західноукраїнських землях.

Розділ 7. Україна між світовими війнами.

1. УРСР у 20-ті роки.

2. УРСР у 30-ті роки.

3. Західноукраїнські землі у 20-30 роки 20 ст.

Розділ 8. Україна в роки другої світової війни.

1. Українські землі на першому етапі війни.

2. Встановлення фашистського окупаційного режиму та народний опір йому.

3. Звільнення території України Радянською Армією від фашистських загарбників. Вклад українського народу в розгром нацистської Німеччини

Розділ 9. Україна після другій світової війни.

1. Повоєнна відбудова і подальший розвиток України.

2. Хрущовська «відлига» і її характер в Україні.

3. Україна на порозі кризи: наростання застійних явищ.

4. Україна і процес перебудови в СРСР.

Розділ 10. Україна в умовах незалежності.

1. Державне будівництво і суспільно-політичне життя в незалежній Україні.

2. Соціально-економічне становище. Зовнішня політика.

3. Національно-культурне будівництво.


^ 5.МОДУЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ

ЗМ1СТОВНИЙ МОДУЛЬ I.

Стародавня, середньовічна та нова історія (частина перша)

№№ п/п

Теми занять

Лекції

Семінари

1.

Стародавня історія України.

2

2

2.

Київська Русь. Галицько-Волинська держава.

2

2

3.

Українські землі у складі Литви та Польщі.

2
4.

Національно-визвольна війна українського народу під проводом Б.Хмельницького.

2

2

5.

Українські земл1 в другій половині ХУП-ХУШ

ст.

2
6.

Українські землі наприкінці ХУШ - у першій половині XIX ст.

2

1

7.

Українські землі у другій половині XIX ст.

2

1

8.

Українські землі на початку XX ст.

2
9.

Українська революція 1917-1920 pp.

2

2
В С Ь О Г О:

18

8

^ ЗМ1СТОВНИИ МОДУЛЬ II

Нова Історія України (частина друга).

№№ п/п

Теми занять

Лекції

Семінари

10.

Україна в 20-тi роки.

2

1

11.

Україна в 30-тi роки.

2

1

12.

Україна під час Другої світової війни (1939-1945 pp.).

2

2

13.

Повоєнна відбудова i розвиток України (1945-сер.50-х років).

2
14.

Україна в умовах десталінізації (1956-1964 pp.).

2

2

15.

Україна в період загострення кризи радянської системи i спроби перебудови (1965-1991 pp.).

2
16.

Державне будівництво незалежної України. Формування багатопартійності.

2

2

17.

Соціально-економічні процеси в Україні та її зовнішня політика.

2

2

18.

Національно-духовне відродження України (90-тi роки XX ст. - початок XXI ст.).

2В С Ь О Г О:

18

10.


^ 6. ОРГАНВАЦІЯ САМОСТІЙН0Ї РОБОТИ

КАРТА СРС 3 ДИСЦИПЛІНИ "ІСТОРІЯ УКРАЇНИ"

Види самостійної роботи

Термміи виконання

Форма контролю та звітності

1. ОБОВ'ЯЗКОВІ

1.1. Підготовка до семінарських занять.

Через тиждень.

Індивідуальні

консультації

конспект.

1.2. Підготовка до дискусії.

Щомісячно.

Конспект, тези виступу

1.3. Підготовка рефератів.

Раз у 2 місяця.

Текст реферату.

1.4. Виконання письмових завдань:

Раз у 2 місяця.

Текст роботи.

2. ВИБІРКОВІ

2.1. Опрацювання новітньої історичної літератури.

Протягом семестру.

Конспект, список літератури

2.2. Участь у науковій конференції.

Грудень-квітень.

Текст

повідомлення,

доповіді7. Література


1. Документи та матеріали з icтopiї України / За загал. ред. проф. М.С.Безпалова. - Донецьк, 1999

2. Історія України мовою документів: Навчальний посібник / За загал. ред. проф. .С.Безпалова. - Донецьк: ТОВ "Юго-Восток ЛТД", 2006. -94 с.

3. Довідник з icтоpiї Украіни: в трьох томах. - Том 1 (А-Й). - К. Генеза. 1993

4. Довідник з історії України: в трьох томах. - Том 2 (К-П). - К. Генеза, 1995

5. Безпалов M.G., Бут О.М., Добров П.В., Шабельников B.І.Історія України: погляд iз согодення: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. - Донецьк, ДонНу, 2004

6. Бойко О.Д. 1сторія України. - К.: Академія, 2002.

7. Борисенко В.Й. Курс української icтopiї: 3 найдавніших часів до XX століття.-К.: Либідь, 1996

8. Верига В. Нариси з історії України (кінець XVIII - початок XX ст.).-Львів.:Свгг, 1996

9. Історія України / За ред. О.Зайцева - Львів: Світ,1998. 10.Історія України / За ред. В.Смолія - К.: Альтернативи, 1997.

11.Історія України: Навчально-методичний посібник для семінарських

занять /За ред. В.М.Литвина. - К.: Знання, 2006. 12.Литвин В. 1сторія України: Підручник. - К.: Наук.думка, 2006. 13.Мицик Ю.А., Бажан О.Г., Власов B.C. Історія України: Навч.посібник. -К.: Киево-Могилянська академія, 2005. 14.Новітня історія України (1900-2000): Підручник / Слюсаренко А.Г., Гусев

B.I., Литвин В.М. та ш. . - К.: Вища школа, 2002

15.Політична історія України XX ст.: у 6 т. - К.:Генеза, 2002-2003 16.Полонська-Василенко Н. 1стор1я України: у двох томах. - К.: Либідь, 1992 17.Реент О. Українська революція. - К., 1996.

18.Савченко Н.М., Подольський М.К. Історія України: модульний курс. Навчальний пос1бник. - К.: "Фірма ІНКОС", "Центр навчальної

літератури", 2006.

19.Світлична В.В. Історія України. Навч.посібник, 4-е вид. - К., 2006. 20.Толочко П.П. та ін. Давня історія України: У двох книгах. - К.: Либідь,

1994

21.Україна. Друга половина XX століття: нариси іcтopiї - К.: Либідь, 1997. 22.Україна від стародавн1х часів до сьогодення: Навчально-методичний

посібник для студентів природничих i економічних факультетів Донну/ За

загал. ред. проф. М.С.Безпалова. - Донецьк, 2003.

23.Шевчук В. Козацька держава. - К.:Абрис, 1995.

24.Яворницький Д. Історія запорозьких козаків. - Т. 1-3. - К., 1990-19.


^ 8.Система оцінювання знань студентів за ECST (Європейською системою

трансферу кредитів)

Оцінка ЕCTS

Визначення якості знань студента

Кількість балів

А

5 – Відмінно

90-100

В

4+ Дуже добре

80-89

С

4 Добре

70-79

D

3 Задовільно

60-69

Е

3- Достатньо

50-59

FX

2 Незадовільно (з можливістю перезсдачи)

30-49

F

2 Незадовільно (з обов'язковим повторним курсом)

0-29

Схожі:

Спеціальність: 0104 – “фінанси”, 0106 – «облік І аудит» iconСпеціальність: 0104 – “фінанси”, 0106 – «облік І аудит»
Викладачі: Дубровкіна Ірина Юріївна (зав секцією); Атабєкова Алла Кимівна; Мустаєва Діляра Фаятівна; Лєнь Яна Сергіївна; Цавкаєв...
Спеціальність: 0104 – “фінанси”, 0106 – «облік І аудит» icon0104 – “фінанси”, 0106 – «облік І аудит», 0100 – «економічна статистика»
Сучасна статистика покликана забезпечити користувачів інформацією про розвиток економіки І зв'язаних з нею соціальних процесів
Спеціальність: 0104 – “фінанси”, 0106 – «облік І аудит» iconДисципліна „фінансовий облік-1” Довідник з дисципліни спеціальність: 0106 „облік І аудит” 5 семестр викладачі: доцент кафедри «Облік І аудит»
Основним завданням вивчення дисципліни «Фінансовий облік-1» є реалізація вимог, пропонованих до підготовки фахівців з бухгалтерського...
Спеціальність: 0104 – “фінанси”, 0106 – «облік І аудит» iconДисципліна „фінансовий облік-2” Довідник з дисципліни спеціальність: 0106 „облік І аудит” 6 семестр викладачі: доцент кафедри «Облік І аудит»
Основним завданням вивчення дисципліни «Фінансовий облік-2» є реалізація вимог, пропонованих до підготовки фахівців з бухгалтерського...
Спеціальність: 0104 – “фінанси”, 0106 – «облік І аудит» iconСправочник по дисциплине специальность: 0104 „Финансы" 0106 „Учет и аудит"
Преподаватель: Батрак Ольга Владимировна, Браславская Элина Викторовна, Чабанов Андрей Иванович
Спеціальність: 0104 – “фінанси”, 0106 – «облік І аудит» iconСправочник по дисциплине Специальности: 0104 «Финансы» 0105 «Банковское дело» 0106 «Учет и аудит»
Полученные знания студентами в процессе изучения курса позволят ориентироваться в потоке финансовой информации, изменениях законодательного...
Спеціальність: 0104 – “фінанси”, 0106 – «облік І аудит» iconПрограма Фахового вступного випробування на спеціальність 03050901 „Облік І аудит ” освітньо-кваліфікаційний рівень – „магістр” Полтава 2012 загальні положення
Підготовка спеціалістів за спеціальністю "Облік І аудит" здійснюється на основі базової вищої освіти за напрямом "Облік І аудит"
Спеціальність: 0104 – “фінанси”, 0106 – «облік І аудит» iconПрограма Фахового вступного випробування на спеціальність 03050901 „Облік І аудит ” освітньо-кваліфікаційний рівень – „спеціаліст” Полтава 2012 загальні положення
Підготовка спеціалістів за спеціальністю "Облік І аудит" здійснюється на основі базової вищої освіти за напрямом "Облік І аудит"
Спеціальність: 0104 – “фінанси”, 0106 – «облік І аудит» iconПрограма Фахового вступного випробування на спеціальність 030509 „Облік І аудит ” освітньо-кваліфікаційний рівень – „бакалавр” Полтава 2012 загальні положення
Підготовка бакалаврів за спеціальністю "Облік І аудит" за скороченим терміном навчання здійснюється на основі базової освіти за напрямом...
Спеціальність: 0104 – “фінанси”, 0106 – «облік І аудит» iconПрограма Фахового вступного випробування на спеціальність 030509 „Облік І аудит ” освітньо-кваліфікаційний рівень – „бакалавр” Полтава 2012 загальні положення
Підготовка бакалаврів за спеціальністю "Облік І аудит" за скороченим терміном навчання здійснюється на основі базової освіти за напрямом...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи