Спеціальність: 0104 – “фінанси”, 0106 – «облік І аудит» icon

Спеціальність: 0104 – “фінанси”, 0106 – «облік І аудит»
Скачати 174.36 Kb.
НазваСпеціальність: 0104 – “фінанси”, 0106 – «облік І аудит»
Дата12.09.2012
Розмір174.36 Kb.
ТипДокументи

ДИСЦИПЛІНА „Англійська мова за професійним спрямуванням”

Довідник з дисципліни

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 0104 – “ФІНАНСИ”,

0106 – «ОБЛІК І АУДИТ»,


0100 – «ЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА»,

0105 – «БАНКІВСЬКА СПРАВА»


Викладачі: Дубровкіна Ірина Юріївна (зав. секцією); Атабєкова Алла Кимівна; Мустаєва Діляра Фаятівна; Лєнь Яна Сергіївна; Цавкаєв Віталій Хадзімурзаєвіч

ІІ, ІІІ семестр


 1. Вступ

Англійська мова є мовою міжнародною ділового спілкування. Гарний рівень володіння англійською мовою покращує можливість працевлаштування випускників, дає їм можливість приймати участь в міжнародних програмах обміну, стажуваннях за кордоном. На обліково-фінансовому факультеті дисципліна: „Англійська мова за професійним спрямуванням” є обов’язковою для вивчення у системі підготовки майбутніх спеціалістів у сфері економіки та бізнесу.

 1. ^ Цілі та завдання: розвинути навики студентів, знання й мовні компетенції, щоб надати їм можливість спілкуватися ефективно у сфері економіки (бізнесу).

^ По закінченні курсу студенти зможуть:

Аудіювання

 • розуміти суть та певні деталі чіткої стандартної мови, дискусій, ділового мовлення та лекцій, бесід та ін. на загальні теми, що є предметом обговорення академічних та професіональних колах;

 • розуміти основні питання та певні деталі телефонних розмов, що не стосуються повсякденної проблематики за умови чіткого та стандартного мовлення;

 • розуміти суть та певні деталі радіо або телепрограм розрахованих на іноземну аудиторію (наприклад, BBC World Service, Discovery Channel та ін.) на загальну або професійну тематику, записаних або що транслюються у прямому ефірі;

 • розуміти прості об’яви, повідомлення та інструкції, що широко уживаються у академічних та професійних колах.

Мовлення

а) діалогічне мовлення

 • ефективно спілкуватися у загальних ситуаціях, що мають місце у академічних та професійних колах (напр. пояснення лекцій англомовного викладача та ін.);

 • пояснювати та обговорювати загальні та професійні питання стосовно курсу навчання;

 • приймати участь у простих, телефонних розмовах що не стосуються повсякденної проблематики;

 • реагувати та запитувати про надання детальних інструкцій, що мають місце у академічних та професійних колах;

 • розпізнавати відмінні риси між формальними та неформальними стилями;

 • виконувати та реагувати на різноманітні мовні функції, використовуючи найбільш загальні зразки, властиві нейтральному стилю;

 • використовувати основні умовності ввічливості.

б) монологічне мовлення

 • брати участь у підготовленій презентації на загальні теми, що є предметом обговорення у академічних та професіональних колах із:

 • чіткою послідовністю висвітлення питань;

 • чітко визначеними причинами та поясненням поглядів;

 • змогою відповідати на поставленні запитання;

 • чіткою вимовою та відповідним наголосом;

 • адекватною голосовою проекцією та відповідними рухами тіла та ін.;

 • гнучко та прийнятно швидко зв’язувати серії окремих простих елементів у логічну послідовність висвітлення питань, про які йдеться у тому, що вони хочуть виразити в усній формі.

Читання

 • розуміти прості тексти, що стосуються вивчення професіональних галузей із підручників, газет, журналів, (спеціальних періодичних видань або джерел Інтернету);

 • розуміти прості інструкції та специфікації (напр., інструкції з використання певних приладів, обладнання, або у рекламі певних матеріалів;

 • розуміти кореспонденцію (напр., листи, факси, електронні листи) не повсякденного призначення, що є типовими у академічних та професіональних колах;

 • читати та розуміти прості форми, анкети та ін.;

 • ефективно використовувати алгоритм пошуку основної інформації у текстах при читанні;

 • розпізнавати відмінні риси між формальним та неформальним стилями.

Письмо

 • складати письмово прості зв’язні тексти (напр. стислі звіти) на теми, що вивчаються та на професійні теми;

 • складати письмово прості конспекти (напр., звіт про зустріч та ін.);

 • складати письмово просту бізнес та професійну кореспонденцію (напр., листи та електронні листи про перенос зустрічей, скарги на сервіс та ін.);

 • приймати прості повідомлення із телефонних розмов та від співрозмовника з точністю;

 • вірно заповнювати форми з метою відображення академічних та професійних цілей;

 • гнучко та прийнятно швидко зв’язувати серії окремих прости елементів у логічну послідовність висвітлення питань, про які йдеться у тому, що вони хочуть виразити письмово.

^ Уміння вчитися:

По закінченні курсу студенти здатні:

Пошук інформації

 • визначити місцезнаходження пов'язаної з економікою інформації, використовуючи бібліотечний каталог, довідники, словники, Інтернет

 • задавати питання, з метою одержати необхідну економічну інформацію

 • пророчити інформацію (використання ключів, таких як заголовки, підзаголовки, підписи тощо)

Академічне мовлення

 • робити презентацію чи вести бесіду на пов'язану з економікою тему

 • описувати таблиці, діаграми і графіки

 • використовувати відповідні стратегії для участі в обговореннях, семінарах та навчальних програмах

Академічне письмо

 • інтерпретувати, порівнювати і зіставляти таблиці, діаграми, графіки тощо

 • підводити підсумки, перефразувати, синтезувати ідеї з різних типів текстів (наприклад, статті, науково-дослідні проекти тощо)

 • робити адекватні записи з різноманітних інформаційних джерел по економіці

 • написати доповідь, проект

Організація та самоусвідомлення

 • розробити індивідуальні плани навчання

 • ефективно організовувати джерела навчання (наприклад, словники, довідники, Інтернет джерела)

 • виробити індивідуальний стиль навчання

 • вести щоденник

 • вести докладний облік читання, важливих посилань, цитат тощо

Оцінювання

 • розуміти вимоги і критерії оцінки іспитів, тестів, завдань

 • готуватися ефективно до іспитів і тестів

 • керувати часом ефективно при здачі іспитів і виконанні тестів

 • давати відповідну самооцінку

Мовні вміння

По закінченні курсу студенти повинні мати робочі знання:

 • граматичних структур необхідних для вираження відповідних функцій і понять, правил англійського синтаксису для розуміння і складання широкого діапазону текстів в області економіки

 • мовних форм властивих офіційним і неофіційної професійним носіям інформації, широкого діапазону відповідного вокабуляра (включаючи термінологію) необхідного в області економіки

^ Соціолінгвістична і прагматична компетенції

По закінченні курсу студенти зможуть:

 • розуміти як основні цінності і поводження у визначеному українському середовищі бізнесу й економіки відрізняються від інших культур (міжнародний, національний тощо)

 • розуміти різні корпоративні культури і застосовувати між культурні поняття при взаємодії усно чи в писемній формі в межах різних ділових ситуацій

 • поводитися і реагувати відповідно в звичайних соціальних і бізнес ситуаціях у повсякденному житті; знати правила того, як люди повинні взаємодіяти в цих ситуаціях (розпізнавати відповідні жести, зоровий контакт, особистий простір і мова тіла в кожній ситуації)
 1. ^ Форми та методи навчання

Дисципліна передбачає засвоєння теоретичних знань, набуття практичних навичок, формування комунікативної компетенції на рівні В1 за шкалою Ради Європи, що обумовлює застосування активних форм і методів навчання:

 • практичні заняття: 4 години на тиждень, разом – 140 годин;

 • самостійна робота студентів: 6 годин на тиждень, разом - 220 годин.
 1. Навчальна програма та зміст курсу

Курс

семестр

Всього кредитів

Практичні заняття

СРС

Форма контролю

1, 2

2,3

10

140

220

іспит

Програма призначена для студентів фахів «Фінанси», «Банківська справа», «Облік та аудит», «Економічна статистика» з рівнем А1-А2 (відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти) за вступним контролем. Вона включає 4 окремих змістовних модуля, що охоплюють основні мовні навички. Порядок і баланс модулів курсу організовані згідно з потребами студентів. Наприкінці курсу студенти мають мати рівень володіння мовою В1 і бути готові складати екзамен Cambridge BEC (Business English Certificate) Vantage. Ознайомиться з матеріалами экзамену ВЕС можно на сайті: www.cambridgeesol.org.


 1. ^ Календарний план
Курс

Семестр

Модуль №

Зміст

модулю

Тижні

Кількість годин

модульний контроль (тижні)

Аудиторна робота

Самостійна робота
І

ІІ

1.

Знайомство

Подорожі

1-9

90 годин

9

36

54
2.

Діяльність компанії

Торгівля

10-17

80 годин

17

32

48
ІІ

IIІ

3.

Товари та послуги

Менеджмент

1-9

95 годин

9

36

59
4.

Фінанси

Конкурент-ція

10-18

95 годин

18

36

59 1. Самостійна робота студентів (СРС) у себе включає:

 • читання, переклад статей, що пов’язані тематично з професійною спеціалізацією студента, з англомовної преси або Інтернет – сайтів;

 • пошук джерела інформації і використування його з пізнавальною та освітньою метою;

 • підготовку до переказу стислого змісту прочитаного матеріалу та відповіді на запитання англійською мовою;

 • роботу над термінологічною лексикою прочитаного;

 • складання словника професійної термінології;

 • пошук та підготовку до презентації інформації на англ. мові;

 • реферування статей;

 • виконання тренувальних вправ.

Усі форми самостійної роботи підготовлюють студентів до складання екзамену (наприкінці курсу вивчання англ. мови) за форматом ВЕС (Business English Certificate).

Розподіл матеріалу для СРС

^ ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1.

Тема № 1: ЗНАЙОМСТВО Тема № 2: ПОДОРОЖІ

Кількість

годин

Тиждень

Зустріч з незнайомими людьми. Вітання. Бесіда при зустрічі. Розповідь про себе. Граматика: присвійні, об'єктні, зворотні займенники. Дієслово “to have”. Виконання тренувальних вправ.

6

1

Відносини "компанія - клієнт". Граматика: Present Continuous Tense. Виконання тренувальних вправ.

6

2

Турбота про клієнта. Лояльність.Читання автентичної літератури (The Economist).

6

3

Подорожі, ділові поїздки. Поїздка на конференцію, відрядження. Зустріч з іноземними колегами. Граматика: Виконання тренувальних вправ.

6

4

Дозвілля. Заняття по інтересах (спорт, кіно, театр.). Хобі (колекції, комп'ютер, рукоділля.). Читання автентичної літератури (The Economist).

6

5

Граматика: порівняльна характеристика Past Simple and Present Perfect. Виконання тренувальних вправ. Читання автентичної літератури (The Economist).

6

6

Підготовка доповіді про культурні розходження і національні особливості народів різних країн.

Граматика: Past Continuous Tense.

6

7

Граматика: Виконання тренувальних вправ. Читання автентичної літератури (The Economist).

6

8

Виконання перевірочної роботи (Review 1) після Unit 3 у підручнику First Insights into Business, стор.34-35

6

9

Модульний контроль:

Контроль виконання індивідуального завдання та завдань для самостійного опрацювання.

Виконання контрольної роботи.

3,5


СРС: 54 години
^ ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2 Тема №3: ДІЯЛЬНІСТЬ КОМПАНІЇ Тема № 4: ТОРГІВЛЯ
Структура компанії. Граматика: Should, ought to: making recommendations. . Виконання тренувальних вправ.Читання автентичної літератури (The Economist).

6

10

Граматика: придаткові речення мети. Виконання тренувальних вправ. Читання автентичної літератури (The Economist).

6

11

Пошук матеріалу і підготовка презентації однієї з всесвітньо відомих компаній.

6

12

Пошук матеріалу і підготовка презентації товару. Граматика: означальні придаткові речення. Виконання тренувальних вправ. Читання автентичної літератури (The Economist).

6

13

Граматика: to be going to, Future Tenses. Виконання тренувальних вправ. Читання автентичної літератури (The Economist).

6

14

Граматика: Adjectives. Degrees of Comparison. Виконання тренувальних вправ.

6

15

Граматика: Order of Adjectives

6

16

Виконання перевірочної роботи (Review 2) First Insights into Business.

6

17

Модульний контроль:

Контроль виконання індивідуального завдання та завдань для самостійного опрацювання. Виконання контрольної роботи.

4СРС: 54 години

Разом СРС за ІІ семестр:108 годин
^ ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3 Тема № 5: ТОВАРИ ТА ПОСЛУГИ Тема № 6: МЕНЕДЖМЕНТ
Граматика: повторити прикметники і ступені порівняння прикметників. Виконання тренувальних вправ.

6

1

Граматика: прислівники, способи утворення прислівників. Виконання тренувальних вправ. Читання автентичної літератури (The Economist).

6

2

Граматика: неособисті форми дієслова. Інфінітив.

6

3

Граматика: неособисті форми дієслова. Дієприкметник. Виконання тренувальних вправ. Читання автентичної літератури (The Economist).

6

4

Пошук матеріалу і підготовка презентації товару. Читання автентичної літератури (The Economist).

7

5

Граматика: непряма мова. Виконання тренувальних вправ. Читання автентичної літератури (The Economist).

6

6

Скласти повідомлення про стиль керівництва якому треба дати перевагу.

6

7

Накреслити й описати графік зміни курсу євро відносно долара за останній рік. Читання автентичної літератури (The Economist).

7

8

Виконання перевірочної роботи (Review 3) у підручнику First Insights into Business. Підготовка до Role-play “Who is the Best Manager?”

6

9

Модульний контроль:

Контроль виконання індивідуального завдання та завдань для самостійного опрацювання.

Виконання контрольної роботи.

3,5СРС: 56 годин
^ ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 4 Тема № 7: ФІНАНСИ Тема № 8: КОНКУРЕНЦІЯ
Виконання тренувальних вправ. Читання автентичної літератури (The Economist).

6

10

Користуючись таблицею фінансових звітів, складіть повідомлення про те, куди б ви уклали свої гроші і чому. Читання автентичної літератури (The Economist). Виконання тренувальних вправ.

6

11

Підготувати доповідь на тему: "Обговорення фінансових рішень компанії". Sequence of Tenses. Виконання тренувальних вправ.

6

12

Виконання тренувальних вправ. Читання автентичної літератури. (The Economist)

7

13

Написати невелику доповідь на тему "Конкурентна боротьба в сучасному світі" на прикладі двох відомих глобальних компаній (e.g. Coca-Cola & Pepsi, Samsung & Sony, Ford & BMW, etc.).

7

14

Граматика: умовні речення. Виконання тренувальних вправ. Читання автентичної літератури (The Economist).

7

15

Виконання тренувальних вправ. Читання автентичної літератури. (The Economist)

6

16

Читання автентичної літератури (The Economist). Повторення пройденого матеріалу.

5

17

Виконання перевірочної роботи (Review 4) First Insights into Business

6

18

Модульний контроль:

Контроль виконання індивідуального завдання та завдань для самостійного опрацювання. Виконання контрольної роботи.

5СРС: 56 годин
Разом СРС за ІІІ семестр:

112 годин
Разом СРС за курс:

220 годин 1. ^ Організація контролю знань

Поточний контроль: Виходячи з особливостей викладання англійської мови на УФФ, кожен семестр підсумки підводяться в такий спосіб:


^ Аудиторна робота

Самостійна робота

Індивідуал. завдання

Модульний контроль

Разом

10

15

5

20

50


Підсумковий контроль: іспит за дисципліною (від 0 до 50 балів) за комплексним екзаменаційним білетом.

За результатами контролю визначається академічний рейтинг студента і виставляється іспит із указівкою трудомісткості в залікових одиницях.

Академічні успіхи студента визначаються за допомогою існуючій системи оцінювання, реєструються прийнятим чином з обов’язковим переведенням оцінок до національної шкали та шкали ECTS.

 1. Література

 • S. Robbins. First Insights into Business. Longman 2001 (базовий підручник)

 • S. Robbins. New Insights into Business. Longman 2001

 • S. Kay & V. Jones. Inside Out. Macmillan Heinemann 2001

 • B. Mascull. Business Vocabulary in Use. Cambridge Uni. Press 2002

 • P. Emmerson. Business Grammar Builder. Macmillan 2002

 • V. Evans. Round-Up 4. Longman 2002

 • V. Evans. Round-Up 5. Longman 2002

 • Pohl. Test Your Business English (*Finance *Accounting). Penguin 1997

 • T. Aspinall & G.Bethel. Test Your Business Vocabulary in Use. Cambridge 2005

 • English Grammar in Practice. Longman

 • Longman Business English Dictionary. 2001

 • Macmillan English Dictionary for advanced learners. 2002

 • A Dictionary of Accounting. Oxford Uni. Press 1999

 • A Dictionary of Economics. Oxford Uni. Press 1999

 • Professional English in Use (*Finance). Cambridge Uni. Press 2005

 • Інші джерела

 • Інтернет матеріали з бізнес тематики

 • Відео матеріали, матеріали на компакт-дисках

 • Теле и радіопрограми

 • Преса ( англомовні газети, журнали)

 • Спеціалізовані англо – російські / українські словники.
 1. Додаткова інформація

Якщо з яких-небудь причин Ви не будете присутні на заняттях, необхідно попередить викладача. У разі пропусків за хворобою мають бути представлені виправдовуючи документи (от лікаря). Увесь матеріал, який пропустив студент треба здати у строки визначені викладачем

Схожі:

Спеціальність: 0104 – “фінанси”, 0106 – «облік І аудит» iconСпеціальність: 0104 – “фінанси”, 0106 – «облік І аудит»
Дисципліна «Історія України» е обов'язковою для вивчення на вcix факультетах вищого навчального закладу. Вона читається для студентів...
Спеціальність: 0104 – “фінанси”, 0106 – «облік І аудит» icon0104 – “фінанси”, 0106 – «облік І аудит», 0100 – «економічна статистика»
Сучасна статистика покликана забезпечити користувачів інформацією про розвиток економіки І зв'язаних з нею соціальних процесів
Спеціальність: 0104 – “фінанси”, 0106 – «облік І аудит» iconДисципліна „фінансовий облік-1” Довідник з дисципліни спеціальність: 0106 „облік І аудит” 5 семестр викладачі: доцент кафедри «Облік І аудит»
Основним завданням вивчення дисципліни «Фінансовий облік-1» є реалізація вимог, пропонованих до підготовки фахівців з бухгалтерського...
Спеціальність: 0104 – “фінанси”, 0106 – «облік І аудит» iconДисципліна „фінансовий облік-2” Довідник з дисципліни спеціальність: 0106 „облік І аудит” 6 семестр викладачі: доцент кафедри «Облік І аудит»
Основним завданням вивчення дисципліни «Фінансовий облік-2» є реалізація вимог, пропонованих до підготовки фахівців з бухгалтерського...
Спеціальність: 0104 – “фінанси”, 0106 – «облік І аудит» iconСправочник по дисциплине специальность: 0104 „Финансы" 0106 „Учет и аудит"
Преподаватель: Батрак Ольга Владимировна, Браславская Элина Викторовна, Чабанов Андрей Иванович
Спеціальність: 0104 – “фінанси”, 0106 – «облік І аудит» iconСправочник по дисциплине Специальности: 0104 «Финансы» 0105 «Банковское дело» 0106 «Учет и аудит»
Полученные знания студентами в процессе изучения курса позволят ориентироваться в потоке финансовой информации, изменениях законодательного...
Спеціальність: 0104 – “фінанси”, 0106 – «облік І аудит» iconПрограма Фахового вступного випробування на спеціальність 03050901 „Облік І аудит ” освітньо-кваліфікаційний рівень – „магістр” Полтава 2012 загальні положення
Підготовка спеціалістів за спеціальністю "Облік І аудит" здійснюється на основі базової вищої освіти за напрямом "Облік І аудит"
Спеціальність: 0104 – “фінанси”, 0106 – «облік І аудит» iconПрограма Фахового вступного випробування на спеціальність 03050901 „Облік І аудит ” освітньо-кваліфікаційний рівень – „спеціаліст” Полтава 2012 загальні положення
Підготовка спеціалістів за спеціальністю "Облік І аудит" здійснюється на основі базової вищої освіти за напрямом "Облік І аудит"
Спеціальність: 0104 – “фінанси”, 0106 – «облік І аудит» iconПрограма Фахового вступного випробування на спеціальність 030509 „Облік І аудит ” освітньо-кваліфікаційний рівень – „бакалавр” Полтава 2012 загальні положення
Підготовка бакалаврів за спеціальністю "Облік І аудит" за скороченим терміном навчання здійснюється на основі базової освіти за напрямом...
Спеціальність: 0104 – “фінанси”, 0106 – «облік І аудит» iconПрограма Фахового вступного випробування на спеціальність 030509 „Облік І аудит ” освітньо-кваліфікаційний рівень – „бакалавр” Полтава 2012 загальні положення
Підготовка бакалаврів за спеціальністю "Облік І аудит" за скороченим терміном навчання здійснюється на основі базової освіти за напрямом...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи