Спеціальність: “фінанси и кредит” icon

Спеціальність: “фінанси и кредит”
Скачати 110.45 Kb.
НазваСпеціальність: “фінанси и кредит”
Дата12.09.2012
Розмір110.45 Kb.
ТипДокументи

Довідник з дисципліни

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: “ФІНАНСИ И КРЕДИТ”,
Викладач: к.е.н., доц. Бєлопольська В.М.


ЗМІСТ

1. Календарний план

Лекцій – 16

СРС- 19,66

Модулів – 1

Форма контролю – ПМК

Всього кредитів - 1


РОЗДІЛ 1. УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА: ЇЇ РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ В ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ДЛЯ ВСІХ СФЕР ДІЯЛЬНОСТІ СУСПІЛЬСТВА


ТЕМА 1: УНІВЕРСИТЕТ - ЯК ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД: ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТКУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ


Університет як стародавня і в той же час сучасна форма навчального закладу вищого ґатунку. Історія університетської освіти в Україні та в інших країнах світу. Національний характер вищої освіти – велика перевага українського суспільства. Конституція України про освіту.

Механізм управління університетською освітою в Україні: Закон України „Про освіту” від 23.05.1991 (зі змінами): його втілення в освітянську практику; Закон України „Про вищу освіту” від 17.01.2002 № 2984-ІІІ / Відомості Верховної Ради – 2003р., його зміст і механізми реалізації; національна доктрина розвитку освіти в Україні в ХХІ столітті: її зміст і стратегія реалізації; Болонський процес: основна стратегія в модернізації вищої освіти в Україні; концепція Державної програми розвитку вищої освіти в Україні на 2006-2010 роки; наказ МОНУ за № 49 від 23 січня 2004 року „Про затвердження Програми дій щодо реалізації в системі вищої освіти і науки України на 2004-2005 роки”: його зміст і оцінка реалізації; комплексна цільова програма розвитку єдиної освітньої інформаційної сфери 2001-2005 роки на прикладі України, Росії та США; стратегія розвитку кращих університетів України: інструменти її реалізації; наказ МОНУ за № 414 від 21 травня 2004 року „Про затвердження Програми у вищих навчальних закладах навчальної дисципліни „Вища освіта і Болонський процес”.


^ ТЕМА 2: НАЦІОНАЛЬНА ДОКТРИНА РОЗВИТКУ ОСВІТИ В УКРАЇНИ В ХХ СТОЛІТТІ: ЇЇ ЗМІСТ І СТРАТЕГІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ


Освіта – стратегічний ресурс поліпшення добробуту людей, забезпечення національних інтересів, зміцнення авторитету і конкурентоспроможності держави на міжнародній арені. Національна доктрина розвитку освіти про систему концептуальних ідей та поглядів на стратегію і основні напрями розвитку освіти у першій чверті ХХ століття. Мета, пріоритети і принципи розвитку освіти в України.

Національний характер освіти та однаковий доступ до якісної освіти. Неприривність освіти та механізми її забезпечення. Освіта і наука: їх взаємозв’язок. Управляння вищою освітою в Україні, оцінка його ефективності на сучасному етапі. Міністерство освіти і науки України: його функції, завдання, права та обов’язки в сфері управління вищою освітою в Україні. Механізм фінансування вищої освіти в Україні: необхідність його вдосконалення. Основні джерела фінансування вищою освіти в Україні: кошти Державного бюджету; кошти фізичних, юридичних осіб та громадських організацій і фондів; спонсорські та доброчинні внески та пожертвування; гранти; кошти галузей народного господарства, плата за додаткові освітні послуги та інші послуги, що надаються вищими навчальним закладами. Мовна стратегія в освіті в Україні.

Пріоритети державній українській мові. педагогічні та науково-педагогічні кадри, які забезпечують високий рівень освіти в Україні. Державна політика у галузі підготовки и перепідготовки педагогічних та науково-педагогічних кадрів. Стратегія вдосконалення професійного підбору та підготовки молоді та створення необхідних умов та систему професійного відбору молоді до вищих навчальних закладів.

Соціальне забезпечення учасників навчального процесу. Здоров'я нації через освіту. Інформаційні технології в освіті. Зв’язок освіти з розвитком громадянського суспільства. Міжнародна співпраця в сфері вищої освіти. очікувальні результати.


^ ТЕМА 3: СТАНДАРТИ ВИЩОЇ ОСВІТИ


Система стандартів вищої освіти – основа оцінки якості вищої освіти та професійної підготовки, а також якості освітньої діяльності вищих навчальних закладів незалежно від їх типів, рівнів акредитації та форм навчання. Складові державного стандарту вищої освіти в Україні. Галузеві стандарти вищої освіти в Україні. Освітньо-кваліфікаційні характеристики та освітньо-професійні програми підготовки фахівців. Науково-методичне забезпечення вищої освіти.

^ ТЕМА 4: УПРАВЛІННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ


Система вищою освіти та її складові. Модель управління у галузі вищої освіти. Органи управління вищої освітою і наукою в Україні: Верховна Рада України; Уряд України; Міністерство освіти і науки України: його департаменти і управління; Вища атестаційна комісія України; Вчена рада вищого навчального закладу; Управління організацією навчального процесу в ВНЗ; управління про впровадження кредитно-модульної системи в умовах Болонського процесу; Деканати та кафедри.


^ ТЕМА 5: ВИЩИ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ УКРАЇНИ ТА СВІТУ


Мета і головні завдання діяльності вищого навчального закладу. Правовий статус вищого навчального закладу. Рівні акредитації. Типи ВНЗ: університет; академія; інститут; консерваторія; коледж; технікум (училище). Національний вищий навчальний заклад, його завдання та пріоритети. Структура управління в вищому навчальному закладі. Сучасний фінансовий менеджмент в національному закладі та інструменти його впровадження.


^ ТЕМА 6: РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ І БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС


Основні зачади розвитку вищої освіти Україні в контексті Болонського процесу. Підходи та етапи формування зони Європейської вищої освіти. Хронологія подій Болонського процесу та основні тенденції щодо створення зони Європейської вищої освіти: Сорбонська декларація від 25 травня 1998 року, м. Париж; Болонська конвенція, спільна заява європейських Міністрів освіти 18-19 червня 1999 року м. Болонье; конференція вищих навчальних закладів і освітніх організацій 29-30 березня 2001 року, м. Сала манка; комюніке зустрічі європейських Міністрів, відповідальних за вищу освіту, 19-20 вересня 2003 року, м. Берлін; 19 травня 2005 року - дата підписання згоди про перехід Донецького національного університету на кредитно-модульну систему в умовах Болонського процесу.

Матеріали Міністерства освіти і науки України, які регламентують процес впровадження кредитно-модульної системи в підготовку: бакалаврів, спеціалістів та магістрів. Положення МОНУ про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системи підготовки фахівців: наказ МОН № 49 від 23.01.2004 р. „Про затвердження Програми дій щодо реалізації положень Булонської декларації в системі вищої освіти і науки України на 2004-2005 роки”; Програма дій щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України; заходи щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України на 2004-2005 роки.


^ РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ

ОСВІТИ


ТЕМА 1. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: СТАН, ДОСЯГНЕННЯ, ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ


Мета, завдання і принципи розвитку фінансово-економічної освіти. Особливості фінансово-економічної освіти. Способи оптимізації структури спеціальностей та спеціалізацій.


^ ТЕМА 2. РОЗВИТОК СИСТЕМИ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ


Оптимізація мережі вищих навчальних закладів. Удосконалення управління вищою фінансово-економічною освітою. Посилення економічної підготовки фахівців у неспеціалізованих вищих навчальних закладах. Запровадження економічної підготовки в середній освіті


^ ТЕМА 3. РОЗВИТОК ЗМІСТУ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИЩОЇ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ


Стандартизація вищої економічної освіти та напрямки її розвитку. Розвиток науково-методичного забезпечення навчального процесу. Активізація навчального процесу на основі запровадження сучасних методик навчання. Упровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Інформатизація навчального процесу та розвиток дистанційних технологій навчання. Діагностика знань студентів та способи підвищення її об’єктивності. Використання результатів наукових досліджень у навчальному процесі. Поглиблення зв’язків між економічною освітою та практикою. Підвищення конкурентоспроможності випускників та розвиток системи працевлаштування випускників. Розвиток видання навчальної літератури для фінансово-економічних спеціальностей. Підвищення ролі науково-методичних комісій у розвитку змісту економічної освіти. Розвиток наукових досліджень. Шляхи розвитку післядипломної економічної освіти


^ ТЕМА 4. КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА ФАХОМ 8.050104 „ФІНАНСИ”


Загальні положення приклад освітньо-професійна програма підготовки магістра напрямку 0501 „Економіка і підприємництво”. Розподіл змісту освітньо-професійної програми та максимальний навчальний час за циклами підготовки. Нормативний зміст освітньо-професійної програми. Державна атестація студента.


^ ТЕМА 5. ЗМІСТ НОРМАТИВНИХ ДИСЦИПЛІН: ЇХ РОЛЬ В ФОРМУВАННІ ФАХІВЦІВ ВИЩОГО ГАТУНКУ


Стратегічне управління. Бюджетний менеджмент. Фінансовий менеджмент. Менеджмент персоналу. Міжнародний менеджмент. Ринок фінансових послуг. Управління фінансовою санацією підприємства.


^ ТЕМА 6. АНОТАЦІЇ ЗМІСТУ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН (ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИРОБОМ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ)


Практикум з психології та педагогіки. Методи економіко-статистичних досліджень. Фінансова статистика. Проектне фінансування. Системний аналіз.


^ ТЕМА 7. ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ СТУДЕНТА: ЇХ КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА


Кредитування і контроль. Статистика фінансового ринку. Динамічні моделі в економіці. Інформаційні системи статистичних досліджень.


ТЕМА 8. ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА МАГІСТРА ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 8.050104 „ФІНАНСИ” ТА 8.050105 „БАНКІВСЬКА СПРАВА” З НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 0501 „ЕКОНОМІКА І ПІДПРИЄМНИЦТВО”


Загальні відомості. Професійні призначення та умови використання. Виробничі функції, типові задачі діяльності та способи їх вирішення. Способи вирішення проблем і задачі соціальної діяльності та уміння, що є відображенням наявності цих способів. Вимоги до професійного відбору фахівців з фінансів. Вимоги до державної атестації випускників вищих навчальних закладів. Використання інформаційних технологій в організації управління якістю підготовки фахівців із фінансів.


^ ТЕМА 9. СФЕРИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦІВ З ФІНАНСІВ ТА БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ


Фінансова система: Уряд України. Верховна рада України. Міністерство фінансів України та його підрозділи на місцях; Міністерство праці. Міністерство економіки та інші міністерства та відомства народногосподарського комплексу України. Державне казначейство України та його підрозділи на місцях; Державна податкова адміністрація України та її підрозділи на місцях. Страхові товариства та компанії. Українська фондова біржа. Рахункова палата України. Аудиторські палати. Фінансовий ринок. Консалтингові фірми. Підприємства всіх форм власності. Контрольно-ревізійна служба України та її підрозділи на місцях. Обласні та місцеві адміністрації. Пенсійний фонд України та його підрозділи на місцях. Фонд соціального страхування від нещасних випадків. Фонд державного майна України. Бюджетні установи. Банківська система України: НБУ і комерційні банки. Вищі, середні навчальні заклади. Науково-дослідницькі інститути економічного та фінансового профілю: Науково дослідницький фінансовий інститут (НДФІ при МінФіні України); Інститут економіки промисловості НАН України (ІЕП НАН України); Інститут макроекономічного прогнозування; Інститут стратегічних досліджень та інші. Інвестиційні компанії, корпорації і холдинги.

Грошово-кредитна система України: НБУ і комерційні банки. Уряд України. Верховна рада України.. Консалтингові компанії та фірми. Інвестиційні компанії, корпорації і холдинги. Лізингові компанії. Аудиторська палата України. Контрольно-ревізійна служба України. Міністерства та відомства народногосподарського комплексу України. Фінансовий та фондовий ринок. Міжнародні організації. Валютна біржа. Вищі навчальні заклади, які готують економістів, фінансистів, банкірів, менеджерів. Науково-дослідницькі інститути економічного профілю. Рахункова палата України та інші.


Тема 1.

Університет - як вищий навчальний заклад: історія створення та розвитку на сучасному етапі

2 години


Тема 2.

Національна доктрина розвитку освіти в України в ХХ столітті: її зміст і стратегія реалізації

4 години


Тема 3.

Стандарти вищої освіти

2 години

Тема 4.

Управління вищої освіти в Україні

2 години

Тема 5.

Вищи навчальні заклади України та світу

2 години

Тема 6.

Реформування вищої освіти і Болонський процес

6 годин

Тема 7.

Фінансово-економічна освіта на сучасному етапі: стан, досягнення, проблеми розвитку

2 години


Тема 8.

Розвиток системи фінансово-економічної освіти

2 години

Тема 9.

Розвиток змісту та науково-методичного забезпечення вищої фінансово-економічної освіти

2 години


Тема 10.

Концепція освітньої діяльності за фахом 8.050104 „Фінанси”

2 години

Тема 11.

Зміст нормативних дисциплін: їх роль в формуванні фахівців вищого гатунку

2години

Тема 12.

Анотації змісту вибіркових дисциплін (дисципліни за виробом навчального закладу)

1 година


Тема 13.

Дисципліни за вибором студента: їх коротка характеристика

1 година


Тема 14.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика магістра за спеціальністю 8.050104 „Фінанси” та 8.050105 „Банківська справа” з напряму підготовки 0501 „Економіка і підприємництво”


1 година

тема 15.

Сфери професійної діяльності фахівців з фінансів та банківської справи


^ Критерії оцінювання, форма контролю і графік здачи модульного контролю


Система оцінювання академічних досягнень студентів

^ Поточний контроль (100 балів)

Заліковий модуль 1

Організаційно-навчальна робота студента в аудиторії

Самостійна робота

Залікова модульна робота

Индівідуальні завдання

Загальна кількість балів

1

2

3

4

9

10

50

30

10

50

Схожі:

Спеціальність: “фінанси и кредит” iconПерелік екзаменаційних питань з дисципліни «Податкова система» напрям підготовки 030508 «Фінанси і кредит» спеціальність 03050901 «Фінанси і кредит»
Порядок обчислення І сплати пдв: податкове зобов’язання та податковий кредит; дата виникнення податкового зобов’язання
Спеціальність: “фінанси и кредит” iconПерелік екзаменаційних питань з дисципліни «Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках» напрям підготовки 3050801 «Фінанси і кредит» спеціальність 03050801 «Фінанси і кредит»
Облік операцій з купівлі – продажу іноземної валюти та банківських металів за дорученням клієнтів на дату розрахунку
Спеціальність: “фінанси и кредит” iconПерелік запитань, які виносяться на екзамен з дисципліни «Фінанси» для студентів напряму 03050 «Фінанси і кредит» спеціальності 03050801 «Фінанси і кредит»
Міжгалузевий характер курсу „Фінанси”, його зв'язок з іншими теоретичними і прикладними навчальними економічними дисциплінами
Спеціальність: “фінанси и кредит” iconГалузь знань: 0305 „Економіка І підприємництво Спеціальність: 030508 «Фінанси І кредит»
Економіка І підприємництво" напряму 030508 "Фінанси І кредит" згідно навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного...
Спеціальність: “фінанси и кредит” icon8. 03050801„Фінанси І кредит (за спеціалізованими програмами)”
Розглянуто І затверджено науково-методичною радою за напрямом підготовки “Фінанси І кредит”
Спеціальність: “фінанси и кредит” icon7. 03050801„Фінанси І кредит (за спеціалізованими програмами)”
Розглянуто І затверджено науково-методичною радою за напрямом підготовки “Фінанси І кредит”
Спеціальність: “фінанси и кредит” iconСпеціальність 03050801 фінанси І кредит

Спеціальність: “фінанси и кредит” iconПрограма фахового випробування для вступу за напрямом 030508 «Фінанси І кредит»
«Фінанси І кредит» на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
Спеціальність: “фінанси и кредит” iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
До вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „Магістр” зі спеціальності „Фінанси І кредит” допускаються вступники,...
Спеціальність: “фінанси и кредит” iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
До вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „Спеціаліст” зі спеціальності „Фінанси І кредит” допускаються...
Спеціальність: “фінанси и кредит” iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
До вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „Спеціаліст” зі спеціальності „Фінанси І кредит” допускаються...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи