0104 – “фінанси”, 0106 – «облік І аудит», 0100 – «економічна статистика» icon

0104 – “фінанси”, 0106 – «облік І аудит», 0100 – «економічна статистика»
Скачати 91.82 Kb.
Назва0104 – “фінанси”, 0106 – «облік І аудит», 0100 – «економічна статистика»
Дата12.09.2012
Розмір91.82 Kb.
ТипДокументи

ДИСЦИПЛІНА „СТАТИСТИКА”

Довідник з дисципліни

Спеціальність:
0104 – “ФІНАНСИ”,
0106 – «ОБЛІК І АУДИТ»,


0100 – «ЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА»,

0105 – «БАНКІВСЬКА СПРАВА»


4 семестр

Викладач: Масіч Л,О., Леонова Н.В., Шамільова Л.Л.


1. Вступ

Сучасна статистика покликана забезпечити користувачів інформацією про розвиток економіки і зв'язаних з нею соціальних процесів.

Теоретичною основою статистики є економічна теорія, що відкриває і формує економічні закони розвитку суспільства. Статистика дає цим законам кількісну оцінку. Статистика зв'язана з іншими дисциплінами, що є розділами економічної науки, такими як макро – і мікроекономіка, облік і аудит, демографія, соціологія, фінанси. Існує повна або часткова спільність об'єкта дослідження цих наук, предмета вивчення в питаннях визначення методології і методики дослідження.

^ 2. Мета і результати навчання

Вивчення курсу передбачає оволодіння студентами знань методик розрахунку й аналізу економічних показників та придбання навичок:: проведення групувань, побудови варіаційних рядів розподілу, розрахунку середніх, показників варіації по варіаційних рядах, розрахунку аналітичних (ланцюгових і базисних) показників динаміки і показників інтенсивності розвитку явищ, розрахунку індивідуальних, загальних індексів для кількісних, якісних і об'ємних показників; розрахунку індексів середніх величин для якісних показників по однорідних сукупностях, визначення показників тісноти зв'язку.

Студент повинен знати: принципи і методи організації статистичних робіт, принципи і методи збору й обробки статистичний інформації, сутність узагальнюючих статистичних показників – абсолютних, відносних і середніх величин; вибірковий, індексний, корреляційно-регресийний, дисперсійний; методи аналізу статистичних даних. Студент повинний уміти: проводити статистичне спостереження; будувати таблиці і графіки; обчислювати статистичні показники; аналізувати статистичні дані; формулювати висновки.

^ 3. Методи викладання та навчання

- Словесні, - лекції з застосуванням методів активізації, в тому числі проблемні лекції;

- наглядні – при формуванні візуального сприяння теоретичного матеріалу;

- практичні – при формуванні вмінь на навичок використання окремих методів розрахунку показників, їх аналізу, узагальнення;

- репродуктивні та проблемно-пошукові, - при виконання самостійних та індивідуальних завдань.

^ 4. Програма (зміст) курсу

Тема 1. Предмет і метод статистики: Статистика як практична діяльність. Виникнення статистичної науки і основні напрямки її розвитку. Методологія статистичної науки. Предмет і метод статистики. Основні категорії статистичної науки. Сучасна організація статистики в Україні.

Тема 2. Статистичне спостереження: Визначення статистичного спостереження, основні його форми, види, способи. Програмно-методологічні питання спостереження: програма, ціль, об’єкт, одиниця спостереження та його інструментарій. Організаційний план статистичного спостереження. Помилки спостереження і контроль його достовірності.

Тема 3. Зведення і групування статистичних даних: Поняття зведення, його способи. Методика проведення групування. Види групувань: типологічні, структурні, аналітичні. Вторинне групування, його ціль і методика проведення. Статистичні таблиці, їх значення та складові частини. Види таблиць за підметом і присудком. Правила побудови та аналізу таблиць.

Тема 4. Графічне зображення статистичних даних: Значення графічного методу в статистичному аналізі. Елементи графіка: графічний образ, поле, масштабні орієнтири, експлікація. Основні види графіків: діаграми і статистичні карти. Види діаграм за формою, графічного образу: лінійні, площинні, об’ємні і фігурні. Види графіків за функціональним призначенням: графіки групувань і рядів розподілу, рядів динаміки, взаємозв’язку , порівнянь, структури. Графіки рядів розподілу: полігон, гістограма, кумулята, особливості їх побудови. Графіки зображення динамічного ряду: лінійні, стовпчикові. Діаграми порівнянь: стовпчикові, площинні, стрічкові. Види структурних діаграм: секторні, стовпчикові, трикутні. Картограми і картодіаграми в графічному зображенні територіального роз положення одиниць суспільно-економічного явища.

Тема 5. Статистичні показники: Визначення статистичного показника, їх класифікація. Абсолютні статистичні показники, їх значення, види і одиниці виміру. Відносні величини, їх види, методика розрахунку і форми вираження. Відносні величини виконання плану, планового завдання, динаміки, їх розрахунки і взаємозалежність. Відносні величини порівняння, структури і координації, методика їх обчислення. Відносні величини інтенсивності, особливість їх розрахунків і форм вираження. Сутність і значення середньої величини. Визначення середньої. Основні завдання розрахунку середньої величини. Наукові основи обчислення середніх величин. Степеневі середні, їх види : середня арифметична, середня гармонічна, середня квадратична, середня геометрична. Вибір вида середньої в аналізі соціально-економічних явищ.

Тема 6. Аналіз рядів розподілу: Ряди розподілу, їх види. Показники центру розподілу: середня арифметична, мода і медіана. Структурні характеристики розподілу: децілі, квартілі, квінтілі, коефіцієнт децильної диференціації. Аналіз рівномірності розподілу. Показники ступеня варіації ознаки в рядах розподілу: розмах варіації, середнє лінійне відхилення, дисперсія, середнє квадратичне відхилення, коефіцієнт варіації. Середня і дисперсія альтернативної ознаки. Види дисперсій і правило їх складання.

Тема 7. Вибіркове спостереження: Сутність вибіркового спостереження. Генеральна і вибіркова сукупності, їх характеристики. Переваги і сфери використання вибіркових обстежень. Види відбору. Способи формування вибіркових сукупностей: простий випадковий, механічний, типовий і середній. Похибки відбору, їх види. Середня та гранична похибки вибіркового обстеження. Довірчі межі інтервалу оціночних значень у генеральній сукупності. Визначення необхідної чисельності вибірки План вибірки.

Тема 8. Аналіз інтенсивності динаміки: Поняття про ряди динаміки, їхні види. Правила формування динамічних рядів. Показники аналізу ряду динаміки; методика розрахунку їх базисним, ланцюговим способами й осереднення. Розрахунок середнього рівня в рядах динаміки. Змикання рядів динаміки. Приведення рядів динаміки до однієї основи; коефіцієнти випередження. Порівняльний аналіз рядів динаміки; коефіцієнти прискорення й уповільнення.

Тема 9. Аналіз тенденцій розвитку: Складові елементи динаміки. Основна тенденція і її компоненти: трендова, автокорреляційна, сезонна або періодична і випадкова. Методи виявлення тенденції: укрупнення інтервалів часу, емпіричне згладжування й аналітичне вирівнювання. Поняття про сезонність. Прийоми вивчення сезонних коливань. Обчислення індексів сезонності в рядах динаміки з відсутністю і наявністю тенденції. Поняття про інтерполяції й екстраполяцію в рядах динаміки.

Тема 10. Індекси: Загальне поняття про індекси і значення індексного методу аналізу. Види індексів і показників, що індексуються. Агрегатні індекси як основна форма економічного індексу. Правила побудови агрегатних індексів об'ємних, якісних і кількісних показників. Взаємозв'язку індексів цих показників. Середні з індивідуальних індексів: середній гармонійний і середній арифметичний індекси, умови їх застосування. Індекси середніх величин якісних показників: перемінного, постійного складу та структурних зрушень, особливості їхньої побудови і використанняі. Розкладання абсолютного приросту об'ємного показника

Тема 11. Статистичні методи вивчення взаємозв'язків соціально-економічних явищ: Взаємозв'язки суспільно-економічних явищ, їхні види: по характеру залежності між явищами; по напрямку зв'язку; по аналітичному вираженню зв'язку; по кількості діючих факторних ознак на результативний. Кореляційно-регресійний аналіз, умови використання. Етапи його проведения. Парний корреляційнно - регресійний аналіз. Показники тісноти зв'язку при лінійній та нелінійної залежностях. Статистична оцінка точності і вірогідності зв'язку, перевірка істотності параметрів рівняння зв'язку. Вимір тісноти зв'язку поміж якісними показниками. Коефіцієнти взаємної спряженості й асоціації (контингенції). Метод порівняння паралельних рядів, коефіцієнт кореляції рангів.


^ 5. Організація самостійної роботи

Тема 1. Предмет і метод статистики

1. Розробка семи „Система державних органів статистики в Україні” - 1 год.

2. Вивчення та опрацювання лекційного матеріалу - 1 год.

Тема 2. Статистичне спостереження

1. Вивчення та опрацювання лекційного матеріалу - 2 год.

2. Розгородити програмно-організаційні питання для проведення

статистичного спостереження бюджету сімей студентів - 2 год.

3. Рішення задач 1,2; 1,4; 1,7; 1,8; 1,9 - 2 год.

Тема 3. Зведення і групування статистичних даних

1. Вивчення та опрацювання лекційного матеріалу - 1 год.

2. Розрахункова робота: заемні річними даними виконати

аналітичну та структурне групування - 3 год.

3. Рішення та оформлення рішення задач 2.17 – 2.30; 2.32; 2.33 - 4 год.

Тема 4. Графічне зображення статистичних даних

1. Складання плану-конспекту - 10 год.

2. За даними статистичного щорічника „Україна у цифрах

”(за 2002-2004рр.) побудуйте статистичний графік

структури Зведеного бюджету України - 5 год.

2.1. По доходам (за 1999-2005рр)

2.2. По видаткам (за 1999-2005 рр)

Тема 5. Статистичні показники

1. Вивчення та опрацювання лекційного матеріалу - 2 год.

2. Рішення задач 4,2; 4,6-4,9; 4,12-4,15; 4,17 – 4,23;

4,33-4,35; 4,37-4,42; 4,46-4,50 - 4 год.

Тема 6. Аналіз рядів розподілу

1. Вивчення та опрацювання лекційного матеріалу - 2 год.

2. За результатами групування (див.тему 3, п.2) побудувати

ряди розподілу і провести їх аналіз по різним напрямках - 6 год.

3. Рішення задач: 5,3 – 5,5; 5,11-5,15; 6,17-6,22 - 4 год.

Тема 7. Вибіркове спостереження

1. Вивчення та опрацювання лекційного матеріалу - 4 год.

2. Розробити план-конспект основних понять теми - 2 год.

3. Рішення задач: 6,2-6,8; 6,13-6,16; 6,18-6,21; 6,24-6,28 - 4 год.

Тема 8.

1. Вивчення та опрацювання лекційного матеріалу - 2 год.

2. За емпіричними даними провести аналіз динаміки показника - 4 год.

3. Рішення задач: 7,3; 7,5; 7,6; 7,9; 7,10; 7,11-7,20; 7,23; 7,26 - 4 год.

Тема 9. Аналіз тенденцій розвитку

1. Вивчення та опрацювання лекційного матеріалу - 2 год.

2. За емпіричними даними виявити та проаналізувати

тенденції розвитку - 6 год.

3. Рішення задач: 8,2; 8,4; 8,6; 8,7; 8,9; 8,11; 8,13 - 4 год.

Тема 10. Індекси

1. Вивчення та опрацювання лекційного матеріалу - 2 год.

2. Розробити блок-схему класифікації індексів за різними

критеріями -2 год.

3. Рішення задач: 9,3-9,6; 9,10-9,13; 9,17-9,21; 9,24-9,30; 9,40-9,41 - 6 год.


  1. Критерії оцінювань:

А. Поточного контролю

А.1. Організаційно-навчальна робота студентів

  • оцінюється рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах на практичних заняттях, - результати виконання лабораторних занять, експрес-контролю (тестове опитування, статистичний диктант, письмові самостійні роботи (на 10-15 хв), регулярне відвідування завдань:

- за оцінки 4 та 5 - ^ 0,5 бали; максимум – 3 бали;

- за пропуски – без поважних причин – мінус 0,5 бали.

А.2. Виконання розрахункової роботи ( РР) за темами „Зведення і групування статистичних даних”, „Ряди розподілу”; „Ряди динаміки”, - за успішне виконання та своєчасний захист – 5 балів.

А.3. Самостійна робота студентів, - за планом самостійної роботи, тобто виконання самостійно домашніх завдань – 0,4 бали за домашню роботу за умови самостійного Ії виконання , - максимум 2 бали.

А.4. Виконання змістового модулю – 15 балів.

Б. Підсумкового контролю

Б.1. Іспит – 50 балів.


^ 9. Список літератури

А. Навчальні посібники і методична література

1. Громыко Г.Л. Общая теория статистики. Практикум.- М.: ИНФРА-М., 2000.-139с.

2. Еріна А.Н., Пальян З.О. Теорія статистики: Практикум, К.: Товариство „Знання”, КОО,1997.-325с.

3. Елисеева И.И., Юзбашев М.Н. Общая теория статистики: Учебник /под ред. И.И.Елисеевой – М.: Финансы и статистика, 2000.-280с.

4. Ефимова Н.Р., Ганченко О.И., Петрова Е.В. Практикум по общей теории статистики: Учеб.пособие .- 2-е изд. Перераб. и доп. .-М.: Финансы и статистика, 2002.-336с, ил.

5. Н.В.Леонова, А.В.Сидорова. Курс лекций по статистике. 2-е издание, перераб. и дополн. - Донецк: ДонНУ,2007.-148с.

6. Мармоза А.Т. Практикум зі статистики. - Київ: Кондор,2005.-512с.

7. Масич Л.О. Навчальний посібник з основ теорії статистики /зрозуміло про складну статистику). – Донецьк, ДонНУ,2003.-190с.

8. Практикум по теории статистики: Учебное пособие /Сидорова А.В., Леонова Н.В., Масич Л.А., и др. -Донецк: ДонНУ,2003.- 280с

9. Статистика: теоретичні засади і прикладні аспекти. Навчальний посібник. Р.В.Фещур, А.Ф.Барвінський, В.П.Кігор та інші: за наук. ред. Р.В.Фещура. 2-е изд. Оновлене і доповнене.-Львів: „Інтелект- Захід”,2003.-576с.

10. Теорія статистики: Навчальний посібник /Вашків П.Г., Пастер П.І., Сторожук В.П., Ткач Є.І.- К.: Либідь.2001.- 320с.

11. Теорія статистики: Учебник /Под ред. Проф.. Р.А.Шмойловой.- 3-е изд. перераб.- М.: Финанси статистика, 2002.-560с.

12. Шмойлова и др. Практикум по теории статистики: Учеб. Пособие /Р.А. Шмойлова, В.Г. Минашкин,М.А.Садовникова; под ред. Р.А.Шмойловой.-2-е изд. Перераб и доп. – М.: Финансы и статистика,2—6.-416с; ил.


Б. Збірки документів


  1. Методологічні положення зі статистики / Державний комітет статистики України. - К.:ЗАТ „Август , 2002.-Вип 1/Ред.: 0.2. Осауленко (голова) та ін. – 555с.

  2. Методологічні положення зі статистики вип..2, т.1/Державний комітет статистики України. - К.:ІВЦ Держкомстату України, 2006.-504с.

  3. Методологічні положення зі статистики. Вип..2,/Державний комітет статистики України. – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2006. – 568с.

  4. Статистичний щорічник України за 2004 рік / Державний комітет статистики України .-

  5. Статистичний збірник „Регіони України”2004 ч. 1/ Державний комітет статистики України/ Под. ред. Осауленка О.Г. 2004р. 511 с.

6. Статистичний збірник „Регіони України”2004 ч. 2/ Державний комітет статистики України/ Под. ред. Осауленка О.Г. 2004р. 511 с.

Схожі:

0104 – “фінанси”, 0106 – «облік І аудит», 0100 – «економічна статистика» iconСправочник по дисциплине специальность: 0104 „Финансы" 0106 „Учет и аудит" 0105 „Банковское дело" 0100 „Прикладная статистика"
Введение. Компьютеры и использованные на их основе технологии характеризуют уровень и темпы развития современного общества. Дальнейшее...
0104 – “фінанси”, 0106 – «облік І аудит», 0100 – «економічна статистика» iconСпеціальність: 0104 – “фінанси”, 0106 – «облік І аудит»
Викладачі: Дубровкіна Ірина Юріївна (зав секцією); Атабєкова Алла Кимівна; Мустаєва Діляра Фаятівна; Лєнь Яна Сергіївна; Цавкаєв...
0104 – “фінанси”, 0106 – «облік І аудит», 0100 – «економічна статистика» iconПротокол №6 від 15. 12. 2010
Спеціальності: „Економіка підприємства”, „Економічна кібернетика”, „Фінанси І кредит”, „Банківська справа”, „Економічна теорія”,...
0104 – “фінанси”, 0106 – «облік І аудит», 0100 – «економічна статистика» icon1. Політична економія як наука
Спеціальності: „Економіка підприємства”, „Економічна кібернетика”, „Фінанси і кредит”, „Банківська справа”, „Економічна теорія”,...
0104 – “фінанси”, 0106 – «облік І аудит», 0100 – «економічна статистика» icon1. Політична економія як наука
Спеціальності: „Економіка підприємства”, „Економічна кібернетика”, „Фінанси і кредит”, „Банківська справа”, „Економічна теорія”,...
0104 – “фінанси”, 0106 – «облік І аудит», 0100 – «економічна статистика» iconСпеціальність: 0104 – “фінанси”, 0106 – «облік І аудит»
Дисципліна «Історія України» е обов'язковою для вивчення на вcix факультетах вищого навчального закладу. Вона читається для студентів...
0104 – “фінанси”, 0106 – «облік І аудит», 0100 – «економічна статистика» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Спеціальності: „Економіка підприємства”, „Економічна кібернетика”, „Фінанси І кредит”, „Банківська справа”, „Економічна теорія”,...
0104 – “фінанси”, 0106 – «облік І аудит», 0100 – «економічна статистика» iconСправочник по дисциплине Для специальностей 0100, 0104, 0105, 0106
Стандартом высшего образования Донну „образовательно-профессиональная программа подготовки бакалавров предусмотрено изучение учебной...
0104 – “фінанси”, 0106 – «облік І аудит», 0100 – «економічна статистика» iconСправочник по дисциплине для специальностей 0100,0104,0105,0106 4 семестр Преподаватель: Дудник Е. В
Рассматривается важный инструментарий исследования макроэкономических явлений – модель ad-as, is-lm и модель Хикса-Хансена
0104 – “фінанси”, 0106 – «облік І аудит», 0100 – «економічна статистика» iconСправочник по специальности Специальность 0100, 0104, 0105, 0106 3 семестр
Цель изучения дисциплины: целью изучения курса "Микроэкономика" является ознакомление студентов с инструментарием микроэкономики....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи