Дисципліна „політологія” Довідник з дисципліни специальность: «Банківська справа», «Облік та аудіт», «Фінанси» icon

Дисципліна „політологія” Довідник з дисципліни специальность: «Банківська справа», «Облік та аудіт», «Фінанси»
Скачати 171.02 Kb.
НазваДисципліна „політологія” Довідник з дисципліни специальность: «Банківська справа», «Облік та аудіт», «Фінанси»
Дата12.09.2012
Розмір171.02 Kb.
ТипДокументи

ДИСЦИПЛІНА „ПОЛІТОЛОГІЯ”

Довідник з дисципліни


специальность: «Банківська справа», «Облік та аудіт»,

«Фінанси », «Статистика»


ІІІ семестр

Викладач: канд. іст. наук , доц. каф. політології В.Д.Бородінов


Керівник:

Проф. Примуш М.В.

ІІ корпус, ауд.51

Роб.тел.: 302 92 84

ЗМІСТ:


1. Вступ

Початок ХХІ століття все чіткіше виявляє вплмв політики, політичних інститутів і процесів на долі окремих людей та цілих народів. В епіцентрі політичних подій постала Україна. Мабуть, немає зараз іншої такої країни, де так яскраво і суперечливо проявились парадокси і перспективи соціально-політичного життя. Так, надія на політичне оновлення одніх межуя з розчаруванням іниших, політизованість широких верств населення, засобів масової інформації – з політичною пасивністю іншої частини цього ж населення; виникнення нових інститутів і форм політичної участі – з відсутністю досвіду й знань демократичної участі в упрвлінні справами держави; ввиявленню потужного політичного потенціалу протистоїть ігнорування його політичних структур. Звідси – гостра неохідність створення сучасної системи політичної освіти і просвітництва громадян. Перш за все політичні знання й навички необхідно формувати у молодого покоління.

^ Характеристика навчальної дисципліни

Кількісні характеристики курсу

Напрями, ocвітньо-кваліфікаційний piвень

Характеристика навчального курсу

Кількість кредитів ECTS-1

6.040301-бакалавр

Нормативна

Залікових модулів - 2

3 семестр

Змістових модулів - 2

Лекцн - 36 годин

Загальна кількість аудиторних годин -54

Семінарські заняття - 18 годин

Тижневих годин - 3

Самостійна робота -годин
Підсумковий контроль icпит

Обов'язкова чи вибіркова дисциплина: обов'язкова

Мова: українська, російська


^ 2. Мета та результати навчання

Мета курсу – засвоїти знання про політичне життя та політичні процеси, що відбуваються у суспільстві та у світі; сформувати розуміння сутності та перспектив політичних реформ, що відбуваються в сучасній Україні; самостійно та глибоко аналізувати сутність політичних подій, явищ, процесів; удосконалити (підвищити) політичну свідомість та політичну культуру.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі:

 • розглянути генезу поглядів видатних представників людської цивілізації з основних проблем політології;

 • виділити та дослідити основні закономірності та тенденції в розвитку політичних процесів у світі та в Україні;

 • підвищити рівень політичної культури студентів;

 • сформувати у студентів навички уміння самостійно мислити, брати участь в дискусіях, диспутах, відстоювати свою точку зору;

 • сприяти накопиченню, систематизації отриманих знань та використанню їх відповідно до вибраної професії, усвідомленнюсвого місця та ролі в суспільстві, прав та обовязків.


^ 3. Методика викладання та методи навчання:

  • лекції, інформативні, аналітичні

  • практичні заняття;

  • ділова гра;

  • тестування

 1. Програма курсу.

Заліковий модуль 1.

Тема 1. ПОЛІТИКА ЯК СОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ. ПОЛІТОЛОГІЯ ЯК НАУКА

Закономерности процесу політизації суспільства. Труднощі i перспективи політзації в Україні Вихід iнтepecy до політики на рівень особистості. Основні підходи до політики: класовий, абстрактно-державний, біхевіоралістичний, політика в людському вимірі.

Системотворчі фактори політики: політичні інтереси, подлинна свідомість, політичні дії, політичні відносини, політичні iнститути, громадянське життя суспільства.

Тема II. СТАНОВЛЕНИЯ ТА РОЗВИТОК ПОЛІТИЧН0Ї ДУМКИ В ІCTOPІЇ ЛЮДСКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ

Зародження й основні етапи розвитку політичного життя. Основні тенденції в icтоpii розвитку політичних вчень. Політична думка Стародавнього Сходу (Конфуцій, Лао Цзи). Становления Західної версії полггики (Платон, Аристотель, Цицерон). Середньовічне бачення політики у творах Т.Аквінського, Аврелія Августіна, М.Падуанського, Н.Макіавелі.

Політико-правові доктрини Т.Гоббса, Д.Локка, Ш.Л.Монтеск'е, Ж.Ж.Руссо, Т.Джефферсона. Зародження i розвиток основних ідеологічних концепцій. Лібералізм, консерватизм, соціалізм, комунізм. Позитивізм О.Конта.

Тема III. ІДИВ1Д (ОСОБИСТІСТЬ) ЯК СУБ'ЄКТ I ОБ'ЄКТ ПОЛІТИКИ

Поняття: «особистість», «суб'ект», «об'ект», «актор», «агент». Генеза поглядів на проблему особистості як первинного елемента політики від Стародавнього світу до сучасності Класифікація учасників політики, їх діалектика.

Поняття «Політична соціалізація» (Ф.Гіддингс, Г.Тард), її етапи, засоби i функції. Ре соціалізація. Гармонійний, плюралістичний, гегемоністський, конфліктний типи політичної соціалізації.

Тема ІУ. ПОЛІТИЧНЕ ЛІДЕРСТВО ТА ПОЛІТИЧНА ЕЛІТА.

Ochobhі концепції полггичного лідерства. Традиційне, Раціонально-легальне та харизматичне лідерство за М. Вебером. Авторитарний і демократичний стилі політичного лідерства їх особливості.

Класичні теорії еліт Г.Моски, В.Парето i Р.Міхельса.Умови формування політичної еліти, й горизонтальна i вертикальна циркуляція. Державна (правляча) i недержавна частини еліти. Типи еліт за джерелами впливу

Тема У. СОЦІАЛЬНА СТРАТИФІКАЦІЯ I ПОЛІТИКА

Cyтнicть соціальної структури та її відтворення в політичній системі. Нижчий середній i вищий класи у суспільній стратифікації. Головна тенденція та особливості становления нової социальної структури е Україні. Середній клас i його політична роль в суспільстві.Потенціал середнього класу в сучасній Україні.

Тема У1. ЕТНОНАЦІОНАЛЬНІ ПРОЦЕСИ В ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА

Фактори складности актуальности i практичної значущості етнонаціональних проблем. Сутність i особливості етнополітології. Способи формування нації. Cyтнicть нацюналізму, його основні форми i прояви. Ocновнi типи нацюналізму i ix особливості. Шовшізм, расизм, сегрегація, геноцид.

Етнонаціональні спільноти в україні, їх становлення і розвиток. Причини та динаміка заселення етнічної території українців іншими етносами.

Тема УП. ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА

Поняття «політична система», підходи до його визначення и аналізу. Micue полггичної системи в житті суспільства, її структура та функції.

Держава як головний елемент политичної системи. Походження i сутність держави. Форми держави, ix poзpiзнeння за внутрішньотериторіальною організаціею i формами правління. Монархія, респубіка i їхні різновиди. Абсолютна, конституційна, дуалістична, парламентська монархія.

Тема УШ. ГРУПИ IHTEPECIB I ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ

Групи інтересів (групи тиску), ix специфічні риси. Особливості суспільно-політичних pyxiв.

Генеза i сутність політичних партій. Основні історичні форми розвитку партійних організацій.

Структура, ознаки i функції політичних партій. Основні напрямки партійної діяльності. Партійні угоди та i'x особливості.

Еволюція та спільні риси політичних партій в Україні.Правовий статус партії.

Тема IX. ПОЛІТИЧНА ВЛАДА

Природа i зміст влади. Концептуалізащя влади в сучасній політичної наукі. Модель владних взаємин. Опозиції "контроль-вплив", "управління-тиск", "панування-підкорення", ix cyтнicть та особливості. Проблема легальності та легітимності політичної влади. Типологізація легітимності М.Вебером, Д. Істоном, Д.Хелдом.

Заліковий модуль 2

Тема X. ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ТА ПРАВОВА ДЕРЖАВА

Поняття i сутність громадянського суспільства. Історія виникнення та розвиток громадянського суспільства, його концептуалізація Ж.-Ж.Руссо, Дж. Локком, Г. Гегелем, К.Марксом. Структура, основні ознаки i функції громадянського суспільства.

Сутність права. Принципи правової держави. Виникнення поняття "права людини", його формулювання та закріплення у конституційно-правових актах Англії, США, Франції. Конституційні підстави формування громадянського суспільства і правової держави в Україні.

Тема XI. СУТНІСТЬ І ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ РЕЖИМІВ

Напрямки потрактування категорії "політичний режим". Сутність політичного режиму, його системотворчі фактори i відносини. Типологія політичних режимів.

Тоталітарний режим як феномен XX століття. Специфіка тоталитарної влади i суспільства.

Тема XII. ПОЛІТИЧНА ДЕМОКРАТІЯ

Демократія: визначення i етапи розвитку. Погляди на демократію в стародавньому світі, у середні віки, в епоху відродження, у ранньобуржуазний період.

Класична ліберальна, представницька (процедурна), коллективістська (народна), елітарна, плюралістична теоретичні моделі демократії, їх сутність та особливості. Специфіка моделей демократичної участі та поліархічної демократії

Ідеальна та реальна демократія. Основні ознаки i форми демократії. Виборче право та його можливі обмеження. Становления демократії в Україні.

Тема XIII. ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ. СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИЧНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

Сутність та особливості політичного процесу як категорії політичної науки. Процесуальний підхід до вивчення політичних явищ. Структурованість i внутрішня ієрархічність політичних процесів світу.

Типологія політичних процесів. Специфіка внутрішньополітичних та зовшшньополггичних (міжнародних); очевидних i прихованих (латентних); відкритих та закритих політичних процеciв. Політичний розвиток i політичні зміни. Теоретико-методологічні підходи до дослідження суспільного розвитку.

Тема Х1У. ПОЛІТИЧНА МОДЕРНІ3АЦІЯ

Сутність модернізації. Теорія модернізації як комплекс міждисциплінарних наукових ідей. Зміст i недоліки концепції економічного зростання i структурного функцюналізму. Проблема полггичної стабільності у консервативній i ліберальній версіях. Вплив радянського спадку на сучасні зміни. "Стежка залежності і впровадження консервативної вереії модернізації. Кризові прояви та їх наслідки у різних сферах життєдіяльності суспільства.

Тема XV. КОНФЛІКТИ В СУСПІЛЬСТВІ

Сутність та природа конфлікту. Об'ективні та суб'ективні фактори зумовленості конфліктів. Соціальний iнтepec як узагальнюючий фактор. Негативні i позитивні функції конфліктів. Різновиди конфліктів за масштабами, сферами, характером, психологіею.

Особливості конфліктів в Україні. Конфлікти у виробничій, міжнацюнальній. політичній сферах, україно-російских і міжнародних відносинах.

Тема XVI. CBІTOBA СИСТЕМА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Міжнародні відносини та світова політака як навчальні дисципліни. Теоретичні школи міжнародно-політичної науки та їх специфіка. Peaлiзм i неореалізм, лібералгзм i неолібералізм, неомарксизм i постмодерізм.

Формування світової системи: історія та сучасність. Сутність зовшшньої політики та національно-державних iнтepeciв. Суверенітет як основна цінність держави.

Тема XVII. ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА

Поняття «політична культура, елементи змісту i основні підходи до потрактування. Складові процесу поітичної культури, її ознаки i piвні.

Класифікція політичної культури. Типологія Г.Алмонда та С.Верби. Замкнутий-відкритий, елітарний-масовий, ринковий-бюрократичний типи политичної культури.

Тема ХУШ. ПОЛІТИЧНА ПОВЕДІНКА ТА ФОРМИ ПОЛІТИЧОЇ УЧАСТІ.

Сутність політичної поведінки i поведінкового підходу до політики. Теоретико-методологічні напрями пояснения політичної поведінки на бaзі біхевюралізму. Специфіка політичної поведінкки та їх типи.
Назва теми

Різновид занять

Кількість годин

Модуль 1.

1

^ Тема 1. ПОЛІТИКА ЯК СОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ. ПОЛІТОЛОГІЯ ЯК НАУКА

лекція

2

семінар

2

2

^ Тема ІІ. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ В ІСТОРІЇ ЛЮДСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ

лекція

2

семінар
3

Тема ІІІ. ІНДИВІД (ОСОБИСТІСТЬ) ЯК СУБ'ЄКТ І ОБ'ЄКТ ПОЛІТИКИ

лекція

2

семінар

2

4

Тема ІV. ПОЛІТИЧНЕ ЛІДЕРСТВО ТА ПОЛІТИЧНА ЕЛІТА.

лекція

2

семінар
5

Тема V. СОЦІАЛЬНА СТРАТИФІКАЦІЯ І ПОЛІТИКА


лекція

2

семінар

2

6
^

Тема VІ. ЕТНОНАЦІОНАЛЬНІ ПРОЦЕСИ В ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА


лекція

2

семінар
7
^

Тема VІІ. ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА


лекція

2

семінар

2

8

Тема VІІІ. ГРУПИ ІНТЕРЕСІВ І ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ


лекція

2

семінар
9

Тема ІХ. ПОЛІТИЧНА ВЛАДА


лекція

2

семінар

2

Модуль 2

10

Тема Х. ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ТА ПРАВОВА ДЕРЖАВА


лекція

2

семінар
11

Тема ХІ. СУТНІСТЬ І ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ РЕЖИМІВ


лекція

2

семінар

2

12

Тема XII. ПОЛІТИЧНА ДЕМОКРАТІЯ


лекція

2

семінар
13

Тема ХІІІ. ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ. СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИЧНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА


лекція

2

семінар

2

14

Тема XIV. ПОЛІТИЧНА МОДЕРНІЗАЦІЯ

лекція

2

семінар
15

Тема XV. КОНФЛІКТИ В СУСПІЛЬСТВІ

лекція

2

семінар
16

Тема ХVІ. СВІТОВА СИСТЕМА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

лекція

2

семінар
17
^

Тема ХVІІ. ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА

лекція

2

семінар

2

18

Тема ХУІІІ. ПОЛІТИЧНА ПОВЕДІНКА ТА ФОРМИ ПОЛІТИЧНОЇ УЧАСТІ

лекція

2

семінар
19

Модульний контроль
2

РАЗОМ

лекції

36

семінари

18^ 5. Завдання для самостійної роботи студентів і графік здачі форм контролю СРС

Види самостійної роботи

Термін виконання

Форма контролю та звітності

Максимальна кількість балів

Обов’язкові

1.1. Підготовка до семінарських занять

ІІІ семестр

опитування на семінарських заняттях

5

1.2. Опрацювання літератури

ІІІ семестр

підготовка письмової роботи1.3. Підготовка реферату

ІІІ семестр
5

Разом балів за обов’язкові види СРС10

Всього балів за СРС у ІІІ семестрі20^ 6. Критерії оцінювання, форма контролю і графік здачи модульного контролю


Система оцінювання академічних досягнень студентів

^ Поточний контроль (100 балів)

Заліковий модуль 1

Заліковий модуль 2

Організаційно-навчальна робота студента в аудиторії

Самостійна робота

Залікова модульна робота

Сума балів за заліковий модуль 1

Організаційно-навчальна робота студента в аудиторії

Самостійна робота

Залікова модульна робота 2

Сума балів за заліковий модуль 2

Загальна кількість балів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5

5

15

25

5

5

15

25

50

^ 79. Список літератури


Категории политической науки. Учебник. – М.: МГИМО, 2002.

Бородинов В.Д. Политология: Уч. пос. – Д.: Китис, 2006.

Гелей С., Рутар С. Політологія: Навч. посібн. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: “Знання”, 1999.

Кирилюк Ф.М. Практикум з політології. – К., 2003

Основи демократії: Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів/ за заг. ред. А. Колодій. – К.: вид-во “Ай Бі”, 2002.

Панарин А. С. Политология. – М.:“Проспект”,1997.

Політологія/ за наук. ред. А.Ф. Колодій. – К.: Ельга – Н., Ніка-Центр, 2000.

Політологія: наука про політику/ За заг ред. проф. Кременя В.Г., проф. Горлач М.І.- К.-Х.: “Єдінорог”, 2001.

Політологія: Підручник для студентів вищ. навч. закладів/ за ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. – К.: вид. центр “Академія”, 2001.

Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, политические технологии. – М.: “Аспект Пресс”, 2000.

Соловьев А.И., Пугачев В.П. Введение в политологию.– 4-е изд. – М.: “Аспект Пресс”, 2001

Схожі:

Дисципліна „політологія” Довідник з дисципліни специальность: «Банківська справа», «Облік та аудіт», «Фінанси» iconДисципліна „Управління фінансовими ризиками” Довідник з дисципліни спеціальність: 0104 „Фінанси”, 0105 „Банківська справа” 7 семестр викладачі: доцент кафедри «Фінанси І банківська справа»
Метою викладання дисципліни «Управління фінансовими ризиками» є одержання студентами знань теорії, методології й методики інвестування...
Дисципліна „політологія” Довідник з дисципліни специальность: «Банківська справа», «Облік та аудіт», «Фінанси» iconДисципліна „аналіз банківської діяльності” Довідник з дисципліни спеціальність: 0105 „Банківська справа” 8семестр викладачі: доцент кафедри «Фінанси І банківська справа»
...
Дисципліна „політологія” Довідник з дисципліни специальность: «Банківська справа», «Облік та аудіт», «Фінанси» iconДисципліна „бюджетна система” Довідник з дисципліни спеціальність: 0104 „фінанси” 7 семестр викладачі: доцент, кафедри «Фінанси І банківська справа»
Метою викладання дисципліни «Бюджетна система» є одержання студентами знань теорії, методології й методики функціонування бюджетної...
Дисципліна „політологія” Довідник з дисципліни специальность: «Банківська справа», «Облік та аудіт», «Фінанси» icon«центральний банк І грошово-кредитна політика» Довідник з дисципліни спеціальність: 0105 «банківська справа» 7 семестр викладачі: доцент кафедри «Фінанси І банківська справа»
Вивчення курсу „Центральні банки І грошово-кредитна політика спрямовано на розв'язання наступних завдань
Дисципліна „політологія” Довідник з дисципліни специальность: «Банківська справа», «Облік та аудіт», «Фінанси» iconДисципліна «Банківські Операції» Довідник з дисципліни спеціальність: 0104 «фінанси» 7 семестр викладачі: доцент кафедри «Фінанси І банківська справа»
«Банківські операції» – ознайомлення студентів з теоретичними та прикладними основами банківської справи, економічною суттю І функціями...
Дисципліна „політологія” Довідник з дисципліни специальность: «Банківська справа», «Облік та аудіт», «Фінанси» iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб
«Фінанси і кредит», спеціалізація «Банківська справа». Необхідний обсяг знань вступника, що має освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра...
Дисципліна „політологія” Довідник з дисципліни специальность: «Банківська справа», «Облік та аудіт», «Фінанси» iconМіністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
Магістр” зі спеціальності „Банківська справа” допускаються вступники, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр” за галузю...
Дисципліна „політологія” Довідник з дисципліни специальность: «Банківська справа», «Облік та аудіт», «Фінанси» iconДисципліна „фінансовий облік-2” Довідник з дисципліни спеціальність: 0106 „облік І аудит” 6 семестр викладачі: доцент кафедри «Облік І аудит»
Основним завданням вивчення дисципліни «Фінансовий облік-2» є реалізація вимог, пропонованих до підготовки фахівців з бухгалтерського...
Дисципліна „політологія” Довідник з дисципліни специальность: «Банківська справа», «Облік та аудіт», «Фінанси» iconДисципліна „фінансовий облік-1” Довідник з дисципліни спеціальність: 0106 „облік І аудит” 5 семестр викладачі: доцент кафедри «Облік І аудит»
Основним завданням вивчення дисципліни «Фінансовий облік-1» є реалізація вимог, пропонованих до підготовки фахівців з бухгалтерського...
Дисципліна „політологія” Довідник з дисципліни специальность: «Банківська справа», «Облік та аудіт», «Фінанси» iconКафедра економіки підприємств
«Фінанси», 6508/1 «Банківська справа», 6509 «Облік І аудит» бакалаврського рівня підготовки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи