Метою вивчення дисципліни „Фінанси” icon

Метою вивчення дисципліни „Фінанси”
НазваМетою вивчення дисципліни „Фінанси”
Сторінка1/3
Дата12.09.2012
Розмір0.52 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3

Дисципліна «Финанси»

Довідник з дисципліни

Для спеціальностей 0104, 0105, 0106, 0100

Викладачі:

Белопольська В.М. к.е.н., доц.,

Олексієнко Н.В. к.е.н., доц.,

Желудев А.В. к.е.н., доц.,

Хорошева О.І. к.е.н., доц.,

Клокова Е.О. ст. викладач,

Черна О.М. асистент


Метою вивчення дисципліни „Фінанси” є формування у студентів наукового розуміння сутності, змісту і ролі фінансів у господарській практиці; засвоєння теоретичних основ організації і функціонування фінансової системи держави в цілому та окремих її сфер і ланок; оволодіння принципами і методами ефективного управління фінансами в умовах розвитку ринкових відносин.

Мета вивчення курсу “Фінанси” визначила його завдання, до яких варто віднести:

 • дати глибоку систему знань майбутнім фахівцям про необхідність фінансів у державі та передумови їх виникнення;

 • розкрити соціально-економічну сутність фінансів як багатогранної об'єктивної економічної категорії, властивої сучасним системам господарювання, яка широко використовується державою з метою підвищення ефективності суспільного виробництва;

 • з'ясувати методологічні та теоретичні основи навчальної дисципліни і висвітлити необхідність їх застосування в фінансово-економічній практиці;

 • вивчення закономірностей функціонування фінансів та фінансового механізму держави;

 • навчити майбутніх фінансистів, банкірів, аудиторів, управлінців об'єктивно оцінювати процеси та явища, що відбуваються в економіці та уявляти їх взаємозв'язок із механізмом формування, розподілу й використання фінансових ресурсів держави;

 • навчити майбутніх фахівців правильно розуміти місце та роль фінансів у розвитку продуктивних сил суспільства й удосконаленні ринкових відносин;

 • сформувати таку модель фахівця ринкового типу, який би самостійно зміг би аналізувати й оцінювати механізм функціонування централізованих і децентралізованих фондів грошових коштів держави та розробляти зміст стратегії з ефективного їх використання;

 • сформувати у спеціаліста ту систему знань і той інструментарій, застосування яких у практичній діяльності дозволить йому ухвалювати своєчасні і високоефективні рішення у сфері управління фінансами і фінансовою діяльністю в державі.

Студенти, які вивчають дисципліну „Фінанси” на 3 курсі мають володіти на початку вивчення дисципліни системою знань з таких курсів як: „Політекономія”, „Історія економічних вчень”, „Макроекономіка”, „Мікроекономіка”, ”Гроші, кредит, банки”, „Статистика”, „Університетська освіта” та інші, а також добре володіти інформаційної базою, яка включає підручники з курсу „Фінанси”, навчальні посібники, монографії, періодичні видання (журнали, газети, інформаційні бюлетені), якими повинен користуватися студент, не тільки при вивчені цієї дисципліни, але і використовувати в своїй майбутній професійній діяльності.

^ Методика викладання, форми та методи навчання передбачають:

- використання методики проблемного навчання;

- модульно-рейтингових системи навчання;

- методики дистанційного навчання з використанням сучасних комп’ютерних технологій та інформаційних систем.

Основними формами навчання є:

 • лекції (інформативні, аналітичні, проблемні);

 • семінари (інформативні, аналітичні, проблемні);

 • активні методи навчання (ділові ігри; міні-конференції; семінари проблемного характеру, дискусії та інші).

Методи навчання: дидактичні; мозкові атаки; рольові ігри.

Мови викладання: українська і російська.


^ 2. Навчальна програма курсу „Фінанси”


Предмет, мета і завдання навчального курсу “Фінанси”

Наука про фінанси як спеціальна галузь економічної науки. Учення про фінанси як міжгалузеву науку. Учення про відтворення і державу – теоретична основа науки про фінанси. Предмет навчальної дисципліни “Фінанси”. Наукова методологія та її застосування при вивченні даної дисципліни. Мета і завдання вивчення. Структура курсу. “Фінанси України” як навчальна дисципліна, її місце в системі економічних наук і зв'язок з іншими дисциплінами. Знання й уміння, що набуваються студентами при вивченні даного курсу: їх роль у підготовці висококваліфікованих фахівців. Характеристика методичного забезпечення навчальної дисципліни і форми контролю знань студентів.

Тема 1. Сутність фінансів: функції і роль

Сутність фінансів. Фінанси – економічна категорія товарного виробництва. Грошовий характер фінансових відносин. Межі фінансів у системі товарно-грошових відносин. Специфічні ознаки фінансів. Фінансові ресурси як матеріальні носії фінансових відносин. Визначення фінансів. Необхідність фінансів в умовах товарного виробництва. Причини, що породжують функціонування фінансів. Фонди коштів як основна форма задоволення суспільних потреб, їх особливості. Зміст фінансів, види фінансових відносин. Угрупування фінансових відносин. Функції фінансів як прояв їх сутності. Розподільна (перерозподільна) функція фінансів, її зміст. Об'єкти і суб'єкти фінансового розподілу, його види. Контрольна функція фінансів. Розвиток функцій фінансів в умовах ринкової економіки.

Тема 2. Фінансова система держави і фінансові ресурси

Загальне поняття фінансової системи України. Склад фінансової системи України за сферами і ланками: взаємозв'язок і взаємозалежність. Загальнодержавні фінанси; фінанси підприємств; місцеві фінанси; страхування; фінансовий ринок і міжнародні фінанси – основні сфери фінансової системи України. Організаційні та економічні основи функціонування фінансової системи України. Принципи побудови фінансової системи: їх стисла характеристика. Роль фінансової системи в здійсненні суспільного виробництва. Основні причини, що знижують роль і значення фінансової системи в розвитку ринкових відносин і соціально-економічному розвитку України. Органи і фінансові інститути управління фінансовою системою в Україні: їх функції, завдання, права й обов’язки.

Поняття фінансових ресурсів. Валовий внутрішній продукт (ВВП) – матеріальна основа формування централізованих і децентралізованих фондів коштів. Децентралізовані фінансові ресурси - головна форма забезпечення розширеного відтворення суб'єктів господарювання. Централізовані фінансові ресурси – економічна платформа функціонування держави. Джерела фінансових ресурсів: прибуток, податки, неподаткові платежі, відрахування в позабюджетні фонди; внески в державні фонди, надходження від ЗЕД, амортизація, доходи від приватизації та ін. Формування позичкового капіталу, його взаємозв'язок з фінансовими ресурсами. Грошові доходи і заощадження населення в системі фінансових ресурсів. Використання страхового фонду як джерела фінансових ресурсів держави. Форми формування страхового фонду в умовах становлення в Україні ринкових механізмів. Проблеми відтворення, розподілу і використання фінансових ресурсів в Україні в умовах економічних перетворень: шляхи їх подолання.

Тема 3. Фінансова політика і фінансовий механізм

Зміст, значення і завдання фінансової політики. Фінансова стратегія і тактика. Взаємозв'язок фінансової політики й економіки. Умови, необхідні для успішної реалізації фінансової політики. Фінансове право і законодавство, необхідність їхнього удосконалення. Фінансовий механізм як інструмент реалізації фінансової політики, його склад і структура: вимоги, запропоновані до нього. Трансформація фінансового механізму під впливом реформ. Фінансова політика держави на сучасному етапі розвитку: її зміст. Економічне, соціальне і фінансове становище країни як основа для вироблення заходів в області фінансової політики. Взаємозв'язок економічної і фінансової політики: їхній вплив на фінансово-економічну стабільність підприємств, регіонів і держави в цілому. Зміст основних напрямків фінансової політики в Україні на сучасному етапі. Шляхи підвищення ефективності всіх елементів фінансового механізму в системі його впливу на процес формування, розподілу і використання фінансових ресурсів держави.

Тема 4. Управління фінансами

Загальне поняття про управління фінансами. Апарат органів управління фінансами як суб'єкт управління фінансами. Система фінансів – об'єкт управління фінансами. Фінансовий механізм і його місце в системі управління фінансами. Роль нормативних актів в управлінні фінансами. Стратегічне управління фінансами, його значення в умовах ринку. Органи управління фінансами, їх завдання, функції, права й обов’язки. Значення і роль Міністерства фінансів України, Державної податкової служби України; Національного банку України; Рахункової Палати України; Української фондової біржі; Держдепартаменту з цінних паперів. Державне Казначейство України: необхідність їхнього створення в умовах трансформаційної економіки. Комп'ютеризація та інформаційні системи управління фінансами. Роль місцевих фінансових органів і регіональних адміністрацій в управлінні фінансами.

Тема 5. Фінансове планування і прогнозування

Фінансове планування і прогнозування – основний елемент фінансового механізму. Зміст, значення і завдання фінансового планування. Зміна ролі фінансового планування в умовах ринкової економіки. Методи фінансового планування. Програмно-цільовий метод фінансового планування. Значення фінансових прогнозів. Балансовий метод, його вимоги. Методи розрахунків показників. Система фінансових планів, їх характеристика. Територіальне фінансове планування, його розвиток в умовах формування ринкових відносин і демократизації українського суспільства. Матеріально фінансова збалансованість: способи її досягнення в процесі фінансового планування.

Тема 6. Фінансовий контроль

Зміст і значення фінансового контролю. Специфіка фінансового контролю. Об'єкти й сфера застосування фінансового контролю. Механізм фінансового контролю в Україні в умовах становлення і розвитку ринкових відносин. Організація фінансового контролю: форми, види, методи. Органи, що здійснюють фінансовий контроль, їх права й обов'язки. Парламентський контроль. Специфіка контролю з боку фінансових органів, що контролюють служби і податкові адміністрації. Значення контролю для забезпечення своєчасної, повної мобілізації й ефективного використання фінансових ресурсів України. Аудиторський фінансовий контроль, його значення. Державна контрольно-ревізійна служба в Україні – головна ланка фінансового контролю. Рахункова палата Верховної Ради України, її функції і завдання. Перспективи розвитку фінансового контролю. Підвищення і посилення ролі та ефективності фінансового контролю в умовах трансформаційної економіки.

Тема 7. Фінанси підприємств

Сутність фінансів підприємств. Фінансові відносини підприємств. Функції фінансів. Грошові фонди і резерви підприємств. Фінансові ресурси підприємств. Принципи організації фінансів. Фінансовий механізм підприємства. Фінанси сфери матеріального виробництва – важлива частина фінансової системи України. Механізм взаємовідносин підприємств з бюджетною системою і державними цільовими фондами, необхідність його удосконалення. Фінанси невиробничої сфери: зміст і специфіка. Фінансові відносини невиробничої сфери їхньої групи. Особливості фінансів невиробничої сфери. Принципи бюджетного фінансування. Особливості змішаного планування і фінансування. Фінансово-господарський механізм у невиробничій сфері в умовах трансформації економіки і переходу до ринкових відносин: його удосконалювання. Зміст фінансів громадських об'єднань, характерні для них риси. Форми інвестування коштів. Фінанси: політичних партій; профспілкових організацій; добровільних суспільств; благодійних фондів. Джерела формування і напрямки використання їхніх фінансових ресурсів.

Тема 8. Бюджетна система і бюджетна система, бюджетний устрій, бюджетна політика і бюджетний механізм

Конституція України, Бюджетний Кодекс України – основні директивні документи, що регламентують механізм, функціонування бюджетної системи України на сучасному етапі. Поняття бюджетного устрою. Бюджетна система: її ланки і принципи побудови. Консолідований бюджет України. Бюджетний процес: його основні етапи. Бюджетні ресурси України: їх економічна оцінка. Бюджет держави – основна ланка його фінансової системи держави. Сутність бюджету і функції. Принципи побудови бюджету. Бюджетний механізм. Бюджетна класифікація і міжбюджетні відносини. Бюджетна політика: її зміст і механізм реалізації. Доходи і витрати державного бюджету України, умови їхнього росту. Роль державного бюджету України в соціально-економічному розвитку суспільства. Місцеві бюджети: механізм формування і виконання. Збалансованість бюджету – необхідна умова його стабільності і ефективності Бюджетний дефіцит, причини його виникнення, форми покриття і шляхи подолання.

Тема 9. Податки і податкова система

Економічна сутність і функції податків. Складові податків та їх характеристика. Становлення та розвиток податкової системи України. Принципи оподаткування: їх зміст. Склад та структура податкової системи. Податкова політика і податковий механізм. Класифікація податків. Загальнодержавні і місцеві податки: їх роль в формуванні фінансових ресурсів держави. Характеристика основних податків податкової системи України. Проблеми в сфері функціонування податкової системи України та шляхи їх оподаткування. Концепція реформування податкової системи України в сучасних умовах: механізми, методи і інструменти її реалізації

Тема 10. Державні цільові фонди

Державні фонди цільового призначення, їх склад, роль і місце у фінансовій системі України. Фактори, що обумовлюють необхідність створення в державі бюджетних позабюджетних фондів. Класифікація фондів за призначенням і різними рівням управління. Роль позабюджетних цільових фондів в економічному і соціальному розвитку суспільства. Фонд державного соціального страхування. Пенсійний фонд України: необхідність його створення і реформування. Державний фонд сприяння зайнятості; Фонд соціального захисту інвалідів; Фонд стабілізації підприємств і організацій, внесених до реєстру неплатоспроможних; Фонд гарантування внесків фізичних осіб; Державний фонд приватизації; Фонд соціального страхування на випадок безробіття; Фонд соціального страхування з урахуванням тимчасової втрати працездатності; Фонд соціального страхування від нещасних випадків та ін. Державний фонд сприяння конверсії; Державний інноваційний фонд. Національний фонд соціального захисту матерів і дітей “Україна - дітям”. Бюджетні фонди в Україні, їх призначення, механізм формування і напрямки використання. Сучасна стратегія управління державними цільовими фондами України і механізми її реалізації.

Тема 11. Державний кредит і державний борг

Державний кредит як економічна і фінансова категорія. Необхідність і сутність державного кредиту. Основні функції кредиту: розподільна (перерозподільна); регулювальна і контрольна. Базові принципи кредитування: зворотність; терміновість; диференційованість; забезпеченість позички і платність. Форми державного кредиту: внутрішній державний кредит; зовнішній (міжнародний) державний кредит. Класифікація державних позик. Державні і муніципальні позики. Державний борг: його негативний вплив на фінансове забезпечення загальнодержавних і регіональних потреб. Склад і структура державного боргу України. Роль державного боргу у відтворювальному процесі. Система управління державним боргом і методи його регулювання. Стратегічна концепція виходу України з боргової кризи на сучасному етапі, її зміст.

Тема 12. Місцеві фінанси

Теоретичні основи становлення і розвитку місцевих фінансів. Місцеві фінанси – об'єктивне й обумовлене розвитком демократичних основ у суспільстві. Європейська Хартія (1985р.) про основи загальноєвропейських принципів організації місцевого самоврядування. Повноваження місцевих органів влади в Україні: їх вплив на формування структури місцевих фінансів. Законодавчі і правові основи, що регламентують механізм функціонування місцевих фінансів в Україні: Конституція України; Закон України “Про місцеве самоврядування” від 21 травня 1997 року; Бюджетний Кодекс України (червень 2001 року) та ін. Місцеві фінанси як організаційна форма мобілізації доходів і здійснення витрат місцевими органами самоврядування. Місцеві бюджети – основна фінансова база місцевих органів влади в Україні. Доходи і витрати місцевих бюджетів України: механізм їхнього формування і виконання. Міжнародні принципи і вимоги до фінансового забезпечення потреб конкретної територіальної системи. Основні напрямки зміцнення фінансової незалежності місцевого самоврядування в Україні в умовах трансформації.

Тема 13. Страхування і страховий ринок

Страхування як сфера фінансової системи. Необхідність страхового захисту як важливого способу економічної безпеки суб'єктів господарювання і життєдіяльності людей на випадок біди, що зумовлена надзвичайними обставинами. Страхові фонди і резерви як матеріальна основа страхового захисту і джерело інвестиційних ресурсів держави. Сутність страхування. Місце страхування в системі економічних категорій. Завдання страхування. Функції страхування. Сфери застосування страхування. Класифікація страхування. Види страхування: майнове, особисте; соціальне; медичне; відповідальності; ризиків. Значення класифікації страхування для практичної діяльності страхових компаній. Розвиток окремих галузей страхування в Україні в умовах трансформації. Форми страхування: добровільне й обов'язкове. Перестрахування: поняття і його необхідність для забезпечення стабільності страхових операцій. Страховий ринок: поняття, функції і структура. Організація і перспективи розвитку страхового ринку на сучасному етапі.

Тема 14. Фінансовий ринок

Фінансовий ринок – складова фінансової системи держави. Форми і методи мобілізації ресурсів на фінансовому ринку. Фінансовий ринок – необхідний простір для успішного функціонування економіки і соціальної сфери держави. Принципи побудови реального й ефективного фінансового ринку: вільний доступ до ринкової інформації і ринкових інструментів для всіх учасників фінансового ринку; ліквідність фінансових інструментів ринку; конкурентність і ефективність; відповідність міжнародним стандартам. Склад фінансового ринку: валютний ринок; ринок кредитів; ринок цінних паперів; ринок фінансових послуг: необхідність створення і механізм функціонування. Проблеми формування і перспективні розвитку фінансового ринку в Україні.

Тема 15. Міжнародні фінанси

Причини виникнення і розвиток міжнародних фінансів: глобалізація економічних зв'язків; посилення інтеграційних процесів в економіці, політиці і соціальній сфері. Посилення ролі міжнародних грошово-кредитних відносин в економіці держави. Система міжнародних фінансових відносин. Функції міжнародних фінансів. Розвиток міжнародних фінансів. Міжнародне фінансове право. Міжнародна фінансова політика. Міжнародні фінансові інститути: Світовий банк; Міжнародний валютний фонд (МВФ); Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР); Міжнародна фінансова корпорація (МФК); Міжнародна асоціація розвитку (МАР). Валютна система. Поняття «валютна система» і «валюта». Види валютних систем. Елементи валютної системи. Еволюція валютних систем. Світовий фінансовий ринок. Організаційні основи світового фінансового ринку. Міжнародні розрахунки і валютне регулювання. Організаційні основи міжнародних розрахунків. Баланси міжнародних розрахунків.


^ МОДУЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ „ФІНАНСИ” ОКР 6.050104

Усього годин за навчальним планом – 360 Іспит – 5 семестр

у тому числі:

Лекції - ^ 72 години;

Семінарські заняття - 72 години;

СРС - 215 годин;

ІРС - 1 година на 1 студента в семестр: (число студентів у групі х 1 годину);

Порядковий номер і назва модулю

Короткий зміст модуля (назва тем, що включені у модуль)

Кількість годин

Форми модульного контролю знань студентів

Лекції

Семінарські заняття

ІРС

СРС

^ Заліковий модуль №1.

«Фінанси, фінансова система, фінансова політика і фінансовий механізм»

(20 балів)

Предмет, метод, мета і задачі курсу

2

2

-

5

Перевірка глосарію, оцінка усного і письмового опитувань; тестування

1. Сутність фінансів: їх функції і роль

4

4

-

12

Бліц-опитування; контрольна письмова робота; складання логіко-структурних схем

2. Фінансова система держави

6

6

-

18

Перевірка глосарію, проведення усного і письмового опитування в аудиторії; складання логіко-структурних схем; тестування

3. Фінансова політики і фінансовий механізм

4

4

-

12

Перевірка глосарію, усне і письмове опитування в аудиторії; складання логіко-структурних схем за темою; тестування

4. Управління фінансами

4

4

-

12

Усне опитування; тестування

5. Фінансове планування і прогнозування

6

6

-

18

Бліц-опитування; тестування; письмове контрольне опитування

6. Фінансовий контроль

4

4

-

12

Тестування; усне опитування; критичний огляд літератури та інформаційних баз даних

^ Заліковий модуль №2.

«Сфери фінансової системи: проблеми функціонування та розвитку»

(30 балів)

7. Фінанси підприємств

6

6

-

18

Усне опитування; тестування; заслуховування інформації студентів за проблемами фінансів підприємств України на етапі, що діє нині

8. Бюджет і бюджетна система, бюджетний устрій, бюджетна політика і бюджетний механізм

8

8

-

20

Перевірка глосарію, усне і письмове опитування в аудиторії; складання логіко-структурних схем за темою; тестування

9. Податки і податкова система

4

4

-

12

Тестування; реферат, доповіді; контрольне письмове опитування

10. Державні цільові фонди

4

4

-

12

Усне опитування в аудиторії; тестування; підготовка доповідей за темою, що вивчається, на прикладі Україні та країн з високо розвиненою ринковою економікою

11. Державний кредит і державний борг

4

4

-

12

Тестування; міні-конференція по проблемам Державного боргу України

12. Місцеві фінанси

4

4

-

12

Бліц-опитування; тестування; підготовка доповідей по проблемам місцевих фінансів України

13. Страхування і страховий ринок

4

4

-

12

Тести; реферати; контрольне письмове опитування в аудиторії

14. Фінансовий ринок

4

4

-

12

Усне опитування; тестування; контрольна аудиторна робота

15. Міжнародні фінанси

4

4

-

12

Економічна оцінка нині діючого механізму, контрольна позааудиторна робота

М1 + М2

Разом

72

72

-

215

  1   2   3

Схожі:

Метою вивчення дисципліни „Фінанси” iconМетодичні рекомендації до вивчення дисципліни "Фінанси, гроші та кредит", рекомендована література, робоча програма дисципліни, пояснення до тем, контрольні завдання по варіантах і рекомендації щодо їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни “Фінанси, гроші та кредит ” для студентів за напрямком...
Метою вивчення дисципліни „Фінанси” iconРішення щодо ефективного фінансування діяльності підприємства та ефективного інвестування
«Фінанси». Для вивчення дисципліни «Фінансовий менеджмент» студент повинен опанувати знаннями по таких дисциплінах, як «Економіка...
Метою вивчення дисципліни „Фінанси” iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни
Метою вивчення дисципліни є засвоєння знань та придбання навичок виконання основних технологічних операцій з виробництва та обробки...
Метою вивчення дисципліни „Фінанси” iconУ результаті вивчення дисципліни студент повинен
Метою вивчення дисципліни є засвоєння знань та придбання навичок виконання основних технологічних операцій з виробництва та обробки...
Метою вивчення дисципліни „Фінанси” iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни «Місцеві фінанси», рекомендована література, робоча програма, пояснення до тем, питання для самоконтролю, індивідуальні завдання по варіантах і рекомендації до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Місцеві фінанси» для студентів напряму 030508...
Метою вивчення дисципліни „Фінанси” iconДисципліна „бюджетна система” Довідник з дисципліни спеціальність: 0104 „фінанси” 7 семестр викладачі: доцент, кафедри «Фінанси І банківська справа»
Метою викладання дисципліни «Бюджетна система» є одержання студентами знань теорії, методології й методики функціонування бюджетної...
Метою вивчення дисципліни „Фінанси” iconВ. О. Леонтьєв Навчальна програма дисципліни
Метою вивчення дисципліни є теоретична та практична підготовка бакалаврів, що включає вивчення фундаментальних принципів автоматичного...
Метою вивчення дисципліни „Фінанси” iconДисципліна „Управління фінансовими ризиками” Довідник з дисципліни спеціальність: 0104 „Фінанси”, 0105 „Банківська справа” 7 семестр викладачі: доцент кафедри «Фінанси І банківська справа»
Метою викладання дисципліни «Управління фінансовими ризиками» є одержання студентами знань теорії, методології й методики інвестування...
Метою вивчення дисципліни „Фінанси” iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни маріупольський будівельний коледж
Опорний конспект лекцій з дисципліни «Фінанси» розроблений для вивчення предмету студентами всіх форм навчання у вищих учбових закладах...
Метою вивчення дисципліни „Фінанси” iconЗ навчальної дисципліни «місцеві фінанси»
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Місцеві фінанси” для студентів денної та заочної форм навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи