Мета вивчення дисциплини icon

Мета вивчення дисциплини
Скачати 296.56 Kb.
НазваМета вивчення дисциплини
Дата12.09.2012
Розмір296.56 Kb.
ТипДокументи

Дисципліна «Страхування»

Довідник з дисципліни

для студентів економічних спеціальностей

Викладачі:

Беспалова А.Г. к.е.н., доц.,

Олексієнко Н.В. к.е.н., доц.


Мета вивчення дисциплини – ознайомлення студентів з теоретичними основами страхової справи, економічною суттю і функціями страхування, місцем і роллю страхування у фінансовій системі держави, сферою його застосування в процесі суспільного виробництва.

Завданнями курсу "Страхування" передбачається отримання студентами теоретичних знань, що є підґрунтям для подальшого формування практичних навичок. Основні теми курсу розкривають економічну необхідність і суть страхування, види страхової діяльності, страхову термінологію, класифікацію страхування, загальні умови особистого і майнового страхування, цивільній відповідальності; методологію актуарних розрахунків, основ перестрахування, фінансів страховика.

^ Вивчення курсу «Страхування» надає студентові змогу:

1) уяснити зміст основних страхових категорій і понять, принципів, за якими здійснюється страхування;

2) отримати базові знання нормативно-правового забезпечення страхової діяльності в Україні;

3) оцінити характер змін та тенденцій розвитку страхового ринку;

4) застосовувати на практиці методику необхідних обчислень для визначення страхових тарифів, премій та розміру страхового відшкодування;

5) розкрити механізм забезпечення платоспроможності і фінансової стійкості страхових організацій;

6) проаналізувати фінансовий стан і ефективність функціонування страхової організації.

1.3. Дисциплина – вибіркова.

1.5. Методика викладання і методи навчання.

Лекції (інформаційні, аналітичні, проблемні); практичні заняття.

 1. ^ УЧБОВА ПРОГРАМА КУРСУ. ЛІТЕРАТУРА.

Модуль 1. «ОСНОВИ СТРАХУВАННЯ. СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ: ОРГАНІЗАЦІЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ»


Тема 1. Сутність, принципи і роль страхування


Структура страхових економічних відносин. Специфічні ознаки страхових відносин. Страховий інтерес, форми проявлення.

Страховий захист і його методи.

Страховий фонд, його структура та механізм функціонування.

Функції страхування.


^ Тема 2. Страхова термінологія та класифікація страхування


Страхова термінологія як інструмент визначення страхових відносин.

Учасники договору страхування: страховик, страхувальник, застраховані особи, вигодонабувач.

Страхова відповідальність: її межи та умови виникнення. Обсяг страхової відповідальності.

Страхова оцінка об’єкту страхування. Страхова сума у майновому та особовому страхуванні.

Страховий тариф, страхова премія.

Строк страхування та строк дії договору страхування. Виникнення та припинення дії страхової відповідальності. Валюта страхування.

Страховий випадок, збиток та страхове відшкодування. Франшиза.

Класифікація страхування: принципи, критерії. Галузі, підгалузі, види. Особливості майнового, особливого страхування та страхування відповідальності. Класифікація за ознакою безпеки: ризикове та неризикове страхування.

Класифікація страхування по формах проведення. Принципи обов’язкового і добровільного страхування. Державне обов’язкове страхування та його значення.

Директива ЄС по класифікації страхування. Національна класифікація страхування та її розвиток.


^ Тема 3. Страхові ризики та їх оцінювання

Поняття ризику; види ризику та їх характеристика.

Методи та критерії оцінки ризику.

Страхові ризики: критерії, труднощі збору та оцінювання інформації.

Нестрахові ризики та їх види.

Класифікація інших ризиків: політичних, екологічних, транспортних, спеціфічних ризиків.

Ризикові обставини та страховий випадок.

Використання результатів оцінки ризику у страхової діяльності. Систематизація основних видів ризику та уніфікація їх змісту. Єдність формулювання та змісту ризику як підстава ефективного страхового захисту та взаємовідносин страхових компаній.


^ Тема 4. Страховий ринок та державне регулювання страхової діяльності

Страховий ринок як сфера грошового ринку. Структура страхового ринку: внутрішня система та зовнішнє середовище. Страховий товар та його характеристика. Страхові продукти: порядок створення, ліцензування, реалізації.

Правове забезпечення функціонування страхового ринку.

Статистична оцінка стану страхового ринку: основні показники розвитку страхування.

Учасники страхового ринку та взаємовідносини між ними.

Державне регулювання діяльності страхових компаній: види страхових компаній, вимоги до статутного фонду, видів діяльності, ліцензування. Страхова компанія та її організаційна структура. Персонал страхової компанії. Страхові посередники. Перестрахувальні компанії.

Товариства взаємного страхування: їх призначення, походження, сучасний розвиток в інших країнах та стан в Україні.

Державні Програми розвитку страхового ринку України, тенденції та перспективи.

Мета державного регулювання страхової діяльності. Система заходів щодо державного регулювання страхової діяльності. Форми регулювання. Органи державного регулювання: розвиток, завдання, функції. Державний нагляд за страховою діяльністю.


^ Тема 5. Актуарні розрахунки


Сутність актуарних розрахунків. Завдання, види. Страховий тариф та його роль у формуванні страхового фонду. Тарифна політика страховика. Особливості структури тарифу із ризикових видів страхування: нетто – ставка, навантаження, ризикова надбавка. Елементи навантаження. Розрахунки тарифів зі страхування життя.

Страхова статистика: система показників та їх використання у діяльності страховика.


^ Тема 6. Фінанси страховика


Доходи страхової компанії.

Витрати страховика.

Фінансові результати. Прибуток страховика: порядок його визначення та розподілу.

Оподаткування страхових організацій.

Рентабельність страхових операцій.

Страхові резерви: необхідність та порядок утворення. Технічні резерви: незароблених премій та резервів збитків. Розрахунки розміру резервів.

Резерви зі страхування життя: математичні резерви та належних виплат страхових сум.

Умови забезпечення платоспроможності страховиків. Гарантійні фонди та вільні резерви. Державне регулювання політики резервування фондів страховика.


Модуль 2. «ЗМІСТ ТА ПРИНЦИПОВІ УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ

^ ВИДІВ СТРАХУВАННЯ»


Тема 7. Особисте страхування


Значення особистого страхування і його роль в забезпеченні соціального захисту громадян.

Класифікація особистого страхування. Принципи здійснення.

Види особистого страхування : страхування життя і від нещасних випадків. Форми страхування від нещасних випадків. Індивідуальне та колективне страхування від нещасних випадків.

Страхування життя й його основні види.

Страхування від нещасних випадків.

Медичне страхування.


^ Тема 8. Майнове страхування


Необхідність та мета страхування майна. Основні принципи визначення майна як предмета страхових відносин. Класифікація та групи об`єктів майнового страхування.

Страхова оцінка майна, вибір розміру страхової суми. Загальна характеристика майнових страхових ризиків.

Територія страхового покриття.

Системи страхового забезпечення.


^ Тема 9. Страхування відповідальності


Сутність і види відповідальності як об`єкта страхових відносин. Соціальна та економічна необхідність страхування відповідальності. Функції страхування відповідальності. Соціальні та економічні переваги і недоліки страхування відповідальності

Види страхування відповідальності: громадянська відповідальність власника транспортних засобів, перевізчика вантажів, професійна відповідальність, екологічна та інші.

Обов`язкове страхування цивільно - правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Екологічне страхування, його економічне і соціальне значення, перспективи розвитку в Україні.


^ Тема 10. Перестрахування та співстрахування


Економічна необхідність перестрахування. Характеристика взаємовідносин між сторонами договору перестрахування. Цедент, цесіонарій, цесія, алімент, власне утримання, сліп та інші поняття здійснення процесу перестрахування.

Види перестрахування: факультативне і облігаторне.

Форми перестрахувальних операцій: пропорційне та непропорційне. Види договорів перестрахування: квотні та ексцедентні, їх характеристика, переваги і недоліки; на базі ексцеденту збитковості та ексцеденту збитку. Страховий пул: призначення і економічний зміст.

Співстрахування, його зміст, значення, практика використання.

Перспективи розвитку перестрахування і співстрахування в Україні.


ЛІТЕРАТУРА


Навчальні посібники


 1. Архипов А.П., Гомеля В.Б. Основы страхового дела.: Учеб. пособие. – М.: Маркет ДС, 2002. – 413 с.

 2. Базилевич В.Д., Базилевич К.С. Страхування. – К.: Знання, 2002. – 216 с.

 3. Говорушко Т.А. Страхові послуги: Навч. посіб. – К.: Центр навч. літ-ри, 2005. – 400 с.

 4. Горбач Л.М. Страхова справа: Навч. посіб. – 2-е вид., випр. – К.: Кондор, 2003. – 248 с.

 5. Горбач Л.М., Плотніков О.В. Міжнародні економічні відносини: Підручник. – К.: Кондор, 2005. – 266 с.

 6. Журавлев Ю.М., Секереж И.Г. Страхование и перестрахование (теория и практика). – М.: Анкил, 1993. – 192 с.

 7. Залетов А.Н., Мюллер П., Шевченко В.И. Справочник страхового агента: Учебн. пособие. – К.: АМ «Bee Zone», 2003. – 256 с.

 8. Заруба О.Д. Основи страхування: Посібник. – К.: Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1995. – 180 с.

 9. Мних М.В. Страхування в Україні: сучасна теорія і практика. – К.: Знання України, 2006.- 284 с.

 10. Страхування: Підручник / Керівник авт. колективу і наук. ред. С.С. Осадець. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2002. – 599 с.

 11. Таркуцяк А.О. Страхові послуги: Навч. посіб. – К.: Вид-во европ. ун-ту, 2004. – 584 с.

 12. Теория и практика страхования: Учеб. пособ. / Под ред. К.Е.Турбиной. – М.: Анкил, 2003. – 704 с.

 13. Шумелда Я. Страхування: Навч. посіб. – Тернопіль: Джура, 2004. – 208 с.


Методична література


 1. Про страхування: Закон України від 4.10.2001р. № 2745 – Ш // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 7.

 2. Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів”: Закон України – К.: Парламентське видання, 2006.- 45с.

 3. Інформація про стан та розвиток страхового ринку України за 2002 – 2007 рр. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

 4. Стандарт нагляду № 4 за управлінням активами страховими компаніями //Міжнародна асоціація органів нагляду за страховою діяльністю. [Електронний ресурс] – Режим доступу: .

 5. Рекомендації щодо аналізу діяльності страховиків // Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг в Україні № 3755 від 17.03.2005[Електронний ресурс] – Режим доступу: .

 6. Українські ринки фінансових послуг [Електронний ресурс] Звіт про стан та розвиток страхового ринку України. – Режим доступу: .

 7. Правила формирования, учета и размещения страховых резервов по видам страхования иным, чем страхование жизни // Распоряжение Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг № 3104 от 17.12.2004 г. [Електронний ресурс] – Режим доступа: .

 8. Страховой рейтинг "Insurance Top" [Електронний ресурс]. Режим доступа:

 9. Цриндецький І.Н. Світові страхові ринки: тенденції прискорення розвитку // Інформ. бюл. Мін-ва статистики України. – 1999. – № 9-10.

 10. Залетов А.Н., Пукала Р., Слюсаренко О.А., Цыганов А.А. Страховые рынки Восточной Европы и СНГ: Справ. пособие. Руководитель авт. коллектива А.Н. Залетов. – К.: МА «Bee Zone», 2004. – 624 с.

 11. Залетов А.Н. Страхование в Украине / Под ред. д-ра.экон.наук. О.О. Слюсаренко – К.: МА «Bee Zone», 2003. – 320 c.

 12. Юлдашев Р.Т. Страховой бизнес. Словарь – справочник / Р.Т.Юлдашев// - М.: Анкил. – 2005. – 786 с.


Збірки документів

1. Принципи та стандарти міжнародної асоціації органів нагляду за страховою діяльністю. (Переклад здійснено представництвом Світового банку в Україні). – К.: ВД «Козаки», 2002. – 216 с.


Монографії і наукові статті


 1. Журавин С.Г. Страховые компании в условиях глобализации /С.Г.Журавин. – М.: АНКИЛ, 2005. – 176 с.

 2. Зубец А.Н. Страховой маркетинг /А.Н. Зубец – М.: Издательский дом "АНКИЛ", 1998. – 241 с.

 3. Кінащук Л.Л. Страхування: теорія та практика проведення: Монографія. – К.: Атіка, 2004. – 112 с.

 4. Клапків М.С. Страхування фінансових ризиків. – Тернопіль: Екон. дума: Карт-бланш, 2002. – 570 с.

 5. Клоченко Л.Н., Юлдашев Р.Т. Руководство по организации страховой компании: Опыт зарубежного страхования. – М.: Анкил, 1997. – 110 с.

 6. Страховий ринок України: стан та перспективи розвитку: монографія / [А.А.Мазаракі, С.О.Булгакова, С.І.Василенко, В.В.Тринчук та ін.]. - К.: Київ. нац. торг. – екон. ун-т. - 2007. – 460с.

 7. Турбина К.Е. Тенденции развития мирового рынка страхования. – М.: Анкил, 2000. – 320 с.

 8. Шихов А.К. Страхование /А.К.Шихов: Учебное пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ, 2000. – 419 с.

 9. Юлдашев Р.Т., Тронин Ю.Н. Российское страхование: системный анализ понятий и методология финансового менеджмента. – М.: Анкил, 2000 – 448 с.

 10. Insurance: Principles and Practice. Compiled by David Bland. – The Chartered Insurance Institute, Great Britain, 1993.

 11. Базилевич В.Д. Новейшие тенденции развития мирового страхового рынка / В.Д.Базилевич// Страховое дело. – 2008. – № 1. – С. 26 –38

 12. Васильев В. Оценивание положения страховых организаций в системе координат неоднородного страхового рынка // Финансовые услуги. – 2003. - № 1 – С.24 - 27.

 13. Владимирова М. Финансовая устойчивость страховых компаний // Бизнес-информ. – 2006. - №11. – С.19 – 25

 14. Внукова Н.М. Оцінка активів страхових компаній / Н.М. Внукова, С.І.Чернишов, С.В. Сокіл// Фінанси України. – 2004. – № 4. – С. 126 -133

 15. Внукова Н.М., Чернишов С.І., Сокіл С.І. Оцінка активів страхових компаній // Фінанси України. – 2002. – № 4. – С. 126-132.

 16. Гаспарян А.Э. К вопросу оценки результатов управления деятельностью страховой компании / А.Э.Гаспарян// Страховое дело. – 2007. – № 6. – С. 49 – 59

 17. Гудима Н. Формування та розміщення страхових резервів: поєднання інтересів держави та ринку/ Н.Гудима // Страхова справа. – 2002. – № 1. – С. 67 - 68

 18. Залєтов О. Страхові групи: новий етап розвитку страхового ринку України // Страхова справа. – 2003. – № 4 (12). – С. 58–61.

 19. Заяц Н.Е. Механизмы регулирования формирования страховой услуги //Финансы - 2006, № 12.- С. 45-50

 20. Куценко С., Загородня Ю. Огляд ринку страхування країн Центральної та Східної Європи // Страхова справа. – 2004. –№ 4 (16). – С. 42-46.

 21. Легкий Н.И. Особенности организации бизнес планирования в страховой компании с филиальной сетью /Н.И. Легкий// Страховое дело. – 2007. - № 4. – С. 42 – 49

 22. Летичевская Е.Л. Комплексные продажи в розничном страховании / Е.Л. Летичевская// Страховое дело. – 2007. – № 8. – С. 46 – 53

 23. Монті А. Страхове законодавство в Європейському Союзі // Страхова справа. – 2003. – № 4 (12). – С. 34-43.

 24. Никулина Н.Н. Новая парадигма денежных потоков как объекта управления финансовыми ресурсами страховщика / Н.Н.Никулина, С.В. Березина// Страховое дело. – 2007. – № 2. – С. 7 –13

 25. Никулина Н.Н. Соотношение учетных категорий «страховые выплаты», «расходы» и «затраты» в страховой организации /Н.Н. Никулина, Т.В. Полазнова// Страховое дело. – 2007. – № 5. – С.25–29

 26. Роїк Г.А. Вимоги Міжнародної асоціації органів нагляду за страхуванням: Стандарти нагляду щодо ліцензування // Страхова справа. – 2002. – № 1. – С. 69-72.

 27. Смоляков Ф.А. Рыночная оценка страховых обязательств /Ф.А.Смоляков// Страховое дело. – 2008. – № 1. – С. 42–51.

 28. Страховий ринок України // Страхова справа, 2006. №3. – С. 56 - 70

 29. Страхування автотранспорту в Канаді / Страхова справа, № 1 (9), 2003, с. 42-48.

 30. Сухоруков М.М. Эффективность управления региональной сетью страховой компании / М.М.Сухоруков// Страховое дело. – 2007. – №1. – С.36 – 44, продолжение статьи № 2. – С. 41– 47

 31. Сушко Р.В., Ретинський А.А. Оцінка результатів діяльності страхових компаній // Фінанси України. – 2002. – № 6. – С. 127-132.

 32. Тринчук В.В. Інвестиційна діяльність страхових компаній: стратегія та пріоритети / В.В.Тринчук, А.В.Василенко// Страхова справа. – 2006. – № 3. – С.38-46

 33. Тринчук В.В. Страховий продукт в системі маркетингу: сутність та класифікація / В.В. Тринчук // Страхова справа. – 2002. – № 3. – С. 78 – 81

 34. Тюгаєва С. Огляд європейського ринку перестрахування // Страхова справа. – 2005. – № 1. – С. 34-35.

 35. Фурман В.М. Основні напрямки організації стратегічного управління в страхових компаніях /В.М.Фурман// Економіка і прогнозування. – 2004. – № 4. – С.49– 59

 36. Чернова Г.В. Модель формирования инвестиционного портфеля страховой организации /Г.В.Чернова//Страховое дело. – 2007. – № 2. – С. 15– 24

 37. Щиборщ К. Финансовый анализ деятельности страховой организации // Финансовый бизнес. – 2001. – №9. – С.38-46.


Модульне плануванняп/п

Короткий

Зміст модулю

Лекції

Семінарькі

Форми контролю

1

2

3

4

6

Модуль1. Основи страхування. Страхова діяльність: організація та регулювання

1

.Сутність, принципи та роль страхування


1

1

ГЛ, УО, ТЗ

2.

.Страхова термінологія та класифікація страхування

1

1

ГЛ, УО, ТЗ

3

Страхові ризики та їх оцінюванн

1

2

ГЛ, УО, ТЗ,ПЗ

4.

Страховий ринок та державне регулювання страхової діяльності.

2

2

ГЛ, УО, ТЗ

5

Актуарні розрахунки.


2

2

ГЛ, УО, ТЗ, ПЗ

6

.Фінанси страховика

3

2

ГЛ, УО, ТЗ, ПЗ, ТАЗ

Модуль 2. Зміст та принципові умови здійснення видів страхування

7

Особисте страхування

2

2

ГЛ, УО, ТЗ, ПЗ

8

Майнове страхування

2

2

ГЛ, УО, ТЗ, ПЗ. ТАЗ

9

Страхування відповідальності

2

2

ГЛ, УО, ТЗ, ПЗ

10

Перестрахування та співстрахування.

2

2

ГЛ, УО, ТЗ, ПЗ
Всього по курсу

18

18

^ Картка самостійної роботип/п

Назва теми

Види СРС

Форма

контролю

^ Модуль1. Основи страхування. Страхова діяльність: організація та регулювання

1

.Сутність, принципи та роль страхування


Логіко-структурні схеми, творчі та аналітичні завдання, написання рефератів

На практ занят.

2

.Страхова термінологія та класифікація страхування

Логіко-структурні схеми, творчі та аналітичні завдання, написання рефератів

На практ занят.

3

^ Страхові ризики та їх оцінюванн

Логіко-структурні схеми, творчі та аналітичні завдання, написання рефератів

На практ занят.

4

^ Страховий ринок та державне регулювання страхової діяльності.

Логіко-структурні схеми, творчі та аналітичні завдання, написання рефератів

На практ занят.

5

Актуарні розрахунки.


Логіко-структурні схеми, творчі та аналітичні завдання, написання рефератів

На практ занят.

6

^ .Фінанси страховик

Логіко-структурні схеми, творчі та аналітичні завдання, написання рефератів

На практ занят.

^ Модуль 2. Зміст та принципові умови здійснення видів страхування

7

Особисте страхування

Логіко-структурні схеми, творчі та аналітичні завдання, написання рефератів

На практ занят.

8

^ Майнове страхування

Логіко-структурні схеми, творчі та аналітичні завдання, написання рефератів

На практ занят.

9

^ Страхування відповідальності

Логіко-структурні схеми, творчі та аналітичні завдання, написання рефератів

На практ занят.

10

^ Перестрахування та співстрахування.

Логіко-структурні схеми, творчі та аналітичні завдання, написання рефератів

На практ занят.


Завдання самостійної роботи студентів наведі у навчально-методичному посібнику «Страхування», розробленому викладачами кафедри «Фінани і банківька справа».


^ 6. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

Оцінка якості виконання завдань модульного контролю здійснюється у відповідності до критеріїв, що наведені у таблиці

^ Критерії оцінки якості виконання завдань модульного контролюп/п

Вид завдання модульного контролю

Критерії оцінювання

Кількість балів за 1 завдання

модуль

№1

модуль

№2

1

Глосарій

Вірна відповідь із посиланням на джерело інформації

0,07

0,07

Вірна відповідь без посиланням на джерело інформації

0,05

0,05

Відповідь невірна

0,00

0,00

2

Усна відповідь

Повна відповідь

1,00

1,50

Цілком достатньо повна, але деякі положення потребують уточнення

0,70

1,00

Відповідь не повна, але загалом напрямок відповіді вірний

0,40

0,07

Відповідь не повна, висвітлюються окремі фрагменти питання

0,10

0,04

Відповіді немає, або надано відповідь, що не відповідає поставленому запитанню

0,00

0,00

3

Логіко - структурні схеми

У повному обсязі розкриває зміст поставленого питання

0,08

0,08

Схема містить окремі фрагменти поставленого питання

0,05-0,02

0,05-0,02

Схема відсутня, або не відповідає вимогам завдання

0,00

0,00

4

Творчо – аналітичні завдання

Розкрито поставлене завдання із застосуванням індивідуального підходу

0,20

0,50

Розкрито зміст поставленого завдання, але висновки зроблені поверхові

0,08-0,05

0,15-0,05

Формальний підхід до виконання завдання, висновки за результатами відсутні

0,04

0,04

Не розкрито зміст поставленого завдання

0,00

0,00

5

Тестові завдання

Відповідь вірна

0,10

0,15

Відповідь не вірна

0,00

0,00

6

Додаткові завдання для СРС


Завдання виконане, проблему розкрито достатньо повно

0,07

1,20

Завдання не виконувалося

0,00

0,00


7

Практичні завдання

Відповідь вірна, містить пояснення

0,14

0,18

Порядок рішення вірний, але є арифметичні помилки

0,12

0,16

Надано рішення лише частини завдання

0,1

0,2

Рішення невірне

0,00

0,00


Оцінка виконання завдань модульного контрою здійснюється за бальною системою відповідно до таблиці.


^ Оцінка виконання завдань поточного модульного контролюп/п

Вид завдання

Аудиторна/ позаудиторна робота

Кількість завдань

Форма виконання завдання

Кількість балів

За одне завдання

За одну тему

Разом по модулю

МОДУЛЬ 1

1

Глосарій

позаудиторна

15

письмова

0,07

1,05

6,30

2

Усне опитування

аудиторна

кількість питань

лекції

усна

1,00

1,00

6,00

3

Логіко – структурні схеми

позаудиторна

3

письмова

0,08

0,24

1,44

4

Творчо – аналітичні завдання

позаудиторна

3

письмова

0,20

0,60

3,60

5

Тестові завдання

аудиторна/

позаудиторна

20

письмова

0,10

2,00

12,00

6

Інші види СРС

аудиторна/

внеаудиторная

3

письмова

0,07

0,21

1,26

7

Практичні завдання

аудиторна/

позаудиторна

15

письмова

0,14

2,10

12,6

8

Інші види контролю

аудиторна/

позаудиторна

-

письмова / усна

-

-

1,80
Разом

-

-

-

-

-

45,00

МОДУЛЬ 2

1

Глосарій

позаудиторна

15

письмова

0,07

1,05

4,20

2

Усне опитування

аудиторна

кількість питань

лекції

усна

1,5

1,5

6

3

Логіко – структурні схеми

позаудиторна

3

письмова

0,08

0,24

0,96

4

Творчо – аналітичні завдання

позаудиторна

3

письмова

0,50

1,5

6,00

5

Тестові завдання

аудиторна/

позаудиторна

20

письмова

0,15

3,00

12,00

6

Інші види СРС

аудиторна/

внеаудиторная

3

письмова

1,2

3,6

14,4

7

Практичні завдання

аудиторна/

позаудиторна

15

письмова

0,18

2,7

10,8

8

Інші види контролю

аудиторна/

позаудиторна

-

письмова / усна

-

-

0,64
Разом

-

-

-

-

-

55,00
^ Разом за модулями №1+№2

100,00


Додаткові показники модульного контролю наведені в таблиці.


Додаткові показники поточного модульного контролюп/п

Показник

Аудиторна/

Поза аудиторна робота

Кількість завдань

Форма виконання завдання

Кількість балів

За одне завдання

За одну тему

Разом по модулю

^ Додаткові показники

1

Висока активність в обговоренні проблемних питань курсуаудиторна


усна-0,30
2

Оригінальність та змістовність відповідей


аудиторна

Письмова/ усна


-


0,30
3

Якість оформлення письмового завдання

Позааудиторна
письмова

-

0,10
4

Навчальна дисципліна:

а) немає пропусків занять без поважної причини;

б) за пропуск кожного заняття (лекції або практичного), але не більше ніж 30% загального часу курсу----
0,30


- 0,20


^ Трансформація бальної оцінки поточного модульного контролюп/п

Назва модулю

Кількість балів

Оцінка

1

Модуль 1. „Основи страхування. Страхова діяльність: організація та регулювання”

45-40

Відмінно

39-30

Добре

29-20

Задовільно

19 і меньше

Незадовільно

2

Модуль 2. „Зміст та принципові умови здійснення видів страхування”

55-50

Відмінно

49-40

Добре

39-30

Задовільно

29 і меньше

НезадовільноЗагальна оцінка результатів модульного контролю здійснюється у відповідності до таблиці.


^ Трансформація бальної оцінки знань студента по курсу „Страхування”

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за бальною шкалою, що використовується ДонНУ


Оцінка за національною шкалою

A

90-100

Відмінно

B

80-89

Добре

C

70-79

Добре

D

60-69

Задовільно

E

50-59

Задовільно

FX

30-49

Незадовільно (з можливістю повторної здачі)

F

0-29

Незадовільно (з обов’язковим повторним вивченням дисципліни)

Схожі:

Мета вивчення дисциплини icon1. анотація дисципліни мета вивчення курсу
Мета вивчення курсу полягає в опануванні знаннями щодо поняття, видів І функцій бюджетів різних рівнів, порядку проведення, складових,...
Мета вивчення дисциплини iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства є. Б. Сидоренко програма навчальної дисциплини та робоча програма навчальної дисциплини
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни “Фізика” для студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму...
Мета вивчення дисциплини iconПояснювальна записка Мета курсу
Вивчення педагогіки починається з курсу “Загальні основи педагогіки”, мета якого – опанування студентами основами педагогічних знань...
Мета вивчення дисциплини iconГенеалогії моралі
Вивчення різних етичних систем, формування власних моральних принципів та вміння корегувати їх з моральними принципами іншої людини...
Мета вивчення дисциплини iconПояснювальна записка Мета курсу: у розробці теоретичних І практичних проблем, на розв’язання яких орієнтує Державна національна програма
Вивчення педагогіки починається з курсу “Загальні основи педагогіки”, мета якого – опанування студентами основами педагогічних знань...
Мета вивчення дисциплини iconРобоча програма дисципліни "Релігієзнавство" Укладач Балашенко І. В. Зміст Мета І завдання вивчення курсу. Міждисциплінарні зв'язки
Майбутній фахівець повинен мати уявлення про духовну спадщину людства, загальнолюдські цінності, зосереджені у вченнях світових релігій....
Мета вивчення дисциплини iconМета: оволодіти знаннями з глобальних проблем людства. Завдання
Під час вивчення курсу студенти опановують теоретико-методологічні основи вивчення глобальних проблем; методикою їхньої класифікації,...
Мета вивчення дисциплини iconОтримання І вимірювання середнього вакууму мета роботи
Мета роботи отримання середнього вакууму, вивчення будови І принципу роботи манометричного перетворювача лт 2 (пмт) І манометра опору,...
Мета вивчення дисциплини iconПрограма курсу навчання ділового спілкування мета вивчення курсу ділового спілкування іноземною мовою
Україні і в усьому світі, вплив технологічних досягнень цивіліза­ції на розвиток світової мовної індустрії вимагають розширення функцій...
Мета вивчення дисциплини iconПрограма курсу навчання ділового спілкування мета вивчення курсу ділового спілкування іноземною мовою
Україні і в усьому світі, вплив технологічних досягнень цивіліза­ції на розвиток світової мовної індустрії вимагають розширення функцій...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи