Дисципліна «економічний аналіз» Довідник по дисципліні icon

Дисципліна «економічний аналіз» Довідник по дисципліні
Скачати 194.36 Kb.
НазваДисципліна «економічний аналіз» Довідник по дисципліні
Дата12.09.2012
Розмір194.36 Kb.
ТипДокументи


ДИСЦИПЛІНА «ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ»

Довідник по дисципліні

«ФІНАНСИ І КРЕДИТ»

«ОБЛІК І АУДИТ»

«БАНКІВСЬКА СПРАВА»

«ПРИКЛАДНА СТАТИСТИКА»

«ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ»


Викладач: к.э.н., доц. Бортникова н.Ф.


1.Метою вивчення курсу є оволодіння студентами методикою проведення економічного аналізу на підприємствах і в організаціях з урахуванням сучасних підходів, що відображають особливості становлення ринкових відносин, засвоєння ними знань і придбання практичних навиків використання аналітичної інформації в практичній діяльності майбутніх економістів.

2.Основныt завдання курсу:

- ознайомлення з теоретичними основами і принципами організації економічного аналізу на підприємстві;

  • вивчення методик економічного аналізу по раціональному використанню ресурсів підприємства і виявленню резервів підвищення ефективності їх діяльності.

3.В результаті вивчення курсу студенти винні

знати:

  • теоретичні основи економічного аналізу: спеціальні прийоми, аналітичні процедури, інформаційну базу;

  • методику аналізу ефективності використання основних фондів підприємства;

  • методику аналізу використання трудових і матеріальних ресурсів;

  • методику аналізу витрат на виробництво і собівартості продукції, робіт і послуг;

уміти:

  • застосовувати на практиці різні методи і прийоми економічного аналізу;  • аналізувати стан основних фондів і ефективність їх використання;

  • аналізувати ефективність використання трудових і матеріальних ресурсів;

проводити аналіз витрат на виробництво і собівартості продукції, а також уміти визначати конкретні напрями зниження собівартості.


^

4. Модульне планування


Розподіл годинника по залікових модулях, по темах, видах занять і формах контролю

^ Назви теми

Короткий зміст тим, які включає модуль

Види

робіт

Кількість годин

Форми

Контролю

1

2

3

4

5

^ МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУТема 1.

Предмет, зміст, завдання і види економічного аналізу


Економічний аналіз як галузь економічної науки. Основні етапи розвитку економічного аналізу. Роль економічного аналізу в управлінні підприємствами і підвищенні ефективності виробництва. Господарська діяльність як предмет економічного аналізу. Об'єкти і суб'єкти аналізу. Зміст аналізу. Ресурси, чинники (показники), резерви виробництва, їх класифікація. Види і напрями економічного аналізу. Види аналізу. Місце економічного аналізу в системі наук, його зв'язок з галузевими економіками, маркетингом, статистикою, бухгалтерським обліком, аудитом, т.д.

лекція

1
практичне заняття

2

Усний опит, тестові завдання, перевірка творчих завдань

СРС

8

Перевірка виконання СРС, тестові завдання


Тема 2. Характеристика методу економічного аналізу, принципів і методики проведення


Визначення методу. Метод економічного аналізу. Принципи економічного аналізу. Поняття методики. Основні елементи методики економічного аналізу. Використання в економічному аналізі системи показників. Систематизація показників, поняття узагальнювальних і приватних, абсолютних і відносних, кількісних і якісних показників. Основні категорії економічного аналізу.

лекція

2
практичне заняття

2

Усний опит, перевірка правильності виконання домашніх завдань і логико-структурных схем, тестові завдання

СРС

4

Перевірка виконання СРС, тестові завданняТема 3. Інструментарій економічного аналізу


Класифікація способів і прийомів економічного аналізу по вирішуваних завданнях і використовуваних методах. Способи оцінки впливу чинників в економічному аналізі. Види взаємозв'язків між показниками. Причинно-наслідкові і стохастичні взаємозв'язки. Методи элиминирования. Типи факторних моделей в детермінованому ЕА. Метод ланцюгових підстановок - область використання, правило, достоїнства і недоліки. Метод абсолютних різниць. Метод відносних різниць. Інтегральний метод. Використання індексного методу в економічному аналізі. Прийом порівняння і його використання в економічному аналізі. Основні напрями проведення порівняння. Види порівняльного аналізу. Способи наведення показників в зіставний вигляд. Прийом деталізації показників, види деталізації. Балансові зіставлення. Статистичні методи використовувані в аналізі. Табличний метод, особливості побудови аналітичних таблиць. Види аналітичних угрупувань. Економіко-математичні методи, їх класифікація і використання в економічному аналізі.

лекція

5
практичне заняття

4

Усний опит, перевірка правильності виконання домашніх завдань і логико-структурных схем, тестові завдання

СРС

16

Перевірка виконання СРС, тестові завданняТема 4. Інформаційна база економічного аналізу


Зміст і поняття інформації. Інформація як найважливіший ресурс сучасної ринкової економіки. Організація і контроль потоків інформаційного забезпечення виробництва. Характеристика і класифікація найважливіших видів інформації на підприємстві. Система техніко-економічних показників як база ЕА. Вимоги, якою повинна відповідати система інформації обліку і звітності. Накопичення, обробка, систематизація, збереження і використання аналітичної інформації. Перевірка достовірності джерел інформації, використовуваних в економічному аналізі. Використання аудиту для перевірки якості даних бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

лекция

-
практическое занятие

-
СРС

4

Перевірка правильності виконання СРС, тестові завдання


Тема 5.

Организация и этапы экономического анализа

Поняття і загальні методологічні принципи організації аналізу. Форми і методи організації аналітичної роботи. Особливості організації проведення аналізу статистичними, фінансово-кредитними і керівними організаціями. Планування, виконання і контролю окремих робіт і аналізу в цілому. Залучення виконавців аналізу, узгодження їх дій і заохочення.

Основні етапи і послідовність проведення економічного аналізу. Принципи підготовки програм аналізу. Вибір, перевірка і аналітична обробка економічної інформації. Узагальнення, оцінка і письмове оформлення результатів аналізу.

лекція

-
практичне заняття

-
СРС

4

Перевірка правильності виконання СРС, тестові завдання

^ МОДУЛЬ 2. АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВАТема 6.

Аналіз стану і ефективності використання основних фондів


Значення, завдання, джерела інформації аналізу стану і ефективності використання основних засобів. Аналіз динаміки, складу, структури і технічного стану основних фондів. Система показників ефективності використання основних засобів підприємства. Аналіз фондовіддачі. Оцінка впливу на зміну фондовіддачі ефективності використання робочих машин і устаткування і структури основних засобів. Шляхи підвищення фондовіддачі і оцінка впливу її на показники роботи підприємства (об'єм проведеної продукції). Аналіз використання устаткування. Перевірка забезпеченості підприємства устаткуванням, повнота його використання. Методика оцінки рівня екстенсивного і інтенсивного використання устаткування. Узагальнення резервів поліпшення використання устаткування за рахунок скорочення втрат робочого часу, введення в дію непрацюючого устаткування, забезпечення устаткуванням.

лекція

2
практичне заняття

Практичне

заняття

Усний опит, перевірка правильності виконання домашніх завдань

СРС

7

Перевірка правильності виконання СРС, тестові завданняТема 7.

Аналіз використання матеріальних ресурсів


Актуальність, завдання аналізу використання матеріалів у виробництві, джерела інформації. Основні показники, що характеризують ефективність використання матеріальних ресурсів (матеріаломісткість і материалоотдача загальна і за прямими матеріальними витратами, питома вага матеріальних витрат в собівартості продукції, коефіцієнт використання матеріалів, коефіцієнт співвідношення всіх матеріальних витрат і прямих, і так далі), їх призначення і економічна інтерпретація. Аналіз впливу виконання плану матеріально – технічного постачання на показники роботи підприємства. Структурно – логічна модель аналізу матеріаломісткості продукції, факторний аналіз питомої і загальної матеріаломісткості продукції. Аналіз планових норм і фактичної витрати матеріальних ресурсів. Аналіз впливу на зміну матеріаломісткості випуску продукції відпускних цін на продукцію, структури виробництва, норм витрати матеріалів, закупівельної ціни, транспортних витрат, величини закупівельної партії і так далі Оцінка впливу матеріаломісткості на об'ємні і якісні показники роботи підприємства.

лекція

2
практичне заняття

1

Усний опит, перевірка правильності виконання домашніх завдань

СРС

7

Перевірка правильності виконання СРС, тестові завдання


Тема 8. Аналіз використання трудових ресурсів і витрат на оплату праці


Значення, завдання і джерела інформації аналізу трудових ресурсів. Система трудових показників, що характеризують діяльність підприємства. Аналіз чисельності, складу, структури працівників підприємства. Аналіз відповідності кількісного і кваліфікаційного складу працівників підприємства що стоїть перед підприємством завдань. Використання робочого часу як чинника підвищення ефективності виробництва. Показники ефективності використання робочого часу. Методика виявлення втрат робочого часу і оцінки їх впливу на об'єм вироблюваної продукції і продуктивність праці. Система показників продуктивності праці на підприємстві: вироблення робочого, працівника за даний період (рік, місяць, день, година і так далі) в натуральному і вартісному виразі (по валовій, товарній, реалізованій, чистій і так далі продукції). Методика оцінки впливу окремих чинників (структури працівників і продуктивності праці робочого) на показник вироблення працівника підприємства. Аналіз продуктивності праці і її вплив на об'єм продукції. Визначення резервів збільшення випуску продукції за рахунок поліпшення використання трудових ресурсів.

лекція

2
практичне заняття

2

Усний опит, перевірка правильності виконання домашніх завдань

СРС

7

Перевірка правильності виконання СРС, тестові завдання^ Тема 9.

Аналіз витрат на виробництво, собівартості і реалізації продукції

Значення, завдання і інформаційна база аналізу витрат на виробництво і реалізацію продукції. Узагальнювальні витрат, використовувані для оцінки діяльності підприємств. Оцінка темпів зростання показників собівартості в динаміці.

Класифікація витрат по різних ознаках: по ролі в системі управління, по ступеню їх прослеживаемости, ступеня усереднювання, значущості для планування, контролю і ухвалення рішень. Поняття об'єкту віднесення витрат; прямих і непрямих витрат. Умовність ділення витрат на прямих і непрямих. Зміст прямих витрат і методика їх аналізу. Природа непрямих витрат їх склад і розподіл між виробами. Аналіз витрат на 1 грошову одиницю продукції (робіт, послуг). Факторний аналіз зміни рівня витрат в динаміці і в порівнянні з планом.

Напрями аналізу витрат підприємства по видах витрат і статтях витрат, по ступеню залежності від об'єму виробництва і реалізації, по місцях виникнення витрат і центрах відповідальності за них, по об'єктах калькуляції і так далі Аналіз показника «витрати на одну гривну продукції»: оцінка динаміки, виконання плану, факторних впливів, узагальнення резервів зниження показника. Аналіз собівартості окремих виробів. Чинники формування собівартості виробів і методи їх аналізу

лекція

2
практичне заняття

2

Усний опит, перевірка правильності виконання домашніх завдань

СРС

9

Перевірка правильності виконання СРС, тестові завдання

Тема 10.

Аналіз об'єму виробництва, відвантаження і реалізації продукціїЗначення, завдання і джерела інформації. Оцінка конкурентоспроможності продукції, що реалізовується. Аналіз рівня і динаміки показників проведеною і реалізованою. Оцінка виконання плану по реалізації з урахуванням виконання договірних зобов'язань. Оцінка виконання плану по асортименту різними способами. Методика узагальнення резервів збільшення об'єму виробництва, за рахунок рівномірного виконання плану по номенклатурних групах виробів, ритмічності виробництва. Аналіз якості продукції і її вплив на фінансові результати роботи підприємства.

лекція

2
практичне заняття

1

Усний опит, перевірка правильності виконання домашніх завдань

СРС

7

Усний опит, перевірка виконання СРС

ВСЬОГО107

^ 5.ПРОГРАМА УЧБОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ
МОДУЛЬ 1.

Тема 1. Предмет, зміст, завдання і види економічного аналізу

Економічний аналіз як галузь економічної науки. Основні етапи розвитку економічного аналізу. Роль економічного аналізу в управлінні підприємствами і підвищенні ефективності виробництва. Господарська діяльність як предмет економічного аналізу. Об'єкти і суб'єкти аналізу. Зміст аналізу. Ресурси, чинники (показники), резерви виробництва, їх класифікація. Види і напрями економічного аналізу. Оперативний, перспективний, техніко-економічний, фінансово-економічний, функціонально-вартісною і системний аналіз. Місце економічного аналізу в системі наук, його зв'язок з галузевими економіками, маркетингом, статистикою, бухгалтерським обліком, аудитом, т.д.

^ Тема 2. Характеристика методу економічного аналізу

принципів і методики проведення

Визначення методу. Метод економічного аналізу. Принципи економічного аналізу. Поняття методики. Основні елементи методики економічного аналізу. Використання в економічному аналізі системи показників. Систематизація показників, поняття узагальнювальних і приватних, абсолютних і відносних, кількісних і якісних показників. Основні категорії економічного аналізу.

^ Тема 3. Інструментарій економічного аналізу

Класифікація способів і прийомів економічного аналізу по вирішуваних завданнях і використовуваних методах. Способи оцінки впливу чинників в економічному аналізі. Види взаємозв'язків між показниками. Причинно-наслідкові і стохастичні взаємозв'язки. Методи элиминирования. Типи факторних моделей в детермінованому економічному аналізу. Метод ланцюгових підстановок - область використання, правило, достоїнства і недоліки. Метод абсолютних різниць. Метод відносних різниць. Інтегральний метод. Використання індексного методу в економічному аналізі. Прийом порівняння і його використання в економічному аналізі. Основні напрями проведення порівняння. Види порівняльного аналізу. Способи наведення показників в зіставний вигляд. Прийом деталізації показників, види деталізації. Балансові зіставлення. Статистичні методи, використовувані в аналізі. Табличний метод, особливості побудови аналітичних таблиць. Види аналітичних угрупувань. Динамічні ряди, розрахунок середніх і відносних величин. Економіко – математичні методи, їх класифікація і використання в економічному аналізі.


^ Тема 4. Інформаційна база економічного аналізу

Зміст і поняття інформації. Інформація як найважливіший ресурс сучасної ринкової економіки. Організація і контроль потоків інформаційного забезпечення виробництва. Характеристика і класифікація найважливіших видів інформації на підприємстві. Система техніко-економічних показників як база економічного аналізу. Вимоги, якою повинна відповідати система інформації обліку і звітності. Накопичення, обробка, систематизація, збереження і використання аналітичної інформації. Перевірка достовірності джерел інформації, використовуваних в економічному аналізі. Використання аудиту для перевірки якості даних бухгалтерського обліку і фінансової звітності.


^ Тема 5. Організація і етапи економічного аналізу

Поняття і загальні методологічні принципи організації аналізу. Форми і методи організації аналітичної роботи. Особливості організації проведення аналізу статистичними, фінансово-кредитними і керівними організаціями. Планування, виконання і контролю окремих робіт і аналізу в цілому. Залучення виконавців аналізу узгодження їх дій і заохочення.

Основні етапи і послідовність проведення економічного аналізу. Принципи підготовки програм аналізу. Вибір, перевірка і аналітична обробка економічної інформації. Узагальнення, оцінка і письмове оформлення результатів аналізу. Формування пропозицій за наслідками аналізу і контроль за їх реалізацією.

МОДУЛЬ 2.

Тема 6. Аналіз стану і ефективності використання

основних фондів

Значення, завдання, джерела інформації аналізу стану і ефективності використання основних засобів. Аналіз динаміки, складу, структури і технічного стану основних фондів. Система показників ефективності використання основних засобів підприємства. Аналіз фондовіддачі. Оцінка впливу на зміну фондовіддачі ефективності використання робочих машин і устаткування і структури основних засобів. Шляхи підвищення фондовіддачі і оцінка впливу її на показники роботи підприємства (об'єм проведеної продукції). Аналіз використання устаткування. Перевірка забезпеченості підприємства устаткуванням, повнота його використання. Методика оцінки рівня екстенсивного і інтенсивного використання устаткування. Узагальнення резервів поліпшення використання устаткування за рахунок скорочення втрат робочого часу, введення в дію непрацюючого устаткування, забезпечення устаткуванням.


^

Тема 7. Аналіз використання матеріальних ресурсів


Актуальність, завдання аналізу використання матеріалів у виробництві, джерела інформації. Основні показники, що характеризують ефективність використання матеріальних ресурсів, їх призначення і економічна інтерпретація. Аналіз впливу виконання плану матеріально-технічного постачання на показники роботи підприємства. Структурно–логичеськая модель аналізу матеріаломісткості продукції, факторний аналіз питомої і загальної матеріаломісткості продукції. Аналіз планових норм і фактичної витрати матеріальних ресурсів. Аналіз впливу на зміну матеріаломісткості випуску продукції відпускних цін на продукцію, структури виробництва, норм витрати матеріалів, закупівельної ціни, транспортних витрат, величини закупівельної партії і так далі Оцінка впливу матеріаломісткості на об'ємні і якісні показники роботи підприємства.


^ Тема 8. Аналіз використання трудових ресурсів і витрат на оплату праці

Значення, завдання і джерела інформації аналізу трудових ресурсів. Система трудових показників, що характеризують діяльність підприємства. Аналіз чисельності, складу, структури працівників підприємства. Аналіз відповідності кількісного і кваліфікаційного складу працівників підприємства і що стоять перед підприємством завдань. Використання робочого часу як чинника підвищення ефективності виробництва. Показники ефективності використання робочого часу. Методика виявлення втрат робочого часу і оцінки їх впливу на об'єм вироблюваної продукції і продуктивність праці. Система показників продуктивності праці на підприємстві. Методика оцінки впливу окремих чинників (структури працівників і продуктивності праці робочого) на показник вироблення працівника підприємства. Аналіз продуктивності праці і її вплив на об'єм продукції. Визначення резервів збільшення випуску продукції за рахунок поліпшення використання трудових ресурсів.


^ Тема 9. Аналіз витрат на виробництво, собівартості

і реалізації продукції

Значення, завдання і інформаційна база аналізу витрат на виробництво і реалізацію продукції. Узагальнювальні витрат, використовувані для оцінки діяльності підприємств. Оцінка темпів зростання показників собівартості в динаміці.

Класифікація витрат по різних ознаках. Аналіз витрат на одну грошову одиницю продукції (робіт, послуг). Факторний аналіз зміни рівня витрат в динаміці і в порівнянні з планом.

Напрями аналізу витрат підприємства по видах витрат і статтях витрат, по ступеню залежності від об'єму виробництва і реалізації, по місцях виникнення витрат і центрах відповідальності за них, по об'єктах калькуляції і так далі

Аналіз показника «витрати на одну гривну продукції»: оцінка динаміки, виконання плану, факторних впливів, узагальнення резервів зниження показника.

Аналіз собівартості окремих виробів. Чинники формування собівартості виробів і методи їх аналізу. Узагальнення резервів зниження собівартості.


^ Тема 10. Аналіз об'єму виробництва, відвантаження і реалізації продукції

Значення, завдання і джерела інформації. Оцінка конкурентоспроможності продукції, що реалізовується. Аналіз рівня і динаміки показників проведеною і реалізованою. Оцінка виконання плану по реалізації з урахуванням виконання договірних зобов'язань. Оцінка виконання плану по асортименту різними способами. Методика узагальнення резервів збільшення об'єму виробництва за рахунок рівномірного виконання плану по номенклатурних групах виробів, ритмічності виробництва. Аналіз якості продукції і її вплив на фінансові результати роботи підприємства.  1. ^ 6. КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИСамостійна робота студентів передбачає такі форми: написання рефератів; складання глосарію; опрацьовування теоретичних основ, теоретичного матеріалу, що прослуховує; вивчення окремих тим або питань, які винесені на самостійне вивчення; підготовка до виступу на практичному занятті; рішення і письмове оформлення завдань, схем, діаграм; підготовка конспектів учбових і наукових текстів; систематизація вивченого матеріалу перед модульним контролем; складання блок-схем; складання тестів і кросвордів по темах; вирішення господарських і ситуаційних завдань і ін.


7.ЛИТЕРАТУРА


1.Анализ финансово-хозяйственной деятельности: Учебное пособие Чуев И.Н., Чечевицына Л.Н. – Ростов-на-Дону, 2004.

2.Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учебник.-4-е изд., доп. и перераб. - М.: Финансы и статистика, 2006.-416 с.: ил.

3.Барнгольц С.Б., Мельник М.В. Методология экономического анализа деятельности хозяйствующего субъекта: Учеб. пособие.- М.: Финансы и статистика, 2003.-240 с.: ил.

4.Бортникова Н.Ф. Экономический анализ: Учебно-практическое пособие. – Донецк: ДонНУ; ООО «Юго-Восток, Лтд», 2003. – 222 с.

5.Бороненкова С.А. Управленческий анализ: Учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 384 с.: ил.

6.Буряк П.Ю. Римар М.В. Фінансово-економічний аналіз: Учбовий посібник. – Київ, 2004.

7.Економічний аналіз: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спец. 7050106 “Облік і аудит” за ред. Проф. Ф.Ф. Бутинця: Житомир ПП “Рута”-2003.

8.Бухгалтерский анализ: Пер. с англ.- К.: Торгово-издательское бюро ВНY, 1993.- 428 с.

9.Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: Начв. посіб.- 5-те вид., випр. і доп.- К.: Знання, 2006.-261с. (Вища освіта ХХІ).

10.Калина А.В., Конева М.И., Ященко В.А. Современный экономический анализ и прогнозирование (микро- и макроуровень): Уч.-метод. Пособие.-2-е изд.-К.:МАУП, 1998. – 266 с.

11.Коробов М.Я. Фінансово-єкономічний аналіз діяльності підприємств: Навч. Посіб.-К.: Т-во “Знання” КОО, 2000.-378с.

12.Мец В.О. Економічний аналіз (сбірник практичних завдань і тестів): Навч. посібник. - КНЕУ, 2001. – 236 с.

13.Мних Є.В., Економічний аналіз: Підручник: Вид.2-е, перераб та доп. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005.- 472с.

14.Прокопенко І.Ф., Ганін В.І. Методика і методологія економічного аналізу: Навч. Посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2008.-430с.

15. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебник;-4-е издание, переработанное и дополненное.-М: Инфра – М., 2007.-512с. (Высшее образование)..

16.Савицкая Г.В. Экономический анализ: Учебник.-Москва, 2006г.

17.Теорія єкономічного аналізу: Чебан Т.М., Калінська Т.А., Дмитрієнко І.О. Київ Уч.посібник 2003.

18.Экономический анализ: Учебник для вузов / Под ред. Т.Гиляровской. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 527с.

19.Економічний аналіз: Навч. посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбатюк та ін.; За ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка - К.: КНЕУ, 2001.- 540 с.

20.Чумаченко М. Економічний аналіз Киів, КНЕУ, 2003р.


  1. Оцінювання

Об'єктом оцінювання знань студентів є матеріал дисципліни, ступінь і якість засвоєння якого встановлюється під час поточного і модульного контролю по 100 – бальній шкалі. Поточний контроль здійснюється у декілька етапів:

- оцінювання роботи студента в навчальної аудиторії під час семінарів або практичних занять;

- оцінювання різних видів робіт, виконаних студентом самостійно;

- модульна контрольна робота.

Самостійна робота студента оцінюється викладачем під час групових і індивідуальних консультацій. За даний вид роботи студент може отримати максимальну кількість балів за умови самостійного виконання завдання.

По кожному модулю передбачено написання контрольної роботи, яка включає тести, контрольні питання, ситуаційні завдання. Загальна кількість балів, отриманих студентом по дисципліні, виходить підсумовуванням балів, отриманим їм на різних етапах (за роботу в аудиторії, за виконання завдань самостійної роботи і за модульну контрольну роботу) по двох змістовних модулях.


Схожі:

Дисципліна «економічний аналіз» Довідник по дисципліні iconНавчальна дисципліна: Техніко-економічний аналіз

Дисципліна «економічний аналіз» Довідник по дисципліні iconНавчальна дисципліна: Техніко-економічний аналіз

Дисципліна «економічний аналіз» Довідник по дисципліні iconТехніко-економічний аналіз діяльності підприємств міського господарства
Для викладання дисциплін «Економічний аналіз», «Аналіз господарської діяльності», «Фінансово-економічний аналіз» для студентів економічних...
Дисципліна «економічний аналіз» Довідник по дисципліні iconДонецький національний університет Обліково-фінансовий факультет
«Фінансовий аналіз» є базовою для підготовки бакалаврів з спеціальності «Фінанси І кредит». Дисципліна є логічно – послідовною в...
Дисципліна «економічний аналіз» Довідник по дисципліні iconДо виконання курсової роботи з дисципліні «Внутрішній економічний механізм будівельного підприємства»
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліні «Внутрішній економічний механізм підприємства» для студентів 4 курсу...
Дисципліна «економічний аналіз» Довідник по дисципліні iconДвнз київський національний економічний університет
Важливим аспектом вивчення цієї системи є її аналіз на макрорівні. Він дозволяє оцінити стан національної економіки, виявити резерви...
Дисципліна «економічний аналіз» Довідник по дисципліні iconДисципліна „аналіз банківської діяльності” Довідник з дисципліни спеціальність: 0105 „Банківська справа” 8семестр викладачі: доцент кафедри «Фінанси І банківська справа»
...
Дисципліна «економічний аналіз» Довідник по дисципліні iconЕкономічний аналіз
Методичні вказівки щодо виконання розрахункових робіт з навчальної дисципліни «Економічний аналіз» для студентів денної та заочної...
Дисципліна «економічний аналіз» Довідник по дисципліні iconХарківська національна академія міського господарства в. О. Костюк методичні рекомендації
«Аналіз господарської діяльності» («Економічний аналіз», «Фінансово-економічний аналіз») для студентів усіх форм навчання спеціальностей...
Дисципліна «економічний аналіз» Довідник по дисципліні iconКонспект лекцій Економічний аналіз
Конспект лекцій з дисципліни „Економічний аналіз” (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 030504 – „Економіка...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи