Донецький національний університет Обліково-фінансовий факультет icon

Донецький національний університет Обліково-фінансовий факультет
НазваДонецький національний університет Обліково-фінансовий факультет
Сторінка1/4
Дата13.09.2012
Розмір444 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

Донецький національний університет

Обліково-фінансовий факультет

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ:

0104 –„ФІНАНСИ”

Довідник із дисципліни

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ

7 семестр

Викладач: д.е.н., проф. Іонін Євген Євгенович

Вступ. Дисципліна «Фінансовий аналіз» є базовою для підготовки бакалаврів з спеціальності «Фінанси і кредит». Дисципліна є логічно – послідовною в структурній моделі формування фінансистів та вивчається на базі дисциплін: «Економічна теорія», «Бухгалтерський облік», «Економічний аналіз», «Фінанси», «Статистика».

^ Цілі та результати навчання.

Ціль – оволодіння студентами теоретико-методичними й практичними навичками проведення фінансового аналізу підприємств різних форм власності й галузей економіки.

У результаті вивчення курсу студенти повинні:

Знати:

- інформаційну базу фінансового аналізу і її аналітичне призначення;

- методику аналізу фінансового стану;

- методику аналізу фінансових результатів;

- методику аналізу грошових потоків;

- методику аналізу власного капіталу;

- методику комплексного оцінювання фінансового стану підприємства.

Уміти:

- аналізувати майновий стан підприємства;

- аналізувати ліквідність і платоспроможність;

- аналізувати фінансову стабільність;

- аналізувати ділову активність;

- аналізувати стан дебіторської й кредиторської заборгованості;

- оцінювати перспективну платоспроможність;

- аналізувати фінансові результати;

- аналізувати грошові потоки;

- аналізувати чисті активи;


^ Методи викладання й навчання


У навчальному процесі застосовуються: лекції, практичні заняття, індивідуальні заняття й консультації, самостійна робота студентів і перевірка виконання індивідуальних завдань.


^ Програма (зміст курсу)


Модуль 1.

Тема 1. Значення і теоретичні основи фінансового аналізу. Сутність і значення фінансового аналізу: його основні цілі, завдання, особливості. Методологічні принципи і логіка аналітичної роботи фінансової сфери підприємства. Предмет, об'єкт і суб'єкти фінансового аналізу. Види фінансового аналізу. Класифікація економічних показників, що використовуються у фінансовому аналізі. Класифікація методів аналізу: формалізовані і неформалізовані методи аналізу. Сучасна методика оцінювання фінансових звітів: горизонтальний, вертикальний, порівняльний, факторний методи фінансового аналізу, метод відносних показників. Порівняння в аналізі фінансово-господарської діяльності підприємства. Методи приведення вихідних даних до порівнянного виду: метод нейтралізації об'ємного, вартісного та структурного фактора. Моделювання та аналіз факторних систем фінансових показників. Детермінований і стохастичний аналіз. Типи та основні прийоми детермінованого моделювання. Способи оцінки впливу факторів у детермінованому моделюванні факторних систем. Зміст та методологія здійснення експрес-аналізу фінансового стану підприємства.

^ Тема 2. Інформаційне забезпечення фінансового аналізу. Фінансова звітність як інформаційна база фінансового аналізу підприємства. Мета фінансової звітності. Основні вимоги, що висуваються до складання фінансової звітності. Види взаємозв'язку фінансової звітності. Зміст, структура, призначення основних форм фінансової звітності. Склад і структура бухгалтерського балансу; його значення для фінансового аналізу. Методи фінансово-аналітичного оцінювання балансу підприємства. Аналіз валюти балансу. Напрямки вдосконалення звітності підприємства для переходу до міжнародних норм й стандартів. Специфіка інформаційного забезпечення фінансового аналізу в окремих галузях, сферах діяльності та на підприємствах різних форм власності. Показники статистичної звітності та управлінського бухгалтерського обліку, які використовуються у фінансовому аналізі. Роль та місце вибіркових обстежень та експертних оцінок у поглибленому фінансовому аналізі.

^ Тема 3. Аналіз майна підприємства. Економічна сутність, склад і структура майна підприємства. Методи аналізу майна підприємства. Порівняльний аналіз динаміки складу і структури активів підприємства. Завдання, основні напрямки та інформаційне забезпечення аналізу необоротних активів. Аналіз наявності та стану основних фондів і нематеріальних активів. Аналіз ефективності використання нематеріальних активів та основних фондів. Оцінка впливу ефективності використання нематеріальних активів на фінансові результати діяльності підприємства. Факторний аналіз фондовіддачі. Аналіз резервів збільшення випуску продукції та фондовіддачі. Аналіз виробничого потенціалу. Зміст, завдання та основні напрямки аналізу оборотних активів. Аналіз забезпеченості підприємства оборотними коштами. Оцінка залежності ризику втрати ліквідності та ефективності від величини поточних активів. Аналіз джерел формування, структури та розміщення оборотного капіталу. Сутність, цілі, основні завдання та напрямки аналізу виробничих запасів. Аналіз забезпеченості підприємства виробничими запасами. Аналіз оборотності товарно-матеріальних цінностей. Основні завдання та методологія здійснення аналізу дебіторської заборгованості. Аналіз дебіторської заборгованості за строками виникнення і погашення. Оцінка кредитних можливостей підприємства. Порівняльний аналіз умов надання та отримання кредиту. Аналіз оборотності дебіторської заборгованості. Аналіз ефективності використання оборотного капіталу, класифікація факторів, що впливають на швидкість оборотності.

^ Тема 4. Аналіз джерел формування капіталу підприємства. Завдання та методологія здійснення аналізу джерел фінансування. Аналіз динаміки, складу і структури джерел фінансових ресурсів. Фактори, що впливають на співвідношення власних і залучених коштів. Розрахунок показника «наявність власних обігових коштів» і його роль у забезпеченні фінансування господарської діяльності. Оцінка ефективності управління структурного капіталу на основі фінансового левериджу. Аналіз вартості капіталу. Ціна основних джерел фінансування діяльності підприємства. Методичний інструментарій оцінки вартості окремих елементів власного і залученого капіталу. Оцінка середньозваженої та граничної вартості капіталу. Оцінка ефективності використання власного і залученого капіталу. Ефект фінансового важеля. Оцінка впливу структури активів і пасивів на рентабельність власного капіталу. Аналіз ефективності кредитних відносин підприємства з комерційними банками. Аналіз складу, структури, оборотності кредиторської заборгованості. Оцінка вартості внутрішньої кредиторської заборгованості.

^ Тема 5. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства. Сутність ліквідності і платоспроможності та їх значення при оцінці фінансового стану підприємства. Зміст та послідовність аналізу ліквідності підприємства; основні стадії її оцінки: оцінка свободи в розпорядженні активами; оцінка можливості швидкої втрати цінностей унаслідок їх морального або фізичного псування; оцінка доступності активів для поточного розпорядження; оцінка наявності умовних зобов'язань. Класифікація активів за ознакою ліквідності і пасивів за ознакою терміновості погашення. Фактори, що впливають на пропорції груп поточних активів з різним ступенем ліквідності. Зіставлення елементів активів з відповідними елементами пасиву — основний спосіб оцінки ліквідності підприємства. Система показників ліквідності: методика їх розрахунку, економічна інтерпретація. Основні фактори, що впливають на підвищення ліквідності. Власний оборотний капітал — абсолютний показник ліквідності і платоспроможності; основні етапи його аналізу. Зміст та основі напрямки здійснення аналізу платоспроможності підприємства: оцінка якісного складу оборотних активів і поточних пасивів; оцінка швидкості обороту поточних активів та її відповідність швидкості обороту поточних пасивів; оцінка облікової політики статей активів і пасивів. Система критеріїв оцінювання платоспроможності підприємства. Показники низької платоспроможності, можливості її відновлення (втрати). Умови визнання підприємства неплатоспроможним.

^ Тема 6. Аналіз фінансової стійкості підприємства. Сутність фінансової стійкості та стабільності підприємства. Основні фактори, що впливають на стійкість фінансового стану підприємства. Заходи зміцнення фінансової стабільності підприємства. Вплив структури активів і пасивів на характеристику фінансової стійкості підприємства. Оцінка впливу ефективності використання необоротних і оборотних активів на стійкість фінансового стану підприємства. Кількісна оцінка фінансової стійкості з позиції: а) структури джерел коштів; б) витрат, пов'язаних з обслуговуванням зовнішніх джерел. Відносні показники фінансової стійкості: методика їх розрахунку, економічна інтерпретація. Класифікація джерел коштів для аналізу фінансової стійкості підприємства. Аналіз абсолютних показників фінансової стійкості. Типи фінансової стійкості. Оцінка запасу фінансової стійкості підприємства.

Модуль 2.


Тема 7. Аналіз ділової активності підприємства. Оцінка ринкової позиції підприємства: аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища. Схема комплексного аналізу ефективності господарської діяльності. Аналіз виробництва і реалізації продукції. Аналіз можливостей використання резервів зростання обсягів виробництва продукції. Аналіз собівартості продукції. Аналіз загальних факторів зміни собівартості за статтями. Аналіз собівартості одиниці продукції. Аналіз динаміки показників собівартості продукції. Аналіз резервів зниження собівартості. Основні фактори розвитку підприємства, кількісна оцінка їх впливу. Коефіцієнт стійкості економічного зростання підприємства. Оцінка економічної динаміки суб'єкта господарювання.
  1   2   3   4

Схожі:

Донецький національний університет Обліково-фінансовий факультет iconДонецький національний університет обліково-фінансовий факультет
Освоєння предмета «Сучасні концепції обліку» базується на знаннях І вміннях, отриманих студентами по всіх дисциплінах, досліджуваних...
Донецький національний університет Обліково-фінансовий факультет iconДонецький національний університет обліково-фінансовий факультет спеціальності: Прикладна статистика «інтелектуальна власність»
В той час освіта з питань правової охорони, практичного використання та захисту об’єктів інтелектуальної власності значно відстає...
Донецький національний університет Обліково-фінансовий факультет iconДонецький національний університет обліково-фінансовий факультет
Вона дозволяє не тільки закріпити отримані раніше знання в області теорії бухгалтерського обліку, бухгалтерського (фінансового) І...
Донецький національний університет Обліково-фінансовий факультет iconЗатверджую: Проректор Обліково-фінансовий факультет ” ” 2013р

Донецький національний університет Обліково-фінансовий факультет iconЗатверджую: проректор Обліково-фінансовий факультет ” ” 2013р
Окр «Магістр» з нормативним терміном навчання (1 рік) спеціальності 03050801 гр. «Б» гр. «В»
Донецький національний університет Обліково-фінансовий факультет iconЗатверджую: проректор Обліково-фінансовий факультет ” ” 2013р
Окр «Спеціаліст» з нормативним терміном навчання (1 рік) спеціальності 03050801 гр. «А»
Донецький національний університет Обліково-фінансовий факультет iconМіністерство освіти І науки україни національний університет “острозька академія” Економічний факультет Кафедра фінансів
Фінансовий менеджмент”. Програма навчальної дисципліни. – Національний університет “Острозька академія”, 2005 р с
Донецький національний університет Обліково-фінансовий факультет iconФорма № н 03 донецький національний університет (повне найменування вищого навчального закладу) Інститут, факультет, відділення економічний факультет, заочне відділення Напрям підготовки (спеціальність) економіка та підприємництво

Донецький національний університет Обліково-фінансовий факультет iconФорма № н 03 донецький національний університет (повне найменування вищого навчального закладу) Інститут, факультет, відділення економічний факультет, заочне відділення Напрям підготовки(спеціальність)економіка та підприємницто,

Донецький національний університет Обліково-фінансовий факультет iconФорма № н 03 донецький національний університет (повне найменування вищого навчального закладу) Інститут, факультет, відділення економічний факультет, заочне відділення Напрям підготовки (спеціальність) економіка І підприємництва, Маркетинг

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи