Дисципліна «Банківські Операції» Довідник з дисципліни спеціальність: 0104 «фінанси» 7 семестр викладачі: доцент кафедри «Фінанси І банківська справа» icon

Дисципліна «Банківські Операції» Довідник з дисципліни спеціальність: 0104 «фінанси» 7 семестр викладачі: доцент кафедри «Фінанси І банківська справа»
Скачати 262.45 Kb.
НазваДисципліна «Банківські Операції» Довідник з дисципліни спеціальність: 0104 «фінанси» 7 семестр викладачі: доцент кафедри «Фінанси І банківська справа»
Дата13.09.2012
Розмір262.45 Kb.
ТипДокументи

ДИСЦИПЛІНА «Банківські Операції»


Довідник з дисципліни


СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 0104 «ФІНАНСИ»


7 СЕМЕСТР


Викладачі:

доцент кафедри «Фінанси і банківська справа», к.е.н. Карпова О.І.

асистент кафедри «Фінанси і банківська справа», Кравченко Т.І.


1. МЕТА:


Мета вивчення дисципліни «Банківські операції» – ознайомлення студентів з теоретичними та прикладними основами банківської справи, економічною суттю і функціями банків другого рівня, місцем і роллю банків другого рівня у банківській системі держави, сферою застосування банківських операцій в процесі суспільного виробництва.


2. ЗАВДАННЯ:


Основним завданням вивчення дисципліни «Банківські операції» є отримання студентами теоретичних знань, що є підґрунтям для подальшого формування практичних навичок у здійсненні банками операцій з клієнтами.

У ході вивчення дисципліни «Банківські операції» ставляться наступні завдання: визначення необхідності й економічної сутності банківських операцій та видів банківської діяльності; вивчення банківської термінології; класифікація комерційних банків, банківських операцій і послуг; характеристика загальних умов здійснення депозитних та кредитних операцій; визначення відповідальності за порушення розрахункової та касової дисципліни; вивчення операцій з надання банківських послуг та з забезпечення фінансової стійкості банку.


^ 3. РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ:


Вивчення курсу «Банківські операції» надає студентові змогу:

1) уяснити зміст основних банківських категорій і понять, принципів, за якими здійснюються банківські операції;

2) отримати базові знання нормативно-правового забезпечення банківської діяльності в Україні;

3) оцінити характер змін та тенденцій розвитку ринку банківських операцій і послуг в Україні;

4) застосовувати на практиці методику здійснення банківських операцій, необхідних обчислень для визначення розміру наданих кредитів та залучених депозитів, нарахованих процентів по них, штрафних санкцій за порушення розрахункової та касової дисципліни;

5) розкрити економіко-правові та організаційні основи здійснення банками операцій з векселями;

6) проаналізувати операції банку з пластиковими картками.


^ 4. МОДУЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ
п/п

Короткий

зміст модулю

Лекції

Семінарські

СРС


1

2

3

4

5

Модуль 1.

1

Види банків і порядок їх створення в Україні

2

1

5

2

Організація діяльності банку

2

1

5

3

Операції банків з формування власного капіталу

2

1

5

4

Операції банків із залучення коштів

4

2

10

5

Операції банків із запозичення коштів

2

1

5

6

Операції банків з обслуговування платіжного обороту

4

2

10

7

Операції банків з готівкою

2

1

5

Модуль 2

8

Операції банків з пластиковими картами

2

1

4

9

Кредитні операції банків

8

4

20

10

Особливості операцій з надання і погашення окремих видів кредиту

4

2

10

11

Операції банків з векселями

4

2

10
Всього по курсу

36

18

89


^ 5. ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ


Модуль 1.


ТЕМА 1. ВИДИ БАНКІВ І ПОРЯДОК ЇХ СТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ

Комерційні банки, їх сутність, функції, місце і роль в банківській системі України.

Порядок створення і реєстрації банків в Україні.

Порядок ліцензування банків в Україні.

Порядок реорганізації банку.

Класифікація банків другого рівня.


^ ТЕМА 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ

Комерційний банк як комерційне підприємство. Принципи діяльності комерційних банків.

З’ясування специфіки продукту банку як ринкового підприємства.

Організаційно-управлінська структура установи банку.

Поняття банківських операцій та послуг.

Класифікація операцій банку.

Класифікація банківських послуг.


^ ТЕМА 3. ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ З ФОРМУВАННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ

Загальна характеристика банківських ресурсів, джерела їх формування, склад та структура.

Власний капітал банку, його склад і структура.

Основи формування складових власного капіталу, їх склад та структура.

Функції капіталу і його роль в діяльності банку.


^ ТЕМА 4. ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯ КОШТІВ

Поняття залучених ресурсів банку.

Депозити й вклади як основне джерело формування депозитних ресурсів банку. Види депозитів комерційного банку, їх класифікація і особливості.

Поняття депозитної політики банку. Поняття «вкладної (депозитної) операції банку». Документальне оформлення операцій банку з залучення коштів у депозити.

Характеристика коштів на поточних рахунках. Правова основа нарахування та уплати процентів по залишкам на поточних рахунках. Укладання договору про відкриття рахунка і договору на розрахунково-касове обслуговування.

Строкові депозити комерційних банків і форми їхнього залучення. Порядок укладання договору на відкриття строкового депозитного рахунка, його реквізити й умови. Порядок випуску ощадного (депозитного) сертифіката: оформлення, видача і погашення.

Фактори, що визначають рівень депозитного відсотка банку.

Страхування депозитів, його сутність і сучасні форми в Україні. Основи формування і використання коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Інші форми страхування депозитів.


^ ТЕМА 5. ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ ЇЗ ЗАПОЗИЧЕННЯ КОШТІВ

Запозичені (недепозитні) ресурси комерційного банку.

Облігаційні позики, їхній основний зміст і умови випуску облігацій.

Міжбанківські кредити, їхні види і роль у формування ресурсів комерційного банку. Кредити НБУ, надані комерційним банкам у порядку рефінансування.

Основи управління ресурсами комерційних банків на макро- і мікро рівнях.


^ ТЕМА 6. ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ ПО ОБСЛУГОВУВАННЮ ПЛАТІЖНОГО ОБОРОТУ

Платіжна система і платіжні інструменти.

Принципи організації розрахунків.

Характеристика традиційних форм безготівкових розрахунків. Організація документообігу, характеристика способу і місця здійснення платежу при основних традиційних формах безготівкових розрахунків: платіжні доручення, платіжні вимоги-доручення, платіжні вимоги, чеки, акредитиви. Способи безготівкових розрахунків на основі заліку взаємних вимог: сфера використання і порядок проведення розрахункових операцій.

Відповідальність платників і банків за дотримання платіжної дисципліни і здійснення розрахункових операцій.


^ ТЕМА 7. ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ З ГОТІВКОЮ

Порядок організації готівково-грошових розрахунків у національній валюті України.

Касові операції комерційних банків і основи їхньої організації.

Організація і документальне оформлення прийому готівки касами комерційних банків. Порядок інкасування готівки касами комерційних банків.

Організація і документальне оформлення видачі готівки з кас комерційних банків.

Касова дисципліна та її дотримання.


Модуль 2.


^ ТЕМА 8. ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ ІЗ ПЛАСТИКОВИМИ КАРТАМИ

Поняття «платіжна картка». Класифікація пластикових карток.

Розрахунки з використанням пластикових карток.

Кредитні картки і чекові рахунки як організаційні форми споживчого кредиту. Роль банку як емітента платіжної картки, еквайра, розрахункового банку.

Особливостей здійснення операцій з використанням платіжних карток в дебетовій платіжній схемі, дебетово-кредитній платіжній схемі, та кредитній платіжній схемі.


^ ТЕМА 9. КРЕДИТНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ

Поняття «кредитна операція банку», «кредитор», «позичальник», «об’єкт кредиту» і класифікація короткострокових кредитів.

Основи кредитної політики банку і принципи кредитування.

Основна документація, що надається позичальником банку і її призначення.

Оцінка надійності потенційного позичальника банку, економічні і неекономічні показники оцінки надійності клієнта банку – потенційного позичальника.

Форми забезпечення зворотності банківських позичок. Застава, її види та характеристика. Гарантія і порука як форми забезпечення банківських позик. Страхування ризику неповернення кредиту позичальником. Бланкові позички й умови їхнього надання.

Плата за банківський кредит і її диференціація. Відсоток за кредит і фактори, що визначають рівень процентної ставки.

Кредитний договір, його зміст і значення у визначенні умов кредитної угоди між банком і позичальником.

Організація кредитного процесу в банку. Загальний порядок видачі і способи погашення позичок. Особливості організації кредитування на основі кредитної лінії. Умови і порядок пролонгації позичок.

Банківський контроль у процесі кредитування позичальника.

Кредитний портфель банку й основні напрямки його аналізу.


^ ТЕМА 10. ОСОБЛИВОСТІ ОПЕРАЦІЙ З НАДАННЯ І ПОГАШЕННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ КРЕДИТУ

Консорциумне кредитування, його сутність, види і роль у рішенні проблем видачі великих кредитів і мінімізації ризику неповернення позички позичальником.

Овердрафтне кредитування, його сутність, організація і роль в обслуговуванні платіжного обороту підприємств і організацій.

Довгострокове кредитування підприємств на капітальні вкладення, форми організації і сучасний стан в Україні. Довгострокові позички, їхня роль у формуванні основних фондів, стан в Україні і класифікація. Джерела і особливості надання і погашення довгострокового кредиту суб’єктами господарювання. Особливості довгострокового кредитування підприємств за рахунок ресурсів, мобілізованих комерційними банками і за рахунок централізованих коштів.

Сутність споживчого кредиту, його види і розвиток в Україні. Основи організації споживчого кредитування. Особливості надання, пролонгації і погашення споживчого кредиту громадянам.

Особливості кредитування молоді на будівництво і придбання житла.


^ ТЕМА 11. ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ З ВЕКСЕЛЯМИ

Розрахунки з використанням векселя. Операції банків по оплаті векселів.

Їнкассування векселів, його сутність і основи організації.

Домициляція векселів і способи її організації.

Авалювання векселя, його особливості як гарантійної послуги банку.

Кредитні операції банків з векселями.

Надання кредиту під заставу векселя.

Дисконт векселя і його види. Суть безобігового дисконту векселя й обліку з реверсом.

Порядок обліку дисконту по векселях і віднесення його суми на доходи банку.


^ 6. КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


Самостійна робота студентів при вивченні дисципліни передбачає систематичне вивчення лекційного матеріалу і навчальної літератури, що рекомендується цією програмою, підготовку до практичних занять.

Організація поточного модульного контролю знань студентів з дисципліни «Банківські операції» передбачає виконання студентами завдань по кожній з тем, що вивчаються, в формі:

 • складання глосарію;

 • вивчення нормативно-законодавчої бази;

 • відповіді на тести теоретичного характеру;

 • відповіді на тести прикладного характеру;

 • рішення задач.


п/п

Назва теми

Види СРС

К-ть

годин

Модуль1.

1

Види банків і порядок їх створення в Україні

Логіко-структурні схеми, творчі та аналітичні завдання з вивчення нормативно-законодавчої бази, склад глосарію, рішення теоретичних та практичних тестів і задач

5


2

Організація діяльності банку


Логіко-структурні схеми, творчі та аналітичні завдання з вивчення нормативно-законодавчої бази, склад глосарію, рішення теоретичних та практичних тестів і задач

5

3

Операції банків з формування власного капіталу

Логіко-структурні схеми, творчі та аналітичні завдання з вивчення нормативно-законодавчої бази, склад глосарію, рішення теоретичних та практичних тестів і задач

5

4

Операції банків із залучення коштів

Логіко-структурні схеми, творчі та аналітичні завдання з вивчення нормативно-законодавчої бази, склад глосарію, рішення теоретичних та практичних тестів і задач

10

5

Операції банків із запозичення коштів


Логіко-структурні схеми, творчі та аналітичні завдання з вивчення нормативно-законодавчої бази, склад глосарію, рішення теоретичних та практичних тестів і задач

5

6

Операції банків з обслуговування платіжного обороту


Логіко-структурні схеми, творчі та аналітичні завдання з вивчення нормативно-законодавчої бази, склад глосарію, рішення теоретичних та практичних тестів і задач

10

7

Операції банків з готівкою

Логіко-структурні схеми, творчі та аналітичні завдання з вивчення нормативно-законодавчої бази, склад глосарію, рішення теоретичних та практичних тестів і задач

5

Модуль 2.

8

Операції банків з пластиковими картами

Логіко-структурні схеми, творчі та аналітичні завдання з вивчення нормативно-законодавчої бази, склад глосарію, рішення теоретичних та практичних тестів і задач

4

9

Кредитні операції банків

Логіко-структурні схеми, творчі та аналітичні завдання з вивчення нормативно-законодавчої бази, склад глосарію, рішення теоретичних та практичних тестів і задач

20

10

Особливості операцій з надання і погашення окремих видів кредиту


Логіко-структурні схеми, творчі та аналітичні завдання з вивчення нормативно-законодавчої бази, склад глосарію, рішення теоретичних та практичних тестів і задач

10

11

Операції банків з векселями

Логіко-структурні схеми, творчі та аналітичні завдання з вивчення нормативно-законодавчої бази, склад глосарію, рішення теоретичних та практичних тестів і задач

10


7. ЛІТЕРАТУРА:


Підручники та навчальні посібники

 1. Аналіз банківської діяльності: Підручник / А.М. Герасимович, М.Д. Алексеєнко та ін.; за ред. А.М. Герасимовича. - К.: КНЕУ, 2003. –599 с.

 2. Банківські операції: Підручник – 2-ге вид.. випр і доп. / А.М. Мороз, М.І. Савлук та ін.; за ред. д-ра екон. наук, проф. А.М. Мороза. - К.: КНЕУ, 2002. – 476 с.

 3. Банківські операції: Підручник / За ред. В.І. Міщенка, Н.Г. Слав’янської. – К.: Знання, 2006. – 727 с.

 4. Банківська справа: Навчальний посібник / За ред проф. Р.І. Тиркала. – Тернопіль: Карт-бланш, 2001. – 314с.

 5. Банківські операції: Навч. посіб. Для дистанційного навчання / І.М. Лазепко, М.Д. Алексеєнко, М.І. Сивульський та ін.; Авт.кол під керівництвом І.М. Лазепка; за наук. ред. А.М. Мороза. – К.: Університет «Україна», 2007. – 328с.

 6. Банковское дело: Учебник / под ред. О.И. Лаврушина. – М.: КНОРУС, 2007. – 768с.

 7. Васюренко О.В. Бінківські операції. Навч.посібник.К. Знання, 2006. – 311с.

 8. Вовчак О.Д., Рущишин Н.М. Банківська справа: Навчальний посібник. – Львів: «Новий світ-200», 2008. – 560с.

 9. Волкова Н.И., Герасименко Р.А., Чашко Т.А. Управление банковской деятельностью: Учебно-практическое пособие / под общ. ред. П.В.Егорова. - Донецк: ООО «Юго-Восток, Лтд», 2003. – 338 с.

 10. Капран В.І., Кравченко М.С., Коваленко О.К., Омельченко С.І. Банківські операції: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 208 с.

 11. Косова Т.Д.., Циганов О.Р. Банківські операції: Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 372с.

 12. Кредитна система України і банківські технології: Навч. посіб.: УЗкн. – Кн.З: Банківські технології. – Л.: ЛБІ НБУ, 2002. – 336 с.

 13. Лаврушин О.И. Банковское дело: современная система кредитования: учебное пособие / О.И. Лаврушин, О.Н.Афанасьева, С.Л.Корниенко / под ред. засл. деят. науки РФ, д-ра экон.наук, проф. О.И. Лаврушина. – М.: КНОРУС, 2005. – 256с.

 14. Міщенко В.І., Слав’янська Н.Г., Коренєва О.Г. Банківські операції: Підручник. – 2-ге вид., перероб. І доп. – К.: Знання, 2007. – 796с. – (Вища освіта XXI століття).

 15. Прокопенко І. Ф., Ганін В. І., Соляр В. В., Маслов С. І. Основи банківської справи: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 410 с.

 16. Череп А.В., Андронова О.Ф. Банківські операції: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2008. – 410с.

 17. Шевченко Р. І. Банківські операції: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2003. – 276 с.


Методична література


Закони

 1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ.

 2. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV.

 3. Закон України «Про заставу» від 02.10.1992 р. №2654-ХІІ.

 4. Закон України «Про іпотеку» від 05.06.2003 р. № 898-IV.

 5. Закон України «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечними сертифікатами» від 19.06.2003 р. № 979-IV.

 6. Закон України «Про іпотечні облігації» від 22.12.2005 р. № 3273-IV.

 7. Закон України «Про Національний банк України» від 20.05.1999 р. №679-ХІV.

 8. Закон України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» від 10.12.1997 № 710/97-ВР в редакції вiд 20.06.2007 № 997-16.

 9. Закон України «Про обіг векселів в Україні» від 05.04.2001 р. №2374-ІІІ.

 10. Закон України «Про організацію формування та обігу кредитних історій» від 23.06.2005 р. №2704-ІV.

 11. Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05.04.2001 р. №2346-III.

 12. Закон України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» від 23.09.1994 р. № 185/94-ВР.

 13. Закон України «Про страхування» від 07.03.1996 р. №85/96-ВР.

 14. Закон України «Про фінансовий лізинг» від 11.12.2003 р. № 1384-IV.

 15. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 р. № 2664-III.

 16. Закон України «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб» від 20.09.2001 р. №2740-ІІІ.

 17. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 р. № 3480-IV.

Кодекси, Декрети

 1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р.

 2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р.

 3. Декрет КМУ «Про систему валютного регулювання та валютного контролю» від 19.02.1993 р. № 15-93.

Постанови, Положення, Порядки, Правила, Інструкції

 1. Постанова Правління НБУ «Про встановлення мінімального розміру регулятивного капіталу банків в гривнях» від 03.10.2008 р. №304.

 2. Положення «Про ведення касових операцій у національній валюті в Україні». Затв. пост. Правління НБУ від 15.12.2004 р. № 637.

 3. Положення «Про відкриття та функціонування в уповноважених банках України рахунків банків-кореспондентів в іноземній валюті та гривні». Затв. пост. Правління НБУ від 26.03.1998 р. № 118.

 4. Положення «Про державну комісію з цінних паперів та фондового ринку» вiд 14.02.1997 № 142/97 (в редакцiї вiд 22.08.2008 № 687/2008).

 5. Положення «Про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банківських установах України». Затв. пост. Правління НБУ від 30.12.1998р. № 566.

 6. Положення «Про організацію операційної роботи в банках України». Затв. пост. Правління НБУ від 18.06.2003 р. №254.

 7. Положення «Про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій». Затв. пост. Правління НБУ від 17.07.2001 р. № 275.

 8. Положення «Про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосування». Затв. пост. Правління НБУ від 19.04.2005 р. №137.

 9. Положення «Про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України». Затв. пост. Правління НБУ від 16.12.2002 р. №508.

 10. Положення «Про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території України». Затв. пост. Правління НБУ від 29.12.2000 р. №520.

 11. Положення «Про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами». Затв. пост. Правління НБУ від 03.12.2003 р. №516.

 12. Положення «Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла». Затв. пост. Кабінету Міністрів України від 29.05.2001 р. №584.

 13. Положення «Про порядок та умови торгівлі іноземною валютою». Затв. пост. Правління НБУ від 10.08.2005 р. №281.

 14. Положення «Про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень». Затв. пост. Правління НБУ від 31.08.2001р. № 375.

 15. Положення «Про порядок формування резерву під операцій банків України з цінними паперами». Затв. пост. Правління НБУ від 02.02.2007 р. № 31.

 16. Положення «Про порядок формування і використання банками резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості». Затв. пост. Правління НБУ від 11.11.2005 р. № 425.

 17. Положення «Про порядок формування і використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків». Затв. пост. Правління НБУ від 06.07.2000 р. №279.

 18. Положення «Про регулювання Національним банком України ліквідності банків України». Затв. пост. Правління НБУ від 26.09.2006 р. №378.

 19. Положення «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб». Затв. пост. КМУ і НБУ від 30.08.2002 р. №1301/268.

 20. Порядок часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла. Заст. пост. Кабінету Міністрів України від 04.06.2003 р. №853.

 21. Правила здійснення за межі України та в Україні переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями та їх виплати в Україні. Затв. пост. Правління НБУ від 29.12.2007 р. №496.

 22. Правила надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту. Затв. пост. Правління НБУ від 10.05.2007 р. №168.

 23. Правила Функціонування Системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України та перерахування (зарахування) коштів за окремими операціями з іноземною валютою та банківськими металами. Затв. пост. Правління НБУ від 10.08.2005 р. №281.

 24. Інструкція «Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті». Затв. пост. Правління НБУ від 21.01.2004р. № 22.

 25. Інструкція «Про касові операції в банках України». Затв. пост. Правління НБУ від 14.08.2003р. № 337.

 26. Інструкція «Про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в націо-нальній та іноземній валютах». Затв. пост. Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492.

 27. Інструкція «Про порядок регулювання діяльності банків в Україні». Затв. пост. Правління НБУ від 28.08.2001р. № 368.


Збірки документів

1.Конвенція УНІДРУА «Про міжнародний факторинг» вiд 28.05.1988 (Закон України «Про приєднання України до Конвенції УНІДРУА про міжнародний факторинг» вiд 11.01.2006 № 3302-IV).

2.Бюлетень Національного банку України. – 2007 . - №12. – с.26.

3.Бюлетень Національного банку України. – 2008 . - №10. – с.25-27.

4.Звіт Кодексів і Законів України. – К.: «Рада», 2007. – 800с.

5.Статистический бюлетень 2000-2008 гг. http://www.bank.gov.ua


Монографії і наукові статті

 1. Коцовська Р., Ричаківська В. Операції комерційних банків. – 2-е вид, - Л.: ЛБІ НБУ, 2001. – 468 с.

 2. Лагутін В.Д. Кредитування: теорія і практика. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2000. – 215с.

 3. Мочерний C.В., Тришак Л.С. Банківська система України. – Львів: Тріада плюс, 2004. – 304 с.

 4. Управление деятельностью коммерческого банка (банковский менеджмент)/ Под. ред. О.И. Лаврушина. – М.: Юристъ, 2003. – 688 с.

 5. Енциклопедія банківської справи України / За ред.. В.С. Стельмаха. К.: Молодь: ІнЮре, 2001. – 680 с.

 6. Бакун О. Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України// Вісник НБУ.-2009.-№1-с.45-49.

 7. Бицька Н. Кошти населення у формуванні ресурсної бази банків // Вісник НБУ.-2006.-№12.-с.26-28.

 8. Блідченко В. Окремі проблеми застосування норм іпотечного кредитування// Вісник НБУ.-2006.-№1- с.40-44.

 9. Васильченко З.М. Банківська діяльність в умовах глобалізації економіки// Фінанси України.-2007.-№ 5.-с.125-130.

 10. Владичин У.В. Роль кредитування в економічному зростанні України// Фінанси України.-2007-№1 .-с.96-102.

 11. Волошин І. В. Модель швидкого зростання банку//Банківська справа. – 2006. - №5-6. – с. 24-30.

 12. Гарипова З.Л., Гарипов Е.В. Место оценки залоговой стоимости в системе жилищного ипотечного кредитования//Финансы и кредит. - 2006. - с. 19-27.

 13. Гарипова З.Л., Гарипов Е.В. Место оценки залоговой стоимости в системе жилищного ипотечного кредитования//Финансы и кредит. - 2004. - М 14(152).-с. 19-27.

 14. Даниленко А., Шелудько Н. Тенденції та наслідки активізації споживчого кредитування в Україні//Вісник Національного банку України. – 2006. - №5. – с. 36-39.

 15. Деньги, кредит, банки / Под ред. О.И. Лаврушина.- М.: «Кнорус», 2004.

 16. Динаміка кредитного портфеля, кредитів, наданих суб’єктам господарювання та фізичним особам // Вісник НБУ. – 2007. - №11. – с.66.

 17. Євтух О.О. Нові види вартості в іпотеці // Фінанси України. - 2005. - №4. – С. 100-108.

 18. Заруба Ю. Стрес - тест для банківської системи// Вісник НБУ.-2009.- №2.-с.26-28.

 19. Карпенко Г.В. Кредитна діяльність вітчизняних банків та можливості їх інтеграції до світової фінансової системи // Фінанси України. – 2007. - №2. – с.89-93.

 20. Карчева Г.Т. Проблеми забезпечення якісного розвитку банків України//Статистика України. – 2006. - № 1(20). – с. 76-79.

 21. Копишинська Н.В. Становлення іпотеки в Україні //Фінанси України.-2004.-№5.-с.54-60.

 22. Лагутін В.Д. Становлення і розвиток системи іпотечного кредитування // Фінанси України.-2006.-№1 .-с.75-82.

 23. Манзанов Ю.Е. Кредитование физических лиц и эффективность платежных систем// Финансы и кредит.-2007.-№24(162).-с.25-30.

 24. Мельник А.П. Напрями розвитку банківської системі України// Вісник НБУ.-2007.-№3.-с.16-19.

 25. Олексієнко С.М. Особливості кредитування за поточними рахунками// ФінансиУкраїни.-2006.-№7.-с.116-122.

 26. Паливода К. Інвестиційний фонд чи традиційні депозит і кредит: порівняльний аналіз іпотечних інструментів // Банківська справа. - 2005. - №1. – С. 3-6.

 27. Паливода К. Проблеми іпотечного кредитування під заставу житла та програми фінансування масового будівництва житла в Україні // Вісник НБУ. - 2006. - №11. – С. 44-49.

 28. Погорєльцева Н.П. Дослідження економічної природи іпотечного ринку // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - №6. – С. 66-73.

 29. Придибайло О.М. Іпотека як фінансовий інструмент ринку// Фінанси України.-2007.-№6.-с.136-140.

 30. Савлук М. Довіра населення як чинник ефективної банківської діяльності // Вісник Національного банку України. – 2007. - №8. – С. 8 – 10.

 31. Ткаченко О., Збруцька О. Проблеми розвитку іпотечного кредитування в Україні //Вісник НБУ. - 2005. - №11. – С. 26-28.

 32. Чайковський Я. Сучасний стан та перспективи розвитку банківського кредитування // Банківська справа. – 2005. - №2. – С.36 – 47.

 33. Чайковський Я. Удосконалення методики комплексної оцінки кредитоспроможності позичальників // Вісник Національного банку України. – 2003. - №12. – С.30 – 34.


^ 8. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ


Для студентів спеціальності «Фінанси» об'єктом оцінювання знань студентів є матеріал дисципліни, ступінь і якість засвоєння якого встановлюється тільки під час поточного модульного контролю по 100 – бальній шкалі.

^ Система оцінювання знань студентів по дисципліні

«Банківські операції» для студентів спеціальності «Фінанси»

Поточний контроль – 100 балів

Сума балів за підсумковий модульний контроль

Модуль 1

Сума балів за модуль 1

Модуль 2

Сума балів за модуль 2

Організаційно-навчальна робота студента

Самостійна робота


Організаційно-навчальна робота студента

Самостійна робота


1

2

3

4

5

6

7

22

23

45

27

28

55

100Для студентів спеціальності «Фінанси» поточний модульний контроль складається з двох змістовних модулів, оцінюється від 0 до 100 балів, тобто 1 змістовний модуль оцінюється в 45 балів, а 2 змістовний модуль оцінюється в 55 балів.

Поточний контроль здійснюється в кілька етапів:

 • оцінювання роботи студента в навчальній аудиторії під час практичних занять;

 • оцінювання різних видів робіт, виконаних студентом самостійно;

Самостійна робота студента оцінюється викладачем під час групових і індивідуальних консультацій. За даний вид роботи студент може одержати максимальну кількість балів за умови самостійного виконання завдання.

По кожному модулю передбачено написання контрольних робіт, які включають теоретичні й практичні тести, задачі й ситуаційні завдання.

Загальна підсумкова оцінка по дисципліні для студентів спеціальності «Фінанси» включає бали, отримані за наслідками поточного модульного контролю.


^ Трансформація бальної оцінки підсумків поточного модульного контролю для студентів спеціальності «Фінанси»Найменування модуля

Кількість балів

Оцінка

1

Модуль 1

40-45

Відмінно

30-39

Добре

20-29

Задовільно

19 і менше

Незадовільно

2

Модуль 2

50-55

Відмінно

40-49

Добре

30-39

Задовільно

29 і менше

Незадовільно


^ Оцінка результатів модульного контролю для студентів

спеціальності «Фінанси»

Загальна кількість набраних балів

Оцінка

90-100

Відмінно

70-89

Добре

50-69

Задовільно

49 і менше

Незадовільно


^ Трансформація бальної оцінки знань студента

по курсу „Банківські операції”

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за бальною шкалою, що використовується ДонНУ

Оцінка за національною шкалою

A

90-100

Відмінно

B

80-89

Добре

C

70-79

Добре

D

60-69

Задовільно

E

50-59

Задовільно

FX

30-49

Незадовільно (з можливістю повторної здачі)

F

0-29

Незадовільно (з обов'язковим повторним вивченням дисципліни)

Схожі:

Дисципліна «Банківські Операції» Довідник з дисципліни спеціальність: 0104 «фінанси» 7 семестр викладачі: доцент кафедри «Фінанси І банківська справа» iconДисципліна „Управління фінансовими ризиками” Довідник з дисципліни спеціальність: 0104 „Фінанси”, 0105 „Банківська справа” 7 семестр викладачі: доцент кафедри «Фінанси І банківська справа»
Метою викладання дисципліни «Управління фінансовими ризиками» є одержання студентами знань теорії, методології й методики інвестування...
Дисципліна «Банківські Операції» Довідник з дисципліни спеціальність: 0104 «фінанси» 7 семестр викладачі: доцент кафедри «Фінанси І банківська справа» iconДисципліна „бюджетна система” Довідник з дисципліни спеціальність: 0104 „фінанси” 7 семестр викладачі: доцент, кафедри «Фінанси І банківська справа»
Метою викладання дисципліни «Бюджетна система» є одержання студентами знань теорії, методології й методики функціонування бюджетної...
Дисципліна «Банківські Операції» Довідник з дисципліни спеціальність: 0104 «фінанси» 7 семестр викладачі: доцент кафедри «Фінанси І банківська справа» iconДисципліна „аналіз банківської діяльності” Довідник з дисципліни спеціальність: 0105 „Банківська справа” 8семестр викладачі: доцент кафедри «Фінанси І банківська справа»
...
Дисципліна «Банківські Операції» Довідник з дисципліни спеціальність: 0104 «фінанси» 7 семестр викладачі: доцент кафедри «Фінанси І банківська справа» icon«центральний банк І грошово-кредитна політика» Довідник з дисципліни спеціальність: 0105 «банківська справа» 7 семестр викладачі: доцент кафедри «Фінанси І банківська справа»
Вивчення курсу „Центральні банки І грошово-кредитна політика спрямовано на розв'язання наступних завдань
Дисципліна «Банківські Операції» Довідник з дисципліни спеціальність: 0104 «фінанси» 7 семестр викладачі: доцент кафедри «Фінанси І банківська справа» iconДисципліна „політологія” Довідник з дисципліни специальность: «Банківська справа», «Облік та аудіт», «Фінанси»
Звідси – гостра неохідність створення сучасної системи політичної освіти І просвітництва громадян. Перш за все політичні знання й...
Дисципліна «Банківські Операції» Довідник з дисципліни спеціальність: 0104 «фінанси» 7 семестр викладачі: доцент кафедри «Фінанси І банківська справа» iconДисципліна „фінансовий облік-1” Довідник з дисципліни спеціальність: 0106 „облік І аудит” 5 семестр викладачі: доцент кафедри «Облік І аудит»
Основним завданням вивчення дисципліни «Фінансовий облік-1» є реалізація вимог, пропонованих до підготовки фахівців з бухгалтерського...
Дисципліна «Банківські Операції» Довідник з дисципліни спеціальність: 0104 «фінанси» 7 семестр викладачі: доцент кафедри «Фінанси І банківська справа» iconДисципліна „фінансовий облік-2” Довідник з дисципліни спеціальність: 0106 „облік І аудит” 6 семестр викладачі: доцент кафедри «Облік І аудит»
Основним завданням вивчення дисципліни «Фінансовий облік-2» є реалізація вимог, пропонованих до підготовки фахівців з бухгалтерського...
Дисципліна «Банківські Операції» Довідник з дисципліни спеціальність: 0104 «фінанси» 7 семестр викладачі: доцент кафедри «Фінанси І банківська справа» iconБанківські операції”
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Банківські операції” для студентів денної форми навчання зі спеціальності...
Дисципліна «Банківські Операції» Довідник з дисципліни спеціальність: 0104 «фінанси» 7 семестр викладачі: доцент кафедри «Фінанси І банківська справа» iconБанківські операції”
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Банківські операції” для студентів заочної форми навчання...
Дисципліна «Банківські Операції» Довідник з дисципліни спеціальність: 0104 «фінанси» 7 семестр викладачі: доцент кафедри «Фінанси І банківська справа» iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб
«Фінанси і кредит», спеціалізація «Банківська справа». Необхідний обсяг знань вступника, що має освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи