Довідник з дисципліни 9 семестр Викладач: Алєксєєв Вячеслав Миколайович icon

Довідник з дисципліни 9 семестр Викладач: Алєксєєв Вячеслав Миколайович
Скачати 148.46 Kb.
НазваДовідник з дисципліни 9 семестр Викладач: Алєксєєв Вячеслав Миколайович
Дата13.09.2012
Розмір148.46 Kb.
ТипДокументи

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ОБЛІКОВО-ФІНАНСОВИЙ ФАКУЛЬТЕТ


Спеціальності: 0104 - «Фінанси»,
0105 – «Банківська справа»«ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ»


Довідник з дисципліни

9 семестр

Викладач: Алєксєєв Вячеслав Миколайович 1. ВСТУП.

1.1. Опис.

Сучасні процеси глобалізації розгортаються в умовах інноваційної економіки. Основними факторами виробництва стають інформація і новітні технології, підвищується значення інтелектуальної власності як товару і капіталу. Місце країни у глобальній економіці залежить від ефективної інституційної системи охорони інтелектуальної власності. На сьогодні ставиться задача економічного розвитку України у відповідності з інноваційною моделлю, в основі якої лежить результат творчої діяльності громадян, тобто об’єкт інтелектуальної власності. В той же час освіта в питаннях правового захисту, практичного використання і захисту об’єктів інтелектуальної власності значно відстає від сьогоднішніх потреб і вимагає надання студентам вищих учбових закладів, як майбутнім їх новаторам, комплексу відповідних знань і умінь.

Курс присвячений розгляду методологічних основ сучасної системи інтелектуальної власності, вивченню специфіки і особливостей реалізації прав інтелектуальної власності, оцінці вартості прав на об’єкти інтелектуальної власності, аналізу системи захисту прав інтелектуальної власності.

В рамках курсу також розглянуто основи роботи з програмою підготовки презентацій PowerPoint.

Ціль курсу:

 1. забезпечення інтелектуального і соціального розвитку особистості шляхом навчання основам правових і економічних аспектів інтелектуальної власності;

 2. освоєння навиків роботи з програмою PowerPoint для дальшого використання її при захисті курсових та дипломних робіт.

Задачі курсу:

 • вивчення основних понять системи правової охорони інтелектуальної власності;

 • розгляд складових міжнародної системи охорони інтелектуальної власності, а також системи інтелектуальної власності в Україні;

 • аналіз об’єктів і суб’єктів права інтелектуальної власності;

 • вивчення алгоритмів правової охорони об’єктів авторського права, промислової власності, нетрадиційних об’єктів інтелектуальної власності;

 • аналіз процедури захисту прав інтелектуальної власності в випадку їх порушення.

 • вивчення і практичне використання основних можливостей програми PowerPoint.

Навчальна дисципліна складається з лекцій і лабораторних занять.

Курс лекцій складається з 9 тем:

Тема 1. Інтелектуальна діяльність як складова творчого процесу та соціально-економічного розвитку суспільства.

Тема 2. Поняття права інтелектуальної власності.

Тема 3. Авторське право і суміжні права.

Тема 4. Патентне право.

Тема 5. Право інтелектуальної власності на правові засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг.

Тема 6. Система правової охорони та захисту результатів інтелектуальної власності в Україні.

Тема 7. Договори у сфері інтелектуальної власності.

Тема 8. Огляд основних можливостей програми PowerPoint.

Тема 9. Створення презентацій за допомогою програми PowerPoint.


Суть лабораторних занять полягає в придбанні студентами навичок роботи з програмою PowerPoint на початковому рівні. Кожен студент має виконати наступні лабораторні роботи:

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1: „Підготовка презентації шляхом копіювання інформації в слайд з WORD або EXCEL”.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2: „Підготовка презентації шляхом використання готових макетів”.

  1. Дисципліна – нормативна.

  2. Викладацький склад:

Лектор: ст.викладач Алєксєєв В.М.

Викладачі, які ведуть лабораторні заняття: ст.викладач Алєксєєв В.М.

  1. Методика викладання і методи навчання:

Лекції (інформаційні, аналітичні, проблемні); лабораторні заняття.


 1. ^ НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСА, ЛІТЕРАТУРА.


Тема 1. Інтелектуальна діяльність як складова творчого процесу та соціально-економічного розвитку суспільства.

Місце інтелектуальної та творчої діяльності у сучасному суспільстві. Види інтелектуальної діяльності. Гносеологічні аспекти становлення системи правової охорони результатів інтелектуальної власності.

Тема 2. Поняття права інтелектуальної власності.

Юридична природа права інтелектуальної власності та становлення права інтелектуальної власності в Україні. Джерела права інтелектуальної власності України. Поняття права інтелектуальної власності. Об’єкти права інтелектуальної власності та їх класифікація. Суб’єкти права інтелектуальної власності та їх класифікація. Зміст права інтелектуальної власності.

Тема 3. Авторське право і суміжні права.

Поняття авторського права. Об’єкти авторського права. Суб’єкти авторського права. Зміст авторського права. Суміжні права. Правова охорона суміжних прав. Міжнародна охорона суміжних прав. Захист авторського і суміжних прав.

Тема 4. Патентне право.

Патентне право: поняття, предмет, принципи, джерела. Об’єкти патентного права. Суб’єкти патентного права. Захист прав авторів і патентовласників. Правова охорона службових і секретних об’єктів патентного права.

Тема 5. Право інтелектуальної власності на правові засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг.

Право інтелектуальної власності на комерційне найменування, торговельні марки, географічне зазначення.

Тема 6. Система правової охорони та захисту результатів інтелектуальної власності в Україні.

Гносеологічні аспекти становлення та розвитку системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні. Державна система охорони та захисту інтелектуальної власності в Україні.

Тема 7. Договори у сфері інтелектуальної власності.

Загальна характеристика договорів у сфері інтелектуальної власності. Правові засади укладання окремих видів договорів у сфері інтелектуальної власності.

Тема 8. Огляд основних можливостей програми PowerPoint.

Меню. Панелі інструментів. Структура області задач. Шаблони слайдів. Розмітка слайду. Друкування презентації. Показ слайдів.

Тема 9. Створення презентацій за допомогою програми PowerPoint.

Створення текстових слайдів. Добавка графічних об’єктів, таблиць. Створення слайдів за допомогою шаблонів.


ЛІТЕРАТУРА

 1. Закон України „Про авторське право і суміжні права”.

 2. Закон України „Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів і фонограм”.

 3. Закон України „Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”.

 4. Закон України „Про видавничу справу”.

 5. Закон України „Про телебачення і радіомовлення”.

 6. Закон України „Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування”.

 7. Закон України „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”.

 8. Закон України „Про охорону прав на промислові зв’язки”.

 9. Закон України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”.

 10. Закон України „Про охорону прав на сорти рослин”.

 11. Закон України „Про науково-технічну інформацію”.

 12. Закон України „Про лікарські засоби”.

 13. Закон України „Про захист від недобросовісної конкуренції”.

 14. Закон України „Про рекламу”.

 15. Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність: Підручник. – К.:Знання, 2006. – 431 с.

 16. Інтелектуальна власність: словник-довідник / За заг. ред. О.Д. Святоцького. – У 2-х т.: Том 1. Авторське право і суміжні права / За ред. О.Д. Святоцького, В.С. Дроб’язка. – К.: Видавничий дім „Ін Юре”, 2000. – 356 с.

 17. Інтелектуальна власність: словник-довідник / За заг. ред. О.Д. Святоцького. – У 2-х т.: Том 2. Промислова власність / За ред. О.Д. Святоцького, В.С. Дроб’язка. – К.: Видавничий дім „Ін Юре”, 2000. – 272 с.

 18. Жаров В.О. Захист прав інтелектуальної власності в Україні”: Навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: ЗАТ „Інститут інтелектуальної власності”, 2002. – 188 с.

 19. Мікульонок І.О. Основи інтелектуальної власності: Навч. посіб. – К.: ІВЦ „Видавництво «Політехніка»”, Ліра-К, 2005. – 232 с.

 20. Цыбулев П.Н., Денисюк В.А. Оценка интеллектуальной собственности. – К.: УкрИНТЭИ, 2002. – 216 с.

 21. Цибульов П.М. Основи інтелектуальної власності. – К.: ЗАТ „Інститут інтелектуальної власності і права”, 2002. – 104 с.

 22. Атаманова Ю. Право інтелектуальної власності: система міжнародно-правового регулювання. – Х.: ДИВ, 2004.

 23. Охорона інтелектуальної власності: Нормативнго-правові акти / За заг. ред. О.Д. Святоцького. – К.: Концерн „Видавничий Дім «Ін Юре»”, 2004.


^ 3. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ


3.1. Карточка самостійної роботі.


Денна форма навчання:п/п

Назва теми

Види СРС

Кількість

годин

Маг.

Спец.

1

Інтелектуальна діяльність як складова творчого процесу та соціально-економічного розвитку суспільства.


Творчі та аналітичні завдання, написання рефератів.

3,56

3,71

2

Поняття права інтелектуальної власності.

Творчі та аналітичні завдання, написання рефератів.

4

4

3

Авторське право і суміжні права.

Творчі та аналітичні завдання, написання рефератів.

4

4

4

Патентне право.

Творчі та аналітичні завдання, написання рефератів.

4

4

5

Право інтелектуальної власності на правові засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг.

Творчі та аналітичні завдання, написання рефератів.

4

4

6

Система правової охорони та захисту результатів інтелектуальної власності в Україні.


Творчі та аналітичні завдання, написання рефератів.

4

4

7

Договори у сфері інтелектуальної власності.

Творчі та аналітичні завдання, написання рефератів.

4

4

8

Огляд основних можливостей програми PowerPoint.


Підготовка презентації шляхом копіювання інформації в слайд з WORD або EXCEL.


4

4

9

Створення презентацій за допомогою програми PowerPoint.

Підготовка презентації шляхом використання готових макетів.


4

4


^ Заочна форма навчання:п/п

Назва теми

Види СРС

Кількість

годин

Маг.

Спец.

1

Інтелектуальна діяльність як складова творчого процесу та соціально-економічного розвитку суспільства.


Творчі та аналітичні завдання, написання рефератів.

6

6

2

Поняття права інтелектуальної власності.

Творчі та аналітичні завдання, написання рефератів.

7

7

3

Авторське право і суміжні права.

Творчі та аналітичні завдання, написання рефератів.

7

7

4

Патентне право.

Творчі та аналітичні завдання, написання рефератів.

7

7

5

Право інтелектуальної власності на правові засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг.

Творчі та аналітичні завдання, написання рефератів.

7

7

6

Система правової охорони та захисту результатів інтелектуальної власності в Україні.


Творчі та аналітичні завдання, написання рефератів.

7

7

7

Договори у сфері інтелектуальної власності.

Творчі та аналітичні завдання, написання рефератів.

7

7


^ 3.2. Завдання для самостійної роботи студентів.


Тема 1. Інтелектуальна діяльність як складова творчого процесу та соціально-економічного розвитку суспільства.

 1. Вивчити лекційний матеріал.

 2. Зробити пошук додаткової літератури.

 3. Написати реферат на тему „Глобалізація економіки і технологічний розвиток України”.


Тема 2. Поняття права інтелектуальної власності.

 1. Вивчити лекційний матеріал.

 2. Зробити пошук додаткової літератури.

3. Скласти глосарій по темі.

Тема 3. Авторське право і суміжні права.

 1. Вивчити лекційний матеріал.

 2. Скласти глосарій по темі.

 3. Зробити огляд Закону України „Про авторське право і суміжні права”..


Тема 4. Патентне право.

 1. Вивчити лекційний матеріал.

 2. Зробити пошук додаткової літератури.

 3. Зробити огляд Закону України „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”.


Тема 5. Право інтелектуальної власності на правові засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг.

 1. Вивчити лекційний матеріал.

 2. Скласти глосарій по темі.

 3. Зробити огляд Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”.


Тема 6. Система правової охорони та захисту результатів інтелектуальної власності в Україні.

 1. Вивчити лекційний матеріал.

 2. Зробити пошук додаткової літератури.

 3. Написати реферат на тему „Порівнянний аналіз системи захисту прав інтелектуальної власності в ЄС і Україні”.


Тема 7. Договори у сфері інтелектуальної власності.

 1. Вивчити лекційний матеріал.

 2. Зробити пошук додаткової літератури.

 3. Написати реферат на тему „Поняття та загальна характеристика ліцензії у сфері інтелектуальної власності”.


Тема 8. Обзор основних можливостей програми PowerPoint.

 1. Закріплення знань по PowerPoint шляхом практичної роботи з програмою на ПК.

 2. Виконання завдань по розмітці слайду, демонстрації презентації на ПК.


Тема 9. Створення презентацій за дапомогою програми PowerPoint.

 1. Виконання завдань по створенню текстових слайдів на ПК.

 2. Виконання завдань по створенню слайдів за допомогою шаблонів на ПК.


^ 4. КРИТЕРІЙ ОЦІНКИ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ


4.1. Загальні бали по предмету.

Оцінка знань студентів по предмету здійснюється по 100-бальній шкалі:

Контрольна робота по темі 1 – 5 балів.

Контрольна робота по темі 2 – 5 балів.

Контрольна робота по темі 3 – 5 балів.

Контрольна робота по темі 4 – 5 балів.

Контрольна робота по темі 5 – 5 балів.

Контрольна робота по темі 6 – 5 балів.

Контрольна робота по темі 7 – 5 балів.

Лабораторна робота 1 – 7 балів.

Лабораторна робота 2 – 8 балів.

СРС: презентація 1 (текстові слайди) – 10 балів,

презентація 2 (слайди зі структурою) – 10 балів,

презентація 3 (слайди з графіками) – 10 балів,

презентація 4 (слайди з рисунками) – 10 балів,

реферат – 5 балів,

глосарій – 5 балів.


^ 4.2. Трансформація бальної оцінки знань студента.


Оцінка якості виконання завдань модульного контролю здійснюється в відповідності з критеріями, приведеними в табл. 6.2.

Таблица 6.2

Оцінка по шкалі ECTS

Оцінка по бальній шкалі, яка використовується ДонНУ


Оцінка за національною шкалою

A

90-100

Зараховано

B

80-89

Зараховано

C

70-79

Зараховано

D

60-69

Зараховано

E

50-59

Зараховано

FX

30-49

Не зараховано (з можливістю повторної здачі)

F

0-29

Не зараховано (з обов’язковим повторним вивченням дисципліни)


^ 5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ.Тема 1. Інтелектуальна діяльність як складова творчого процесу та соціально-економічного розвитку суспільства.

 1. Вивчити лекційний матеріал.

 2. Зробити пошук додаткової літератури.

 3. Написати реферат на тему „Глобалізація економіки і технологічний розвиток України”.


Тема 2. Поняття права інтелектуальної власності.

 1. Вивчити лекційний матеріал.

2.Зробити пошук додаткової літератури.

3. Скласти глосарій по темі.

Тема 3. Авторське право і суміжні права.

 1. Вивчити лекційний матеріал.

 2. Скласти глосарій по темі.

 3. Зробити огляд Закону України „Про авторське право і суміжні права”..


Тема 4. Патентне право.

 1. Вивчити лекційний матеріал.

 2. Зробити пошук додаткової літератури.

 3. Зробити огляд Закону України „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”.


Тема 5. Право інтелектуальної власності на правові засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг.

 1. Вивчити лекційний матеріал.

 2. Скласти глосарій по темі.

 3. Зробити огляд Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”.


Тема 6. Система правової охорони та захисту результатів інтелектуальної власності в Україні.

 1. Вивчити лекційний матеріал.

 2. Зробити пошук додаткової літератури.

 3. Написати реферат на тему „Порівнянний аналіз системи захисту прав інтелектуальної власності в ЄС і Україні”.


Тема 7. Договори у сфері інтелектуальної власності.

 1. Вивчити лекційний матеріал.

 2. Скласти глосарій по темі.

 3. Написати реферат на тему „Поняття та загальна характеристика ліцензії у сфері інтелектуальної власності”.

Схожі:

Довідник з дисципліни 9 семестр Викладач: Алєксєєв Вячеслав Миколайович iconТип модуля: обов’язковий Семестр: VІ обсяг модуля
Лектор: старший викладач Кравець Світлана Федорівна, викладач Магдач Зоряна Тарасівна, викладач Гаврилюк Маріанна Василівна, викладач...
Довідник з дисципліни 9 семестр Викладач: Алєксєєв Вячеслав Миколайович iconТип модуля: обов’язковий Семестр: V обсяг модуля
Лектор: старший викладач Кравець Світлана Федорівна, викладач Магдач Зоряна Тарасівна, викладач Гаврилюк Маріанна Василівна, викладач...
Довідник з дисципліни 9 семестр Викладач: Алєксєєв Вячеслав Миколайович iconТип модуля: обов’язковий Семестр: І обсяг модуля
Бурбан Іванна Ігорівна викладач Стельмах Леся Богданівна викладач Вдовін Вікторія Вікторівна, старший викладач Драпалюк Галина Степанівна,...
Довідник з дисципліни 9 семестр Викладач: Алєксєєв Вячеслав Миколайович iconТип модуля: обов’язковий Семестр: ІІІ обсяг модуля
Вдовін Вікторія Вікторівна, викладач Корицька Галина Іванівна, викладач Цимбрило Світлана Михайлівна, викладач Сидорчук Олена Валеріївна,...
Довідник з дисципліни 9 семестр Викладач: Алєксєєв Вячеслав Миколайович iconТип модуля: обов’язковий Семестр: ІІ обсяг модуля
Лектор: к філол н., доцент Гнідець Уляна Святославівна, викладач Волошин Марія Михайлівна, викладач Люля Оксана Михайлівна, викладач...
Довідник з дисципліни 9 семестр Викладач: Алєксєєв Вячеслав Миколайович iconОсика Ігор Миколайович
Осика Ігор Миколайович, викладач кафедри криміналістики Національного університету внутрішніх справ
Довідник з дисципліни 9 семестр Викладач: Алєксєєв Вячеслав Миколайович iconТип модуля: обов’язковий Семестр: ІІІ обсяг модуля
Лектор: к філол н., доцент Гнідець Уляна Святославівна, викладач Волошин Марія Михайлівна, викладач Люля Оксана Михайлівна, викладач...
Довідник з дисципліни 9 семестр Викладач: Алєксєєв Вячеслав Миколайович iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Алєксєєв І. В. Побудова системи раннього попередження та реагування на кризові ситуації в об'єднаннях промислового І фінансового...
Довідник з дисципліни 9 семестр Викладач: Алєксєєв Вячеслав Миколайович iconІмені вадима гетьмана кужель вячеслав миколайович
Роботу виконано на кафедрі економіки підприємств Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Міністерства...
Довідник з дисципліни 9 семестр Викладач: Алєксєєв Вячеслав Миколайович iconПротокол №3 засідання кафедри фізичної реабілітації І валеології від листопада 2009 року Присутні
Голова рму, аспірант Дроздов Д. В., доц. Драгнєв Ю. В., доц. Кудряшов Є. В., викладач Павлова Н. А., викладач Карпов С. М., аспірант...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи