Стратегічне управління icon

Стратегічне управління
Скачати 176.09 Kb.
НазваСтратегічне управління
Дата13.09.2012
Розмір176.09 Kb.
ТипДокументи

Анотація дисципліни


Стратегічне управління


Викладач: к.е.н., доц. Шакура Ольга Олександрівна


1.Вступ

Стратегічне управління є концепцією інтегрального підходу до діяльності підприємства, що дозволяє:

 • порівнювати цілі розвитку підприємства, які відображають орієнтацію його в адаптації до зовнішнього середовища (які знаходять вираз у діях щодо уникнення (пом’якшення) загроз і розвитку можливостей), з потенціалом, який є в наявності і якого можна досягти;

 • проводити процес формулювання стратегії відповідно до внутрішніх та зовнішніх можливостей розвитку підприємства в досягненні цілей;

 • організовувати і стимулювати діяльність підприємства щодо досягнення цілей на основі забезпечення виконання розроблених стратегій.


^ 2. Мета, завдання і результати навчання

Головна мета курсу “ стратегічне управління ” – це засвоєння студентами сутності й особливостей стратегічного управління на підприємстві; закладення основи знань теоретико-методологічних аспектів та навичок практичного застосування прийомів і методів формулювання стратегій, розробки стратегічних планів, проектів і програм, створення системи стратегічного управління та забезпечення її ефективного функціонування у динамічному ринковому середовищі; ознайомлення з вітчизняним та зарубіжним досвідом застосування стратегічного управління.


^ В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • місце та роль стратегічного управління; причини виникнення і переваги стратегічного управління;

 • сфери використання стратегічного управління;

 • відмінності концепцій стратегічного управління;

 • основні методологічні підходи, які використовуються у стратегічному менеджменті.


Студенти повинні володіти:

 • навичками побудови місії, цілей, стратегій та "стратегічного набору";

 • основами формування стратегічних планів різного рівня на підприємстві;

 • навичками побудови ефективно діючого організаційного, фінансового, соціально-психологічного та інформаційно-аналітичного забезпечення стратегічного управління.


3.Методи викладання та навчання

Лекційні заняття


4. Стислий зміст курсу


^ ТЕМА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРЕДУМОВ ЗАСТОСУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Зміна завдань управління підприємством. Самостійне визначення цілей і завдань підприємствами як реакція на зміни. Різноманітність підприємств. Розвиток підприємств, перехід від «закритого» до «відкритого» типу організації як реакція на зміни в зовнішньому середовищі. Підприємство як соціально-економічна система.


^ ТЕМА 2. СЕРЕДОВИЩЕ ГОСПОДАРСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Основні підходи до розуміння середовища господарської організації. Розвиток структурних і динамічних концепцій середовища функціонування організації. Сутність та основні характеристики середовища організації (зовнішнє, проміжне і внутрішнє).

Характеристика середовища господарських підприємств України, необхідність формування систем стратегічного моніторингу. Політичний, економічний, науково-технічний, екологічний та соціальний стан України.


^ ТЕМА 3. ВИЗНАЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Сутність категорії «конкурентоспроможність». Конкуренція та ринкова структура. Конкурентоспроможність продукту. Конкурентоспроможність підприємства. Конкурентний статус підприємства. Методи визначення, фактори та показники, які визначають конкурентоспроможність підприємства.


^ ТЕМА 4. МЕТОДИ АНАЛІЗУ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ СЕРЕДОВИЩА ОРГАНІЗАЦІЇ

Складання стратегічного балансу та сутність SWOT-аналізу. Прогнозування в системі стратегічного управління. Зв’язок прогнозів з цілями та стратегіями підприємства. Основні методи прогнозування, що використовуються в стратегічному плануванні (методи екстраполяції, експертні методи, методи моделювання). Характеристика методів моделювання.


^ ТЕМА 5. СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК РЕАЛІЗАЦІЯ ЦІЛЬОВОГО ПІДХОДУ

Цільовий підхід в управлінні. Завдання та умови розвитку цільового підходу на сучасному етапі. Стратегічне управління. Основні принципи та форми стратегічного управління. Об’єкти впливу стратегічного управління. Необхідність застосування стратегічного управління у динамічному, невизначеному середовищі.


^ ТЕМА 6. МЕТА В УПРАВЛІННІ

Роль, значення, сутність та місце мети у стратегічному управлінні. Сутність і зміст категорії «мета в управлінні». Місія, генеральна мета підприємства. Стратегічні цілі, їх кількісна і якісна характеристика. Поняття «дерева цілей» і методи його побудови. «Дерево цілей» та політика досягнення цілей. Технологічні засади побудови «дерева цілей». Застосування «дерева цілей» підприємства на різних етапах стратегічного управління.


^ ТЕМА 7. СУТНІСТЬ СТРАТЕГІЇ ТА «СТРАТЕГІЧНИЙ НАБІР»

Сутність стратегії. «Стратегічний набір». Загальні та загальноконкурентні стратегії. Продуктово-товарні стратегії. Ринкові характеристики продуктово-товарних стратегій. Виробничі характеристики продуктово-товарних стратегій. Ресурсні стратегії. Ресурсний потенціал підприємства як структура та взаємозв’язок ресурсів підприємства. Функціональні стратегії. Комплексні стратегії.


^ ТЕМА 8. СУТНІСТЬ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ

Мета та принципи стратегічного планування. Бар’єри стратегічного планування. Моделі стратегічного планування. Характеристика моделей стратегічного планування: на основі «стратегічної прогалини»; орієнтованої на створення та підтримку конкурентоспроможності підприємства; що базується на урахуванні ринкових переваг; орієнтованої на створення позитивного іміджу; що враховує розміри підприємств. Критичний аналіз підходів.


^ ТЕМА 9. СТРАТЕГІЧНІ ПЛАНИ, ПРОЕКТИ ТА ПРОГРАМИ

Зміст і структура стратегічного плану. Необхідність існування планових документів різного типу. Характерні риси стратегічного плану. Стратегічний план як інструмент реалізації стратегій різного типу. Стратегічні програми. Стратегічна програма як інструмент реалізації стратегії. Стратегічні проекти.


^ ТЕМА 10. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ І ВНЕСЕННЯ ЗМІН В ОРГАНІЗАЦІЙНІ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ (ОСУ)

Стратегія і структура: характеристика взаємозв’язку. Визначення організаційної структури управління. Характеристика ОСУ стратегічного типу. Формування ОСУ стратегічного типу. Характеристика організаційних структур залежно від етапів «життєвого циклу» підприємства. Характеристика ОСУ залежно від специфіки оточення.


^ ТЕМА 11. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Роль фінансово-економічного забезпечення (ФЕЗ) у стратегічному управлінні. Економічні інтереси та економічні відносини в діяльності комерційних організацій. Цілі та особливості ФЕЗ як підсистеми реалізації забезпечуючої ресурсної та функціональної стратегії «Фінанси». Комплексна економічна стратегія та її втілення в підсистемі ФЕЗ певного типу. ФЕЗ як спосіб подолання протиріч між продуктово-товарними, ресурсними та функціональними стратегіями. Поточне та стратегічне бюджетування. Планування в системі ФЕЗ стратегічного управління: специфічні особливості та зв’язок із системою стратегічних планів, проектів і програм організації.


^ ТЕМА 12. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Сутність стратегічної інформації. Види інформаційних потреб, їх виявлення та задоволення в системі стратегічного управління. Поняття стратегічної інформації. Інформаційна система стратегічного управління.


5. Завдання для самостійної роботи студентів і графік здачі форм контролю СРС


^ МОДУЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ


п/п

Короткий зміст модулю

Лекції

СРС

Форми контролю

денна

заочна

денна

заочна

1.

Характеристика передумов застосування стратегічного управління на підприємствах

2

8

1

8

УО, КР, ТЗ

2.

Середовище господарської організації

4

10

2

8

УО, КР, ТЗ

3.

Визначення конкурентоспроможності підприємства

2

8

1

10
4.

Методи аналізу та прогнозування розвитку середовища організації

4

10

1

10

УО, КР, ТЗ, ЗЛР

5.

Стратегічне управління як реалізація цільового підходу

2

6

1

8

УО, ТЗ, ЗЛР

6.

Мета в управлінні

2

8

1

10

УО, ТЗ, ЗЛР

7.

Сутність стратегії та «стратегічний набір»

4

6

1

8

УО, ТЗ, ЗЛР

8.

Сутність стратегічного планування

4

10

2

10

УО, ТЗ, ЗЛР

9.

Стратегічні плани, проекти та програми

2

6

1

10

УО, ТЗ, ЗЛР

10.

Організаційне забезпечення стратегічного управління і внесення змін в організаційні структури управління (ОСУ)

2

8

1

10

УО, ТЗ, ЗЛР
11.

Фінансово-економічний механізм забезпечення стратегічного управління

4

10

1

10

УО, ТЗ, ЗЛР
12.

Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегічного управління

4

10

1

10

УО, ТЗ, ЗЛР^ Всього по курсу

36

90

14

112


^ 6. Перелік використаних джерел

 1. Ансофф И. Стратегическое управление: Сокр. пер. с англ./ Науч. ред. и авт. предисл. Л.И. Свенко. – М.: Экономика 2004. – 519 с.

 2. Василенко В.О. Ткаченко Т.І. Стратегічне управління підприємством. Навчальний посібник. – Вид. 2-ге виправл. і доп. за ред. Василенка В.О. – К.: Центр навчальної літератури 2004. – 400 с.

 3. Герасимчук В.Г. Стратегічне управління підприємством. Графічне моделювання: Навч. посібник. – К.: КНЕУ 2005. – 360 с.

 4. Градов А.П. Кузин Б.И. Стратегия и тактика антикризисного управления фирмой. – Киев: Вища школа 2006. – 235 с.

 5. Грибик І. Роль стратегічного менеджменту в підвищенні ефективності функціонування підприємств в ринковій економіці// Вісник державного інституту Львівська політехніка. – 2008 – №336 – С. 84-89

 6. Економіка підприємства: Підручник/ За заг. ред. С.Ф.Покропивного. – К.: КНЕУ 2001.- 528 с.

 7. Завадський Й.С. Менеджмент – К.: Українсько-фінансовий інститут менеджменту і бізнесу 2005. – 543 с.

 8. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу : Навч. посіб. – Київ: Знання-Прес 2003. – 207 с.

 9. Ігнатьова І. Д. Методологічні підходи щодо формування концептуальної моделі стратегічного управління промисловим підприємством// Економіка та держава. – 2006 – №2 – с. 44-48

 10. Калина А.В. Осокіна В.В. Економічна теорія і практика господарювання: Навч. посібник. – 2-ге вид. – К.: МАУП 2008. – 215 с.

 11. Карлоф Б. Деловая стратегия. Пер. с англ. – М.: Экономика 2005. – 350 с.

 12. Кіндрацька Г.І Стратегічний менеджмент: Навч. посіб. – К.: Знання 2006. – 366 с.

 13. Клейнер Г. Б. и др. Предприятие в нестабильной экономической среде: риски стратегии безопасность. – М.: Экономика 2006. - 288 с.

 14. Кокурина О. Стратегический менеджмент в современных условиях// Персонал. – 2006. – №8 – с. 77-83

 15. Колпаков В. Концептуальные основы стратегического управления. Стратегическое управление// Персонал. – 2005 – №2 – С. 38-44

 16. Конторщикова О. Аналіз фінансового стану як передумова ефективного управління підприємством // Економіка. Фінанси. Право. – 2003. - №6. – С. 3-5

 17. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. – К.: Знання КОО 2005.

 18. Котляр М.Л. Оцінка фінансової стійкості підприємства на базі аналітичних коефіцієнтів // Фінанси України. – 2006. - №1. – С. 113–117

 19. Макаренко М. В. Махалина М. В. Производственный менеджмент. - М.: Приор 2007. – 383 с.

 20. Маркова В.Д. Кузнєцова С.А. Стратегічний менеджмент – М. 2006 – 288 с.

 21. Менеджмент организаций: Уч. пособие./ Под ред. 3. П. Румянцевой Н. А. Саламатина. – М.: ИНФРА-М 2006. - 428 с.

 22. Менеджмент організацій: Підручник/ За заг. ред. Л.І. Федулової. – К.: Либідь 2003. – 448 с.

 23. Мескон М. Альберт М. Хедоури Ф. Основы менеджмента. - М.: Дело. – 2004. – 702 с.

 24. Мізюк Б. М Стратегічне управління: Підручник. – 2-ге вид. переробл. і доповн. – Львів: Магнолія плюс 2006. – 392 с.

 25. Мних Є.В. Економічний аналіз – К.: Центр навчальної літератури 2003. – 412 с.

 26. Мочерний С.В. Економічна теорія: Посібник. – К.: Видавничий центр «Академія» 2003. – 656 с.

 27. Пан Л.В. Стратегія управління персоналом як ключовий фактор забезпечення конкурентної переваги організації// Стратегія економічного розвитку України. – 2005 – №1 – с. 442-446

 28. Печериця Ю. В. Обмеження впливу невизначеності на стратегічні рішення// Формування ринкових відносин в Україні. – 2007 – №1 – с. 7-10

 29. Портер Майкл Е. Стратегія конкуренції: методика аналізу галузей і діяльності конкурентів: Пер. с англ. – К.: Основи 2003. – 392 с.

 30. Томилов В.В. Крупанин А.А. Экономико-организационные основы предпринимательства / Под общ. ред. акад. Г.Л. Багиева. - СПб.: Изд-во СПбУЭФ 2005. – 290 с.

 31. Томпсон А.А. Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии: Учебник для вузов/ пер. с англ. под ред. Л.Г. Зайцева М.И.Соколовой. – М.: Банки и биржи ЮНИТИ 2005. – 576 с.
  57. Шершньова З.Є. Оборська С.В. Стратегічне управління: Навч. Посібник. – К.: КНЕУ 2003. – 384 с.

 32. Экономическая стратегия фирмы: Учеб. пособие. - СПб.: Специальная литература 2003. – 420 с.


7. Додаткові матеріали по модулю


^ ПЕРЕЛІК ТИПОВИХ ПИТАНЬ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ

 1. Концепція побудови підприємств у ринковій економіці: перехід від «закритого» до «відкритого» типу організацій як реакція на зміни в зовнішньому середовищі.

 2. Об’єктивно-суб’єктивні фактори, що впливають на зміст системи: «мета—політика—стратегія—результат».

 3. Зміна цілей та задач управління підприємством на сучасному етапі розвитку економіки України: обмеження при встановленні цілей і стратегій на українських підприємствах.

 4. Поняття та способи досягнення «стратегічного рівня» підприємства.

 5. Еволюція розуміння та методів передбачення майбутнього у діяльності підприємств, що функціонують у ринковому середовищі.

 6. Основні підходи до розуміння середовища господарської організації (концепції Дж. Гелбрейта, Л. Буржуа, У. Ділла, А. Томпсона, Й. Хентце тощо); критичний аналіз.

 7. Розвиток структурних та динамічних концепцій середовища функціонування організації.

 8. Контрольовані та неконтрольовані фактори, що формують середовище функціонування організації, їх класифікація та характеристика: потреба моніторингу функціонування організації.

 9. Необхідність аналізу зовнішнього середовища як умова ефективного функціонування підприємства.

 10. Характеристика моделей зовнішнього середовища функціонування підприємства: «пізнавальних сил», «сфери діяльності організації», «ієрархічності середовища», «екологічна модель»; їх критичний аналіз та оцінка.

 11. Критичний аналіз моделі «галузевої конкуренції» М. Портера: методи та фактори, що використовуються для оцінки елементів проміжного середовища.

 12. Поняття «потенціалу підприємства»: характеристика ресурсного, цільового і структурного підходів щодо його оцінки.

 13. Характеристика особливостей середовища функціонування організацій в Україні: загрози і можливості, які існують для українських і зарубіжних підприємств.

 14. Поняття, параметри та показники конкурентоспроможності продукту.

 15. Методи оцінки конкурентоспроможності продукту.

 16. Конкурентний статус підприємства. Методи визначення, фактори та показники, які визначають конкурентоспроможність підприємства.

 17. Характеристика методів аналізу конкурентів (матриця конкурентного профіля, анкета для аналізу конкуренції у галузі та конкурентів тощо).

 18. Визначення «стратегічної групи конкурентів», загальні характеристики.

 19. Застосування «карти стратегічних груп» в аналізі середовища організації.

 20. Сутність, основні елементи та етапи застосування SWOT-аналізу.

 21. Функції прогнозування в системі стратегічного управління. Зв’язок прогнозів з цілями та стратегіями підприємства.

 22. Основні методи прогнозування, що використовуються в стратегічному плануванні (методи екстраполяції, експертні методи, методи моделювання).

 23. Розробка сценаріїв розвитку подій (основні етапи). Методи розробки сценаріїв (метод посилань, метод системи діаграм, метод критичних полів (the critical site method), метод «заголовків газет», метод «логіки можливого розвитку», матриця перехресного впливу подій).

 24. Роль, значення, сутність і місце мети у стратегічному управлінні.

 25. Місія як генеральна мета підприємства.

 26. Сутність і визначення цілей управління, основні вимоги до цілей.

 27. Критерії класифікації та класифікаційні групи цілей.

 28. «Дерево цілей» підприємства: поняття та методи його побудови.

 29. Сутність стратегії. Фактори, що найбільш суттєво впливають на зміст стратегії.

 30. «Стратегічний набір» як система стратегій, визначення «стратегічного набору» підприємства, вимоги до «стратегічного набору».

 31. Загальна характеристика складових «стратегічного набору».

 32. Основні види загальних стратегій організації.

 33. Загальноконкурентні стратегії. Підхід М. Портера до визначення загальноконкурентних стратегій.

 34. Продуктово-товарні стратегії. Методи обґрунтування, аналіз та планування «портфеля підприємства».

 35. Ресурсні стратегії. Критичний аналіз методів обґрунтування.

 36. Функціональні стратегії. Сутність, методи обґрунтування та формування загальної стратегії «управління організацією».

 37. Комплексні стратегії підприємства: специфіка «стратегічного набору» комплексних стратегій.

 38. Фундаментальні елементи та етапи стратегічного планування.

 39. Принципи та переваги стратегічного планування на підприємстві.

 40. Система стратегічного планування на підприємстві: бар’єри та методи їх подолання.

 41. Система стратегічних планів, проектів та програм і вимоги до них.

 42. Загальні та відмінні характеристики стратегічних планів і програм (проектів) підприємства.

 43. Бізнес-план як стратегічний план розвитку підприємства.

 44. Сутність стратегічного управління. Необхідність переходу підприємств до стратегічного управління як реакція на зміни зовнішнього середовища.

 45. Взаємозв’язок стратегічного й оперативного управління, управлінської стратегічної інфраструктури й організаційної культури.

 46. Елементи стратегічного управління, які застосовуються на підприємствах України.

 47. Архетипи організаційних структур управління (лінійно-функціональні, дивізіональні, матричні, множинні).

 48. Особливості реакції ОСУ різних типів на зміни у середовищі функціонування організації.

 49. Взаємозв’язок «стратегія—структура»: підходи Г. Саймона і Г. Мінцберга.

 50. Порівняльна характеристика «традиційних» та стратегічних ОСУ.

 51. Місце, роль штаб-квартири і СГЦ в організаційних структурах стратегічного управління.

 52. Типи і відмінності реакції організаційних структур управління на зміни в зовнішньому середовищі (виробнича, конкурентна, інноваційна, підприємницька, адміністративна).

 53. Використання моделі «7S» МсКіnсеy для аналізу та проектування стратегічних ОСУ.

 54. Огляд теорій організаційного проектування (класична, «людських відносин», «прийняття рішень», «теорії ймовірності» та ін). Методи формування базових організаційних структур (аналогій, нормативний, структурування цілей і задач, на базі аналізу інформаційних систем, моделювання).

 55. Основні етапи формування ОСУ стратегічного типу. Ознаки неадекватної вимогам стратегічного управління ОСУ.

 56. Формування стратегічних господарських центрів (СГЦ) як реакція на зміни внутрішнього організаційного середовища.

 57. Формування координаційних центрів між СГЦ (структура і порядок їх формування).

 58. Основні характеристики фінансово-економічного забезпечення (ФЕЗ) стратегічного управління.

 59. Варіанти структури системи ФЕЗ стратегічного управління.

 60. Роль «центрів відповідальності» у ФЕЗ стратегічного управління.

 61. Залежність ФЕЗ від змісту функціональних і ресурсних стратегій «фінанси».

 62. Економічна стратегія організацій як основа побудови ФЕЗ стратегічного управління.

Схожі:

Стратегічне управління iconКонспект лекцій з курсу "Стратегічне управління"
Стратегічне управління І стратегічне планування: нова парадигма І механізм взаємозв'язку
Стратегічне управління iconПрограма З курсу Стратегічне управління
Стратегічне управління як концепція управління підприємством дозволяє розглянути організацію як єдине ціле, пояснити із загальносистемних...
Стратегічне управління iconТематичний план з дисципліни “стратегічне управління” Автор Діброва А. Д. Мета І завдання дисципліни
Стратегічне управління як концепція управління підприємством дозволяє розглянути організацію як єдине ціле, пояснити із загальносистемних...
Стратегічне управління iconМета І завдання з курсу “Стратегічне управління”
Нині стратегічне управління одна із наукових дисциплін управлінського циклу, що входить в програму підготовки бакалаврів, спеціалістів...
Стратегічне управління iconМета І завдання з курсу “Стратегічне управління”
Нині стратегічне управління одна із наукових дисциплін управлінського циклу, що входить в програму підготовки бакалаврів, спеціалістів...
Стратегічне управління iconУчебное пособие для вузов. М.: Аспект-Пресс, 2002. 415с
Стратегічне управління І стратегічне планування: нова парадигма І механізм взаємозв'язку
Стратегічне управління iconКонспект лекцій з дисципліни " Стратегічне управління" для студентів спеціальності
Затверджено на засіданні кафедри як конспект лекцій з дисципліни „Стратегічне управління”
Стратегічне управління iconМетодичні вказівки до виконання курсових робіт (проектів) з дисципліни "Стратегічне управління для студентів спеціальності: 050201-"Менеджмент організацій"
Стратегічне управління для студентів спеціальності: 050201-“Менеджмент організацій”
Стратегічне управління iconМетодичні вказівки до виконання курсових робіт (проектів) з дисципліни "Стратегічне управління для студентів спеціальності: 050201-"Менеджмент організацій"
Стратегічне управління для студентів спеціальності: 050201-“Менеджмент організацій”
Стратегічне управління iconМетодичні вказівки до виконання курсових робіт (проектів) з дисципліни "Стратегічне управління для студентів спеціальності: 050201-"Менеджмент організацій"
Стратегічне управління для студентів спеціальності: 050201-“Менеджмент організацій”
Стратегічне управління iconМетодичні вказівки щодо виконання розрахункової роботи з дисципліни „Стратегічне управління підприємством, для студентів напряму підготовки (спеціальності) 050107, 050107 «Економіка підприємства» заочної форми навчання
Щодо виконання розрахункової роботи з дисципліни „Стратегічне управління підприємством ”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи