Анотація Дисципліни „ринок фінансових послуг” 1й семестр, магістратура викладач: к е. н., доцент Кужелєв М. О icon

Анотація Дисципліни „ринок фінансових послуг” 1й семестр, магістратура викладач: к е. н., доцент Кужелєв М. О
Скачати 85.27 Kb.
НазваАнотація Дисципліни „ринок фінансових послуг” 1й семестр, магістратура викладач: к е. н., доцент Кужелєв М. О
Дата13.09.2012
Розмір85.27 Kb.
ТипДокументи

Анотація

Дисципліни „РИНОК ФінансовиХ ПОСЛУГ

1й семестр, магістратура

викладач: к.е.н., доцент Кужелєв М.О.


1. Становлення і розвиток ринкової економіки об’єктивно обумовлює необхідність формування ринку фінансових послуг, який, виступаючи сферою накопичення і перерозподілу фінансових ресурсів, великою мірою визначає ефективність функціонування сфери матеріального виробництва та всієї економіки країни. Реалізація цього призначення ринку фінансових послуг значною мірою залежить від компетенції, досвіду та освіти фахівців, які приймають певні управлінські рішення та забезпечують механізм перерозподілу фінансових ресурсів між галузями і сферами виробництва, окремими регіонами та економічним суб’єктами ринку для безперервності відтворювального процесу та його розширення.

«Ринок фінансових послуг» як навчальна дисципліна тісно пов'язана з іншими навчальними курсами: фінансовим ринком, економічною теорією, статистикою, фінансами.

2. Мета вивчення дисципліни – ознайомлення студентів з теоретичними основами функціонування ринку фінансових послуг, економічною суттю і функціями фінансових інструментів, місцем і роллю ринку фінансових послуг у фінансовій системі держави, сферою його застосування в процесі суспільного виробництва.

Вивчення курсу «Ринок фінансових послуг» надає студентові змогу:

 • уяснити зміст основних категорій і понять ринку фінансових послуг, принципів, за якими здійснюються операції на ньому;

 • отримати базові знання нормативно-правового забезпечення функціонування ринку фінансових послуг в Україні;

 • оцінити характер змін та тенденцій розвитку ринку фінансових послуг;

 • застосовувати на практиці методику необхідних обчислень для здіснення посередницьких операцій, встановлення премій та розміру комісійних винагород;

 • розкрити механізм забезпечення фінансової стійкості фінансовіх посередників та їх клієнтів;

 • проаналізувати стан і ефективність функціонування ринку фінансових послуг в Україні.

3. Методика викладання і методи навчання - Лекції (інформаційні, аналітичні, проблемні).

4. Зміст курсу:

Розділ 1. Ринок фінансових послуг і його роль в економіці.

Розділ 2. Суб'єкти ринку фінансових послуг.

Розділ 3. Поняття і класифікація фінансового посередництва.

Розділ 4. Структуризація і сегментація ринку фінансових послуг.

Розділ 5. Фінансові послуги на грошовому ринку.

Розділ 6. Фінансові послуги на валютному ринку і ринку банківських металів.

Розділ 7. Фінансові послуги на ринку облігацій внутрішньої державної позики.

Розділ 8. Ринкова вартість цінних паперів.

Розділ 9. Хеджування фінансових ризиків.

Розділ 10. Інфраструктура ринку фінансових послуг.

Розділ 11. Державне регулювання ринку фінансових послуг.


5. Картка самостійної роботип/п

Назва теми

Види СРС

К-ть годин

Денне відділення

Заочне відділення

8.050104

7.050104

8.050104

7.050104

1

Ринок фінансових послуг і його роль в економіці

Глосарій, контрольні питання, теоретичні тести, написання рефератів

8

6

15

10

2

Суб'єкти ринку фінансових послуг

Завдання по нормативно-законодавчій базі, контрольні питання, теоретичні тести,

10

6

15

10

3

Поняття і класифікація фінансового посередництва

Контрольні питання, теоретичні тести, написання рефератів

10

7

16

12

4

Структуризація і сегментація ринку фінансових послуг

Контрольні питання, теоретичні тести

10

7

15

10

5

Фінансові послуги на грошовому ринку

Контрольні питання, теоретичні тести, написання рефератів

10

7

15

10

6

Фінансові послуги на валютному ринку і ринку банківських металів.

Глосарій, контрольні питання, теоретичні тести, написання рефератів

10

7

15

10

7

Фінансові послуги на ринку облігацій внутрішньої державної позики.

Глосарій, контрольні питання, теоретичні тести, написання рефератів

10

6

15

10

8

Ринкова вартість цінних паперів

Контрольні питання, теоретичні тести, написання рефератів

10

6

15

10

9

Хеджування фінансових ризиків

Контрольні питання, тести, рішення задач, написання рефератів

10

6

15

10

10

Інфраструктура ринку фінансових послуг

Завдання по нормативно-законодавчій базі, контрольні питання, написання рефератів

10

7

15

10

11

Державне регулювання ринку фінансових послуг

Завдання по нормативно-законодавчій базі, глосарій, контрольні питання, тести, написання рефератів

10

7

15

10

Всього

108

72

166

112


6. Література

 1. Про акціонерні товариства: Закон України вiд 17.09.2008р. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, N 50-51, ст.384.

 2. Про державне регулювання ринку цінних паперів: Закон України від 30.10.96р. № 448/96-ВР

 3. Про державну програму заохочення іноземних інвестицій в Укришу: Закон України від 17.12.1994. р. № 3744-ХИ.

 4. Про додаткові заходи щодо вдосконалення діяльності Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Указ Президента України від 25.09.2002 р.

 5. Про затвердження Програми розвитку інвестиційної діяльності на 2002-2010 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2001 р. № 1801

 6. Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії: Указ Президента України від 19.02.1994 р № 55/94.

 7. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.1991 року № 1560-ХП

 8. Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди): Закон України від 15.03.2001 р. № 2299-Ш

 9. Про лізинг: Закон України від 16.12.1997 р. № 723/97-ВР

 10. Про національний банк України: Закон України від 20.05.1999 p. № 679-XIV.

 11. Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні: Закон України від 10.12.97 р. № 71-/97-ВР .

 12. Про обіг векселів в Україні: Закон України від 5.04.2001 р. № 2374-ІН

 13. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12.07.2001р. № 2664-ІН.

 14. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 р. № 2121-ІИ

 15. Про впорядкування випуску та обігу деривативів: Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04.13.1999р. №70//Урядовий кур'єр.- 1999(31.07.99).- № 142.

 16. Алексеснко Л. М. Ринок фінансового капіталу: становлення, проблеми та перспективи розвитку / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка.- К., 2004.- 423 с.

 17. Бєлєнький П. Ю. Інфраструктура ринку фінансових послуг в системі соціально-економічного розвитку регіону/П. Ю. Бєлєнький, В. І. Шевченко-Марсель, О. О. Другов; Відп. ред. П. Ю. Бєлєнький.- Львів, 2004.- 121 с.

 18. Валютний и денежный рынок: Курс для начинающих / Пер. с англ.- М.: Альпина Паблишер, 2002.- 340 с.

 19. Вінник О. М. Інвестиційне право: Навч. посіб.- К.: Юридична думка, 2005.- 568 с.

 20. Герасименко Р.А. Финансовый рынок. Теория. Практика организации в Украине. - Донецк: КИТИС, 2000р - 330 с.

 21. ГрудзевичУ.Я. Регіональні особливості формування і розвитку інфраструктури ринку фінансових послуг України / Нац. банк України, Львів, банків, ін-т.- Львів, 2004.- 182 с.

 22. Есипов В. Е. Ценообразование на финансовом рынке: Учеб. пособ.- М.; X.; Минск; СПб.: Питер, 2000.- 170 с.

 23. Калашникова Т. В. Ринок фінансових послуг: Навч. посіб.- X., 2005.-220 с.

 24. Килячков А. А., Чалдаева ,Л. А. Рынок ценных бумаг и биржевое дело: Учеб. пособ. / А. А. Килячков, Л. А. Чалдаева.- 2-е изд., с изм. М.: Экономистъ, 2004.- 685 с.

 25. Колісник М. К. Ринок фінансових послуг: Навч. посіб. для студ. спец. 8.050104 та 7.050104 базового напряму 6.0501 усіх форм навчання / Львів, комерц. акад.; Уклад. М. К. Колісник, О. О. Маслак, Є. М. Романів.- Львів, 2004.- 191 с.

 26. Корнєєв В. В. Кредитні та інвестиційні потоки капіталу на фінансових ринках/ Н.-д. фін. ін-т при М-ві фінансів України.- К., 2003.- 370 с.

 27. Маслова С. О., Опалов О. А. Ринок фінансових послуг: Навч. посіб.- К.: Каравела, 2004.- 344 с.

 28. Підхомний О. М. Управління інвестиційними процесами на фінансових ринках: Навч. посіб.- К.: Кондор, 2003.- 183 с.

 29. Плис Г. В. Особенности инвестирования на зарубежных финансовых рынках: Учеб. пособ.- Луганск: Альма-матер, 2005.- 215 с.

 30. Примостпка Л. О. Фінансові деривативи: аналітичні та облікові аспекти: Монографія.- К.: КНЕУ, 2001.- 263 с.

 31. Ринок фінансових послуг: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. напряму 7.050104, 8.050104 / Уклад. І. Б. Хома, І. В. Алєксєєв, Л. С. Тревого та ін. - Львів, 2005.- 247 с.

 32. Ринок фінансових послуг: Навч.-метод, посіб. / Львів, комерц. акад.; Уклад. С. В. Черкасова, Н. М. Рущишин.- Львів, 2003.- 91 с.

 33. Ринок цінних паперів і фондова біржа: Навч.-метод, посіб. для самост. вивч. дисципліни студ. спец. 7.050104, 7.050105, 7.050106 / Уклад. С. В. Черкасова, P.C. Сорока.- Львів, 2002.- 89 с.

 34. Ромашко О. Ю. Регулювання міжнародних фондових ринків: Навч. посіб.- К.: КНЕУ, 2000.- 240 с.

 35. Смолянська О. Ю. Ринок фінансових послуг: Навч.посіб.- К.: ЦУЛ, 2005.- 384 с.

 36. Ходаківська В. П., Бсляєв В. В. Ринок фінансових послуг: теорія і практика: Навч. посіб.- К.: ЦУЛ, 2002.- 616 с.

 37. Ходаківська В.П., Данілов О.Д. Ринок фінансових послуг: Навчальний посібник.-Ірпінь: Академія ДПС України, 2001.-501 с.

 38. Шелудько В.М. Ринок фінансових послуг: Підручник. – К.: Знання, 2006. – 535с.

Схожі:

Анотація Дисципліни „ринок фінансових послуг” 1й семестр, магістратура викладач: к е. н., доцент Кужелєв М. О iconАнотація Дисципліни „Міжнародний менеджмент” 1й семестр, магістратура викладач: к е. н., доцент Кужелєв М. О
Опанування сучасного досвіду управління міжнародними компаніями (тнк) дозволяє не тільки успішно працевлаштовуватися випускникам...
Анотація Дисципліни „ринок фінансових послуг” 1й семестр, магістратура викладач: к е. н., доцент Кужелєв М. О iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Ринок фінансових послуг для студентів спеціальності
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Ринок фінансових послуг” /Укладачі: Д. Г. Михайленко, К. В. Савченко,...
Анотація Дисципліни „ринок фінансових послуг” 1й семестр, магістратура викладач: к е. н., доцент Кужелєв М. О iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Ринок фінансових послуг для студентів спеціальності
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Ринок фінансових послуг” /Укладачі: Д. Г. Михайленко, К. В. Савченко,...
Анотація Дисципліни „ринок фінансових послуг” 1й семестр, магістратура викладач: к е. н., доцент Кужелєв М. О iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Ринок фінансових послуг для студентів спеціальності
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Ринок фінансових послуг” /Укладачі: Д. Г. Михайленко, Н. А. Антонюк....
Анотація Дисципліни „ринок фінансових послуг” 1й семестр, магістратура викладач: к е. н., доцент Кужелєв М. О icon“затверджую”
Ринок фінансових послуг”. Програма навчальної дисципліни. – Національний університет “Острозька академія”, 2006 р с
Анотація Дисципліни „ринок фінансових послуг” 1й семестр, магістратура викладач: к е. н., доцент Кужелєв М. О iconРинок фінансових послуг

Анотація Дисципліни „ринок фінансових послуг” 1й семестр, магістратура викладач: к е. н., доцент Кужелєв М. О iconРинок фінансових послуг

Анотація Дисципліни „ринок фінансових послуг” 1й семестр, магістратура викладач: к е. н., доцент Кужелєв М. О iconРинок фінансових послуг”
Зміст
Анотація Дисципліни „ринок фінансових послуг” 1й семестр, магістратура викладач: к е. н., доцент Кужелєв М. О iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " ринок фінансових послуг" для студентів денної та заочної форм навчання
Вступ
Анотація Дисципліни „ринок фінансових послуг” 1й семестр, магістратура викладач: к е. н., доцент Кужелєв М. О iconВступ мета І завдання дисципліни Мета дисципліни
Мета дисципліни – формування системи знань у галузі організації та функціонування ринку фінансових послуг та методології аналізу...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи