Анотація Дисципліни „Міжнародний менеджмент” 1й семестр, магістратура викладач: к е. н., доцент Кужелєв М. О icon

Анотація Дисципліни „Міжнародний менеджмент” 1й семестр, магістратура викладач: к е. н., доцент Кужелєв М. О
Скачати 88.43 Kb.
НазваАнотація Дисципліни „Міжнародний менеджмент” 1й семестр, магістратура викладач: к е. н., доцент Кужелєв М. О
Дата13.09.2012
Розмір88.43 Kb.
ТипДокументи

Анотація

Дисципліни „Міжнародний менеджмент”

1й семестр, магістратура

викладач: к.е.н., доцент Кужелєв М.О.

1. Курс „Міжнародний менеджмент” є однією з загальних дисциплін управлінського напряму в магістратурі. Опанування сучасного досвіду управління міжнародними компаніями (ТНК) дозволяє не тільки успішно працевлаштовуватися випускникам вищих навчальних закладів, а й ефективно підвищувати продуктивність і розширювати масштаби зовнішньоекономічної діяльності українських підприємств.

2.Мета вивчення курсу “Міжнародний менеджмент” – формування системи теоретичних знань і практичних навичок з управління діяльністю міжнародних корпорацій, здійснення в цих господарських формуваннях основних функцій менеджменту – планування, організації, управління персоналом, комунікації, мотивації, керівництва, контролю.

3. Методика викладання і методи навчання. Лекції (інформаційні, аналітичні, проблемні).

4. Зміст курсу:

1. Суть і характерні риси міжнародного менеджменту

2. Середовище міжнародного менеджменту

3. Стратегічне планування в міжнародних корпораціях

4. Прийняття рішень у міжнародних корпораціях

5. Організаційний розвиток міжнародних корпорацій

6. Управління людськими ресурсами в міжнародних корпораціях

7. Керівництво та комунікації в міжнародних корпораціях

8. Контроль і звітність у міжнародних корпораціях

9. Технологічна політика міжнародних корпорацій

10. Міжнародний фінансовий менеджмент

11. Торговельні операції міжнародних корпорацій

12. Інвестиційні операції міжнародних корпорацій

13. Етика і соціальна відповідальність міжнародних корпорацій

14. Становлення глобального менеджменту

5. Картка самостійної роботип/п

Назва теми

Види СРС

К-ть годин

Денне відділення

Заочне відділення

8.050104

8.050105

8.050104

8.050105

1

Суть і характерні риси міжнародного менеджменту

Глосарій, контрольні питання, теоретичні тести, написання рефератів

6

5

9

6

2

Середовище міжнародного менеджменту

Завдання по нормативно-законодавчій базі, глосарій, контрольні питання, теоретичні тести, рішення задач, написання рефератів

6

5

9

7

3

Стратегічне планування в міжнародних корпораціях

Контрольні питання, теоретичні тести, написання рефератів

8

6

10

7

4

Прийняття рішень у міжнародних корпораціях

Глосарій, контрольні питання, теоретичні тести, рішення задач, написання рефератів

8

6

10

7

5

Організаційний розвиток міжнародних корпорацій

Глосарій, контрольні питання, теоретичні тести, написання рефератів

6

5

9

7

6

Управління людськими ресурсами в міжнародних корпораціях

Глосарій, контрольні питання, теоретичні тести, написання рефератів

6

5

9

6

7

Керівництво та комунікації в міжнародних корпораціях

Глосарій, контрольні питання, теоретичні тести, написання рефератів

6

5

9

7

8

Контроль і звітність у міжнародних корпораціях

Глосарій, контрольні питання, теоретичні тести, написання рефератів

8

5

9

7

9

Технологічна політика міжнародних корпорацій

Завдання по нормативно-законодавчій базі, глосарій, контрольні питання, теоретичні тести, рішення задач, написання рефератів

6

5

9

7

10

Міжнародний фінансовий менеджмент

Завдання по нормативно-законодавчій базі, глосарій, контрольні питання, теоретичні тести, рішення задач, написання рефератів

6

5

10

7

1

Торговельні операції міжнародних корпорацій

Завдання по нормативно-законодавчій базі, глосарій, контрольні питання, теоретичні тести, рішення задач, написання рефератів

6

5

9

7

12

Інвестиційні операції міжнародних корпорацій

Завдання по нормативно-законодавчій базі, глосарій, контрольні питання, теоретичні тести, рішення задач, написання рефератів

6

5

10

7

13

Етика і соціальна відповідальність міжнародних корпорацій

Глосарій, контрольні питання, теоретичні тести, рішення задач, написання рефератів

6

5

9

6

14

Становлення глобального менеджменту


Глосарій, контрольні питання, теоретичні тести, рішення задач, написання рефератів

6

5

9

6

Всього

90

72

130

94


ЛІТЕРАТУРА

Законодавчі і нормативно-правові акти

 1. Закон України «Про єдиний митний тариф» від 05.02.1992 № 2097-ХІІ.

 2. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 29.

 3. Закон України «Про іноземні інвестиції» // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 36.

 4. Закон України «Про митну справу в Україні» від 25.06.1991 № 1262-ХІІ.

 5. Закон України «Про промислово-фінансові групи в Україні» // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — №23. — С.301—306.

 6. Закон України «Про регулювання товарообмінних операцій в га­лузі зовнішньоекономічної діяльності» від 23.01.1995 № 351-XIV.

 7. Закон України «Про режим іноземного інвестування» // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 19.

 8. Указ Президента України «Про заходи по вдосконаленню кон'юнктурно-цінової політики у сфері зовнішньоекономічної діяльності» від 10.02.1996 № 124-96.

 9. Постанова Кабінету Міністрів України «Про вдосконалення контролю якості і безпеки харчових продуктів» від 09.11.1996 № 1371.


Основна література

 1. Гончаров В. В. Руководство для высшего управленческого персонала: В 2-х т. — Т. 1. Опыт лучших промышленных фирм США, Японии и стран Западной Европы.— 2-е изд., доп.-- М.: МНИИПУ, 1997.— 768с.

 2. Дениэлс Дж.Д., Радеба Ли Х. Международный бизнес: Внешняя среда и деловые операции: Пер. с англ.— 6-е изд.— М.: Дело Лтд, 1994.— 784с.

 3. Макогон Ю. В., Орехова Т. В. Международньїй менеджмент: Курс лекций. — Донецк: Дон НУ, 2003. — 277с.

 4. Международный менеджмент: Учеб. для вузов / Под ред. С. Пивоварова, Д. И. Баркана, Л. С. Тарасевича, А. Й. Майзеля. СПб.: Питер, 2000.- 624 с.

 5. Транснаціональні корпорації: Навч. посібник / В. Рокоча, О. Плотніков, В. Новицький та ін. — К.: Таксон. 2001. — 304 с.

 6. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч. посібник /За ред. д-ра екон. наук, проф. А. 1. Кредісова. - 2-е вид., допов. - К.:ВІРА-Р, 2002. - 550с.


Додаткова література

 1. Ансофф Я. Новая корпоративная стратегия: Пер. с англ. - СПб.: Питер, 1999. —416с.

 2. Білорус О. Г. Економічна система глобалізму: Монографія.— К.: КНЕУ, 2003. —360с.

 3. Брігхем Є. Основи фінансового менеджменту: Пер. з англ.— К.:Молодь, 1997.— 1000с.

 4. Будзан Б. Менеджмент в Україні: Сучасність і перспективи.—К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2002. — 349 с.

 5. Винтер Г. Модель экологического менеджмента: Пер. с англ. Минск: УП «Технопринт», 2001. 320 с.

 6. Гейтс Б. Бизнес со скоростью мысли: Пер. с англ.- 2-е изд., испр. - М.: ЗКСМО-Пресс, 2001. - 480 с.

 7. Глобалізація і безпека розвитку: Монографія / О. Г. Білорус, Д. Г. Лук'яненко та ін.; Кер. авт. кол. і наук. ред. О. Г. Білорус. - К.: КНЕУ, 2001. -733с

8. Дафт Р. Л. Менеджмент: Пер. с англ. - СПб.: Питер, 2000 -С.464 - 498, 530-595.

9. Дерлоу Д. Ключові управлінські рішення: Технологія прийняття
рішень: Пер. з англ. К.: Наук, думка, 2001. — 242 с.

10. Друкер, Питер Ф. Задачи менеджмента в XXI веке: Учеб. пособие: Пер. с англ. — М.: Вильямс, 2000. — 272 с.

11. Дубчак В., Мартинюк О. Митна справа: Навч. посібник —К.:КНЕУ, 2002. —310с.

12. Как работают японские предприятия: Сокр. пер. с англ.— М.:Экономика, 1989. — 363 с.

13. Кантер Р. Рубежи менеджмента (книга о современной культуре управлення): Пер. с англ. - М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 1999. - 304 с.

14. Классики менеджмента: Пер. с англ. / Под ред. М. Уорнера. С-Пб.: Питер, 2001.—1168с.

15. Коллинз Дж. От хорошего к великому: Пер. с англ.- СПб.:Стокг. школа экономики в Санкт-Петербурге, 2001. — 285 с.

 1. Кредісов А. /. Історія вчень з менеджменту: Підруч. для вищ. навч. шк. — К.: Знання України, 2001. — 300 с.

 2. Кузьмінський Ю. А., Козак В. Г. та ін. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посібник. — К.: Аграрна наука, 2000. — 396 с.

 3. Лук'яненкоД. Г., Мозговий О. М, Губський Б. В. Основи міжнародного інвестування. — К.: КНЕУ, 1998. — 260 с.

 4. Менеджмент: Пер. с англ. — М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 1999. -704с.

 5. Минцберг Г. Структура в кулаке: Создание зффективной организации: Пер. с англ. — СПб.: Питер, 2001. - 512 с.

 6. Мозговий О. М. Фондовий ринок.- К.: КНЕУ, 1999. - 450 с.

 7. Морита А. Сделано в Японии: Пер. с англ.-- М.: Прогресс, 1990. - 413с.

 8. Основы международных валютно-финансовыіх и кредитных отношений: Учебник. М.: ИНФРА-М, 1998. - 432 с.

 9. Паккард X. Завоевание пространства: Как зто делается у нас в
  «Хьюлетт-Паккард»: Пер. с англ. — СПб.: Азбука-Терра, 1997. - 208 с.

 10. Панчснко С. Г., Гаврилюк О. Г., Сіденко С. В. Стратегія розвитку міжнародного підприємництва та іноземних інвестицій в Україні. -К.: 1нт світ, економіки і міжнар. відносин АН України, 1992. - 38 с.

 11. Пахомов Ю. М, Лук'яненко Д. Г., Губський Б. В. Національні економіки в глобальному конкурентному середовищі. - К.: Україна, 1997. –237 с.

 12. Петрашко Л. Я. Валютні операції: Навч. посіб.-К.: КНЕУ, 2001. 200 с.

Схожі:

Анотація Дисципліни „Міжнародний менеджмент” 1й семестр, магістратура викладач: к е. н., доцент Кужелєв М. О iconАнотація Дисципліни „ринок фінансових послуг” 1й семестр, магістратура викладач: к е. н., доцент Кужелєв М. О
«Ринок фінансових послуг» як навчальна дисципліна тісно пов'язана з іншими навчальними курсами: фінансовим ринком, економічною теорією,...
Анотація Дисципліни „Міжнародний менеджмент” 1й семестр, магістратура викладач: к е. н., доцент Кужелєв М. О iconАнотація дисципліни «фінансовий менеджмент у банку» Викладач: к е. н., доцент Герасименко Раїса Андріївна вступ навчальна дисципліна «Фінансовий менеджмент у банку»
«Гроші та кредит» «Центральний банк І грошово-кредитна політика», «Банківські операції», «Аналіз банківської діяльності», «Менеджмент»,...
Анотація Дисципліни „Міжнародний менеджмент” 1й семестр, магістратура викладач: к е. н., доцент Кужелєв М. О iconАнотація дисципліни „Організація вибіркових обстежень” 9 семестр Викладач: Шамілева Л. Л., к е. н., доцент Вступ
В умовах стрімкого зростання кількості суб’єктів господарювання, обсягів економічної діяльності, ускладнення господарських взаємозв’язків...
Анотація Дисципліни „Міжнародний менеджмент” 1й семестр, магістратура викладач: к е. н., доцент Кужелєв М. О iconАнотація дисципліни «маркетинг у банку» Викладач: к е. н., доцент Герасименко Раїса Андріївна вступ навчальна дисципліна «Маркетинг у банку»
«Маркетинг», «Банківський менеджмент», «Гроші та кредит», «Банківські операції», «Аналіз банківської діяльності», «Банківські операції»...
Анотація Дисципліни „Міжнародний менеджмент” 1й семестр, магістратура викладач: к е. н., доцент Кужелєв М. О iconТип модуля: обов’язковий Семестр: ІІ обсяг модуля
Лектор: к філол н., доцент Гнідець Уляна Святославівна, викладач Волошин Марія Михайлівна, викладач Люля Оксана Михайлівна, викладач...
Анотація Дисципліни „Міжнародний менеджмент” 1й семестр, магістратура викладач: к е. н., доцент Кужелєв М. О iconТип модуля: обов’язковий Семестр: ІІІ обсяг модуля
Лектор: к філол н., доцент Гнідець Уляна Святославівна, викладач Волошин Марія Михайлівна, викладач Люля Оксана Михайлівна, викладач...
Анотація Дисципліни „Міжнародний менеджмент” 1й семестр, магістратура викладач: к е. н., доцент Кужелєв М. О iconМетодичні вказівки до виконання дипломної роботи для студентів заочної форми навчання та слухачів, що здобувають другу вищу освіту
Укладачі: В. Я. Чевганова, к е н., доцент; І. А. Брижань, к е н., доцент; В. Б. Васюта, к т н., доцент, Т. О. Галайда, старший викладач;...
Анотація Дисципліни „Міжнародний менеджмент” 1й семестр, магістратура викладач: к е. н., доцент Кужелєв М. О iconЦикл дисциплін самостійного вибору внз
Лектор /викладач/: Зінько Олена Василівна, к.іст н., доцент; Стрельбицький Михайло Петрович, к ф н., доцент; Філонов Леонід Володимирович,...
Анотація Дисципліни „Міжнародний менеджмент” 1й семестр, магістратура викладач: к е. н., доцент Кужелєв М. О iconКредитно-економічний факультет кафедра банківських інвестицій
Д. е н., професор, Смагін В. Л. к е н., доцент Максимович В.І., к е н., доцент Диба О. М., ст викладач Мякишевська О. М., к е н.,...
Анотація Дисципліни „Міжнародний менеджмент” 1й семестр, магістратура викладач: к е. н., доцент Кужелєв М. О iconДвнз київський національний економічний університет
Гузік Т. А., к п н., доцент, Щукіна Е.І., к п н., доцент, старший викладач Ходакевич О. Г., викладач Моруга К. О
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи