Анотація дисципліни «управління фінансовою санацією підприємства» Викладач: к э. н доц. Желудев А. В icon

Анотація дисципліни «управління фінансовою санацією підприємства» Викладач: к э. н доц. Желудев А. В
Скачати 308.87 Kb.
НазваАнотація дисципліни «управління фінансовою санацією підприємства» Викладач: к э. н доц. Желудев А. В
Дата13.09.2012
Розмір308.87 Kb.
ТипДокументи


АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ

«УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ САНАЦІЄЮ ПІДПРИЄМСТВА»

Викладач: к.э.н. доц. Желудев А.В.ВСТУП

Ефективна діяльність підприємства залежить не тільки від високого рівня конкурентноспроможності, достатнього майнового потенціалу, але і від раціонального керівництва й розумної його внутрішньої організації. Цю ділянку старанно досліджують та вивчають в усіх високо розвинутих країнах світу. Важливим це є і для України, де ринкова система господарювання потребує ініціа­тиви, стимулювання та спроможності конкурувати не тільки все­редині країни, а й глобально.

Складні умови господарювання, зміни в техніці та технологіях, зростаючі потреби споживачів вимагають від сучасних менед­жерів всіх рівнів управління нових підходів та навичок, які б відпо­відали вимогам часу. Поступ у цьому напрямі забезпечує наука, бо врешті радикальна нова ринкова система потребує нових знань. Ефективне управління неодмінно вимагає від керівників аналі­тичного, стратегічного мислення, вміння завчасно передбачати результати прийнятих стратегічних рішень.

В умовах ринкової економіки підприємства розвиваються не­рівномірно. Це проявляється в коливанні обсягів виготовленої ними продукції та можливостями її збуту. У результаті може відбу­ватися значний спад виробництва, що характеризується як кри­зовий стан підприємства. Якщо за такої ситуації керівниками не вжито відповідних профілактичних заходів, то це може призвести до значного розбалансування економіки підприємства. А за та­кого стану підприємство не спроможне забезпечити необхідне фінансування своїх зобов'язань, що кваліфікується як його банк­рутство.

Багато факторів є причинами банкрутства. їх можна поділити на внутрішні, які мають місце на самому підприємстві і зв'язані з помилками та упущеннями керівництва і персоналу, та зовнішні, які зумовлені причинами зовнішнього характеру і знаходяться поза сферою впливу підприємства. У країнах з розвинутою ринковою економікою банкрутство підприємств на 35 відсотків зумовлене зовнішніми факторами і на 65 відсотків - внутрішніми фактора­ми. Тоді як в умовах перехідної економіки зовнішні фактори, як правило, домінують. Це пояснюється, в першу чергу, через недос­конале законодавство, відсутність належного теоретико-методичного забезпечення антикризового управління фінансами, дефіцит кваліфікованого з таких питань фінансового менеджменту, низь­ку якість регуляторної політики держави та інші суб'єктивні і об'єктивні причини, де багато навіть з потенційно життєздатних підприємств, у тому числі тих, що належать до пріоритетних галу­зей народного господарства України, стають потенційними банк­рутами.

Для запобігання кризи велике значення має своєчасне виявлен­ня ознак майбутньої проблемної ситуації. Тому керівнику підпри­ємства, менеджерам надзвичайно важливо кваліфіковано вміти спрогнозувати причини і джерела виникнення кризових ситуацій і мати про запас заздалегідь спроектований механізм їхнього роз­в'язання. Головне завдання такого підходу полягає в розробці інструментальних методів і засобів, що дозволяють передбачати й аналізувати потенційні кризові ситуації, спроектувати варіан­ти процедур їхнього вирішення і відповідну цим процедурам інформаційну базу управління.

Найоптпмальнішим засобом запобігання банкрутству підпри­ємства і є фінансова санація. Тому цей процес можна визначити як систему управлінських заходів і рішень з діагностики, запобі­гання, нейтралізації та подолання кризових явищ і їх причин на всіх рівнях економіки. Санаційний механізм управління має влас­тивості, що зумовлюють гнучкість і адаптивність, здатність до диверсифікованості і своєчасного ситуаційного реагування, а та­кож можливість ефективно використовувати потенціал підпри­ємства.

Враховуючи викладене, можна стверджувати, що одним із най­важливіших резервів поліпшення параметрів діяльності вітчизня­них підприємств є підвищення рівня кваліфікації фахівців, відпо­відальних за управління виробничими процесами, фінансами, прий­няття стратегічних рішень, а також розробка якісно нових раціо­нальних підходів до передбачення криз, їх локалізації, а найго­ловніше, відновлення платоспроможності підприємств, що знахо-

дяться в кризі, на прибутковий рівень ДІЯЛЬНОСТІ.

Поряд з цим, у полі зору менеджерів знаходяться проблеми пла­нування фінансового оздоровлення підприємств та фінансового забезпечення антикризових заходів; вдосконалення існуючих в Україні методик планування фінансової санації підприємства і форм фінансування санації; а також коло питань, пов'язаних із реструктуризацією підприємств та фінансовою політикою дер­жави у сфері антикризового управління підприємством і фінансо­вої санації.

Дисциплина « Фінансова санація і банкрутство підприємств» входить до нормативних навчальних дисциплін підготовки спеціалістів зі спеціальності «Фінанси». Вона займає важливе місце в підготовці фахівців базового напряму «Економіка і підприємство» й тісно пов’язана з іншими дисциплинами: «Фінанси підприємств», «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання», «Фінансовий менеджмент».

Програмою курсу "Фінансова санація та банкрутство підприємств" передбачено вивчення основних методів і практичних прийомів фінан­сових відносин, що виникають у ході фінансової санації, реорганізації, банкрутства та ліквідації суб'єктів господарювання.

Мета курсу — формування у студентів системи знань з методології та практичного здійснення фінансової санації, банкрутства підприємств, фінансового забезпечення ліюзщаційних процедур.

Завдання курсу — вивчення сутності, методів, правил і механізмів фінансової санації, банкрутства та ліквідації підприємств, а також форм і методів фінансування санації суб'єктів господарювання; набуття навичок проведення досудової санації та опанування комплексу питань, пов'яза­них із санацією підприємства в судовому порядку, проведення санаційної реструктуризації суб'єктів господарювання. Надзвичайно важливим є опанування досвіду розвинених країн з розглянутих питань у контексті практичної реалізації тих або інших теорій, методів, прийомів, показників на сучасному етапі розвитку економіки України.

В результаті вивчення предмету "Фінансова санація та банкрутство підприємств" студенти повинні знати:

 • теоретичні засади фінансової санації та банкрутства підприємств;

 • чинне законодавство України в плані нормативно-методичного за­безпечення процесів санації та найважливіші економіко-правові аспекти банкрутства й ліквідації підприємств;

 • форми, правила та умови фінансування санації підприємств;

 • санацію балансу;

 • сутність та форми реструктуризації підприємств;

 • економіко-правові аспекти санації банкрутства та ліквідації підпри­ємств;

 • суть фінансової санації при оцінці вартості майна підприємства; методи державної фінансової підтримки санації підприємства.

Повинні вміти:

 • аналізувати економічну сутність санації підприємств;

 • оцінювати санаційну спроможність підприємств;

 • складати та узгоджувати план фінансової санації підприємств;

 • визначати ефект фінансового лівервджу;

 • визначати економічний зміст санації балансу та призначення сана­ційного прибутку;

 • оцінювати фінансовий механізм реорганізації підприємств;

 • здійснювати контроль доарбітражного врегулювання господарських спорів;

 • володіти методикою оцінювання вартості майна;

 • проводити аналіз державного фінансування санації підприємств;

 • виробляти навики оцінювати ефективність санаційних заходів на підприємстві.


Таблиця1.

Опис предмета навч ального курсу

Напрям підготовки, спеціальність, освітньо-кваліфіквційний рівень

Характеристика навчального курсу

1

2

^ Шифр та назва напряму 0501 „Економіка і підприємництво”

Шифр та назва спеціальності 7.050104 „Фінанси”

Освітньо-кваліфікаційний рівень –

Спеціаліст

Курс:

Семестр:

Кількість тижневих годин: 3

Нормативна дисципина „Фінансова санація та банкрутство підприємств”

Кілкість кредитів за національною шкалою – 2

^ Кілкість кредитів за ОПП – 108

Кілкість аудиторних годин – 54 з них:

 • лекції – 54

Самостійна робота – 45

Індивідуальна робота (ІНДЗ) – 23

Форми контролю:

^ Кількість змістових модулів – 10

Кількість залікових модулів – 2

( у т.ч. ІНДЗ)

вид контролю: екзамен

Методи навчання:

лекції, семінарські заняття, практичні заняття, розв’язування творчих завдань, робота в бібліотеці, складання графічних схем ( плану санації, реструктуризації підприємства, фінансування санації підприємства та ін.)НАВЧАЛЬНА ^ ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1. Фінансова санація підприємства, її економічний зміст та порядок проведення

Фінансова криза на підприємстві та її симптоми. Внутрішні та зовнішні причини кризи. Види та фази фінансової кризи. Криза стратегії. Криза прибутковості. Криза ліквідності.

Економічна сутність санації. Мета та зміст фінансової санації, різні точки зору щодо сутності, цілей та завдань санації. Типи санаційних заходів. Випадки, в яких може прийматися рішення Про проведення санації підприємства.

Зміст антикризового фінансового управління підприємством. Організація менеджменту санації на підприємстві. Порядок про­ведення санації підприємства. Класична модель фінансової сана­ції. Вибір стратегії санації. Програма санації.

Тема 2. Санаційний контролінг

Сутність контролінгу та його необхідність. Функції контро­лінгу: координація, планування, інформаційне забезпечення, кон- салтинг, контроль. Інструменти та методи контролінгу.

Санаційна концепція. Мета плану фінансового оздоровлення підприємства. Склад та обсяги проекту санації. Методологічні основи та порядок складання проекту санації. План маркетинг}' та оцінка ринків збуту. План виробництва та капіталовкладень. Організаційний план. Фінансовий план. Аналіз шляхів досягнен­ня беззбитковості підприємства. Оцінка результатів та ефектив­ності фінансової санації підприємства. Розроблення стратегії са­нації підприємства.

Система раннього попередження та реагування. Управління ризиками як функціональне завдання системи раннього попере­дження та реагування. Мінімізація та нейтралізація фінансових, операційних та інвестиційних ризиків. Способи хеджування ри­зиків. Диверсифікація ризиків.

Дискримінантний аналіз та прогнозування банкрутства. Мето­ди прогнозування банкрутства. Модель Альтамана. Модель Спрінгейта.

Тема 3. Санаційний аудит


Сутність санаційної спроможності підприємства. Визначення санаційної спроможності підприємства як головна мета санацій­ного аудиту.

Характерні риси санаційного аудиту. Замовники санаційно­го аудиту. Методика та етапи проведення санаційного аудиту. Програма аудиту. Збір та систематизація інформації про під приємство.Порядок проведення санаційного аудиту. Діагностика опера­тивного та стратегічного становища дприємства. Методика по­глибленої оцінки фінансового стану неплатоспроможного під­приємства. Інтегральна оцінка

нансового стану підприємства. Розрахунок та аналіз фактичних показників та тенденцій розвит­ку. Оцінка глибини фінансової кризи. Аналіз виробничо-госпо­дарської діяльності. Аудит фінансової сфери підприємства. Ситу­ація підприємства на ринках факторів виробництва та збуту гото­вої продукції.

Аналіз причин і симптомів фінансової кризи. Виявлення силь­них та слабких місць на підприємстві. Експертна оцінка заплано­ваних санаційних заходів. Прийняття рішення про доцільність санації чи ліквідації підприємства. Складання висновку аудитор­ської перевірки.

Тема 4. Внутрішні механізми фінансової санації підприємства

Форми, правила та умови фінансування санації підприємства. Джерела фінансування санаційних заходів. Погреба в капіталі. Визначення потреби в капіталі, необхідному для фінансування санації підприємства. Потреба в капіталі для реалізації санацій­них заходів виробничо-технічного характеру. Потреба в інвести­ційному капіталі. ГІотреба в оборотних коштах. Зміст фінансової рівноваги на підприємстві. Умови забезпечення фінансової рів­новаги.

Внутрішні джерела фінансової стабілізації. Збільшення вхід­них грошових потоків, що мають внутрішній характер. Збіль­шення виручки від реалізації. Реструктуризація активів. Мобілі­зація прихованих резервів. Рефінансування дебіторської заборго­ваності.

Згортання (заморожування) інвестицій. Зменшення вихідних грошових потоків, що залежать від діяльності підприємства.Зниження собівартості продукції. Планування собівартості про­дукції. Факторний аналіз витрат на виробництво продукції. Резерви зниження собівартості. Нуль-базис-бюджетування. Зменшення витрат, джерелом покриття яких є прибуток під­приємства.

Тема 5. Санація балансу

Власний капітал, його функції та складові. Статутний фонд та додатковий капітал. Розрахунковий курс корпоративних прав. Джерела покриття балансових збитків підприємства. Санація без залучення додаткових фінансових ресурсів на підприємство. Економічний зміст та мета санації балансу. Сана­ційний прибуток та його складові: емісійний дохід та безповоро­тна фінансова допомога.

Основні цілі та завдання зменшення статутного фонду підпри­ємств. Зменшення номінальної вартості акцій. Зменшення кілько­сті акцій існуючої номінальної вартості. Конверсія. Спірні пи­тання, що виникають при зменшенні статутного фонду госпо­дарських товариств. Практичний приклад санації балансу підпри­ємства.

Тема 6. Зовнішні фінансові джерела санації підприємства

Фінансове оздоровлення із залученням коштів власників під­приємства. Форми участі власників у санації підприємства: внес­ки на збільшення статутного фонду; надання позик; цільові внес­ки на безповоротній основі.

Двоступінчата санація. Зменшення номінального капіталу з подальшим його збільшенням. Порядок збільшення статутного фонду. Фінансові джерела збільшення статутного фонду в разі санації підприємства. Додаткова емісія акцій. Облігації конвер­сійної позики. Альтернативна санація як метод фінансування оздоровлення підприємств.

Участь кредиторів у фінансуванні санації підприємства-бор- жника. Конверсія боргу у власність. Пролонгація та реструктури­зація існуючої заборгованості. Надання додаткових кредитних ресурсів. Мотиви участі кредиторів у санації підприємства. По­даткові аспекти участі кредиторів у санації боржника. Форми фі­нансової участі персоналу в санації підприємства.

Тема 7. Реструктуризація підприємства

Реструктуризація підприємства, її зміст та порядок проведеня. Реструктуризація як один із дійових інструментів санації під. приємств. Види реструктуризації. Заходи, що застосовуються під час реструктуризації суб'єктів господарювання. Фінансова та ви­робнича реструктуризація, реструктуризація активів, корпорати­вна реструктуризація.

Механізм реорганізації юридичної особи. Реорганізація, спря­мована на укрупнення підприємства (злиття, приєднання, погли­нання). Реорганізація, спрямована на роздрібнення підприємства] (поділ, виокремлення). Реорганізація без змін розмірів підприєм­ства (перетворення).

Загальні передумови реорганізації суб'єктів господарюванні. Етапи реорганізації підприємства. Зміст та порядок складання реорганізаційної угоди. Передавальний та роздільний баланси.

Тема 8. Економіко-правові аспекти санації, банкрутства та ліквідації підприємства

Доарбітражне врегулювання господарських спорів. Арбітраж­не врегулювання господарських спорів. Задоволення претензій кредиторів як головна мета провадження справи про банкрутство підприємства-боржника. Функції законодавства про банкрутство.

Підстави для порушення справи про банкрутство. Неплато­спроможність підприємства. Загроза неплатоспроможності. Пе­ревищення заборгованості підприємства над його активами.

Учасники провадження у справі про банкрутство. Розпоряд­ник майна, його функції та обов'язки. Комітет кредиторів. Функ­ції та повноваження керуючого санацією. Функції та повнова­ження ліквідаційної комісії.

Фінансове забезпечення ліквідаційних процедур. Продаж майна банкрута. Розподіл виручки від продажу ліквідаційної ма­си. Черговість задоволення вимог кредиторів. Ліквідація підпри­ємства. Порядок складання ліквідаційного балансу. Затвердження ліквідаційного балансу.

Санація за рішенням арбітражного суду. План санації в ході провадження справи про банкрутство. Мирова угода та порядок її укладання.

Фіктивне банкрутство. Приховане банкрутство. Умисне банк­рутство. Податкові аспекти банкрутства та ліквідації підприємства.

Тема 9. Оцінка вартості майна підприємства

Необхідність, мета та види експертної оцінки вартості майна і ріднриємства. Оцінка майна як елемент механізму фінансового забезпечення ліквідаційних процедур. Принципи оцінки: замі- щешія, корисності, оптимального розміру, зміни вартості, ефек­тивного використання, розумної обережності оцінок, альтернати­вності оцінок.

Методи оцінки: метод балансової вартості, метод ринкової вартості, метод капіталізованої вартості. Стандарти оцінки варто­сті майна. Інвентаризація майна як складова частина оцінки його вартості.

Експертна оцінка цілісних майнових комплексів підприємств. Оцінка акцій (часток, паїв) у статутних фондах господарських товариств. Оцінка нематеріальних активів. Експертна оцінка вар­тості машин і устаткування. Експертна оцінка нерухомості. Звіт про експертну оцінку вартості майна. Сертифікат об'єкта експерт­ної оцінки.

Тема 10. Державна фінансова підтримка санації підприємств

Зміст та необхідність державної санаційної підтримки підпри­ємств. Органи, які займаються питаннями санаційної підтримки підприємств. Форми та методи державної підтримки санації під­приємств.

Державне фінансування санації підприємств. Надання фі­нансових ресурсів на поворотній та безповоротній основі. Державна підтримка інноваційного розвитку підприємств. Не­прямі методи державного фінансового сприяння суб'єктам гос­подарювання.

Державні гарантії та поручительства як інструменти фінансо­вого оздоровлення підприємств. Податкові пільги. Реструктури­зація податкової заборгованості. Дозвіл на порушення антимоно- польного законодавства. Вітчизняна практика та зарубіжний досвід фінансової санації підприємств


^ АВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ПРОГРАМНОГО МАТЕРІАЛУ

У процесі самостійного вивчення програмного матеріалу сту­денти повинні засвоїти питання, які містяться в переліку, що на­водиться нижче. Окрім цього, студенти повинні виконати два пи­сьмові реферати на дві із запропонованих тем за вибором. Захист рефератів здійсшосться під час проміжного контролю самостій­ної роботи студента.

Тема 1. Фінансова санація підприємства, її економічний зміст та порядок проведення

 • Фінансова криза на підприємстві: економічний зміст та причини виникнення.

 • Економічна сутність санації підприємства.

 • Менеджмент фінансової санації підприємства.

 • Випадки, в яких приймається рішення про проведення фі­нансової санації підприємства.

 • Класична модель фінансової санації.

Тема 2. Санаційний контролінг

 • Інструменти та методи контролінгу.

 • Санаційна стратегія та концепція санації.

 • План фінансового оздоровлення підприємства.

 • Оцінка ефективності санації підприємства.

 • Система раннього попередження та реагування.

 • Управління ризиками як функціональне завдання санацій­ного контролінгу.

 • Прогнозування банкрутства.

Тема 3. Санаційний аудит

 • Сутність та-основні завдання санаційного аудиту.

 • Санаційна спроможність підприємства.

 • Методи та програма санаційного аудиту.

в Порядок проведення санаційного аудиту,

 • Вивчення наявної санаційної концепції та збір необхідної інформації.

 • Аналіз виробничо-господарської діяльності.

 • Аудит фінансової сфери підприємства.

 • Ситуація підприємства на ринках факторів виробництва та збуту готової продукції.

 • Аналіз причті кризи та сильних і слабких місць на підпри­ємстві,

 • Експертна оцінка запланованих санаційних заходів.

 • Акт аудиторської перевірки.

Тема 4. Внутрішні фінансові джерела санації підприємства

 • Форми фінансової санації.

 • Визначення потреби в капіталі для проведення санації під­приємства.

 • Визначення потреби в інвестиційному та в оборотному ка­піталі.

 • Забезпечення фінансової рівноваги на підприємстві.

 • Правила фінансування санації підприємств.

 • Поняття та класифікація внутрішніх джерел фінансової стабілізації.

Тема 5. Санація балансу

 • Власний капітал, його функції та складові.

 • Збитки підприємства та джерела їх покриття.

 • Економічний зміст санації балансу та призначення санацій­ного прибутку.

 • Завдання та основні передумови зменшення статутного фонду підприємства.

 • Методи зменшення статутного фонду.

 • Санація шляхом викупу акцій (придбання часток) у влас­ників.

Тема 6. Зовнішні фінансові джерела санації підприємства

 • Фінансування санації за рахунок акціонерного (пайового) капіталу.

 • Основні цілі та порядок збільшення статутного фонду.

 • Методи та джерела збільшення статутного фонду.

 • Альтернативна санація.

 • Участь кредиторів у фінансовому оздоровленні боржника.

 • Трансформація власності у борг.

 • Пролонгація та списання заборгованості.

 • Санаційні кредити.

 • Фінансова участь персоналу в санації підприємства.

Тема7. Реструктуризація підприємства

 • Сутність та форми реструктуризації підприємства.

 • Механізм реорганізації підприємства.

 • Форми та загальні передумови реорганізації.

 • Реорганізація, спрямована на укрупнення підприємства (злиття, приєднання, поглинання).

 • Реорганізація підприємства, спрямована на його розукруп­нення (поділ, виокремлення).

 • Перетворення як окремий випадок реорганізації підприємств.

 • Передатний та роздільний баланси.

Тема 8. Економіко-правові аспекти санації банкрутства та ліквідації підприємства

 • Доарбітражне та арбітражне врегулювання господарських спорів.

 • Необхідність, функції та завдання інституту банкрутства підприємства.

 • Порядок оголошення підприємства банкрутом.

 • Етапи ліквідації підприємства.

 • Діяльність ліквідаційної комісії.

 • Черговість задоволення претензій кредиторів.

 • Ліквідаційний баланс.

 • Фінансова санація на ухвалу арбітражного суду.

 • Керуючий санацією, його функції та повноваження.

 • План санації (реорганізації) боржника в ході провадження справи про банкрутство.

 • Мирова угода.

 • Приховане, фіктивне та зумисне банкрутство.

 • Податкові аспекти банкрутства та ліквідації підприємства.

Тема 9. Оцінка вартості майна підприємства

 • Необхідність, завдання та принципи експертної оцінки вар­тості майна підприємства.

 • Порядок оцінки вартості майна.

 • Методи оцінки вартості майна.

 • Інвентаризація майна як складова частина оцінки його вартості.

 • Оцінка вартості підприємства як цілісного майнового ком­плексу.

· Оцінка вартості корпоративних прав.

 • Оцінка об'єктів нерухомості.

 • Оцінка вартості нематеріальних актинів та рухомого майна підприємств.

 • Звіт про експертну оцінку вартості майна.

Тема 10. Державна фінансова підтримка санації підприємств

 • Зміст та необхідність державної санаційної підтримки під­приємств.

 • Державні органи з питань санації та банкрутства підприємств.

 • Форми та методи державної фінансової підтримки підпри­ємства.

· Пряме державне фінансування санації підприємства.

 • Непрямі форми державного фінансового сприяння санації.

 • Державні гарантії та поручительства як особливі види дер­жавної підтримки санації підприємства.

 • Сприяння інноваційному розвитку підприємства.

^ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ З ДИСЦИПЛІНИ «УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ САНАЦІЄЮ ПІДПРИЄМСТВА»

  1. Економічна сутність санації підприємства.

  2. Менеджмент фінансової санації підприємства.

  3. Інструменти та методи санаційного контролінгу.

  4. Санаційна стратегія та концепція санації.

  5. Оцінка ефективності санації підприємства.

  6. Управління ризиками як функціональне завдання санаційного контролінгу.

  7. Прогнозування банкрутства.

  8. Санаційна спроможність підприємства.

  9. Порядок проведення санаційного аудиту.

  10. Аналіз причин кризи та сильних і слабких місць на підприємстві.

  11. Форми фінансової санації.

  12. Визначення потреби в капіталі для проведення санації підприємства.

  13. Правила фінансування санації підприємства.

  14. Поняття та класифікація внутрішніх джерел фінансової стабілізації.

  15. Збитки підприємства та джерела їх покриття.

  16. Економічний зміст санації балансу та призначення санаційного прибутку.

  17. Фінансування санації за рахунок акціонерного (пайового) капіталу.

  18. Методи та джерела збільшення статутного фонду.

  19. Участь кредиторів у фінансовому оздоровленні боржника.

  20. Сутність та форми реструктуризаціі підприємства

  21. Реорганізація, спрямована на укрупнення підприємства.

  22. Реорганізація підприємства, спрямована на його розукрупнення.

  23. Необхідність, функції та завдання інституту банкрутства підпри­ємства.

  24. Фінансова санація на ухвалу арбітражного суду.

  25. Податкові аспекти банкрутства та ліквідації підприємства.

  26. Порядок оцінки вартості майна.

  27. Зміст та необхідність державної санаційної підтримки підприємств.

^ Таблиця 2.

Графік виконання самостійної роботи студентів

розділу,

теми

Назва теми

Кількість годин

Термін виконання ( тиж.)

Форма контролю

1.

2.

3.

4.

5.

Т.1.

Основи фінансової санації підприємств

4,5

1

С, ЗМ 1, Е

Т.2.

Оцінювання санаційної спроможності підприємств

4,5

2

С, ЗМ 1, Е

Т.3.

Складання та узгодження плану фінансової санації підприємства

4,5

3

С, ЗМ 1, Е

Т.4.

Фінансування санації підприємств

4,5

7

С, ЗМ 1, Е

Т.5.

Внутрішні і зовнішні фінансові джерела санації підприємств

6,0

8

ПР, ЗМ 1, Е

Т.6.

Досудова санація та санація піддприємств у судовому порядку

4,0

9

С, ЗМ 2, Е

Т.7.

Реструктуризація підприємства

5,0

13

С, ЗМ 2, Е

Т.8.

Оцінювання вартості майна підприємства

4,0

15

ПР, ЗМ 2, Е

Т.9.

Економіко-правові аспекти банкрутства та ліквідації підприємств

4,0

17

С, ЗМ 2, Е

Т.10

Методи державної фінансової підтимки санації підприємств

4,0

18

С, ЗМ 2, Е
Всього

45

^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЇХ ВИКОНАННЯ

Метою СРС є активізація засвоєних знань, розвиток умінь та набуття навичок з предмету "Фінансова санація та банкрутство підприємств" для подальшого їх використання на практиці.

При вивченні предмету самостійна робота здійснюється в основному в позаурочний час при виконанні завдань, зміст яких наведений нижче. СРС може відбуватись:

 • при безпосередній участі викладача;

 • без його участі.

Перший вид СРС реалізуєгься у формі обов'язкових аудигорних занять та індивідуальних консультацій. У цьому випадку діяльність викладача носить спрямовуючий, консультативний і контролюючий характер.

Другий вид СРС — вивчення теоретичних і практичних питань з використанням навчально-методичної літератури, законода вчих інструк­тивних та нормативних матеріалів в позаурочний час і своєчасне здавання викладачу виконаних завдань.

Позааудиторна робота включає два етапи:

 • теоретичний, який передбачає самостійне опрацювання текстів лекцій, конспектування відповідного матеріалу тощо.

 • практичний, що передбачає виконання практичних завдань.

СРС може носити пошуковий, дослідшщький характер, що стимулює творчу наукову роботу.

При виконанні СРС необхідно дотримуватись наступню: правил:

  1. Для виконання самостійної роботи необхідно завести окремий зошит, в якому акуратно, розбірливо і без скорочень слід виконувати всі завдання у визначеній послідовності.

  2. Кожна самостійна робота нумеруються, вказується номер та назва теми.

  3. Перед виконанням теоретичного завдання рекомендується скласти його план або виконувати за планом, запропонованим викладачем. При цьому дозволяється прикладати інформацію з актуальних пи­тань фінансово-господарської діяльності підприємств, використану з періодичних видань.

  4. Перед виконанням кожного практичного завдання наводиться його умова, розрахунки повинні супроводжуватись певними поясненнями, результати розрахунків (з вказанням одиниць виміру) — відповідним аналізом та висновками.

  5. Після перевірки кожного завдання викладачем студент зобов'язаний виправити допущені помилки і усунути інші можливі недоліки.

  6. Виконання всіх видів передбаченої цими вказівками самостійної роботи є необхідною передумовою допуску студентів до заліку (ек­замену) з предмету.


^ ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


 1. Господарський кодекс України// Відомості Верховної Ради України, 2003.

 2. Закон України "Про підприємства в Україні" від 27.03.1991 р.

 3. Закон України "Про підприємство" 11 Відомості Верховної Ради України. - 1997.

 4. Закон України "Про відновлення платоспроможності борж­ника або визнання його банкрутом"II Голос України. - 30.07.1999 р.

 5. Закон України "Про аудиторську діяльність" від 23.04.1993 р.

 6. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р.

 7. Закон України "Про господарські товариства" від 19.09.1991.

 8. Закон України "Про лізинг" 11 Баланс. - 1998. - №3.

 9. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.1997 р.

 10. Закон України "Про захист економічної конкуренції' від 11.01.2001 р.

 11. Закон України "Про оренду державного майна".

 12. Закон України "Про порядок погашення зобов'язань плат­ників податків перед бюджетами та державними цільовими фон­дами" від 12.07.2001 р.

 13. Закон України "Про оцінку майна, майнових прав та про­фесійну оціночну діяльність в Україні" від 12.07.2001 р.

 14. Закон України "Про систему оподаткування" від 25.06.1991 р.

 15. Закон України "Про інвестиційну діяльність" від 18.09.1991 р.

 16. Постанова Кабінету міністрів України "Про затверджен­ня Положення про порядок санації державних підприємств" II Збірка постанов Уряду України. - 1994. - № 5.

 17. Агентство з питань банкрутства. Методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організації//

Українська інвестиційна газета. - 1998. - № 3.

 1. Аналіз банківської діяльності: Підручник/А. М. Герасимо­вич, М. Д. Алексеєнко, І. М. Парасій-Вергуненко та ін.: За ред. А. М. Герасимовича. - К.: КНЕУ, 2005. - 599 с.

 2. Банкрутство і санація підприємства: теорія і практика кризового управління / Т. С. Клебанова, О. М. Бондар, О. В. Мо- зенков та ін./ За ред. О.В.Мозенкова. - X.: ВД "ІНЖЕК", 2003. - 272 с.

 3. Білоус Г. Розвиток малого підприємства в Україні// Еконо­міка України, 2000. - №2. - С. 40.

 4. БонОар Н. М. Економіка підприємства: Навч. посіб. 2-ге вид., доповнене. - К.: "А.С.К.", 2005. - 399 с.

 5. Бланк И. А. Стратегия и тактика управлення финансами. - К.: МП "ИТЕМ Лтд" СП "АДЕФ-Украина", 1996. - 534 с.

 6. Буряк П. Ю. Фінансове забезпечення розвитку підприєм­ства. Монографія. Ред. акад. М. І. Долішній. Львів: ІРД НАН України, 2000. - 248 с.

24- Буряк II. Ю. Інтегральні підприємницькі структури: перс­пективи розвитку в Україні. Львів: ЛОГОС, 2000. 564 с.

  1. Василенко В.О. Антикризове управління підприємством: Навч. посіб. Вид, 2-ге, виправл. і доп. К.: Центр навчальної літе­ратури, 2005. - 504 с.

  2. Воловець Я. В. Фінансова діяльність суб'єктів господарю­вання. Навч. посіб. - К.: Алеута, 2005. 199 с.

  3. Економіка підприємства: Підручник/ За заг. Ред.. С. Ф. Пок- ротивного. Вид. 2-ге, перероб. та доп. К.: КНЕУ, 2001. - 525 с.

  4. Економіка підприємства: Підручник/ За заг. ред. А. В. Шег- ди. К.: Знання, 2006. 614 с.

  5. Карпунь І. Н., Карпунь І. І. Фінансова санація та банкрут­ство підприємств. Навч. посібник. Львів, ЛДФА, 2006. - 182 с.

  6. Ковтун С. Бюджетування на сучасному підприємстві або як ефективно управляти фінансами. X.: Фактор, 2005. - 340 с.

  7. Крамаренко Г. О. Фінансовий аналіз і планування. К.: Центр навчальної літератури, 2003. - 224 с.

  8. Красноутська Н. С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч. посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 352 с.

 1. Маків 3. О., Луцький І. М. Економіка підприємства. Навч. посібник. К.: Знання, 2004. 580 с. (Вища освіта XXI століття).

 2. Мец В. О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства. Навч. посібник. - К.: Вища шко­ла, 2003. 278 с.

 3. Михасюк І. Р., Швайка Л. А. Державне регулювання еко­номіки: Підручник. Львів: "Новий Світ-2000", 2004. 680 с.

 4. Немцов В. Д, Довгань Л Є. Стратегічний менеджмент: Навч. посібник. ІС.: 2002. 559 с.

 5. Петрович Й. М., Кіт А. Ф., Семенів О. М га ін. Економіка підприємства: Підручник/ За заг. ред. Й. М. Петровича. Львів: "Новий Світ-2000", 2004. 461 с.

 6. ТІетрук О. М. Банківська справа: Навч. посібник/ За ред. гіроф. Ф. Ф. Бутишдя. К.: Кондор, 2004. - 461 с.

 7. ТІлиса В. II. Управління ризиком фінансової стійкості підприємства: Фінанси України. - 2001. №1. - С. 67 72.

 8. Покропившій С. Ф, Колош В. М. Підприємництво: страте- іія, організація, ефективність: Навч. посібник. К.: КНЕУ, 1998. 402 с.

 9. Счеченко В. Я Аудит: Навч. посібник. К.: КНЕУ, 2004. 322 с.

 10. Салила С. Я., Дацій О. І., Нестеренко II В. та ін. Управлін­ня фінансовою санацією підприємства: Навч. посібник. К,: Центр навчальної літератури, 2005. 240 с.

 11. Сопко В В., Шило В. П.. Верхоглядова Н. І та ін. Оріаніза- ція і методика проведення аудиту. Навчально-пракгнчний по­сібник. 2-е вид. перероб. та доповн. К.: ВД "Професіонал", 2006. 576 с.

 12. Тарасенко Н. В. Економічний аналіз діяльності промисло­вого підприємства. 2-ге вид. стер. К.: Алеута, 2003. 485 с.

 13. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб'єктів господа­рювання: Навч. посібник. К.: КНЕУ, 2003. 554 с.

 14. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підпри­ємств: Навч. посібник. К.: КНЕУ, 2004. 412 с.

 15. Терещенко О. О. Антикризове фінансове управління на під­приємстві: Монографія. К.: КНЕУ, 2004. 268 с.

 1. Усач Б. Ф., Душко 3. О., Колос М. М. Організація і методи­ка аудиту: Підручник. - К.: Знання, 2006. 295 с.

 2. Фінанси підприємств: Підручник/ А. М. Подерьогін, М. Д. Бі­лих, Л. Д. Буряк та ін. Кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А. М. По­дерьогін. - 5-те вид. перероб. та допов. К.: КНЕУ, 2004. 546 с.

 3. Цигилик І. І. Контролінг: Навч. посібник у схемах і табли­цях. К.: Центр навчальної літератури, 2004. 76 с.

 4. Шеремет О О Фінансовий аналіз: Навч. посібник. К\, 2005. 196 с.

 5. Шило В. //.. Веруогляоова II. /.. Іль'іїш С. Ь'. іа іи. Аналіз фінансового сгат виробничої га комерційної діяльносіі ні.иірисм сгва: Навч. посібник. К.: Кондор, 2005. 240 с.


Схожі:

Анотація дисципліни «управління фінансовою санацією підприємства» Викладач: к э. н доц. Желудев А. В iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ управління фінансовою санацією підприємства для студентів заочної форми навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Управління фінансовою санацією підприємства” для студентів...
Анотація дисципліни «управління фінансовою санацією підприємства» Викладач: к э. н доц. Желудев А. В iconНазва модуля: Управління фінансовою санацією
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 162 (кредитів єктс -5); аудиторні години – 36 (лекцій – 20, практичних занять – 16)
Анотація дисципліни «управління фінансовою санацією підприємства» Викладач: к э. н доц. Желудев А. В iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни
Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни “Управління фінансовою санацією підприємств” / Укладач І. Й. Плікус....
Анотація дисципліни «управління фінансовою санацією підприємства» Викладач: к э. н доц. Желудев А. В iconПротокол №2 засідання кафедри фізичної реабілітації І валеології від жовтня 2009 року Присутні
Голова рму, аспірант Дроздов Д. В., доц. Драгнєв Ю. В., доц. Кудряшов Є. В., викладач Павлова Н. А., викладач Карпов С. М., аспірант...
Анотація дисципліни «управління фінансовою санацією підприємства» Викладач: к э. н доц. Желудев А. В iconПротокол №3 засідання кафедри фізичної реабілітації І валеології від листопада 2009 року Присутні
Голова рму, аспірант Дроздов Д. В., доц. Драгнєв Ю. В., доц. Кудряшов Є. В., викладач Павлова Н. А., викладач Карпов С. М., аспірант...
Анотація дисципліни «управління фінансовою санацією підприємства» Викладач: к э. н доц. Желудев А. В iconПротокол №4 засідання кафедри фізичної реабілітації І валеології від грудня 2009 року Присутні
Голова рму, аспірант Дроздов Д. В., доц. Драгнєв Ю. В., доц. Кудряшов Є. В., викладач Павлова Н. А., викладач Карпов С. М., аспірант...
Анотація дисципліни «управління фінансовою санацією підприємства» Викладач: к э. н доц. Желудев А. В iconПротокол №1 засідання кафедри фізичної реабілітації І валеології від вересня 2009 року Присутні
Голова рму, аспірант Дроздов Д. В., доц. Драгнєв Ю. В., доц. Кудряшов Є. В., викладач Павлова Н. А., викладач Карпов С. М., аспірант...
Анотація дисципліни «управління фінансовою санацією підприємства» Викладач: к э. н доц. Желудев А. В iconАнотація дисципліни Система національних рахунків” Викладач, к е. н.,доц. Скоробогатова Н. В
Снр використовується в усьому світі для опису І аналізу економічних процесів на макрорівні
Анотація дисципліни «управління фінансовою санацією підприємства» Викладач: к э. н доц. Желудев А. В iconЗакон України "Про інвестиційну діяльність". Закон України "Про банкрутство". Закон України "Про оплату праці". Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств". Закон України "Про лізинг"
Управління фінансовою діяльністю підприємства. Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. Фінансово-економічні результати...
Анотація дисципліни «управління фінансовою санацією підприємства» Викладач: к э. н доц. Желудев А. В iconАнотація дисципліни «управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємствА»
move to 0-16380954
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи