Анотація до дисципліни «інноваційний менеджмент» для спеціальності 0104 магістри icon

Анотація до дисципліни «інноваційний менеджмент» для спеціальності 0104 магістри
Скачати 272.71 Kb.
НазваАнотація до дисципліни «інноваційний менеджмент» для спеціальності 0104 магістри
Дата13.09.2012
Розмір272.71 Kb.
ТипДокументи

АНОТАЦІЯ ДО ДИСЦИПЛІНИ

«ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

для спеціальності 0104 магістри

1 семестр


Викладачі:

к.е.н., доцент Лактіонова О.А.

ВСТУП

У світовій економічній літературі «інновація» інтерпретується як перетворення потенційного науково-технічного прогресу в реальний, що втілюється в нових продуктах і технологіях. Проблематика нововведень у нашій країні протягом багатьох років розроблялася в рамках економічних досліджень науково-технічного прогресу. Розробка, впровадження в виробництво нової продукції мають для суб'єктів господарювання важливе значення як засіб підвищення їх конкурентоспроможності й усунення залежності підприємства від розбіжності життєвих циклів виробленої продукції. У сучасних умовах відновлення продукції йде досить швидкими темпами.

Інноваційний менеджмент – один з напрямків стратегічного менеджменту. Його метою є визначення основних напрямків науково-технічної й виробничої діяльності підприємств у наступних областях: розробка й впровадження нової продукції (інноваційна діяльність); модернізація й удосконалювання продукції, що випускається; подальший розвиток виробництва традиційних видів продукції; зняття із виробництва застарілої продукції.

Поява в навчальних планах українських вузів дисципліни «Інноваційний менеджмент» продиктоване вимогами життя. Інноваційні процеси, їх втілення в нових продуктах і технологіях є основою економічного розвитку. Інноваційний процес являє собою підготовку й здійснення інноваційних змін і складається із взаємозалежних фраз, що утворюють єдине, комплексне ціле. У результаті цього процесу проявляється реалізована, використана зміна – інновація. Сучасні інноваційні процеси досить складні й вимагають проведення аналізу закономірностей їх розвитку, а також розробки механізмів, спрямованих на їх впровадження в життя.


Ціль викладання дисципліни: оволодіння студентами системою знань із теорії, методології і методики управління інноваційними процесами, а також закріплення отриманих знань в процесі практичних занять і господарчих ситуацій.

 1. Ознайомлення із теорією інноваційного розвитку і її сучасними концепціями

 2. Визначення сутності науково-технічного прогресу і його видів, основних підходів до виміру темпів науково-технічного прогресу.

 3. Вивчення сутності і структури інноваційного процесу.

 4. Розгляд сутності інноваційного менеджменту (суб'єктів і об'єктів управління), його функцій.

 5. Ознайомлення із методикою оцінки інноваційного потенціалу підприємства як вирішального фактору ефективності його інноваційної діяльності, розгляд понять, види і методів оцінки ефекту від інноваційної діяльності підприємства, методів оцінки ефективності інноваційної діяльності підприємства.

 6. Розгляд методів державного регулювання інноваційної діяльності: методів прямого й непрямого регулювання; методів державного фінансового стимулювання інноваційної діяльності.

 7. Вивчення методів державного фінансового забезпечення інноваційної діяльності; самофінансування підприємствами інноваційної діяльності; венчурне фінансування інноваційної діяльності.

 8. Ознайомлення із видами організаційних форм інноваційної діяльності (у формі технопарків; технополісів; інноваційних центрів-інкубаторів; за допомогою формування стратегічних альянсів).

Результати навчання: за умовою успішного закінчення вивчання дисципліни «Інноваційний менеджмент» студент зможе: застосовувати в практичних розрахунках методи оцінки ефективності інновацій із врахуванням особливостей умов фінансування та реалізації; застосовувати методи планування та організації інноваційного процесу.

Для вивчення дисципліни «Інноваційний менеджмент» студент повинен мати достатню теоретичну і практичну підготовку за такими дисциплінами, як „Інвестування”, „Фінанси підприємств”, „Фінансова діяльність суб’єктів господарювання та ін.


Методи викладання і навчання: лекційні заняття.

зміст курсу

Тема 1. ^ ВСТУП ДО КУРСУ «ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» І ЙОГО ЗАГАЛЬНА ТЕРМІНОЛОГІЯ.


Сутність інноваційної моделі розвитку економіки на сучасному етапі. Взаємозв’язок технічного прогресу з економічним розвитком держави. Теорія інноваційного розвитку та її сучасні концепції: теорія довгих хвиль Кіндратієва, класична теорія нововведень, неокласична теорія нововведень. Поняття технологічного укладу та техніко-економічної парадигми, життєвий цикл технологічного укладу.

Сутність та класифікація інновацій. Поняття „інновація”, „нововведення”, „новація”, „інноваційний продукт”. Поняття відкриття та винаходу та їх відмінності. Класифікація інновацій по ознакам сфери застосування, економічної значимості, стадії життєвого циклу товару та ін.

Сутність та структура інноваційного процесу. Сутність фундаментальних теоретичних досліджень, пошукових та прикладних НДР, проектно-конструкторських розробок. Структура витрат на НДОКР. Поняття трансферту та дифузії інновацій.


Тема 2. ^ СУТНІСТЬ І ЗМІСТ ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ.


Сутність інноваційного менеджменту: суб’єкти, об’єкти управління. Особливості системного підходу до інноваційного менеджменту. Сутність інноваційної діяльності, її ціль та завдання. Особливості інноваційного менеджменту. Підсистеми інноваційного менеджменту.

Функції інноваційного менеджменту. Сутність та значення прогнозування інноваційної діяльності та методу реалізації (методи експертних оцінок, екстраполяції, методи сценаріїв, метод Монте-Карло). Напрямки планування інноваційної діяльності та цього завдання. Методи стимулювання творчої активності персоналу.

Стратегічне управління інноваційною діяльністю. Сутність інноваційної стратегії та її властивості. Типи інноваційної стратегії: активна, помірно-наступальна, оборонна стратегії. Застосування матриці вибору інноваційної стратегії.


Тема 3. ^ ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.


Оцінка інноваційного потенціалу підприємства як визначального фактору ефективності його інноваційної діяльності. Сутність та лементи інноваційного потенціалу підприємства. Поняття інтелектуального потенціалу та нематеріальних активів. Показники оцінки інноваційного потенціалу підприємства на етапі створення інновацій та на етапі її впровадження.

Поняття, види та методи оцінки ефективності інноваційної діяльності підприємства. Показники, які відображають економічний, науково-технічний, соціальний та екологічний ефект від інноваційної діяльності. Факторний аналіз зміни прибутку внаслідок здійснення інноваційної діяльності на підприємстві.

Методи оцінки ефективності інноваційної діяльності підприємства. Необхідність та сутність дисконтування. Сутність, переваги та недоліки показників оцінки: показника чистого дисконтованого доходу, показника чистого дисконтованого доходу на власний капітал, індексу доходності, внутрішній норми доходності, періоду окупності інвестицій. Показник загальної ефективності діяльності відповідно до вимог ЮНІДО.


Тема 4. Державне регулювання і стимулювання інноваційної діяльності.


Необхідність та сутність державного регулювання інноваційної діяльності. Етапи становлення та розвитку системи державного регулювання інноваційної активності у розвинутих країнах.

Методи державного регулювання інноваційної діяльності прямого та непрямого регулювання. Приоритетні напрямки інноваційної діяльності в Україні: стратегічні, середньотермінові приоритетні напрямки інноваційної діяльності. Їх формування та затвердження. Моніторинг інноваційної діяльності.

Методи державного фінансового стимулювання інноваційної діяльності. Пряме бюджетне фінансування за допомогою адміністративно-організаційного та програмно-цільове методів. Державний замовлення у науково-технічній сфері. Непряме фінансове стимулювання інноваційної діяльності: за адресатом, формою, часовими рамками, видам податків та податкових платежів, по відношенню до яких застосовуються пільги. Податковий кредит, який знижує прибуток та податкові пільги, які зменшують базу для нарахування податку на прибуток.


Тема 5. ^ ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.


Державне фінансове забезпечення інноваційної діяльності. Джерела фінансового забезпечення інноваційного процесу. Бюджетні асигнування: базове, програмно-цільове та контрактне бюджетне фінансування НДОКР та інноваційної діяльності. Фінансова підтримка інноваційної діяльності підприємств державою: державні цільові програми; гарантування позик; надання субсидій та дотацій на цілі інноваційно-технічного розвитку. Формування державних позабюджетних фондів, за рахунок коштів яких здійснюється фінансування інноваційної діяльності.

Самофінансування підприємствами інноваційної діяльності. Особливості фінансування за рахунок прибутку та амортизаційних відрахувань. Особливості формування фонду грошових коштів на підприємстві, за рахунок коштів якого фінансується його інноваційна діяльність.

Венчурне фінансування інноваційної діяльності. Поняття венчурного бізнесу, його суб’єктів: венчурних підприємств та венчурних фондів. Переваги розробки та впровадження інновацій за допомогою організації малих венчурних підприємств. Види венчурного фінансування та його специфічні характеристики. Джерела венчурного капіталу. Механізм формування та функціонування венчурного фонду. Особливості формування венчурних фондів в Україні.


Тема 6. ^ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ЗДІЙСНЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

.


Класифікація організаційних форм інноваційної діяльності. Поняття інноваційної структури та її учасників у відповідності до законодавства України. Ініціатори створення інноваційної структури. Функції комісії по організації діяльності технологічних парків та інноваційних структур інших типів.

Організація інноваційної діяльності у формі технопарків. Принципи створення технопарків та переваги цієї форми організації. Правові та економічні основи впровадження та функціонування спеціального режиму інвестиційної та інноваційної діяльності технопарків України.

Організація інноваційної діяльності у формі технополісів. Умови їх створення. Організаційна структура технополісів.

Організація інноваційної діяльності у формі регіональних промислових комплексів, центрів – інкубаторів. Їх функціональний напрямок та джерела їх доходів. Видова структура інноваційних центрів-інкубаторів.

Організація інноваційної діяльності за допомогою формування стратегічних альянсів. Форми міжорганізаційного співробітництва на їх напрямок, причини реалізації. Види стратегічних альянсів: консорціуми, спільні підприємства, спільна науково-технічна та виробнича діяльність.


^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ СРС


Тема 1. Вступ до дисципліни „Інноваційний менеджмент” та його загальна термінологія.

1. Підготувати глосарій:

Авторське право; високі технології; винахід; відкриття; інноваційний лаг; інноваційний продукт; інноваційна продукція; інноваційне підприємство; інноваційний проект; ліцензія; ліцензійна торгівля; наукомісткість продукції; науковий результат; наукова діяльність; науково-технічна діяльність; науково-прикладний результат; ноу-хау; патент; прикладні наукові дослідження; корисна модель; промисловий зразок; фундаментальні наукові дослідження; раціоналізація; раціоналізаторська пропозиція; технологія; економіка знань.


^ 2. Підготувати логіко-структурні схеми:

На підставі Закону України «Про інноваційну діяльність» скласти схему механізму придбання проектом статусу пріоритетного інноваційного проекту.

На підставі Положення «Про правову охорону об'єктів промислової власності і раціоналізаторських пропозицій» скласти схему, де представлена сукупність охоронних документів об'єктів промислової власності залежно від їхніх видів, а також особливості їх обігу.


^ 3. Підготувати завдання із нормативно-законодавчої бази задания:

На підставі Закону України «Про інноваційну діяльність» назвати критерій, відповідно до якого підприємство або їх об'єднання можна кваліфікувати як інноваційне.

Відповідно до Закону України «Про інноваційну діяльність» перелічити об'єкти інноваційної діяльності.

Відповідно до Закону України «Про інноваційну діяльність» перелічити суб'єктів інноваційної діяльності.

На підставі Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» перелічити суб'єктів наукової і науково-технічної діяльності.

На підставі Закону України «Про інноваційну діяльність» перелічити критерії, відповідно до яких продукт здобуває статус інноваційного продукту.

Ґрунтуючись на Законі України «Про інноваційну діяльність» перелічити критерії, відповідно до яких продукція здобуває статус інноваційної продукції.

На підставі Положення «Про правову охорону об'єктів промислової власності і раціоналізаторських пропозицій» перелічити об'єкти промислової власності.

На підставі Положення «Про правову охорону об'єктів промислової власності і раціоналізаторських пропозицій» перелічити, що може бути об'єктами винаходів.

На підставі Положення «Про правову охорону об'єктів промислової власності і раціоналізаторських пропозицій» перелічити критерії, відповідно до яких об'єкти промислової власності вважаються новими.

На підставі Положення «Про правову охорону об'єктів промислової власності і раціоналізаторських пропозицій» перелічити критерії, відповідно до яких раціоналізаторська пропозиція вважається новим.


Тема 2. Сутність та склад інноваційного менеджменту.

1. Підготувати глосарій:

Морфологічний аналіз; синектика; метод «мозкового штурму»; стратегічне планування; портфель стратегій; стратегічна зона господарювання.


^ 2. Підготувати логіко-структурні схеми:

У схематичному виді представити класифікацію інноваційних стратегій.

У схематичному виді представити етапи розробки інноваційної стратегії підприємства, виділивши на кожному етапі характерний комплекс дій і заходів.

У схематичному виді представити процес розробки і впровадження нововведення на ринок.

У схематичному виді представити процес стратегічного планування інноваційної діяльності підприємства.

У схематичному виді представити класифікацію методів стимулювання творчої активності персоналу підприємства.

У схематичному виді представити логіко-структурну схему – класифікацію використовуваних методів стимулювання творчої активності персоналу залежно від ієрархії базових потреб людини (по А. Маслоу).


Тема 3. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підпрємства.

1. Підготувати глосарій:

Гудвіл: виробничо-технологічний потенціал; науково-технічний потенціал; кадровий потенціал; фінансово-економічний потенціал; інтелектуальна власність; інтелектуальний капітал; ставка дисконтування; грошовий потік; окупність нововведень; інвестиційний проект; інноваційний проект; інноваційний ризик


^ 2. Підготувати логіко-структурні схеми:

У схематичному виді представити рух грошових коштів у процесі реалізації проекту по впровадженню інновацій у розрізі грошових потоків від інвестиційної, операційної й фінансової діяльності.


^ 3. Підготувати завдання із нормативно-законодавчої бази задания:

Відповідно до Методичних рекомендацій із проведення експертизи інвестиційних проектів для реалізації в спеціальних (вільних) економічних зонах і на територіях пріоритетного розвитку зі спеціальним режимом інвестиційної діяльності, затверджених Наказом Міністерства економіки й з питань європейської інтеграції України, Міністерства фінансів України, Державної податкової адміністрації України, Міністерства промислової політики України від 15.01.2002 №14/32/26/22, указати основні напрямки експертизи інвестиційних проектів.

Відповідно до Методичних рекомендацій із проведення експертизи інвестиційних проектів для реалізації в спеціальні (вільних) економічних зонах і на територіях пріоритетного розвитку зі спеціальним режимом інвестиційної діяльності, затверджених Наказом Міністерства економіки й з питань європейської інтеграції України, Міністерства фінансів України, Державної податкової адміністрації України, Міністерства промислової політики України від 15.01.2002 №14/32/26/22, перелічити основні критерії оцінки інвестиційного проекту.

Відповідно до Методичних рекомендацій із проведення експертизи інвестиційних проектів для реалізації в спеціальні (вільних) економічних зонах і на територіях пріоритетного розвитку зі спеціальним режимом інвестиційної діяльності, затверджених Наказом Міністерства економіки й з питань європейської інтеграції України, Міністерства фінансів України, Державної податкової адміністрації України, Міністерства промислової політики України від 15.01.2002 №14/32/26/22, перелічити показники економічної й бюджетної ефективності інвестиційного проекту.


Тема 4. Державне регулювання та стимулювання інноваційної діяльності.

1. Підготувати глосарій:

Науковий результат; наукова діяльність; науково-технічна діяльність; інноваційна структура; інноваційний проект; спеціальний режим інноваційної діяльності; стратегічні пріоритетні напрямки інноваційної діяльності; середньострокові пріоритетні напрямки інноваційної діяльності; моніторинг інноваційної діяльності; державне прогнозування економічного й соціального розвитку; програма економічного і соціального розвитку України


^ 2. Підготувати логіко-структурні схеми:

На основі Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» у схематичному виді оформити структуру повноважень суб'єктів державного регулювання й управління в сфері наукової й науково-технічної діяльності.

На основі Закону України «Про інноваційну діяльність» у схематичному виді оформити структуру повноважень суб'єктів державного регулювання і управління в сфері інноваційної діяльності.


^ 3. Підготувати завдання із нормативно-законодавчої бази задания:

Відповідно до Закону України «Про інноваційну діяльність» назвати критерій відповідно до якого інноваційний проект можна віднести до пріоритетного.

Відповідно до Закону України «Про інноваційну діяльність» перелічити основні принципи державної інноваційної політики.

Відповідно до Закону України « Про інноваційну діяльність» перелічити методи державного регулювання інноваційної діяльності.

На основі Закону України «Про державне прогнозування і розробку програм економічного і соціального розвитку України перелічити принципи державного прогнозування й розробки програм економічного і соціального розвитку.

На основі Закону України « Про наукову і науково-технічну діяльність» перелічити суб'єктів наукової й науково-технічної діяльності.

Відповідно до Закону України «Про пріоритетні напрямки інноваційної діяльності в Україні» перелічити особливості формування ій затвердження стратегічних пріоритетних напрямків інноваційної діяльності.

Відповідно до Закону України «Про пріоритетні напрямки інноваційної діяльності в Україні» перелічити особливості формування і затвердження середньострокових пріоритетних напрямків інноваційної діяльності.

Відповідно до Закону України « Про пріоритетні напрямки інноваційної діяльності в Україні» перелічити стратегічні пріоритетні напрямки інноваційної діяльності, певні Верховної Радою України на 2003 – 2013 роки.


Тема 5. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності.


1. Підготувати глосарій:

Венчурний фонд

Державний фонд фундаментальних досліджень

Компанія по управлінню активами

Інститут спільного інвестування

Інвестиційний сертифікат

Субсидія

Інвестиційний банк

Диверсифікованість

Інститут спільного інвестування закритого типу


^ 2. Підготувати логіко-структурні схеми:

Відповідно до Закону України « Про інноваційну діяльність» підготувати в схематичному виді структуру функцій Верховної Ради України, органів місцевого самоврядування, Кабінету Міністрів України, спеціально вповноваженого центрального органа виконавчої влади в сфері інноваційної діяльності, виконавчих органів місцевого самоврядування щодо здійснення державної фінансової підтримки інноваційної діяльності.

Відповідно до Закону України « Про інноваційну діяльність» скласти схему функціональної взаємодії між учасниками надання державної фінансової підтримки інноваційної діяльності.

У схематичному виді представити механізм функціонування венчурного фонду.


3. Підготувати завдання із нормативно-законодавчої бази задания:

^
Відповідно до Закону України «Про інноваційну діяльність» перелічити умови державної фінансової підтримки інноваційних проектів.
Відповідно до Законів України «Про інноваційну діяльність» перелічити види державної фінансової підтримки інноваційної діяльності.

Відповідно до Законів України «Про спеціальний режим інвестиційної й інноваційної діяльності технопарків», «Про інноваційну діяльність», «Про податок на додану вартість», «Про оподаткування прибутку підприємств», перелічити пільги по оподатковуванню підприємств, що здійснюють інноваційну діяльність, і умовах їх надання.

Відповідно до Закону України «Про інноваційну діяльність» перелічити функції і призначення інноваційних державних фінансово-кредитних установ.

Відповідно до Закону України «Про інноваційну діяльність» перелічити функції й призначення комунальних інноваційних фінансово-кредитних установ.

Відповідно до Закону України «Про науку і наукову діяльність» перелічити напрямку фінансування на основі базового й програмно-цільовий його форми.

Відповідно до Закону України «Про науку і наукову діяльність» перелічити джерела формування і напрямки використання коштів Державного фонду фундаментальних досліджень.

Відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» перелічити законодавчі обмеження банківського фінансування інноваційної діяльності підприємств за допомогою участі банку в капіталі останніх.


Тема 6. ^ Організаційні форми реалізації інноваційної діяльності.


1. Підготувати глосарій:

Проект технологічного парку

Пріоритетні напрямки діяльності технологічного парку

Послідовна організація робіт (операцій)

Паралельна організація робіт (операцій)

Інтегральна організація робіт (операцій)

Проектна організація (організація робіт із проектів)

Матрична організація


^ 2. Підготувати логіко-структурні схеми:

У схематичному виді представити структуру технополісу й функціональні взаємозв'язки між його суб'єктами.

У схематичному виді представити структуру організації НДДКР на підприємстві, організовану по проектах.

У схематичному виді представити структуру організації НДДКР на підприємстві, організовану по стадіях (фазам).

У схематичному виді представити матричну організаційну структуру НДДКР на підприємстві.


^ 3. Підготувати завдання із нормативно-законодавчої бази задания:

На основі Закону України «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків» перелічити особливості встановлення спеціального режиму інноваційної діяльності.


^ ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ


Тема 1. Вступ до дисципліни „Інноваційний менеджмент” та його загальна термінологія.

Підготувати творчо-аналітичне завдання:

1. На підставі матеріалів періодичної преси проаналізувати впровадження раціоналізаторських пропозицій по галузях економіки в Україні.

2. На підставі матеріалів періодичної преси та учбово-методичної літератури класифікувати галузі економіки в розрізі еволюції п'яти технологічних укладів.

3. На підставі матеріалів періодичної преси охарактеризувати нові напрямки інноваційної політики ЄС.


Тема 2. Сутність та склад інноваційного менеджменту.

Підготувати творчо-аналітичне завдання:

1. На підставі матеріалів періодичної преси і статистичних даних проаналізувати інституціональне забезпечення виробництва в Україні (структуру ідинаміку розвитку організацій, що виконують наукові і науково-технічні роботи).

2. На підставі матеріалів періодичної і учбово-методичної літератури проаналізувати методи мотивації інноваційної активності персоналу, використовувані японськими корпораціями.

3. На підставі матеріалів періодичної і учбово-методичної літератури проаналізувати методи мотивації інноваційної активності персоналу, використовувані американськими корпораціями.


Тема 4. Державне регулювання та стимулювання інноваційної діяльності.

^ Підготувати творчо-аналітичне завдання:

1. На підставі матеріалів періодичної преси й учбово-методичної літератури проаналізувати методи й особливості державного регулювання інноваційної діяльності США.

2. На підставі матеріалів періодичної преси й учбово-методичної літератури проаналізувати методи і особливості державного регулювання інноваційної діяльності Німеччини.

3. На підставі матеріалів періодичної преси й учбово-методичної літератури проаналізувати методи і особливості державного регулювання інноваційної діяльності Японії.

4. На підставі матеріалів періодичної преси й учбово-методичної літератури проаналізувати методи і особливості державного регулювання інноваційної діяльності країн ЄС.


Тема 5. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності.

Підготувати творчо-аналітичне завдання:

   1. Відповідно до матеріалів періодичної літератури відбити динаміку результатів функціонування венчурних фондів в Україні.

   2. Відповідно до матеріалів періодичної літератури відбити структуру й динаміку фінансування інноваційної діяльності в Україні.

   3. По даним Законів України « Про Державний бюджет» відбити динаміку фінансування фундаментальних досліджень і стимулювання науково-технічного прогресу за останні 5 років.

   4. Відповідно до матеріалів періодичної печатки відбити стан і перспективи розвитку участі банків у сфері інноваційної діяльності підприємств в Україні.


Тема 6. Організаційні форми реалізації інноваційної діяльності.

Підготувати творчо-аналітичне завдання:

 1. На основі учбово-методичної літератури виділити підходи до організації інноваційної діяльності на рівні окремого великого промислового підприємства.

 2. На основі учбово-методичної літератури й матеріалів періодичної літератури представити й проаналізувати приклад організаційної структури управління інноваційною діяльністю великої закордонної компанії.

 3. На основі учбово-методичної літератури й матеріалів періодичної літератури привести приклади використання різних систем передачі технологій з наукових центрів малому й середньому бізнесу в розвинених країнах.

Графік виконання самостійної роботи:

Тема

Форма контроля

Вид завдання
1

Тема 1. Вступ до дисципліни „Інноваційний менеджмент” та його загальна термінологія.

письмово

НЗБ, Г, ЛЛС
2

Тема 2. Сутність та склад інноваційного менеджменту

письмово

Г, ЛЛС

На семинарское занятие

3

Тема 3. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства.

письмово

НЗБ, Г, ЛЛС

На семинарское занятие

4

Тема 4. Державне регулювання та стимулювання інноваційної діяльності.

письмово

НЗБ, Г, ЛЛС

На семинарское занятие

5

Тема 5. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності.

письмово

НЗБ, Г, ЛЛС

На семинарское занятие

6

Тема 6. Організаційні форми реалізації інноваційної діяльності.

письмово

НЗБ, Г, ЛЛС

На семинарское занятие^ Облік результатів роботи модульного контролю студента магістра за дисципліною „Проектне фінансування” із максимальною бальною оцінкою


Поточний контроль(мах 100 балів)

Залік

Заліковий модуль 1

Заліковий модуль 2

Організаційно-навчальна робота студента в аудиторії

Самостійна робота

Індивідуальна робота

Сума балів за заліковий модуль 1

Організаційно-навчальна робота студента в аудиторії

Самостійна робота

Індивідуальна робота

Сума балів за заліковий модуль2

10

25

15

50

10

25

15

50

100


ЛІТЕРАТУРА


 1. Балабанов И.Т. Инновационный менеджмент: Учеб.пособие для вузов. – С.Пб.: Питер, 2001.

 2. Волков О. І., Денисенко М. П., Гречан А. П. Інноваційний розвиток промисловості України: навч. посіб. / О.І. Волков (ред.), М.П. Денисенко (ред.). — К. : КНТ, 2006. — 648с.

 3. Гаман М.В. Державне регулювання інноваційного розвитку України / Національна академія держ. управління при Президентові України. — К. : Видавництво НАДУ, 2005. — 386с.

 4. Краснокутська Н.В. Інноваційний менеджмент: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 504 с.

 5. Проблеми фінансового забезпечення інноваційного розвитку: монографія / Сумський держ. ун-т; НДІ економіки розвитку / Т.А. Васильєва (заг.ред.), В.Г. Боронос (заг.ред.). — Суми : Вид-во СумДУ, 2009. — 351с.^ ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА


 1. Аблов А.С., Будкін В.С., Гальперіна Л.П. та ін. Інституційні основи інноваційного розвитку економіки: навч. посібник / Валерій Євгенович Новицький (заг.ред.). — Вид. 2-ге, перероб. та доп. — К. : КНТ, 2008. — 359с.

 2. Баляснікова Є.В. Передумови створення інноваційної моделі розвитку економіки України // Актуальні проблеми економіки. - 2004. - №10(40).

 3. Баранов О.Г. Інноваційний процес як об’єкт державного регулювання // Актуальні проблеми економіки. – 2004. - №6(36).

 4. Боронос В.Г. Управління інноваційною діяльністю як інструмент забезпечення стабільного розвитку підприємства // Вісник криворізького інституту КНЕУ. – 2009. – 3(19). – 92 – 99.

 5. Безчасний Л. Про механізм мотивації до науково-технічної діяльності в умовах ринкової економіки // Економіка України. – 1995. - №8. – С.16.

 6. Бубенко П.Т. Регіональні аспекти інноваційного розвитку / НАН України. — Х. : НТУ "ХПІ", 2002. — 316с.

 7. Бурега Л.В. Реалізація стратегії інноваційного розвитку економіки України в системі венчурного фінансування // Актуальні проблеми економіки, 2002, №12. – С. 75 – 79.

 8. Вачевський М.В. Економічна ефективність раціоналізації і винахідництва в сучасних умовах господарювання // Актуальні проблеми економіки, 2002, №12. – С. 80 – 89.

 9. Гапоненко Н. Инновации и инновационная политика на этапе перехода к новому технологическому порядку // Вопросы экономики. – 1997. - №9.

 10. Гордієнко Л.Ю. Інноваційний менеджмент: конспект лекцій / Харківський національний економічний ун-т. — Х. : ХНЕУ, 2007. — 148с.

 11. Грабар І.Г., Лещенко М.І., Малиновський А.С., Ходаківський Є.І. Наукові парки інноваційного підприємництва. Технопарк: монографія / Житомирський національний агроекологічний ун-т. — Житомир : [ЖНАЕУ], 2009. — 347с.

 12. Гриньов А.В. Організація управління науково-дослідницькими розробками на підприємстві: Монографія. – Х.: ВД “ІНЖЕК”, 2004. – 188с.

 13. Гулькин П. Венчурное инвестирование – немного истории и статистики // Рынок ценный бумаг. – 1999. – №6 (141). – С. 20 – 27.

 14. Дагаев А. Налоговое стимулирование инноваций в предпринимательском секторе экономики // Проблемы теории и практики управления. - - 2004. - №3. – С. 80 – 86.

 15. Евтух А.Т. Информационная эпоха и актуальные проблемы экономики // Актуальні проблеми економіки. – 2004. - №12(42).

 16. Жихор О.Б. Потенціал інноваційного розвитку регіонів України та його резерви // Вісник Львівської державної фінансової академії. – 2009. – 16. – С. 2 -16.

 17. Иванова Н. Инновационная сфера: контуры будущего // Мировая экономика и международные отношения. – 2000. - №8. – С. 54.

 18. Иванова Н. Национальные инновационные системы // Вопросы экономики. – 2002. - №7.

 19. Ильяшенко С.Н. Инновационные риски и их классификация // Актуальні проблеми економіки. – 2005. - №4(46).

 20. Инновационный менеджмент: Учебное пособие / Под ред. д.э.н., проф. Л.Н. Оголевой. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 238 с.

 21. Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, №25, ст.195

 22. Закон України «Про інноваційну діяльність» (із змінами, внесеними згідно із Законами №380-IV (380-15) від 26.12.2002, ВВР, 2003, №10-11, ст.86; №1344-IV (1344-15) від 27.11.2003, ВВР, 2004, №17-18, ст.250; № 2285-IV (2285-15) від 23.12.2004, ВВР, 2005, № 7-8, ст.162; № 2505-IV (2505-15) від 25.03.2005, ВВР, 2005, №17, ст.267)

 23. Закон України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, № 21, ст.103.

 24. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, №12, ст.165.

 25. Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, №13, ст.93

 26. Закон України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, №48, ст.253

 27. Закон України «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків» // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, №40, ст.363.

 28. Замула О.О., Пітя В.С. Інноваційний менеджмент: конспект лекцій для студ. усіх форм навч. спец. 7.050201, 7.050206 / Національний технічний ун-т "Харківський політехнічний ін- т". — Х. : НТУ "ХПІ", 2008.

 29. Иванова. Н. Инновационная сфера: итоги столетия // Мировая экономика и международные отношения, 2001, №8. – С. 22 – 34.

 30. Инвестиционные решения и управление НТП: Монография/ Под ред. Д.э.н., проф. С.Н. Козьменко. – Сумы: ИТД «Университетская книга»; ООО «КИК «Деловые перспективы», 2005. – 158с.

 31. Інвестиційно-інноваційний термінологічний словник / Дніпропетровська обласна держ. адміністрація; Дніпропетровська держ. фінансова академія / Н.І. Редіна (ред.)Надія Миколаївна... Дєєва (уклад.). — Д. : ДДФА, 2004. — 124с.

 32. Клинов В.Г. НТП и большие циклы конъюнктуры мирового хозяйства // США: экономика, политика, идеология. – 1993. - №7.

 33. Ковальчук С.С. Інноваційна діяльність як пріоритет економічного розвитку України // Фінанси України. – 2004. - №7. – С. 96 – 109.

 34. Козанцев А.К. Инновационное предпринимательство. Учеб пособие / Под.ред. П.Н. Завалина, А.К. Казанцева, Л.Э. Минделли. – М.: Экономика, 2000.

 35. Медведев А. Особенности оценки и отбора инновационных проектов // МЭиМО. – 1993. - №7.

 36. Мертенс А. Венчурные фонды и инвестиции. Как это работает? // Финансовый директор. – 2005. - №1.

 37. Методические рекомендации по проведению экспертизы инвестиционных проектов, которые предлагаются для реализации в специальных (свободных) экономических зонах и на территориях со специальным режимом инвестиционной деятельности, утвержденные Приказом Министерства экономики и вопросам европейской интеграции Украины от 15.01.2002 №14/32/26/22.

 38. Мешко Н.П. Інноваційний розвиток країн світової економіки в умовах глобалізації: монографія / Дніпропетровський національний ун-т ім. Олеся Гончара. — Донецьк : Юго-Восток, 2008. — 344с.

 39. Микитенко В.В., Чуприна М.О. Особливості формування і використання інноваційного потенціалу економіки України // Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ. – 2009. - №3(19). – С. 73 – 79.

 40. Никитин С., Никитин А., Степанова М. Налоговые льготы, стимулирующие предпринимательскую деятельность в развитых странах Запада // Мировая экономика и международные отношения. – 2000. - №11. – С 11.

 41. Павлов К.В. Инновации и инвестиции интенсивного и экстенсивного типа // Вісник економічної науки України. – 2009. - №1(15). – С. 145 – 154.

 42. Партин Г., Тивончук О. Роль небанківських фінансових посередників у фінансуванні інноваційного розвитку // Вісник НБУ. – 2005. - №5.

 43. Панасюк Б. Деякі підходи до прогнозування науково-технологічної та інноваційних сфер // Економіка України. – 1995. - №3.

 44. “Положення про порядок створення і функціонування технопарків та інноваційних структур інших типів”, затверджене постановою КМУ від 22 травня 1996р. №549.

 45. Решетова Т. Роль государственного управления в активизации инновационной и научно-технической деятельности // Экономика Украины. – 1994. - №10.

 46. Риск-менеджмент инноваций. Васильева Т.А., Диденко О.Н., Епифанов А.А. и др. – Сумы: «Деловые песпективы», 2005. – 260с.

 47. Рихтюк В.Л. Інноваційне підприємництво як складова сталого економічного зростання // Актуальні проблеми економіки. – 2004. - №10(40).

 48. Рихтюк В.Л. Технології подвійного призначення як фактор інноваційного розвитку економіки України // Актуальні проблеми економіки. – 2004. - №6(36).

 49. Савиоц П., Бимнкермайер Б. Организация ранних фаз радикального инновационного процесса // Проблемы теории и практики управления. - - 2004. - №4. – С. 75 – 81.

 50. Серпилин А. Венчурные фонды – катализатор экономического роста // Рынок ценный бумаг. – 1999. – №6 (141). – С. 15 – 19.

 51. Стадник М.Я. Методика визначення потенціалу міжнародної діяльності підприємства на ринках високотехнологічної та інноваційної продукції // Актуальні проблеми економіки. – 2005. - №1(43).

 52. Станіславик О.В. Оцінювання інноваційного потенціалу промислових підприємств України: монографія. — О. : ТЭС, 2007. — 140с.

 53. Тимчасове положення про правову охорону об’єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні, затверджене Указом Президента України від 18 вересня 1992 р. № 479/92.

 54. Фирсов В.А. Американская модель в инновационной деятельности в малом бизнесе // США: экономика, политика, идеалогия. – 1994. - №6.

 55. Черваньов Д.М., Черваньова Л.І. Менеджмент інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств України. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 1999. – 514с.

 56. Чумаченко Б., Лавров К. Некоторые аспекты формирования рыночной инфраструктуры трансферта технологий // Проблемы теории и практики управления. - - 2004. - №3. – С. 82 – 85.

 57. Холодний Г.О. Лізинг в інвестиційному механізмі інноваційного розвитку підприємств / Харківський національний економічний ун-т. — Х. : Видавництво ХНЕУ, 2007. — 196с.

 58. Хэмилтон А. Инновационная и корпоративная реструктуризация в мировой экономике // Проблемы теории и практики управления. – 2000. - №2006.

 59. Шелюбская Н.В. Косвенные методы государственного стимулирования инноваций: опыт Западной Европы // Проблемы теории и практики управления. – 2001. - №3.

 60. Шовкун І.А. Моделі інноваційного розвитку: міжнародний досвід та уроки для України // Проблеми науки. - №8. – 2002.

 61. Юркевич О.М. Фінансове забезпечення науково-технічної інноваційної діяльності // Фінанси України. – 2004. - №6.

Схожі:

Анотація до дисципліни «інноваційний менеджмент» для спеціальності 0104 магістри iconКонспект лекцій з дисципліни "Інноваційний менеджмент"
Конспект лекцій з дисципліни “Інноваційний менеджмент” (для студентів 5-6 курсів денної І заочної форм навчання спеціальності 050107...
Анотація до дисципліни «інноваційний менеджмент» для спеціальності 0104 магістри iconКонспект лекцій з дисципліни "Інноваційний менеджмент" для студентів 5-6 курсів денної та заочної форм навчання
Конспект лекцій з дисципліни “Інноваційний менеджмент” (для студентів 5-6 курсів денної І заочної форм навчання спеціальності 050107...
Анотація до дисципліни «інноваційний менеджмент» для спеціальності 0104 магістри iconН. М. Богдан Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «інноваційний менеджмент»
Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «інноваційний менеджмент» (для студентів 6 курсу напряму...
Анотація до дисципліни «інноваційний менеджмент» для спеціальності 0104 магістри iconРобоча програма з дисципліни "фінансовий менеджмент" За напрямом: 0501 „Економіка І підприємництво" Для спеціальності: 05. 0104 "Фінанси"
Фінансовий менеджмент”, з урахуванням матеріалів навчально-методичного посібника “Фінансовий менеджмент”: Навч метод посібник для...
Анотація до дисципліни «інноваційний менеджмент» для спеціальності 0104 магістри iconМенеджмент для спеціальності: 05. 0104 "Фінанси"

Анотація до дисципліни «інноваційний менеджмент» для спеціальності 0104 магістри iconІнноваційний менеджмент” (для студентів 5-6 курсів денної І заочної форм навчання спеціальності 050107 “Економіка підприємства”) Харків – хнамг – 2007
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Інноваційний менеджмент» (для студентів 5-6 курсів денної та заочної форм навчання...
Анотація до дисципліни «інноваційний менеджмент» для спеціальності 0104 магістри iconМетодичні вказівки до їх виконання. Призначена для студентів спеціальності 7(8). 03060101 менеджмент організацій і адміністрування заочної форми навчання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Інноваційний менеджмент» для студентів спеціальності...
Анотація до дисципліни «інноваційний менеджмент» для спеціальності 0104 магістри iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства І.І. Репенко інноваційний менеджмент
Репенко І.І. Інноваційний менеджмент: Тексти лекцій (для студентів 5–6 кур­сів спеціальностей 050201, 050201 "Менеджмент організацій")....
Анотація до дисципліни «інноваційний менеджмент» для спеціальності 0104 магістри iconІ.І. Репенко програма І робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Інноваційний менеджмент» для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання...
Анотація до дисципліни «інноваційний менеджмент» для спеціальності 0104 магістри iconХарківська національна академія міського господарства м. К. Сухонос Програма І Робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Інноваційний менеджмент» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи