Обліково-фінансовий факультет icon

Обліково-фінансовий факультет
Скачати 255.99 Kb.
НазваОбліково-фінансовий факультет
Дата13.09.2012
Розмір255.99 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ОБЛІКОВО-ФІНАНСОВИЙ ФАКУЛЬТЕТ


Кафедра «Фінанси і банківська справа»


ЗАТВЕРДЖЕНО:

Радою факультету

Протокол №____від _________2010 р.

Голова Ради факультету

_________________Єгоров П.В.


ОКР - «СПЕЦІАЛІСТ»


Спеціальність: 7.050104 «Фінанси»


АНОТАЦІЯнавчальної дисципліни «Бюджетний менеджмент»


IX семестр


Укладач програми:

к.е.н., доцент Білопольська В.М.


Донецьк, ДонНУ– 2010

1. ВСТУП

Начало формы

Введите текст или адрес веб-сайта или переведите документ.У сучасних умовах реформування економіки особливо гостро відчувається проблема нестачі бюджетних ресурсів. Тому питання ефективного управління державними коштами та їх направлення на першочергові потреби держави мають важливе значення.

Навчальна дисципліна «Бюджетний менеджмент» є нормативною для підготовки магістрів економіки за спеціалізацією «Державні фінанси». Вивчення дисципліни має велике теоретичне і практичне значення в підготовці фахівців-магістрів вищого управлінського складу, так як вона сприяє поглибленню знань з організації та управлінні бюджетним процесом в Україні і придбання практичних навичок проведення операцій по виконанню бюджету.

«Бюджетний менеджмент» базується на знанні таких профілюючих дисциплін базового фінансового освіти як «Фінанси», «Податкова система», «Бюджетна система», «Казначейське справа».


^ 2. МЕТА І РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ


Метою даної дисципліни є вивчення функцій органів, що беруть участь в управлінні бюджетним процесом (фінансових органів, органів Держказначейства, органів законодавчої та виконавчої влади, Нацбанку України) та методів, що ними використовуються для здійснення керівництва бюджетними відносинами в сфері формування, розподілу та використання бюджетних ресурсів.

Для досягнення цієї мети майбутнім спеціалітам необхідно уміти:

 • опанувати теоретичними, організаційними та практичними основами бюджетного менеджменту;

 • кретично осмислювати наявні точки зору в сфері управління бюджетними ресурсами держави та її територій і обгрунтовувати власну позицію з дискусійних питань;

 • у ґрунтовній формі вивчити Бюджетний кодекс України та бюджетне законодавство в цілому;

 • знати що таке управління як процес; функції управління бюджетом та механізми їх реалізації;

 • орієнтуватися в положеннях Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актах, які на сучасному етапі регламентують механізм функціонування бюджетної системи України, та вміти надавати пропозиції щодо їх вдосконалення;

 • придбати теоретичні та практичні навички і уміння в сфері прийняття управлінських рішень на всіх етапах бюджетного процесу;

 • усвідомити необхідність використання програмно-цільового методу в управлінні ресурсами бюджетної системи України на сучасному етапі;

 • засвоїти основні функції, завдання, права та відповідальність органів оперативного управління фінансами в Україні;

 • уміти використовувати сучасні методи управління ресурсами бюджетної системи на основі використання інноваційних підходів;

 • добре володіти такими функціями управління як: прогнозування, планування, облік та контроль бюджетних ресурсів, регулювання тієї системи, якою є бюджет;

 • професійно використовувати сучасні методи економічного аналізу процесу формування, розподілу та використання бюджетних ресурсів;

 • уміти виявляти проблеми в сфері функціонування бюджетної системи України і розробляти стратегію по їх подоланню;

 • добре володіти інструментами бюджетного обліку, міжбюджетних відносин, бюджетної класифікації, бюджетного контролю, казначейської системи виконання бюджету всіх рівнів, а також інструментами регулювання як державного так і місцевих бюджетів;

 • уміти роботи пропозиції щодо вдосконалення бюджетного процесу та елементів системи управління бюджетами всіх рівнів;

 • застосовувати теоретичні знання для прийняття управлінських рішень в конкретних практичних ситуаціях;

 • оцінювати ефективність бюджетного менеджменту в державі і на рівні місцевих органів влади.

^ 3. МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ ТА НАВЧАННЯ

Методики викладання: еврестичне навчання, проблемне навчання, інформативне навчання; кредитно-модульна система навчання в умовах модульно-рейтингової системи.

Методика навчального предмета - це галузь педагогічної науки, яка досліджує закономірності вивчення певного навчального предмета.

^ Методи навчання: інформаційний, системний, кейс-метод, метод мозкової атаки, словесні, наочні, практичні, пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемне викладання, частково-пошуковий, дослідницький, методи оволодіння новими знаннями, формування професійних вмінь, навичок і компетенцій; методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності; стимулювання й мотивація учіння, контролю, самоконтролю, взаємоконтролю і корекції, самокорекції, взаємокорекції в навчанні.

Таким чином можно виділити чотири основні групи методів навчання:

1. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності.

2. Методи стимулювання й мотивації навчально-пізнавальної діяльності.

3. Методи контролю (самоконтролю, взаємоконтролю), корекції (самокорекції, взаємокорекції) за ефективністю навчально-пізнавальної діяльності.

4. Універсальні методи.

Метод навчання - це певний спосіб цілеспрямованої реалізації процесу навчання, досягнення поставленої мети. Правильний підбір методів відповідно до мети та змісту навчання, вікових особливостей студентів сприяє розвитку їхніх пізнавальних здібностей, озброєнню їх уміннями й навичками використовувати здобуті знання на практиці, готує студентів до самостійного набуття знань, формує їхній світогляд та високу мотивацію до набуття професійних знань.

Метод - це головний інструмент педагогічної діяльності, лише з його допомогою виробляється продукт навчання, здійснюється взаємодія викладача й студента.


^ 4. Навчальна програма курсу

Для вивчення дисципліни „Бюджетний менеджмент” студентам пропонуються наступні теми:

Один модуль, 50 балів на дві частини модулю і 50 балів – екзамен.

Перша частина модулю: Теми 1 – 7 (30 балів)

Термін першого модульного контролю: 25.10.2010 -30.10.2010

Тема 1 „Бюджетний менеджмент як наука. Предмет, мета, завдання курсу”.

Основи теорії управління ресурсами бюджетної системи держаки. Функції та методи управлінської діяльності. Стадії бюджетного процесу. Учасники бюджетного процесу. Органи оперативного управління бюджетним процесом. Нормативно-правове забезпечення прийняття бюджетних рішень.

^ Тема 2 „Бюджетний менеджмент – складова частина бюджетно-фінансового менеджменту”.

Бюджетна система та її місце у суспільному секторі економіки держави. Структура та принципи бюджетної системи України. Призначення бюджетної класифікації. Класифікація фінансування бюджету та боргу.


^ Тема 3 „Бюджетні ресурси та бюджетні відносини як об’єкт управління”.

Склад доходів бюджетної системи. Склад видатків бюджетної системи. Загальний та спеціальний фонди Державного бюджету. Резервний фонд бюджету.


^ Тема 4 „Органи оперативного управління бюджетом: їх роль”.

Верховна Рада України: її роль та значення в розробці та затверджені законів та змін до бюджету. Міністерство фінансів України: його основні функції та завдання. Державна податкова адміністрація України: її провідна роль в мобілізації доходів до бюджету. Державне казначейство України: його структура, функції та завдання. Державна контроль-ревізійна служба України: її функції, завдання, права та обов’язки. Рахункова палата України: її завдання, функції та повноваження. Органи нефінансового профілю, які виконуючи свої функції пов’язані з бюджетом (Генеральна прокуратура, міністерство внутрішніх справ України, митна служба та ін.).


^ Тема 5Організація прогнозування та планування бюджетних ресурсів”.

Бюджетне прогнозування. Середньострокове бюджетне планування. Стадії планування Державного бюджету України. Кошторисне бюджетне планування. Пріоритети бюджетних інвестицій та бюджет розвитку.


^ Тема 6 „Організація виконання доходів бюджету”.

Механізм управління процесом формування доходів бюджетної системи України. Бюджетна класифікація доходів бюджету як інструмент бюджетного менеджменту. Управління процесом формування доходів загального та спеціального фондів бюджетів різних рівнів. Стратегія вдосконалення механізму управління податковими, неподатковими доходами. доходами від операцій з капіталом і трансфертами. Механізм взаємодії фінансових органів, органів податкової служби та підрозділів Казначейства в системі управління доходами бюджету.


^ Тема 7 „Організація виконання видатків бюджету”.

Механізм управління процесом фінансування видатків бюджетної системи України. Бюджетна класифікація видатків бюджету як інструмент бюджетного менеджменту. Управління процесом фінансування видатків на рівні бюджетів всіх рівнів. Стратегія вдосконалення механізму управління видатками загального та спеціального фондів бюджетів всіх рівнів. Концепція використання програмно-цільового методу в управлінні видатками бюджетів всіх рівнів: стратегія її реалізації на загальнодержавному та місцевому Механізм взаємодії Рахункової палати України, Міністерства фінансів України, Державного казначейства України та контрольно-ревізійної служби України в системі управління видатками бюджетної системи України.


Друга частина модулю: Теми 8 – 14 (20 балів)

Термін другого модульного контролю: 27.12.2010 -31.12.2010


Тема 8 „Організація обліку виконання бюджету”.

Облік бюджетних ресурсів як підсистема бюджетного менеджменту. Облік бюджетних ресурсів як основна функція інформаційного забезпечення виконання бюджетів всіх рівнів. Організація обліку бюджетних ресурсів, реалізація його функцій та відображення операцій з виконання бюджетів на рахунку Державного зазнайства України. Організація бухгалтерського обліку виконання бюджетів за доходами і видатками. Звітність про виконання бюджетів, механізм її складання та використання в сфері управління ресурсами бюджету.


^ Тема 9 „Казначейська система виконання бюджету”.

Основи казначейської системи. становлення та розвиток Казначейської справи в Україні. Організаційні основи та правовий статус Державного казначейства України. Державне казначейство як орган оперативного управління бюджетними ресурсами держави. Єдиний казначейський рахунок як інструмент управління бюджетними ресурсами. Платіжні системи виконання бюджетів та їх роль в управлінні бюджетними ресурсами: внутрішня платіжна система Державного казначейства, система електронних міжбанківських переказів, система електронних платежів Національного банку України.


^ Тема 10 „Складання, обговорення та оцінка результатів звітності по бюджету”.

Звітність про виконання бюджетів як інформаційна основа для прийняття обґрунтований управлінських рішень по бюджету. Характеристика звітності про виконання бюджетів і вимоги до її підготовки. Порядок складання та подання звітності бюджетними установами. Складання звітності про виконання державного та місцевих бюджетів органами Держаного казначейства. Порядок складання: місячної, квартальної та річної звітності фінансових органів та органів Державного казначейства. Терміни подання та порядок розгляду звітності в системі управління виконанням бюджетів.


^ Тема 11 „Організація і проведення державного контролю за формування і виконанням бюджету”.

Контроль за процесом формування, розподілу та використання бюджетних коштів як основна підсистема бюджетного менеджменту. Види, форми та методи фінансового контролю. Контроль на рівні Міністерства фінансів України, Рахункової палати України, Державного казначейства України, Державної податкової служби України, Контроль-ревізійної служби України та інших органів і структур, які мають відношення до реалізації контрольної функції за процесом формування, розподілу і використання бюджетних ресурсів. Проблеми в сфері державного контролю за бюджетними ресурсами і напрями вдосконалення їх діяльності на сучасному етапі. Зарубіжний досвід в використанні методів державного фінансового контролю в управління бюджетними ресурсами держави.


^ Тема 12 „Досвід бюджетного менеджменту в країнах з високорозвиненою ринковою економікою: необхідність його застосування в бюджетній практиці України ”.

Зарубіжний досвід країн з високорозвиненою ринковою економікою на прикладі Німеччини, Великобританії, Франції, Швейцарії, Японії, Китаю та інших: наукове обґрунтування його використання в управлінні ресурсами як державного так і місцевих бюджетів. Програмування бюджету в США: економічна оцінка його результативності та ефективності в управлінні ресурсами як державного так і місцевих бюджетів.


^ Тема 13 „Концептуальні основи застосування програмно-цільового методу в управлінні бюджетними ресурсами”.

Стратегія вдосконалення механізму управління бюджетними ресурсами України, її зміст та інструменти реалізації в умовах ринкової економіки. Концепція використання програмно-цільового методу в управлінні бюджетними ресурсами України: механізми, інструменти і методи її реалізації. Реформування податкової системи України його вплив на формування доходів бюджетної системи і ефективне використання ресурсів бюджетної системи на основі програмування бюджетів.


^ Тема 14 „Міжбюджетні відносини як інструмент і об’єкт управління бюджетними ресурсами”.

Міжбюджетні відносини як інструмент бюджетного менеджменту: їх реалізація в сучасних умовах. Принципи та моделі міжбюджетних відносин. Розвиток міжбюджетних відносин в Україні. Розмежування надходжень місцевих бюджетів. Критерії розмежування видатків бюджетної системи. Фінансове вирівнювання в системі міжбюджетних відносин. Міжбюджетні трансферти в Україні: економічна оцінка їх впливу на збалансованість бюджету та бюджетну забезпеченість громадян України. Проблеми в сфері міжбюджетних відносин та напрями їх вдосконалення.


5. Зміст СРС та іІндивідуальнорї роботи студентів по дисципліні „Бюджетний менеджмент”

модуль1: дві частиини

Для виконання індивідуальної роботи кожний) студент як майбутній спеціаліст отримує завдання відповідно до тематики навчальної дисципліни. Індивідуальне завдання виконується під час проходження практики та написання курсової та дипломної роботи

Результати індивідуальної роботи використовуються при написанні дипломної роботи якщо вона виконується по проблемі Бюджетного менеджменту.
Індивідуальні завдання пропонуються у розрізі тем курсу «Бюджетний менеджмент», які відповідають за напрямом тематиці курсових та дипломних робіт.


Индивидуальное творческое задание 1


по СРС по дисциплине «Бюджетный менеджмент»

для студентов 5 курса дневного и заочного отделений специальности «Финансы»

ОКР «Специалист»^ ПРИКЛАД ЗАВДАНЬ


Скласти глосарій:

 • Бюджетний менеджмент – це .........

 • Управління – це.........

 • Об’єкт управління – це.........

 • Суб’єкт управління – це ........

 • Об’єкт управління в бюджетному менеджменті - це.......

 • Принципи бюджетного менеджменту – це.......

 • Системність бюджетного менеджменту – це.......

 • Мета бюджетного менеджменту – це........

 • Предмет бюджетного менеджменту – це.......

 • Основні завдання бюджетного менеджменту – це.......

 • Функції бюджетного менеджменту – це.......


На основе нормативно-правовых актов, которые регламентируют механизм функционирования бюджетной системы Украины, монографической и учебной литературы дать ответы на следующие вопросы:

 1. Бюджетный менеджмент как наука.

 2. Бюджетный учет как основа информационного обеспечения принятия управленческих решений в сфере исполнения бюджетов.

 3. Бюджетная классификация как инструмент управления доходами и расходами бюджетной системы государства.

 4. Бюджетная классификация расходов как инструмент управления бюджетными ресурсами.

 5. Бюджетная программа и паспорт бюджетной программы как инструменты использования программно-целевого метода. в управлении бюджетными ресурсами.

 6. Составить логико-структурную схему:» Механизм взаимодействия управляющей и управляемой системы с позиций науки «Бюджетный менеджмент».


Индивидуальное творческое задание 2

по СРС по дисциплине «Бюджетный менеджмент»

для студентов 5 курса дневного и заочного отделений специальности «Финансы»

ОКР «Специалист»


Скласти глосарій:

 • Система управління бюджетом – це........

 • Бюджетний процес - це ........

 • Бюджетне прогнозування - це.......

 • Бюджетне планування – це........

 • Бюджетний облік - це........

 • Бюджетний контроль - це ........

 • Бюджетний аналіз - це ........

 • Бюджетне регулювання - це......

 • Організація виконання бюджету - це.......

 • Фінансовий контроль за виконанням бюджету - це ........

 • Бюджетна політика - це.......

 • Метод прямого рахунку - це.......

 • Аналітичний метод - це.......

 • Нормативний метод - це......

 • Балансовий метод - це.......

 • Програмно-цільовий метод - це.......

 • Бюджетний регламент - це.......

 • Учасники бюджетного процесу - це.......

 • Бюджетне асигнування - це........

 • Головні розпорядники бюджетних коштів - це.......


На основе нормативно-правовых актов, которые регламентируют механизм функционирования бюджетной системы Украины, монографической и учебной литературы дать ответы на следующие вопросы:


 1. ^ Бюджетное законодательство и право в Украине: его оценка, необходимость совершенствования и эффективное использование в бюджетном менеджменте.

 2. Бюджетное прогнозирование и планирование в Украине на современном этапе: методы, инструменты его реализации. и необходимость совершенствования,

 3. Бюджетное регулирование: его роль в системе управления бюджетными ресурсами государства.

 4. Бюджетные ресурсы, бюджетный процесс и бюджетные отношения как объект управления.

 5. Бюджетные резервы: механизм формирования и использования

 6. Составьте логико-структурную схему:«Органы оперативного управления финансами в Украине».


Графік здачі форм модульного контролю СРС передбачає виконання всіх завдань та їх перевірку і оцінку в балах на протязі семестру


Термін першого модульного контролю: 25.10.2010 -30.10.2010

Термін другого модульного контролю: 27.12.2010 -31.12.2010

Самостійна робота студентами виконується після закінчення викладання на лекції кожної теми з дисципліни, що вивчається відповідно навчального плану спеціальності, а її контроль здійснюється на протязі семестру, а її результати оцінюються в балах.


Тематика індивідуальних завдань для студентів заочної та прискоренної форм навчання як форми СРС

. ПРИКЛАД

 1. Розглянути структуру фінансового органу за місцем проходження практики і вивчити функції структурних підрозділів.

 2. Проаналізувати законодавчі та нормативні документи, які встановлюють порядок формування бюджету.

 3. Проаналізувати склад і структуру доходів та видатків бюджету (районного, міського, обласного, державного) не менше як за 3 роки.
  Встановити тенденції при формуванні дохідної частини бюджету і визначенні напрямків використання коштів бюджету.


 4. ^ Проблеми та можливі шляхи їх вирішення щодо бюджету.Організація бюджетного процесу та її удосконалення

Розглянути структуру фінансового органу за місцем проходження практики, вивчити функції структурних підрозділів і визначити роль кожного із них в організації складання і виконання відповідного бюджету.

 1. Проаналізувати законодавчі та нормативні документи, які регламентують процес складання, розгляду, затвердження і виконання відповідного бюджету.

 2. Проаналізувати документацію, яка необхідна для здійснення бюджетного процесу та порядок її подання. Проаналізувати питання щодо додержання термінів, які встановлені законодавчо на кожній із стадій бюджетного процесу.

 3. Запропонувати можливі напрямки вдосконалення бюджетного процесу.

Місце та роль Рахункової палати України в управлінні бюджетом

 1. Розглянути структуру Рахункової палати України і вивчити функції департаментів.

 2. Вивчити законодавчу та нормативну базу діяльності Рахункової палати України.

 3. Вивчити план контрольно-ревізійних заходів, перевірок та обстежень за попередній рік. Проаналізувати результати роботи Рахункової палати України за попередній рік:

 • кількість контрольно-ревізійних заходів, перевірок та обстежень;

 • питання, які перевірялись в ході перевірок;

 • факти незаконного, нецільового або неефективного використання коштів Державного бюджету;

 • обсяг збитків, завданих Держбюджету, та суми, які повернуті до бюджету.

Розглянути взаємовідносини Рахункової палати України з іншими органами, на які покладено здійснення функцій фінансового контролю;

4. Зробити висновки та сформулювати пропозиції щодо вдосконалення діяльності Рахункової палати України.


Організація, методи та види фінансування

 1. Розглянути структуру фінансового органу за місцем проходження практики, вивчити функції структурних підрозділів і визначити їх роль в організації бюджетного фінансування.

 2. Проаналізувати нормативну базу щодо організації та здійснення фінансування із бюджету.

 3. Проаналізувати документооборот в процесі оплати рахунків і видачі готівкою та встановити вузькі місця. Встановити недоліки і переваги фінансування за відомчою структурою і через територіальні органи казначейства. Проаналізувати документи, які використовують при фінансуванні із бюджету.

 4. Визначити проблеми та запропонувати шляхи їх вирішення щодо організації бюджетного фінансування

Казначейська система касового виконання Державного бюджету України

 1. Розглянути структуру та функції відповідної ланки органів Державного казначейства за місцем проходження практики.

 2. Вивчити законодавчу та нормативну базу діяльності органів Державного казначейства.

 3. Проаналізувати організацію касового виконання дохідної і видаткової частин Державного бюджету органами казначейства.
  Розглянути значення попередньої форми контролю за виконанням видаткової частини Державного бюджету.

 4. Встановити проблеми в організації виконання бюджету та запропонувати можливі шляхи їх вирішення.^ Завдання, функції та роль бухгалтерських служб фінансових органів в організації обліку виконання бюджету

 1. Розглянути функції, права і обов’язки відділу або управління бухгалтерського обліку звітності, бухгалтерії чи головної бухгалтерії та розмежування функцій між працівниками відділу.

 2. Проаналізувати нормативну базу діяльності зазначеної служби.

 3. Розглянути організацію роботи з обліку виконання бюджету:

 • документи, які використовують для обліку;

 • реєстри синтетичного і аналітичного обліку;

 • порядок записів у документах та реєстрах;

 • порядок зберігання документів та реєстрів;

 • застосування плану рахунків з обліку виконання бюджету.Механізм програмування бюджету

1. Порядок розробки та реалізації цільових комплексних програм на прикладі сфер: охорони здоров’я, освіти, ЖКГ.

2. Методика розрахунку ефективності використання бюджетних коштів при програмуванні бюджету.


6. Контрольні питання та завдання для СРС

по дисципліні «Бюджетний менеджмент»

для студентів 5 курсу денного й заочного відділень спеціальності „Фінанси”

7.150104 ОКР «Спеціаліст»


 1. Бюджетний менеджмент як наука.

 2. Бюджетний облік як основа інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень у сфері виконання бюджетів.

 3. Бюджетна класифікація як інструмент керування доходами й видатками бюджетної системи держави.

 4. Бюджетна класифікація видатків як інструмент керування бюджетними ресурсами.

 5. Бюджетна програма й паспорт бюджетної програми як інструменти використання програмно-цільового методу. у керуванні бюджетними ресурсами.

 6. Бюджетне законодавство й право в Україні: його оцінка, необхідність удосконалювання й ефективне використання в бюджетному менеджменті.

 7. Бюджетне прогнозування й планування в Україні на сучасному етапі: методи,інструменти його реалізації. і необхідність удосконалювання,

 8. Бюджетне регулювання: його роль у системі керування бюджетними ресурсами держави.

 9. Бюджетні ресурси, бюджетний процес і бюджетні відносини як об'єкт керування.

 10. Бюджетні резерви: механізм формування й використання.

 11. Бюджетні ресурси як об'єкт керування.

 12. Бюджетні трансферти: їх вплив на збалансованість її бюджетної системи України.

 13. Бюджетний аудит як інструмент комплексної системної оцінки використання ресурсів Державного бюджету України.

 14. Бюджетний запит – як інструмент керування бюджетними ресурсами.

 15. Бюджетний запит і паспорт бюджетної програми як інструмент керування ресурсами місцевого бюджету.

 16. Бюджетний Кодекс України: його значення в регламентації функціонування бюджетного механізму.

 17. Бюджетний комітет Верховної Ради України: його функції, завдання в сфері розробки проекту Державного бюджету на черговий фінансовий рік.

 18. Бюджетний менеджмент у країнах високорозвиненої ринкової економіки.

 19. Бюджетний менеджмент як інструмент реалізації концепції фінансової(бюджетної) безпеки України.

 20. Бюджетний менеджмент як наука, його роль і значення в підготовці фахівців вищої кваліфікації.

 21. Бюджетний механізм: його основні елементи й роль у керуванні бюджетними ресурсами держави.

 22. Бюджетний процес у США.

 23. Бюджетний процес і бюджетний регламент як основні блоки керування

 24. Види бюджетного дефіциту: його джерела, економічна оцінка й механізм керування.

 25. Види, форми й методи фінансового контролю над бюджетними ресурсами: їх використання в бюджетному менеджменті.

 26. Державна податкова адміністрація України: її взаємодія з іншими суб'єктами керування в системі мобілізації й контролю доходів у бюджетну систему України.

 27. Державне Казначейство Великобританії: його участь у бюджетному процесі. і розробці фінансово-економічної політики країни.

 28. Державне казначейство України: його функції й роль у керуванні бюджетними ресурсами.

 29. Документообіг у процесі фінансування з місцевого бюджету.

 30. Єдиний казначейський рахунок: його значення в сфері контролю доходів і видатків бюджетної системи України.

 31. Джерела формування й напрямку використання власних вступів бюджетних організацій.

 32. Контроль над процесом виконання бюджету як функція керування бюджетними ресурсами.

 33. Контрольно – ревізійна служба України: її функції й завдання в сфері оперативного керування ресурсами бюджетної системи України.

 34. Концептуальні основи підвищення ефективності керування бюджетними ресурсами в Україні на сучасному етапі.

 35. Міжбюджетні відносини як інструмент керування бюджетними ресурсами територій.

 36. Міжбюджетні відносини: їх трансформація й оцінка впливу на процес формування й виконання бюджетів територій.

 37. Механізм взаємодії функцій керування й елементів бюджетного механізму: оцінка його ефективності.

 38. Механізм керування грошовими потоками в системі формування й виконання зведеного бюджету України.

 39. Міністерство фінансів України: його функції й завдання в сфері керування бюджетними ресурсами.

 40. Податковий менеджмент: його взаємодія з бюджетним і фінансовим менеджментом.

 41. Об'єкт і суб'єкт бюджетного менеджменту.

 42. Організаційно-економічний механізм керування ресурсами місцевих бюджетів України: їх оцінка й необхідність удосконалювання .

 43. Організація виконання доходів і видатків бюджетів різного рівня як основний етап керування бюджетними ресурсами.

 44. Організація обліку виконання по доходах і видаткам бюджетів.

 45. Організація, методи й види бюджетного фінансування.

 46. Основні напрямки бюджетної політики України на 2009- 2010 роки.

 47. Основні положення казначейської системи обслуговування місцевих бюджетів по видатках.

 48. Основи теорії керування бюджетними ресурсами: необхідність їх застосування в бюджетній практиці.

 49. Особливості керування державним боргом: порядок здійснення платежів по погашенню й обслуговуванню державного боргу.

 50. Звітність про виконання бюджету: її використання в сфері оперативного керування ресурсами бюджету.

 51. Порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів по доходах.

 52. Постанова КМУ від 5.09.2001 року за №1195 (зі змінами й доповненнями до нього) « Про формулу розподілу міжбюджетних трансфертів і фінансовім вирівнюванні доходів і видатків бюджетів різного рівня».

 53. Принципи й моделі міжбюджетних відносин: їх реалізація в бюджетному менеджменті.

 54. Прийняття рішень по регулюванню доходів і видатків бюджету – основний етап керування бюджетними ресурсами.

 55. Прогноз показників зведеного бюджету України по основних видах доходів, видатків і фінансування на 2009/2010 рр. (постанова КМУ. за № 1427).

 56. Прогнозування й планування доходів і видатків державного бюджету як основна функція бюджетного менеджменту.

 57. Програмування бюджетів – необхідна умова ефективного використання їх ресурсів.

 58. Програмно-цільовий метод: необхідність його застосування в керуванні бюджетними ресурсами.

 59. Програмно-цільовий метод бюджетування: його основні ознаки. Структура програмного бюджету.

 60. Програмно-цільовий метод: його використання в бюджетному процесі.

 61. Системний аналіз показників бюджету по доходах і видаткам: використання його результатів при прийнятті управлінських рішень.

 62. Сучасні інформаційні системи й технології в керуванні бюджетними ресурсами.

 63. Сучасні технології бюджетного менеджменту.

 64. Складові бюджетного менеджменту: їх характеристика.

 65. Сутність бюджетних ресурсів: їх роль і значення в соціально-економічному розвитку держави.

 66. Рахункова Палата України: структура, функції й завдання в сфері керування ресурсами Державного бюджету України.

 67. Керування державним боргом (внутрішнім і зовнішнім).

 68. Фінансова звітність бюджетних установ: види й склад.

 69. Функції бюджетного менеджменту.

 70. Функції й завдання органів Державного Казначейства України в сфері обслуговування бюджетів по доходах і видаткам.

 71. Функції й методи управлінської діяльності в бюджетному процесі. Етапи бюджетного процесу і його учасники.

 72. Функції й структура фінансового керування обласної державної адміністрації й районного фінансового відділу в місті.

 73. Функції керування бюджетними ресурсами держави: їх характеристика.

 74. Механізм взаємодії бюджетного податкового й фінансового менеджменту в системі керування бюджетними ресурсами держави.ЛИТЕРАТУРА


 1. Закон України "Про Державний бюджет на 2007 рік"

 2. Закон України "Про Державний бюджет на 2008 рік"

 3. Закон України "Про Державний бюджет на 2009 рік"

 4. Закон України "Про Державний бюджет на 2010 рік"

 5. Закон України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України" /Урядовий кур'єр. – 2008. - № 46

 6. Указ Президента Украины "О государственном казначействе Украины" № 335/95 от 24.07.1995 года.

 7. Указ Президента України "Про порядок погашення зобов'язань платниками податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" №754/99 від 28 червня 1998 р.

 8. Указ Президента України "Про основні напрямки соціальної політики на період до 2011 року" від 31 травня 2010 року.

 9. Послання Президента України Віктора Януковича до Українського народу від 03.06.2010.

 10. Постанова КМУ № 13 від 14.01.1997 року "Про впровадження казначейської системи виконання Державного бюджету"

 11. Постановление КМУ № 401 от 03.04.1996 г. "О кассовом исполнении Государственного бюджета Украины" (с изменениями и дополнениями).

 12. Постановление КМУ № 419 от 28.02.2000 г. "О порядке предоставления финансовои отчетности” (с изменениями и дополнениями).

 13. Постановление КМУ № 1721 от 15.09. 1999 г "О создании внутренней платежной системы Государственного казначейства" (с изменениями и дополнениями).

 14. Постановление КМУ № 17 от 09.01.2000 года "О порядке составления, рассмотрения, утверждения и основные требования выполнения смет доходов и расходов бюджетных учреждений организаций" (с изменениями и дополнениями).

 15. Постановление КМУ № 13 от 08.01.2000 года "Об усовершенствовании системы главных распорядителей средств государственного бюджета"(с изменениями и дополнениями).

 16. Постанова КМУ № 222 від 07.03.2001 року "Про внесення змін до порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог щодо виконання кошторисів доходів і видатків бюджетних установ та організацій".

 17. Постановление Верховного Рады Украины от 2010 "Отчет об исполнении бюджета Украины за 2009 год".

 18. Приказ Министерства финансов Украины № 37 от 29.02.1996 г. "О передаче функций финансирования расходов из государственного бюджета" (с изменениями и дополнениями).

 19. Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. – К.: НІОС. – 2008. – 416 с.

 20. Кириленко О.П. Фінанси: Навч. Посібник. – 2 вид.; перероб. І доп. – Тернопіль, “Економічна думка”,2006. –304 с.с.

 21. Білуха М.Т., Микитенко Т.В. Фінансовий контроль: теорія, ревізія, аудит:Підручник.-К.:Українська академія оригінальних ідей.-2005-888с.:іл...

 22. Опарін Б.М. Фінанси (загальна теорія): Навч. Посібник. – К.: КНЕУ,2005. –240с.

 23. Гринькова В.М., Новикова М.М. Державне регулювання економіки: Підручник, - К.: Знання,2008/.-398 с.

 24. Кириленко О.П. Місцеві бюджети України (історія, теорія , практика). – К.: НІОС, 2006. –360с.

 25. Рыбак В.В. Рыночная трансформация системы доходов местного самоуправления: теория и практика. – Донецк: ИЭП НАН Украины, 2000. – 280 с.

 26. Мельник С.А. Управління регіональною економікою : Навч. Посібник. – к.: КНЕУ, 2000. – 124 с.

 27. Гурне Б. Державне управління. - К.: Наукова думка, 2008. - 270 с.

 28. Кіреев О. Держказначейство опановує вищій рівень роботи /Урядовий кур'єр. -2008.-№ 233.

 29. Огданский Н. Создание единой платежной системы по однобанковской модели // Казна. - 2009. - № 6. - с. 14.

 30. Чечуліна О. Перспектви удосконалення структури // Казна. - 2000. - № 6. - с. 16.

 31. Кіреев О. "Новація,перевірена на Придніпров'ї, стане державною доктриною" // Казна. - 2008- № 6. - с. 28.

 32. Гальчинский А. Відновити дієздатность держави // Економіка України. - 2008. - № 8.-с. 6.

 33. Симоненко В. Совершенствование финансово-экономической базы бюджетов Украины // Экономика Украины. - 2008. - № 3. - с. 15.

 34. "Порядок казначейского обслуживания внебюджетных средств учреждений и организаций", приказ ГУГКУ № 27от 25.03.1998 г.

 35. "Порядок казначейского исполнения специального фонда государственного бюджета", приказ ГУГКУ № 35 от 26.04.2000 г.

 36. Чечетов М.В.,Чечетова Н.Ф. Бережна А.Ю.Бюджетный менеджмент : Навчальный посыбник в 2 –х частинах .ВД . „Інжек”, 2004.-560 с.Укр.мова

 37. Бюджетній менеджмент: Підручник / В.Федосов, В.Опарін, Л.Сафонова та інш. ; За заг.ред. В. Федосова. – КНЕУ, 2004.-864 с.(2-і Частини)

 38. Карлін М.І. Бюджетна система України.: Навч.посіб.-К.: Знання,2008.-428 с.-(Вища освіта ХХ1 століття),

 39. Юрій С.І., Стоян В.І., Даневич О.С. Казначейська система: підручник. – 2-ге видання змін. й доп. – Тернопіль: карт-бланш, 2006. – 818 с.

 40. Бюджетний менеджмент: підручник / за заг. ред. В.Федосова. – К.: КНЕУ, 2004. – 864 с.

 41. Журнал „Казна”

 42. Журнал „Фінанси України”

 43. Журнал „Схід”

 44. Журнал „Економіка України”

 45. Журнал „Державне управління”

 46. Журнал „Віче”

 47. Журнал „Економіка, фінанси, право”

 48. Журнал „Фінансовий світ”

Схожі:

Обліково-фінансовий факультет iconДонецький національний університет обліково-фінансовий факультет
Освоєння предмета «Сучасні концепції обліку» базується на знаннях І вміннях, отриманих студентами по всіх дисциплінах, досліджуваних...
Обліково-фінансовий факультет iconЗатверджую: Проректор Обліково-фінансовий факультет ” ” 2013р

Обліково-фінансовий факультет iconДонецький національний університет Обліково-фінансовий факультет
«Фінансовий аналіз» є базовою для підготовки бакалаврів з спеціальності «Фінанси І кредит». Дисципліна є логічно – послідовною в...
Обліково-фінансовий факультет iconЗатверджую: проректор Обліково-фінансовий факультет ” ” 2013р
Окр «Спеціаліст» з нормативним терміном навчання (1 рік) спеціальності 03050801 гр. «А»
Обліково-фінансовий факультет iconЗатверджую: проректор Обліково-фінансовий факультет ” ” 2013р
Окр «Магістр» з нормативним терміном навчання (1 рік) спеціальності 03050801 гр. «Б» гр. «В»
Обліково-фінансовий факультет iconДонецький національний університет обліково-фінансовий факультет спеціальності: Прикладна статистика «інтелектуальна власність»
В той час освіта з питань правової охорони, практичного використання та захисту об’єктів інтелектуальної власності значно відстає...
Обліково-фінансовий факультет iconДонецький національний університет обліково-фінансовий факультет
Вона дозволяє не тільки закріпити отримані раніше знання в області теорії бухгалтерського обліку, бухгалтерського (фінансового) І...
Обліково-фінансовий факультет iconФінансовий облік – 2
Рекомендовано до видання методичною радою обліково-фінансово­го факультету Державного вищого навчального закладу “Українська академія...
Обліково-фінансовий факультет iconОбліково-економічний факультет адреса
Адреса: вул. Карла Маркса, 31, м. Ірпінь, Київська обл., 08201, Національний університет дпс україни
Обліково-фінансовий факультет iconМетодичні вказівки для виконання контрольної роботи студентами 5 курсу обліково-фінансового факультету заочної форми навчання
Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни «Фінансовий облік у галузях народного господарства» підготували
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи