Управління грошовими потоками підприємства icon

Управління грошовими потоками підприємства
Скачати 134.08 Kb.
НазваУправління грошовими потоками підприємства
Дата13.09.2012
Розмір134.08 Kb.
ТипДокументи

Анотація дисципліни


Управління грошовими потоками підприємства


Викладач: к.е.н., доц. Козлов Вадим Петрович


1.Вступ

Важливим фактором успішної діяльності підприємства є наявність у нього необхідного об’єму платіжних засобів на певний момент часу для розрахунків по своїм забов’язанням. Ефективне управління грошовими потоками підприємства дозволяє подолати хронічну кризу неплатежів, яка приводить до фінансової нестійкості підприємств реального сектору. При цьому ефективність прйнятих рішень фінансового характеру залежить від комплексної та адекватної оцінки можливостей підприємства і напрямків інвестування.

У зв’язку з цим необхідно знати основні прийоми і методи оцінки грошових потоків з урахуванням таких факторів, як інфляція, ризик, ліквідність.


^ 2. Мета, завдання і результати навчання

Головна мета курсу «Управління грошовими потоками підприємства» надання і поглиблення знань студентів з питань сутності й ролі управління грошовими потоками підприємства в фінансовому менеджменті,засвоєння студентами сутності й особливостей управління грошовими потоками підприємства; закладення основи знань теоретико-методологічних аспектів та навичок практичного застосування прийомів і методіву правліня грошовими потоками підпрємства; ознайомлення з вітчизняним та зарубіжним досвідом управління грошовими потоками підприємства.


^ В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • методологію аналізу і прогнозування грошових потоків підприємства,

 • класифікацію грошових потоків підприємства за різними ознаками,

 • джерела информації про грошові потоки.


Студенти повинні володіти:

 • навичками проведення фінансових разрахунків;

 • навичками проведення аналізу достатності грошових залишків і ефективності їх використання;

 • навичками складання прогнозу надходжень, витрат грошових коштів і необхідності зовнішнього фінансування грошових коштів на перспективу.3.Методи викладання та навчання

Лекційні заняття


4. Стислий зміст курсу


^ ТЕМА 1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ І КЛАСИФІКАЦІЯ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА

Визначення грошей на макроекономічному рівні. Підходи до визначення грошей: марксистський напрямок і загальний напрямок економічної політики. Поняття грошей на мікроекономічному рівні. Склад грошей, яки має підприємство. Підходи, використовувані для обчислення грошової маси підприємства.Роль грошей у забезпеченні фінансової стабільності підприємства. Управління грошовими потоками як один із ключових моментів фінансового менеджменту підприємства.Причини поширення концепції керування грошовими потоками. Сутність грошового потоку. Поняття руху грошових коштів. Поняття потоку грошових коштів. Класифікація грошових потоків підприємства відповідно до видів господарської діяльності.


^ ТЕМА 2. МАТЕМАТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Теорії, що пояснюють необхідність нарахування відсотків : теорія переваги ліквідності і теорія переваги поточних потреб. Суть відсотків. Нарощена вартість. Види ставок відповідно до бази розрахунку : процентні ставки і облікові ставки. Прості і складні процентні ставки. Способи нарахування відсотків відповідно до підрахунку терміну позики в днях і розрахункової кількості днів в році. Сутність комерційного кредиту. Сутність векселя. Простий і перевідний вексель.Облік векселя. Суть дисконтування. Дисконтована величина векселя. Математичне дисконтування і банківський (комерційний) облік. Визначення аннуітета (фінансової ренти). Параметри, що характеризують фінансову ренту, : член ренти, період ренти, термін ренти, процентна ставка.Види аннуітетів. Ставки, що забезпечують рівноцінність фінансових наслідків (еквівалентні процентні ставки).


^ ТЕМА 3. МЕТОДИ ОЦІНКИ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА

Основні джерела інформації про грошові потоки підприємства. Склад і принципи формування показників звіту про рух грошових коштів підприємства. Розробка концепції звіту про рух грошових коштів на підприємстві. Методи оцінки грошових потоків підприємства: прямий і непрямий. Відмінності між прямим і непрямим методами оцінки грошових потоків підприємства.


^ ТЕМА 4. АНАЛІЗ ГРОШОВОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Оптимізація середнього поточного залишку коштів як одне з основних завдань управління грошовими ресурсами підприємства. Сутність політики управління грошовими ресурсами підприємства. Два основні напрямки аналізу грошових ресурсів підприємства: оцінка грошових залишків (авуарів), аналіз грошових потоків. Аналіз складу й структури грошових залишків у розрізі їх видів: по видах відповідно до цільового призначення, по формах нагромадження, по приналежності. Ціль аналізу грошових потоків підприємства. Основні завдання аналізу грошових потоків підприємства. Етапи аналізу грошових потоків підприємства.


^ ТЕМА 5. ОЦІНКА ВАРТОСТІ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ З УРАХУВАННЯМ ФАКТОРІВ ІНФЛЯЦІЇ, РИЗИКУ І ЛІКВІДНОСТІ

Вплив інфляції на фінансову діяльність підприємства. Концепція обліку впливу фактору інфляції в управлінні різними аспектами фінансової діяльності підприємства. Показники, що характеризують інтенсивність інфляційних процесів. Фактор ризику і його вплив на вартість фінансового інструмента. Показники ліквідності. Методичний інструментарій оцінки вартості грошових коштів з урахуванням фактору ліквідності.


^ ТЕМА 6. УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

Основна мета управління грошовими потоками підприємства.Етапи процесу формування грошової політики підприємства. Методи регулювання середнього залишку коштів. Розрахунки потреби в операційному (трансакціонному) залишку грошових активів, планової суми операційного залишку грошових активів, потреби в страховому (резервному) залишку грошових активів, потреби в компенсаційному залишку грошових активів, потреби в інвестиційному( спекулятивному) залишку грошових активів. Форми оперативного регулювання середнього залишку грошових активів. Основні цілі і методи оптимізації грошових потоків підприємства.


^ ТЕМА 7. ПЛАНУВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА

Типи прогнозних розробок. Методи статистичного прогнозу: прогнозування по середньорічним абсолютним приростам або середньорічним темпам росту; екстраполяція отриманої тенденції на основі рівняння тренда; прогнозування на основі регресивної моделі; прогнозування на основі коефіцієнтів еластичності.

Методика прогнозування грошових потоків: прогнозування грошових надходжень на період; прогнозування відтоку коштів; розрахунки чистого грошового потоку (надлишку або недоліку коштів); обчислення загальної потреби в короткостроковому фінансуванні.


5. Завдання для самостійної роботи студентів і графік здачі форм контролю СРС


^ МОДУЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ

п/п

Короткий

зміст дисципліни

Фінанси денне

Банківська справа денне

^ Фінанси заочне

Банківська справа заочне

Форми контролю

Лек-ції

СРС

Лек-ції

СРС

Лек-ції

СРС

Лек-ції

СРС


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Тема 1. Економічна сутність і класифікація грошових потоків підприємства

4

4

4

4

2

10

1

8

УО, ТЗ, ЗЛР

2.

Тема 2. Математичні основи управління грошовими потоками підприємства

6

10

6

6

2

14

2


УО, ТЗ, ЗЛР

3.

Тема 3. Методи оцінки грошових потоків підприємства

4

6

4

4

2

10

1

8

УО, ТЗ, ЗЛР

4

Тема 4. Аналіз грошового капіталу підприємства

6

8

6

6

2

10

1

8

УО, ТЗ, ЗЛР

5

Тема 5. Оцінка вартості грошових потоків з урахуванням факторів інфляції, ризику і ліквідності відносини

6

10

6

6

2

12

1

10

УО, ТЗ, ЗЛР

6

Тема 6. Управління грошовим капіталом підприємства

6

10

6

6

2

10

1

10

УО, ТЗ, ЗЛР

7

Тема 7. Планування і прогнозування грошових потоків підприємства

4

6

4

4

2

10

1

8

УО, ТЗ, ЗЛР
Всього по курсу

36

54

36

36

14

76

8

64

^ 6. Перелік використаних джерел

 1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”. Наказ М-ва фінансів України від 31.03.1999р. №87.

 2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати”. Наказ М-ва фінансів України від 31.03.1999р. №87.

 3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів", зареєстроване в Мінюсті України 21.06.1999 р. за №398/3691.

 4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", зареєстроване в Мінюсті України 21 червня 1999 р. за №397/3690.

 5. Александров О.А. Методика анализа использования денежных средств в коммерческих организациях// Экономический анализ. -2005. -№8 (41).

 6. Бертонеш М., Найт Р. Управление денежными потоками. – СПб.: Питер, 2004.

 7. Бланк И. А. Управление денежными потоками. - К.: «Ника-Центр», 2001.

 8. Бланк И.А. Управление активами и капиталом / И.А. Бланк.-К.:Ника-Центр, Єльга,2003.

 9. Горбунов А.Р. Управление финансовыми потоками и организация финансовых служб предприятий, региональных администраций и банков. – М.: Издательская фирма «Анки», 2000.

 10. Денежные средства: учёт, анализ, аудит. Учеб. пособие/ под ред. В.А. Пипко. – М.: Финансы и статистика, 2007.

 11. Илышева Н. Н. Управление финансовыми потоками организации и финансовый анализ как его обеспечивающая функция//Финансы и кредит. – 2004. – №4.

 12. Ковалёв В.В. Управление денежными потоками, прибылью и рентабельностью: учебно - практ. пособие. – М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2007.

 13. Мелкумов Я.С. Финансовые вычисления. Теория и практика: Учеб.-справ. пособие. – М.: ИНФРА – М, 2007.

 14. Руководство по кредитному менеджменту: Пер. с англ. //Под ред. Б.Эдвардса. – М.: ИНФРА – М, 1996.

 15. Савчук В.П. Управление финансами предприятия / В.П. Савчук.- М.:БИНОМ. Лаборатория знаний,2003.

 16. Сорокина Е.М. Анализ денежных потоков предприятия: теория и практика в условиях реформирования российской экономики. – М.: Финансы и статистика, 2004.

 17. Теплова Т.В. Финансовые решения: стратегия и тактика: Учебное пособие. – М.: ИЧП «Издательство Магистр», 1998. – 264с.

 18. Тимофеева Т.В. Анализ денежных потоков предприятия: учеб. пособие – М.: Финансы и статистика, 2010.

 19. Тимофеева Т.В. Концепции и анализ денежных потоков предприятия – Оренбург: Изд.ООО «Оренбург», 2007.


7. Додаткові матеріали по модулю

^ ПЕРЕЛІК ТИПОВИХ ПИТАНЬ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ

 1. У чому укладається актуальність вивчення грошових потоків підприємства?

 2. Якими факторами визначається обсяг коштів, необхідних для ефективного функціонування підприємства?

 3. У чому різниця між поняттями «грошові потоки» і « рух грошових коштів»?

 4. Назвіть класифікаційні ознаки, по яких групуються грошові потоки.

 5. Дайте характеристику угруповання грошових потоків по видах господарської діяльності.

 6. У чому укладаються відмінності між валовим і чистим грошовими потоками?

 7. Який потік можна назвати дефіцитним?

 8. Дайте визначення фінансової ренти. Назвіть параметри, якими вона характеризується.

 9. Дайте характеристику основних класифікацій фінансових рент.

 10. Дайте характеристику джерел інформації про грошові потоки.

 11. Назвіть основні елементи концепції звіту про рух грошових коштів.

 12. Які показники дозволяють оцінити результати господарської діяльності підприємства?

 13. Дайте визначення «парадокса прибутку» і охарактеризуйте причини виникнення даної фінансової ситуації.

 14. Які методи оцінки грошових потоків застосовуються при їхньому аналізі?

 15. Опишіть процедуру розрахунків грошового потоку прямим методом.

 16. Опишіть процедуру розрахунків грошового потоку непрямим методом.

 17. У чому полягає основна мета управління грошовими потоками?

 18. У чому укладаються особливості грошової політики підприємства?

 19. Які напрямки виділяють при аналізі грошового капіталу підприємства?

 20. Дайте характеристику показникам, застосовуваним при аналізі грошових авуарів підприємства.

 21. Поясніть економічний зміст показників оборотності коштів.

 22. Назвіть мету й завдання аналізу грошових потоків.

 23. Що відноситься до еквівалентів коштів?

 24. Назвіть етапи аналізу грошових потоків.

 25. Які абсолютні показники використовуються для аналізу грошових потоків? Дайте їм характеристику.

 26. Назвіть причини дефіциту коштів на підприємстві.

 27. Дайте характеристику основним відносним показникам грошових потоків.

 28. Перелічите фінансові коефіцієнти, які можуть бути отримані по показниках грошових потоків.

 29. Яким образом ураховується часовий фактор при прийнятті фінансових рішень?

 30. Що розуміється під сучасною й нарощеною вартістю?

 31. У чому відмінність між простими й складними відсотками?

 32. Які ставки називаються еквівалентними?

 33. Що являє собою вексель. Види векселів.

 34. Сутність і види дисконтування.

 35. Способи, які застосовуються при розрахунку відсотків у ході урахування фактору часу у фінансових операціях.

 36. Формула нарощення для складної процентної ставки при нарахуванні відсотків кілька разів у році.

 37. Роль грошей у забезпеченні фінансової стабільності підприємства.

 38. Визначення грошей у макроекономічній теорії.

 39. Поняття грошей для підприємства як вид його активів.

 40. Формули визначення строку внеску в роках, у днях і визначення ставки простих відсотків.

 41. Якими показниками характеризуються інфляційні процеси?

 42. У чому відмінність між номінальною й реальною ставками відсотків?

 43. Які підходи застосовуються для розрахунків реальної вартості грошових сум?

 44. У чому полягає концепція урахування фактору ліквідності?

 45. Охарактеризуйте принципи, на яких базується процес управління грошовими потоками?

 46. Назвіть етапи управління грошовими потоками підприємства.

 47. Назвіть форми оперативного регулювання середнього залишку грошових активів.

 48. У чому укладаються основні цілі оптимізації грошових потоків?

 49. Які заходи дозволяють прискорити залучення коштів у короткостроковому періоді, а які в довгостроковому?

 50. Поясніть суть основних методів прогнозування.

Схожі:

Управління грошовими потоками підприємства iconУправління грошовими потоками підприємства (на прикладі суднобудівних і судноремонтних підприємств)
Робота виконана на кафедрі фінансів підприємств Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Міністерства...
Управління грошовими потоками підприємства iconДержавний вищий навчальний заклад Українська академія банківської справи
Теоретичні основи управліня грошовими потоками підприємства
Управління грошовими потоками підприємства iconУправління грошовими потоками
Захист дисертації відбудеться “ ” 2008 р о год на засіданні спеціалізованої вченої ради д 55. 081. 01 Державного
Управління грошовими потоками підприємства iconПерелік публікацій кафедри "Фінанси" за 2008 рік
Модель моніторингу ефективності управління грошовими потоками з позицій платоспроможності
Управління грошовими потоками підприємства iconПерелік публікацій кафедри "Фінанси" за 2008 рік
Модель моніторингу ефективності управління грошовими потоками з позицій платоспроможності
Управління грошовими потоками підприємства iconПитання до теми Управління грошовими потоками
...
Управління грошовими потоками підприємства iconУправління міжнародними грошовими потоками – 1,5 ects мета навчальної дисципліни
...
Управління грошовими потоками підприємства iconЛекція фінансова система внутрішня будова фінансової системи > Організаційна структура фінансової системи
Фінансова система визначається як сукупність окремих сфер І ланок фінансових відносин, що мають особливості у створенні та використанні...
Управління грошовими потоками підприємства iconУдк 657. 92-047. 64 Концептуальні основи управління вартістю підприємства
Ключові слова: вартість підприємства, управління вартістю підприємства, вартісно-орієнтоване управління, середньозва­жена вартість...
Управління грошовими потоками підприємства iconВплив інновацій на управління конкурентоспроможністю підприємства
З огляду на важливість досягнення конкурентоспроможності підприємства, як невід’ємного заходу його життєздатності й успішної діяльності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи