Для спеціальності «Банківська справа» 7 семестр викладачі icon

Для спеціальності «Банківська справа» 7 семестр викладачі
Скачати 341.65 Kb.
НазваДля спеціальності «Банківська справа» 7 семестр викладачі
Дата13.09.2012
Розмір341.65 Kb.
ТипДокументи

Довідник з дисципліни

Дисципліна « Банківські Операції »

(для спеціальності « Банківська справа»)

7 СЕМЕСТР

Викладачі:

доцент кафедри «Фінанси і банківська справа», к.е.н. Карпова О.І.

асистент кафедри «Фінанси і банківська справа», Кравченко Т.І.

1. МЕТА:

Мета вивчення дисципліни «Банківські операції» – ознайомлення студентів з теоретичними та прикладними основами банківської справи, економічною суттю і функціями банків другого рівня, місцем і роллю банків другого рівня у банківській системі держави, сферою застосування банківських операцій в процесі суспільного виробництва.

2. ЗАВДАННЯ:

Основним завданням вивчення дисципліни «Банківські операції» є отримання студентами теоретичних знань, що є підґрунтям для подальшого формування практичних навичок у здійсненні банками операцій з клієнтами.

У ході вивчення дисципліни «Банківські операції» ставляться наступні завдання: визначення необхідності, економічної сутності банківських операцій та нормативно-правової бази для їх здійснення; вивчення банківської термінології; класифікація комерційних банків, банківських операцій і послуг; характеристика загальних умов здійснення депозитних та кредитних операцій; визначення відповідальності за порушення розрахункової та касової дисципліни; вивчення операцій з надання банківських послуг та з забезпечення фінансової стійкості банку.

^ 3. РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ:

Вивчення курсу «Банківські операції» надає студентові змогу:

1) уяснити зміст основних банківських категорій і понять, принципів, за якими здійснюються банківські операції;

2) отримати базові знання нормативно-правового забезпечення банківської діяльності в Україні;

3) оцінити характер змін та тенденцій розвитку ринку банківських операцій і послуг в Україні;

4) застосовувати на практиці методику здійснення банківських операцій, необхідних обчислень для визначення розміру наданих кредитів та залучених депозитів, нарахованих процентів по них, штрафних санкцій за порушення розрахункової та касової дисципліни;

5) розкрити економіко-правові та організаційні основи здійснення банками операцій з векселями;

6) проаналізувати операції банку з пластиковими картками.

^ Методика викладання: модульно-рейтингова система навчання.

Форми навчання:

а) лекції: інформативні, аналітичні, проблемні;

б) семінари;

в) дискусії та ін;

Методи навчання:

а) мозкові атаки;

б) кейс-метод.

^ 4. МОДУЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯп/п

Короткий

зміст модулю

Лекції

Семінарські

СРС


1

2

3

4

5

Модуль 1.

1

Види банків і порядок їх створення в Україні

2

2

6

2.

Організація діяльності банку

2

2

6


3

Операції банків з формування власного капіталу

2

2

6

4.

Операції банків із залучення коштів

8

8

24

5

Операції банків із запозичення коштів

4

4

12

6

Кредитні операції банків

8

8

24

7

Особливості операцій з надання і погашення окремих видів кредиту

6

6

18

8

Операції банків з векселями

4

4

12

Модуль 2.

9

Операції банків з обслуговування платіжного обороту

8

2

24

10

Операції банків з готівкою

4

4

12

11

Операції банків з пластиковими картами

2

2

5

12

Операції банків з цінними паперами

6

6

18

13

Економіко-правові та організаційні основи здійснення банками операцій в іноземній валюті

2

2

6

14

Торговельні операції банків в іноземній валюті

2

2

6

15

Неторговельні операції банків в іноземній валюті

2

2

6

16

Операції банків в іноземній валюті на міжбанківському ринку

2

2

6

17

Операції з надання банківських послуг

4

4

12

18

Операції із забезпечення фінансової стійкості банку

4

4

12
Всього по курсу

72

72

215


^ 5. ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1.

ТЕМА 1. ВИДИ БАНКІВ І ПОРЯДОК ЇХ СТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ

Комерційні банки, їх сутність, функції, місце і роль в банківській системі України.

Порядок створення і реєстрації банків в Україні.

Порядок ліцензування банків в Україні.

Порядок реорганізації банку.

Класифікація банків другого рівня.

^ ТЕМА 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ

Комерційний банк як комерційне підприємство. Принципи діяльності комерційних банків.

З’ясування специфіки продукту банку як ринкового підприємства.

Організаційно-управлінська структура установи банку.

Поняття банківських операцій та послуг.

Класифікація операцій банку.

Класифікація банківських послуг.

^ ТЕМА 3. ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ З ФОРМУВАННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ

Загальна характеристика банківських ресурсів, джерела їх формування, склад та структура.

Власний капітал банку, його склад і структура.

Основи формування складових власного капіталу, їх склад та структура.

Функції капіталу і його роль в діяльності банку.

^ ТЕМА 4. ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯ КОШТІВ

Поняття залучених ресурсів банку.

Депозити й вклади як основне джерело формування депозитних ресурсів банку. Види депозитів комерційного банку, їх класифікація і особливості.

Поняття депозитної політики банку. Поняття «вкладної (депозитної) операції банку». Документальне оформлення операцій банку з залучення коштів у депозити.

Характеристика коштів на поточних рахунках. Правова основа нарахування та уплати процентів по залишкам на поточних рахунках. Укладання договору про відкриття рахунка і договору на розрахунково-касове обслуговування.

Строкові депозити комерційних банків і форми їхнього залучення. Порядок укладання договору на відкриття строкового депозитного рахунка, його реквізити й умови. Порядок випуску ощадного (депозитного) сертифіката: оформлення, видача і погашення.

Фактори, що визначають рівень депозитного відсотка банку.

Страхування депозитів, його сутність і сучасні форми в Україні. Основи формування і використання коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Інші форми страхування депозитів.

^ ТЕМА 5. ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ ЇЗ ЗАПОЗИЧЕННЯ КОШТІВ

Запозичені (недепозитні) ресурси комерційного банку.

Облігаційні позики, їхній основний зміст і умови випуску облігацій.

Міжбанківські кредити, їхні види і роль у формування ресурсів комерційного банку. Кредити НБУ, надані комерційним банкам у порядку рефінансування.

Основи управління ресурсами комерційних банків на макро- і мікро рівнях.

^ ТЕМА 6. КРЕДИТНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ

Поняття «кредитна операція банку», «кредитор», «позичальник», «об’єкт кредиту» і класифікація короткострокових кредитів.

Основи кредитної політики банку і принципи кредитування.

Основна документація, що надається позичальником банку і її призначення.

Оцінка надійності потенційного позичальника банку, економічні і неекономічні показники оцінки надійності клієнта банку – потенційного позичальника.

Форми забезпечення зворотності банківських позичок. Застава, її види та характеристика. Гарантія і порука як форми забезпечення банківських позик. Страхування ризику неповернення кредиту позичальником. Бланкові позички й умови їхнього надання.

Плата за банківський кредит і її диференціація. Відсоток за кредит і фактори, що визначають рівень процентної ставки.

Кредитний договір, його зміст і значення у визначенні умов кредитної угоди між банком і позичальником.

Організація кредитного процесу в банку. Загальний порядок видачі і способи погашення позичок. Особливості організації кредитування на основі кредитної лінії. Умови і порядок пролонгації позичок.

Банківський контроль у процесі кредитування позичальника.

Кредитний портфель банку й основні напрямки його аналізу.

^ ТЕМА 7. ОСОБЛИВОСТІ ОПЕРАЦІЙ ПО НАДАННЮ І ПОГАШЕННЮ ОКРЕМИХ ВИДІВ КРЕДИТУ

Консорциумне кредитування, його сутність, види і роль у рішенні проблем видачі великих кредитів і мінімізації ризику неповернення позички позичальником.

Овердрафтне кредитування, його сутність, організація і роль в обслуговуванні платіжного обороту підприємств і організацій.

Довгострокове кредитування підприємств на капітальні вкладення, форми організації і сучасний стан в Україні. Довгострокові позички, їхня роль у формуванні основних фондів, стан в Україні і класифікація. Джерела і особливості надання і погашення довгострокового кредиту суб’єктами господарювання. Особливості довгострокового кредитування підприємств за рахунок ресурсів, мобілізованих комерційними банками і за рахунок централізованих коштів.

Сутність споживчого кредиту, його види і розвиток в Україні. Основи організації споживчого кредитування. Особливості надання, пролонгації і погашення споживчого кредиту громадянам.

Особливості кредитування молоді на будівництво і придбання житла.

^ ТЕМА 8. ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ З ВЕКСЕЛЯМИ

Розрахунки з використанням векселя. Операції банків по оплаті векселів.

Їнкассування векселів, його сутність і основи організації.

Домициляція векселів і способи її організації.

Авалювання векселя, його особливості як гарантійної послуги банку.

Кредитні операції банків з векселями.

Надання кредиту під заставу векселя.

Дисконт векселя і його види. Суть безобігового дисконту векселя й обліку з реверсом.

Порядок обліку дисконту по векселях і віднесення його суми на доходи банку.

Модуль 2.

^ ТЕМА 9. ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ ПО ОБСЛУГОВУВАННЮ ПЛАТІЖНОГО ОБОРОТУ

Платіжна система і платіжні інструменти.

Принципи організації розрахунків.

Характеристика традиційних форм безготівкових розрахунків. Організація документообігу, характеристика способу і місця здійснення платежу при основних традиційних формах безготівкових розрахунків: платіжні доручення, платіжні вимоги-доручення, платіжні вимоги, чеки, акредитиви. Способи безготівкових розрахунків на основі заліку взаємних вимог: сфера використання і порядок проведення розрахункових операцій.

Відповідальність платників і банків за дотримання платіжної дисципліни і здійснення розрахункових операцій.

^ ТЕМА 10. ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ З ГОТІВКОЮ

Порядок організації готівково-грошових розрахунків у національній валюті України.

Касові операції комерційних банків і основи їхньої організації.

Організація і документальне оформлення прийому готівки касами комерційних банків. Порядок інкасування готівки касами комерційних банків.

Організація і документальне оформлення видачі готівки з кас комерційних банків.

Касова дисципліна та її дотримання.

^ ТЕМА 11. ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ ІЗ ПЛАСТИКОВИМИ КАРТАМИ

Поняття «платіжна картка». Класифікація пластикових карток.

Розрахунки з використанням пластикових карток.

Кредитні картки і чекові рахунки як організаційні форми споживчого кредиту. Роль банку як емітента платіжної картки, еквайра, розрахункового банку.

Особливостей здійснення операцій з використанням платіжних карток в дебетовій платіжній схемі, дебетово-кредитній платіжній схемі, та кредитній платіжній схемі.

^ ТЕМА 12. ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

Основи діяльності банків на ринку цінних паперів.

Поняття і класифікація банківських операцій з цінними паперами.

Організація діяльності спеціалізованих підрозділів банку по операціях з цінними паперами.

Операції банків другого рівня по емісії власних цінних паперів. Емісія акцій, її призначення. Випуск банком цінних паперів з метою залучення в якості ресурсів тимчасово вільних коштів.

Інвестиційні операції банків з цінними паперами.

Комісійні операції й операції банків з цінними паперами, їхні види, мети, основи організації.

^ ТЕМА 13. ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ЗДІЙСНЕННЯ БАНКАМИ ОПЕРАЦІЙ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ

Поняття «валютні цінності» і «валютний ринок».

Класифікація валютних операцій.

Відкриття і ведення валютних рахунків клієнтів - резидентів і нерезидентів. Види рахунків в іноземній валюті: поточні і депозитні (вкладні).

Відкриття та обслуговування поточних рахунків в іноземній валюті юридичних осіб-нерезидентів.

Механізм відкриття та обслуговування рахунків в іноземній валюті фізичних осіб.

Відкриття та обслуговування поточних рахунків в іноземній валюті представництв юридичних осіб - нерезидентів в уповноважених банках.

Визначення дій банку щодо дотримання нормативних вимог НБУ відносно їх валютної позицій.

^ ТЕМА 14. ТОРГОВЕЛЬНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ

Визначення поточних торговельних операцій з іноземною валютою.

Характеристика строкових торговельних валютних операцій.

Організація форвардних угод.

Механізм валютних ф’ючерсів.

Механізм валютних опціонів.

Механізм валютних угод «своп».

^ ТЕМА 15. НЕТОРГОВЕЛЬНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ

Характеристика поточних неторговельних операцій банків в іноземній валюті.

Правила відкриття та основних функцій пунктів обміну іноземної валюти.

Операції з конвертації готівкової іноземної валюти.

Правила документального оформлення прийому банком від клієнтів готівкової іноземної валюти.

Організація роботи функціональних підрозділів банку, що можуть виконувати операції з продажу дорожніх чеків окремим категоріям клієнтів.

Правила переказу коштів в іноземній валюті за межі України.

Правила зарахування іноземної валюти, що переказана в Україну на користь фізичних осіб.

^ ТЕМА 16. ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ

НА МІЖБАНКІВСЬКОМУ РИНКУ

Права і обов’язки суб’єкта міжбанківського валютного ринку України.

Виконання валютної операції на міжбанківському валютному ринку України на умовах «форвард».

Поняття продажу, купівлі іноземної валюти та торгівлі іноземною валютою.

Суть та функції Системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України.

Правила купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України з використанням Системи підтвердження угод.

Правила продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України та порядку зарахування її гривневого еквівалента банку-продавцю іноземної валюти.

^ ТЕМА 17. ОПЕРАЦІЇ З НАДАННЯ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

Банківські послуги і їхні види.

Факторингові операції, їх сутність і організація. Види договорів на факторингове обслуговування.

Лізинг як форма фінансово-кредитних відносин. Види і форми лізингу. Учасники лізингу. Основні елементи лізингових операцій.

Довірчі (трастові) операції банків для фізичних і юридичних осіб.

Гарантійні, посередницькі, інформаційні і консультаційні послуги банків, їхня характеристика і роль.

Організація послуг зі зберігання цінностей.

Основи організації і механізм здійснення форфейтингових операцій.

Характеристика операцій банку з дорогоцінними металами.

^ ТЕМА 18. ОПЕРАЦІЇ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКУ

Механізм формування резервів для покриття можливих втрат від активних операцій.

Характеристика звітів банку та оцінка його діяльності.

Поняття прибутку та рентабельності банку.

Основи регулювання діяльності банків другого рівня.

Основні напрями роботи НБУ з банками другого рівня щодо контролю за їх діяльністю.

^ 6. КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Самостійна робота студентів при вивченні дисципліни передбачає систематичне вивчення лекційного матеріалу і навчальної літератури, що рекомендується цією програмою, підготовку до практичних занять.

Організація поточного модульного контролю знань студентів з дисципліни «Банківські операції» передбачає виконання студентами завдань по кожній з тем, що вивчаються, в формі:

 • складання глосарію;

 • вивчення нормативно-законодавчої бази;

 • відповіді на тести теоретичного характеру;

 • відповіді на тести прикладного характеру;

 • рішення задач.п/п

Назва теми

Види СРС

К-ть

годин

Модуль1.

1

Види банків і порядок їх створення в Україні

Логіко-структурні схеми, творчі та аналітичні завдання з вивчення нормативно-законодавчої бази, склад глосарію, рішення теоретичних та практичних тестів і задач

6


2

Організація діяльності банку


Логіко-структурні схеми, творчі та аналітичні завдання з вивчення нормативно-законодавчої бази, склад глосарію, рішення теоретичних та практичних тестів і задач

6


3

Операції банків з формування власного капіталу

Логіко-структурні схеми, творчі та аналітичні завдання з вивчення нормативно-законодавчої бази, склад глосарію, рішення теоретичних та практичних тестів і задач

6

4

Операції банків із залучення коштів

Логіко-структурні схеми, творчі та аналітичні завдання з вивчення нормативно-законодавчої бази, склад глосарію, рішення теоретичних та практичних тестів і задач


24

5

Операції банків із запозичення коштів


Логіко-структурні схеми, творчі та аналітичні завдання з вивчення нормативно-законодавчої бази, склад глосарію, рішення теоретичних та практичних тестів і задач

12

6

Кредитні операції банків

Логіко-структурні схеми, творчі та аналітичні завдання з вивчення нормативно-законодавчої бази, склад глосарію, рішення теоретичних та практичних тестів і задач

24

7

Особливості операцій з надання і погашення окремих видів кредиту


Логіко-структурні схеми, творчі та аналітичні завдання з вивчення нормативно-законодавчої бази, склад глосарію, рішення теоретичних та практичних тестів і задач

18

8

Операції банків з векселями

Логіко-структурні схеми, творчі та аналітичні завдання з вивчення нормативно-законодавчої бази, склад глосарію, рішення теоретичних та практичних тестів і задач

12

Модуль 2.

9

Операції банків з обслуговування платіжного обороту


Логіко-структурні схеми, творчі та аналітичні завдання з вивчення нормативно-законодавчої бази, склад глосарію, рішення теоретичних та практичних тестів і задач

24

10

Операції банків з готівкою

Логіко-структурні схеми, творчі та аналітичні завдання з вивчення нормативно-законодавчої бази, склад глосарію, рішення теоретичних та практичних тестів і задач

12

11

Операції банків з пластиковими картами

Логіко-структурні схеми, творчі та аналітичні завдання з вивчення нормативно-законодавчої бази, склад глосарію, рішення теоретичних та практичних тестів і задач

5

12

Операції банків з цінними паперами


Логіко-структурні схеми, творчі та аналітичні завдання з вивчення нормативно-законодавчої бази, склад глосарію, рішення теоретичних та практичних тестів і задач

18

13

Економіко-правові та організаційні основи здійснення банками операцій в іноземній валюті


Логіко-структурні схеми, творчі та аналітичні завдання з вивчення нормативно-законодавчої бази, склад глосарію, рішення теоретичних та практичних тестів і задач

6

14

Торговельні операції банків в іноземній валюті


Логіко-структурні схеми, творчі та аналітичні завдання з вивчення нормативно-законодавчої бази, склад глосарію, рішення теоретичних та практичних тестів і задач

6

15

Неторговельні операції банків в іноземній валюті


Логіко-структурні схеми, творчі та аналітичні завдання з вивчення нормативно-законодавчої бази, склад глосарію, рішення теоретичних та практичних тестів і задач

6

16

Операції банків в іноземній валюті на міжбанківському ринку


Логіко-структурні схеми, творчі та аналітичні завдання з вивчення нормативно-законодавчої бази, склад глосарію, рішення теоретичних та практичних тестів і задач

6

17

Операції з надання банківських послуг


Логіко-структурні схеми, творчі та аналітичні завдання з вивчення нормативно-законодавчої бази, склад глосарію, рішення теоретичних та практичних тестів і задач

12

18

Операції із забезпечення фінансової стійкості банку


Логіко-структурні схеми, творчі та аналітичні завдання з вивчення нормативно-законодавчої бази, склад глосарію, рішення теоретичних та практичних тестів і задач

12


7. ЛІТЕРАТУРА:

Підручники та навчальні посібники

 1. Аналіз банківської діяльності: Підручник / А.М. Герасимович, М.Д. Алексеєнко та ін.; за ред. А.М. Герасимовича. - К.: КНЕУ, 2003. –599 с.

 2. Банківські операції: Підручник – 2-ге вид.. випр і доп. / А.М. Мороз, М.І. Савлук та ін.; за ред. д-ра екон. наук, проф. А.М. Мороза. - К.: КНЕУ, 2002. – 476 с.

 3. Банківські операції: Підручник / За ред. В.І. Міщенка, Н.Г. Слав’янської. – К.: Знання, 2006. – 727 с.

 4. Банківська справа: Навчальний посібник / За ред проф. Р.І. Тиркала. – Тернопіль: Карт-бланш, 2001. – 314с.

 5. Банківські операції: Навч. посіб. Для дистанційного навчання / І.М. Лазепко, М.Д. Алексеєнко, М.І. Сивульський та ін.; Авт.кол під керівництвом І.М. Лазепка; за наук. ред. А.М. Мороза. – К.: Університет «Україна», 2007. – 328с.

 6. Банковское дело: Учебник / под ред. О.И. Лаврушина. – М.: КНОРУС, 2007. – 768с.

 7. Васюренко О.В. Бінківські операції. Навч.посібник.К. Знання, 2006. – 311с.

 8. Вовчак О.Д., Рущишин Н.М. Банківська справа: Навчальний посібник. – Львів: «Новий світ-200», 2008. – 560с.

 9. Волкова Н.И., Герасименко Р.А., Чашко Т.А. Управление банковской деятельностью: Учебно-практическое пособие / под общ. ред. П.В.Егорова. - Донецк: ООО «Юго-Восток, Лтд», 2003. – 338 с.

 10. Капран В.І., Кравченко М.С., Коваленко О.К., Омельченко С.І. Банківські операції: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 208 с.

 11. Косова Т.Д.., Циганов О.Р. Банківські операції: Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 372с.

 12. Кредитна система України і банківські технології: Навч. посіб.: УЗкн. – Кн.З: Банківські технології. – Л.: ЛБІ НБУ, 2002. – 336 с.

 13. Лаврушин О.И. Банковское дело: современная система кредитования: учебное пособие / О.И. Лаврушин, О.Н.Афанасьева, С.Л.Корниенко / под ред. засл. деят. науки РФ, д-ра экон.наук, проф. О.И. Лаврушина. – М.: КНОРУС, 2005. – 256с.

 14. Міщенко В.І., Слав’янська Н.Г., Коренєва О.Г. Банківські операції: Підручник. – 2-ге вид., перероб. І доп. – К.: Знання, 2007. – 796с. – (Вища освіта XXI століття).

 15. Прокопенко І. Ф., Ганін В. І., Соляр В. В., Маслов С. І. Основи банківської справи: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 410 с.

 16. Череп А.В., Андронова О.Ф. Банківські операції: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2008. – 410с.

 17. Шевченко Р. І. Банківські операції: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2003. – 276 с.

Методична література

Закони

 1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ.

 2. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV.

 3. Закон України «Про заставу» від 02.10.1992 р. №2654-ХІІ.

 4. Закон України «Про іпотеку» від 05.06.2003 р. № 898-IV.

 5. Закон України «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечними сертифікатами» від 19.06.2003 р. № 979-IV.

 6. Закон України «Про іпотечні облігації» від 22.12.2005 р. № 3273-IV.

 7. Закон України «Про Національний банк України» від 20.05.1999 р. №679-ХІV.

 8. Закон України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» від 10.12.1997 № 710/97-ВР в редакції вiд 20.06.2007 № 997-16.

 9. Закон України «Про обіг векселів в Україні» від 05.04.2001 р. №2374-ІІІ.

 10. Закон України «Про організацію формування та обігу кредитних історій» від 23.06.2005 р. №2704-ІV.

 11. Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05.04.2001 р. №2346-III.

 12. Закон України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» від 23.09.1994 р. № 185/94-ВР.

 13. Закон України «Про страхування» від 07.03.1996 р. №85/96-ВР.

 14. Закон України «Про фінансовий лізинг» від 11.12.2003 р. № 1384-IV.

 15. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 р. № 2664-III.

 16. Закон України «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб» від 20.09.2001 р. №2740-ІІІ.

 17. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 р. № 3480-IV.

Кодекси, Декрети

 1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р.

 2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р.

 3. Декрет КМУ «Про систему валютного регулювання та валютного контролю» від 19.02.1993 р. № 15-93.

Постанови, Положення, Порядки, Правила, Інструкції

 1. Постанова Правління НБУ «Про встановлення мінімального розміру регулятивного капіталу банків в гривнях» від 03.10.2008 р. №304.

 2. Положення «Про ведення касових операцій у національній валюті в Україні». Затв. пост. Правління НБУ від 15.12.2004 р. № 637.

 3. Положення «Про відкриття та функціонування в уповноважених банках України рахунків банків-кореспондентів в іноземній валюті та гривні». Затв. пост. Правління НБУ від 26.03.1998 р. № 118.

 4. Положення «Про державну комісію з цінних паперів та фондового ринку» вiд 14.02.1997 № 142/97 (в редакцiї вiд 22.08.2008 № 687/2008).

 5. Положення «Про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банківських установах України». Затв. пост. Правління НБУ від 30.12.1998р. № 566.

 6. Положення «Про організацію операційної роботи в банках України». Затв. пост. Правління НБУ від 18.06.2003 р. №254.

 7. Положення «Про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій». Затв. пост. Правління НБУ від 17.07.2001 р. № 275.

 8. Положення «Про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосування». Затв. пост. Правління НБУ від 19.04.2005 р. №137.

 9. Положення «Про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України». Затв. пост. Правління НБУ від 16.12.2002 р. №508.

 10. Положення «Про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території України». Затв. пост. Правління НБУ від 29.12.2000 р. №520.

 11. Положення «Про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами». Затв. пост. Правління НБУ від 03.12.2003 р. №516.

 12. Положення «Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла». Затв. пост. Кабінету Міністрів України від 29.05.2001 р. №584.

 13. Положення «Про порядок та умови торгівлі іноземною валютою». Затв. пост. Правління НБУ від 10.08.2005 р. №281.

 14. Положення «Про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень». Затв. пост. Правління НБУ від 31.08.2001р. № 375.

 15. Положення «Про порядок формування резерву під операцій банків України з цінними паперами». Затв. пост. Правління НБУ від 02.02.2007 р. № 31.

 16. Положення «Про порядок формування і використання банками резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості». Затв. пост. Правління НБУ від 11.11.2005 р. № 425.

 17. Положення «Про порядок формування і використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків». Затв. пост. Правління НБУ від 06.07.2000 р. №279.

 18. Положення «Про регулювання Національним банком України ліквідності банків України». Затв. пост. Правління НБУ від 26.09.2006 р. №378.

 19. Положення «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб». Затв. пост. КМУ і НБУ від 30.08.2002 р. №1301/268.

 20. Порядок часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла. Заст. пост. Кабінету Міністрів України від 04.06.2003 р. №853.

 21. Правила здійснення за межі України та в Україні переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями та їх виплати в Україні. Затв. пост. Правління НБУ від 29.12.2007 р. №496.

 22. Правила надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту. Затв. пост. Правління НБУ від 10.05.2007 р. №168.

 23. Правила Функціонування Системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України та перерахування (зарахування) коштів за окремими операціями з іноземною валютою та банківськими металами. Затв. пост. Правління НБУ від 10.08.2005 р. №281.

 24. Інструкція «Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті». Затв. пост. Правління НБУ від 21.01.2004р. № 22.

 25. Інструкція «Про касові операції в банках України». Затв. пост. Правління НБУ від 14.08.2003р. № 337.

 26. Інструкція «Про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в націо-нальній та іноземній валютах». Затв. пост. Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492.

 27. Інструкція «Про порядок регулювання діяльності банків в Україні». Затв. пост. Правління НБУ від 28.08.2001р. № 368.

Збірки документів

1.Конвенція УНІДРУА «Про міжнародний факторинг» вiд 28.05.1988 (Закон України «Про приєднання України до Конвенції УНІДРУА про міжнародний факторинг» вiд 11.01.2006 № 3302-IV).

2.Бюлетень Національного банку України. – 2007 . - №12. – с.26.

3.Бюлетень Національного банку України. – 2008 . - №10. – с.25-27.

4.Звіт Кодексів і Законів України. – К.: «Рада», 2007. – 800с.

5.Статистический бюлетень 2000-2008 гг. http://www.bank.gov.ua

Монографії і наукові статті

 1. Коцовська Р., Ричаківська В. Операції комерційних банків. – 2-е вид, - Л.: ЛБІ НБУ, 2001. – 468 с.

 2. Лагутін В.Д. Кредитування: теорія і практика. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2000. – 215с.

 3. Мочерний C.В., Тришак Л.С. Банківська система України. – Львів: Тріада плюс, 2004. – 304 с.

 4. Управление деятельностью коммерческого банка (банковский менеджмент)/ Под. ред. О.И. Лаврушина. – М.: Юристъ, 2003. – 688 с.

 5. Енциклопедія банківської справи України / За ред.. В.С. Стельмаха. К.: Молодь: ІнЮре, 2001. – 680 с.

 6. Бакун О. Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України// Вісник НБУ.-2009.-№1-с.45-49.

 7. Бицька Н. Кошти населення у формуванні ресурсної бази банків // Вісник НБУ.-2006.-№12.-с.26-28.

 8. Блідченко В. Окремі проблеми застосування норм іпотечного кредитування// Вісник НБУ.-2006.-№1- с.40-44.

 9. Васильченко З.М. Банківська діяльність в умовах глобалізації економіки// Фінанси України.-2007.-№ 5.-с.125-130.

 10. Владичин У.В. Роль кредитування в економічному зростанні України// Фінанси України.-2007-№1 .-с.96-102.

 11. Волошин І. В. Модель швидкого зростання банку//Банківська справа. – 2006. - №5-6. – с. 24-30.

 12. Гарипова З.Л., Гарипов Е.В. Место оценки залоговой стоимости в системе жилищного ипотечного кредитования//Финансы и кредит. - 2006. - с. 19-27.

 13. Гарипова З.Л., Гарипов Е.В. Место оценки залоговой стоимости в системе жилищного ипотечного кредитования//Финансы и кредит. - 2004. - М 14(152).-с. 19-27.

 14. Даниленко А., Шелудько Н. Тенденції та наслідки активізації споживчого кредитування в Україні//Вісник Національного банку України. – 2006. - №5. – с. 36-39.

 15. Деньги, кредит, банки / Под ред. О.И. Лаврушина.- М.: «Кнорус», 2004.

 16. Динаміка кредитного портфеля, кредитів, наданих суб’єктам господарювання та фізичним особам // Вісник НБУ. – 2007. - №11. – с.66.

 17. Євтух О.О. Нові види вартості в іпотеці // Фінанси України. - 2005. - №4. – С. 100-108.

 18. Заруба Ю. Стрес - тест для банківської системи// Вісник НБУ.-2009.- №2.-с.26-28.

 19. Карпенко Г.В. Кредитна діяльність вітчизняних банків та можливості їх інтеграції до світової фінансової системи // Фінанси України. – 2007. - №2. – с.89-93.

 20. Карчева Г.Т. Проблеми забезпечення якісного розвитку банків України//Статистика України. – 2006. - № 1(20). – с. 76-79.

 21. Копишинська Н.В. Становлення іпотеки в Україні //Фінанси України.-2004.-№5.-с.54-60.

 22. Лагутін В.Д. Становлення і розвиток системи іпотечного кредитування // Фінанси України.-2006.-№1 .-с.75-82.

 23. Манзанов Ю.Е. Кредитование физических лиц и эффективность платежных систем// Финансы и кредит.-2007.-№24(162).-с.25-30.

 24. Мельник А.П. Напрями розвитку банківської системі України// Вісник НБУ.-2007.-№3.-с.16-19.

 25. Олексієнко С.М. Особливості кредитування за поточними рахунками// ФінансиУкраїни.-2006.-№7.-с.116-122.

 26. Паливода К. Інвестиційний фонд чи традиційні депозит і кредит: порівняльний аналіз іпотечних інструментів // Банківська справа.-2005.-№1– С. 3-6.

 27. Паливода К. Проблеми іпотечного кредитування під заставу житла та програми фінансування масового будівництва житла в Україні // Вісник НБУ. - 2006. - №11. – С. 44-49.

 28. Погорєльцева Н.П. Дослідження економічної природи іпотечного ринку // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - №6. – С. 66-73.

 29. Придибайло О.М. Іпотека як фінансовий інструмент ринку// Фінанси України.-2007.-№6.-с.136-140.

 30. Савлук М. Довіра населення як чинник ефективної банківської діяльності // Вісник Національного банку України. – 2007. - №8. – С. 8 – 10.

 31. Ткаченко О., Збруцька О. Проблеми розвитку іпотечного кредитування в Україні //Вісник НБУ. - 2005. - №11. – С. 26-28.

 32. Чайковський Я. Сучасний стан та перспективи розвитку банківського кредитування // Банківська справа. – 2005. - №2. – С.36 – 47.

 33. Чайковський Я. Удосконалення методики комплексної оцінки кредитоспроможності позичальників // Вісник Національного банку України. – 2003. - №12. – С.30 – 34.

^ 8. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ

Оцінка якості виконання завдань модульного контролю здійснюється у відповідності до критеріїв, що наведені у табл. 8.1.

Поточний модульний контроль складається з двох змістовних модулів, оцінюється від 0 до 50 балів, тобто по 25 балів на кожен змістовний модуль.

Поточний контроль здійснюється в кілька етапів:

 • оцінювання роботи студента в навчальній аудиторії під час практичних занять;

 • оцінювання різних видів робіт, виконаних студентом самостійно.

Самостійна робота студента оцінюється викладачем під час групових і індивідуальних консультацій. За даний вид роботи студент може одержати максимальну кількість балів за умови самостійного виконання завдання.

По кожному модулю передбачено написання контрольних робіт, які включають теоретичні й практичні тести, задачі й ситуаційні завдання.

Студент, що набрав за підсумками першого і другого змістовних модулів менше 20 балів не може претендувати на оцінку «відмінно» на підсумковому модульному контролі (іспиті).

Таблиця 8.1

^ Система оцінювання знань студентів по дисципліні

«Банківські операції» для студентів спеціальності «Банківська справа»

Поточний контроль – 50 балів

Сума балів за підсумковий модульний контроль

Модуль 1

Сума балів за модуль 1

Модуль 2

Сума балів за модуль 2

Організаційно-навчальна робота студента

Самостійна робота


Організаційно-навчальна робота студента

Самостійна робота


1

2

3

4

5

6

7

12

13

25

12

13

25

50

Загальна підсумкова оцінка по дисципліні для студентів спеціальності «Банківська справа» включає:

  1. бали, отримані за наслідками поточного модульного контролю;

  2. бали, отримані безпосередньо на екзамені з дисципліни.

Студент, який набрав протягом семестру необхідну для нього кількість балів, має можливість:

 • не складати іспит або залік і отримати набрану кількість балів, як підсумкову оцінку;

 • складати іспит або залік з метою підвищення рейтингу по дисципліні.

Студент, який набрав протягом семестру менше ніж 50 балів, зобов'язаний складати іспит. Структура екзаменаційного білету наведено в таблиці 8.2.

^ Таблиця 8.2

Структура екзаменаційного білету і система оцінювання знань для складання іспиту по дисципліні


«Банківські операції» для студентів спеціальності «Банківська справа»

Найменування завдання

Кількість завдань

Бальна оцінка 1-го завдання

Загальна оцінка в балах

1

Теоретичні тести

10

2 бала

20

2

Практичні тести

5

4 бала

20

3

Задача

1

10 балів

10
Підсумок

16
50

Таблиця 8.3

^ Трансформація бальної оцінки підсумків поточного модульного контролю для студентів спеціальності «Банківська справа»Найменування модуля

Кількість балів

Оцінка

1

Модуль 1

22-25

Відмінно

18-21

Добре

13-17

Задовільно

12 і менше

Незадовільно

2

Модуль 2

22-25

Відмінно

18-21

Добре

13-17

Задовільно

12 і менше

Незадовільно


Таблиця 8.4

^ Оцінка результатів підсумків модульного контролю для студентів

спеціальності «Банківська справа»

Загальна кількість набраних балів

Оцінка

44-50

Відмінно

36-43

Добре

25-35

Задовільно

24 і менше

Незадовільно


Загальна оцінка результатів модульного контролю здійснюється відповідно до таблиці 8.5.

^ Таблиця 8.5

Трансформація бальної оцінки знань студента

по курсу „Банківські операції”


Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за бальною шкалою, що використовується ДонНУ

Оцінка за національною шкалою

A

90-100

Відмінно

B

80-89

Добре

C

70-79

Добре

D

60-69

Задовільно

E

50-59

Задовільно

FX

30-49

Незадовільно (з можливістю повторної здачі)

F

0-29

Незадовільно (з обов'язковим повторним вивченням дисципліни)

Схожі:

Для спеціальності «Банківська справа» 7 семестр викладачі icon«центральний банк І грошово-кредитна політика» Довідник з дисципліни спеціальність: 0105 «банківська справа» 7 семестр викладачі: доцент кафедри «Фінанси І банківська справа»
Вивчення курсу „Центральні банки І грошово-кредитна політика спрямовано на розв'язання наступних завдань
Для спеціальності «Банківська справа» 7 семестр викладачі iconДисципліна „Управління фінансовими ризиками” Довідник з дисципліни спеціальність: 0104 „Фінанси”, 0105 „Банківська справа” 7 семестр викладачі: доцент кафедри «Фінанси І банківська справа»
Метою викладання дисципліни «Управління фінансовими ризиками» є одержання студентами знань теорії, методології й методики інвестування...
Для спеціальності «Банківська справа» 7 семестр викладачі iconДисципліна „аналіз банківської діяльності” Довідник з дисципліни спеціальність: 0105 „Банківська справа” 8семестр викладачі: доцент кафедри «Фінанси І банківська справа»
...
Для спеціальності «Банківська справа» 7 семестр викладачі iconМетодичні вказівки з написання контрольних робіт з дисципліни “міжнародна банківська справа” для студентів заочно-дистанційної форми навчання спеціальності “банківська справа”
Контрольна робота з дисципліни “Міжнародна банківська справа” виконується студентами заочно-дистанційної форми навчання за спеціальністю...
Для спеціальності «Банківська справа» 7 семестр викладачі iconМіністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
Магістр” зі спеціальності „Банківська справа” допускаються вступники, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр” за галузю...
Для спеціальності «Банківська справа» 7 семестр викладачі iconДисципліна „бюджетна система” Довідник з дисципліни спеціальність: 0104 „фінанси” 7 семестр викладачі: доцент, кафедри «Фінанси І банківська справа»
Метою викладання дисципліни «Бюджетна система» є одержання студентами знань теорії, методології й методики функціонування бюджетної...
Для спеціальності «Банківська справа» 7 семестр викладачі iconС. С. Родченко банківська справа конспект
Родченко, С. С. Банківська справа: конспект лекцій (для слухачів другої вищої освіти спеціальностей 050106 – Облік І аудит І 050107...
Для спеціальності «Банківська справа» 7 семестр викладачі iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб
«Фінанси і кредит», спеціалізація «Банківська справа». Необхідний обсяг знань вступника, що має освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра...
Для спеціальності «Банківська справа» 7 семестр викладачі iconДисципліна «Банківські Операції» Довідник з дисципліни спеціальність: 0104 «фінанси» 7 семестр викладачі: доцент кафедри «Фінанси І банківська справа»
«Банківські операції» – ознайомлення студентів з теоретичними та прикладними основами банківської справи, економічною суттю І функціями...
Для спеціальності «Банківська справа» 7 семестр викладачі icon«міжнародна банківська справа» Тернопіль, 2011 Структура залікового кредиту дисципліни «Міжнародна банківська справа»
Змістовний модуль Походження, статус та функції центрального банку, порядок створення комерційних банків, формування банківських...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи