Анотація до дисципліни «проектне фінансування» для спеціальності 0105 магістри icon

Анотація до дисципліни «проектне фінансування» для спеціальності 0105 магістри
Скачати 204.51 Kb.
НазваАнотація до дисципліни «проектне фінансування» для спеціальності 0105 магістри
Дата13.09.2012
Розмір204.51 Kb.
ТипДокументи

АНОТАЦІЯ ДО ДИСЦИПЛІНИ

«ПРОЕКТНЕ ФІНАНСУВАННЯ»

для спеціальності 0105 магістри

1 семестр


Викладачі:

к.е.н., доцент Лактіонова О.А.

ВСТУП

В сучасних умовах економіка України потребує рішення проблем, які стримують формування ринкових відносин. Особливої уваги потребують проблеми, пов’язані із інвестиційною кризою, що характеризується недостатнім об’ємом інвестицій в реальному секторі економіки.

Без модернізації виробництва подальше скорочення випуску промислової та сільськогосподарської продукції, яка відповідає світовим стандартам, деградація економічної та соціальної інфраструктури, зростання техногенних катастроф. Інвестиційна криза значною мірою обумовлена не стільки великим податковим навантаженням на виробника, порушенням принципів функціонування державних фінансів, але й відсутністю цілеспрямованої та довгострокової державної підтримки реального сектора економіки. В Україні дотепер не визначено адекватної правової бази в області реальних інвестицій, дії держави важкопрогнозовані, а загальний інвестиційний клімат можна оцінити як незадовільний.

Тому при підготовці магістрів вищої кваліфікації, вкрай актуальним є викладання курсу „Проектне фінансування”.


Ціль викладання дисципліни. отримання теоретичних знань та практичних навиків із організації та формуванню механізму проектного фінансування. Дисципліна є необхідною для підготовки фахівців вищої кваліфікації.

Задачі вивчення курсу:

- сформувати у студентів уяву про форми організації проектного фінансування, які застосовуються в розвинутих країнах;

- дати студентам теоретичні знання про способи та методи фінансування інвестиційних проектів;

- навчити студентів критично оцінювати інструменти, які застосовуються під час управління проектними ризиками;

- навчити студентів аналізувати зміни в механізмі реалізації проектного фінансування;

- навчити студентів самостійно працювати із навчальною, монографічною літературою, справ очними виданнями, інформацією, яка знаходиться на офіційних Результати навчання: за умовою успішного закінчення вивчання дисципліни «Проектне фінансування» студент зможе: вміти оцінювати переваги та особливості реалізації різних схем проектного фінансування; аргументувати вибір метода фінансування проекта, управління проектними ризиками та короля за виконанням проекту; аналізувати наявну практику та оцінювати поточну економічну ситуацію; визначати тенденції в розвитку форм, методів, схем проектного фінансування.

Для вивчення дисципліни «Інноваційний менеджмент» студент повинен мати достатню теоретичну і практичну підготовку за такими дисциплінами, як „Інвестування”, „Фінанси підприємств”, „Фінансова діяльність суб’єктів господарювання; „Інвестиційний аналіз”, „Банківські операції”, „Управління фінансовими ризиками” та ін.


Методи викладання і навчання: лекційні заняття.

зміст курсу

Тема 1. Сутність та форми організації проектного фінансування.


Еволюція розвитку проектної форми фінансування. Передумови розвитку проектної форми фінансування. Характеристики проектної форми фінансування. Поняття проектного фінансування. Приклади успішних проектів, здійснених за допомогою проектної форми фінансування.

Форми організації проектного фінансування: у залежності від способу мобілізації фінансових ресурсів; від способу залучення позикових фінансових ресурсів; від способу розподілу ризиків між кредиторами і позичальником; від способу участі банку в емісії цінних паперів з метою фінансуванні інвестиційного проекту; від структури об'єкта фінансування

Суб'єкти проектного фінансування: ініціатор, замовник, інвестор, проектна компанія, керівник проекту, команда проекту.


Тема 2. Інституційна основа проектного фінансування. Особливості взаємодії фінансових і не фінансових організацій в проектному фінансуванні.


Фінансові установи як учасники проектного фінансування. Функції комерційних банків у проектному фінансуванні: комплексне фінансування проекту, комплексне обслуговування проекту. Види гарантій банку в проектному фінансуванні.

Організація діяльності банку по фінансуванню інвестиційних проектів. Зміст проектного циклу в банку. Андеррайтингові послуги банку в проектному фінансуванні, консорціум (синдикат) андеррайтерів.

Сутність і особливості реалізації консорціумного фінансування.

Особливості реалізації проектного фінансування в рамках фінансово-промислових груп (ФПГ).

Особливості реалізації концесійних проектів.

Участь міжнародних фінансових інститутів у проектному фінансуванні: МБРР (Міжнародний банк реконструкції і розвитку), МФК (Міжнародна фінансова корпорація) і Багатобічне агентство по гарантуванню інвестицій (МАГИ), що входять у групу Світового банку, а також ЕБРР (Європейський банк реконструкції і розвитку)


Тема 3. Фінансове забезпечення реалізації інвестиційних проектів і бюджетування капіталу.


Структура інвестиційних ресурсів проектного фінансування, особливості їхнього використання. Фактори формування визначеної структури інвестиційних ресурсів проектного фінансування. Переваги залучення інвестиційних ресурсів шляхом розміщення акцій серед стратегічних інвесторів. Позитивні сторони залучення інвестиційних ресурсів шляхом розміщення акцій серед фінансових інвесторів. Переваги використання випуску облігацій як джерела фінансування.

Визначення потреби у фінансових ресурсах: балансовий метод, метод аналогій, метод питомої капіталомісткості.

Оцінка вартості інвестиційних ресурсів у проектному фінансуванні. Методи оптимізації структури джерел інвестиційних ресурсів при проектному фінансуванні: теорії структури капіталу. Критерії оптимізації.

Бюджет і фінансовий план інвестиційного проекту.


Тема 4. ^ Тендерні процедури і договірні відносини в проектному фінансуванні.


Особливості організації підрядних тендерних процедур у проектному фінансуванні. Класифікація тендерів і їхніх учасників (замовник, організатор торгів, тендерний комітет, претендент, оферент, кредитно-фінансова установа). Порядок проведення торгів.

Методи експертної оцінки, використовувані в тендерних процедурах. Шкала виміру. Ранжирування. Парне порівняння, безпосередня оцінка, послідовне порівняння. Експертна оцінка. Вимір погодженості думок експертів.

Правове регулювання договірних відносин у проектному фінансуванні. Види договорів, використовуваних у проектному фінансуванні: угода про банківське кредитування; договір закупівлі-продажу; договір постачання; договір продажу підприємства; договір оренди; договір фінансового лізингу; договір концесії. Види договорів у будівництві.


^ Тема 5. Склад та особливості складання проектно-кошторисної документації.


Сутність і зміст проектно-кошторисної документації. Склад проектної документації: ескіз проекту, ТЕО інвестицій, проект на будівництво, робочий проект, робоча документація. Кошторисна документація: локальні кошториси, об'єктні кошториси, зведені кошторисні розрахунки вартості, звід витрат, Відомість кошторисної вартості будівництва об'єктів, що входять у пусковий комплекс, Відомість кошторисної вартості будівництва об'єктів і робіт з охорони навколишнього середовища

Кошторисні нормативи і порядок складання кошторисів.

Особливості визначення й узгодження договірних цін у будівництві.


^ Тема 6. Організація боргового і дольового проектного фінансування на основі випуску цінних паперів.


Організація часткового проектного фінансування на основі випуску акцій. Етапи емісії цінних паперів при відкритому (публічному) їхньому розміщенні, основні витрати при випуску акцій.

Організація боргового проектного фінансування на основі випуску облігацій. переваги інвестування в конвертовані облігації. Кредитний рейтинг боргового інструмента

Організація розміщення цінних паперів на міжнародних фінансових ринках: єврооблігацій, депозитарних розписок.


Тема 7. Управління проектними ризиками.


Види проектних ризиків. Основні підходи до керування проектними ризиками: скасування ризику; запобігання і контроль ризику; страхування ризику; поглинання ризику.

Управління проектними ризиками кредитором.

Управління проектними ризиками в інтересах замовника.


^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ СРС


Тема 1. Сутність та форми організації проектного фінансування.

1. Підготувати глосарій:

Інвестиційний проект, фінансування проектів «без регресу”, корпоративне проектне фінансування, банківське проектне фінансування; державний кредит, державна гарантія, інвестиційний брокер, проектна компанія, консорціумне фінансування, промислово-фінансова група,


^ 2. Підготувати логіко-структурні схеми:

Відмінності і спільні характеристики банківського кредитування і проектного фінансування.

Класифікація форм організації проектного фінансування.

Взаємодія основних учасників в проекті „Зеравшан”.

Схеми паралельного і послідовного проектного фінансування.


Тема 2. Інституційна основа проектного фінансування. Особливості взаємодії фінансових і не фінансових організацій в проектному фінансуванні.

1. Підготувати глосарій:

Проектний цикл банку, схема фінансування; леверідж проекту; андерайтинг, угода за типом ВОО, угода за типом ВООТ, угода за типом ВОТ, угода за типом DBOFT, угода за типом ROT.


^ 2. Підготувати логіко-структурні схеми:

Можливості, переваги та недоліки проектного фінансування із залученням різних фінансово-кредитних інститутів.

Схема доходів банку в розрізі операцій та послуг, які надаються ним в проектному фінансуванні.


^ 3. Підготувати завдання із нормативно-законодавчої бази задания:

 1. На основі Закону України „Про банки і банківську діяльність”, Інструкції „Про порядок регулювання діяльності банків в Україні” визначте, які обмеження мають вітчизняні банки, беручи участь в проектному фінансуванні


Тема 3. Фінансове забезпечення реалізації інвестиційних проектів і бюджетування капіталу.

1. Підготувати глосарій:

Конвертовані облігації, інформаційна асиметрія, агресивна політика фінансування, консервативна політика фінансування, стратегічний інвестор, портфельний інвестор, бюджет проекту, фінансовий план проекту, бюджетування.


^ 2. Підготувати логіко-структурні схеми:

Порівняльна схема характеристик боргового і дольового проектного фінансування.

Фінансова схема реалізації проектного фінансування.

3. Підготувати завдання із нормативно-законодавчої бази задания:


Тема 4. Тендерні процедури і договірні відносини в проектному фінансуванні.

1. Підготувати глосарій:

Тендер, акцепт, замовлення, замовник, конкурентні переговори, попередня кваліфікація підрядників, тендерне забезпечення, оферта, ціна тендерної пропозиції.

2. Підготувати логіко-структурні схеми:

Класифікація тендерних процедур.

Етапи проведення тендерної процедури.

^ 3. Підготувати завдання із нормативно-законодавчої бази задания:

Відповідно до Положення „Про проведення тендерів (торгів) у будівництві”, затверджене Постановою Кабінету міністрів України від 1 вересня 1998р. За №1369 визначити етапи проведення таких тендерів.


Тема 5. Зміст і особливості складання проектно-кошторисної документації.


1. Підготувати глосарій:

Ескізний проект, техніко-економічне обґрунтування проекту, робочий проект, кошторисна документація, кошторисний норматив.

2. Підготувати логіко-структурні схеми:

Класифікація проектно-кошторисної документації.

Класифікація витрат на будівництво, які застосовуються в кошторисі.


Тема 6. Організація боргового і дольового проектного фінансування на основі випуску цінних паперів.


1. Підготувати глосарій:

Дольове фінансування, боргове фінансування, кредитний рейтинг боргового інструмента, єврооблігації (євробонди), депозитарна розписка, кастодіальний банк,

^ 2. Підготувати логіко-структурні схеми:

У схематичному виді представити етапи випуску акцій на умовах відкритого їх розміщення.

У схематичному виді представити вимоги до інформації, яка необхідна під час випуску облігацій.

У схематичному виді представити порівняння характеристик (та відповідних коефіцієнтів), які оцінюються інвесторами боргових і дольових фінансових струменів.

У схематичному виді представити класифікацію депозитарних розписок.


Тема 7. Управління проектними ризиками.

1. Підготувати глосарій:

Проектний ризик, гнучкість кредитної угоди, тендерна гарантія, гарантія виконання, гарантія повернення платежів, політичні ризики, страхування інвестицій,

^ 2. Підготувати логіко-структурні схеми:

У схематичному виді представити класифікацію методів та інструментів управління проектними ризиками за стадіями реалізації проекту.

У схематичному виді представити класифікацію видів страхування як метода управління проектними ризиками.

У схематичному виді представити класифікацію видів гарантій, які застосовуються як метод управління проектними ризиками.


^ ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ


Тема 1. Сутність та форми організації проектного фінансування.


Підготувати творчо-аналітичне завдання:

1. Проаналізувати участь українських банків в проектному фінансуванні.

2. Узагальнити досвід світових банків-лідерів в сфері проектного фінансування.

3. Визначити проблеми розвитку проектного фінансування в світі у зв’язку із фінансовою кризою 2007 – 2009 рр.

4. Проаналізувати стан світового ринку проектного фінансування (географія, галузева структура).


Тема 2. Інституційна основа проектного фінансування. Особливості взаємодії фінансових і не фінансових організацій в проектному фінансуванні.


Підготувати творчо-аналітичне завдання:

 1. Розрахувати та проаналізувати потенціал участі вітчизняних банків в проектному фінансування на основі їх наявної ресурсної бази.

 2. Проаналізувати потенціал участі вітчизняних небанківських фінансово-кредитних установ в проектному фінансування.

 3. Проаналізувати досвід реалізації концесійних проектів за кордоном.

 4. Узагальнити умови міжнародних фінансових інститутів до проектів – потенційних об’єктів фінансування.

 5. Узагальнити особливості проведення фінансового консалтінгу банків.

 6. Узагальнити вимоги та практику фінансування інвестиційних проектів фінансовими інститутами, які входять в групу Світового банку.

 7. Узагальнити вимоги та практику фінансування інвестиційних проектів ЄБРР.Тема 3. Фінансове забезпечення реалізації інвестиційних проектів і бюджетування капіталу.

^ Підготувати творчо-аналітичне завдання:

1. Аналіз застосування різних фінансових схем в проектному фінансуванні.


Тема 4. Тендерні процедури і договірні відносини в проектному фінансуванні.


Підготувати творчо-аналітичне завдання:

1. Проведення тендерних процедур в світовій практиці проектного фінансування.


Тема 6. Організація боргового і дольового проектного фінансування на основі випуску цінних паперів.

Підготувати творчо-аналітичне завдання:

1. Проаналізувати практику випуску єврооблігацій вітчизняними компаніями.


Тема 7. Управління проектними ризиками.

Підготувати творчо-аналітичне завдання:

1. Проаналізувати практику застосування страхування від політичних ризиків в проектному фінансуванні.

2. Проаналізувати практику застосування гарантій як метода управління проектними ризиками.

3. Проаналізувати світову практику застосування різних методів управління ризиками в проектному фінансуванні.

Графік виконання самостійної роботи:


Види робіт

Планові терміни виконання

Форми контролю

1. Розробка логіко-структурних схем та таблиць по темах 1-3

вересень - жовтень

Оформлення у друкованому вигляді у форматі А-4

2. Підготовка глосарія по темах 1-3

вересень - жовтень

Оформлення в рукописному вигляді, проведення термінологічного диктанту

3. Підготовка завдання із нормативно-законодавчої бази задания

вересень - жовтень

Оформлення у друкованому вигляді у форматі А-4

4. Рішення господарських ситуацій

вересень - жовтень

Оформлення в рукописному вигляді

5. Підготовка глосарія по темах 4 - 6

листопад - грудень

Оформлення в рукописному вигляді, проведення термінологічного диктанту

6. Рішення господарських ситуацій

листопад - грудень

Оформлення в рукописному вигляді^ Облік результатів роботи модульного контролю студента магістра за дисципліною „Проектне фінансування” із максимальною бальною оцінкою


№ теми

Аудиторна робота (лекції)

Самостійна робота

ІЗ (ТАЗ)

Всього за темою

Завдання

із НЗБ

Терміни


ЛСС

1

1
1

2

17

4

2

1

1

1

1

4

3

1
1

1

3

4

1

1

1

1

4

5

1
1

1

3

6

1
1

1

3

7

1
1

1

3

Модульный контроль
6

Усього

за мод.

7

2

7

8

20

50

Екзамен
50

Всього
100ЛІТЕРАТУРА


 1. Катасонов В.Ю., Морозов Д.С. Проектное финансирование. – М.: Анкил, 2001.

 2. Проектне фінансування: підручник / А. А. Пересада [и др.] ; Київський національний економічний ун-т. - . - К. : КНЕУ, 2005. - . - 736 с.

 3. Проектне фінансування: підручник для студ. вищих навч. закл. / Г. О. Бардиш ; Національний банк України. Львівський банківський ін-т. - Л. : ЛБІ НБУ, 2006. - . - 463 с.:.

 4. Проектне фінансування: підручник для студ. вищих навч. закл. / Т. П. Куриленко ; Київський ун-т ринкових відносин, Міжнародний ун-т фінансів. - . - К. : Кондор, 2006. - . - 208 с.

 5. Проектне фінансування: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Жуков ; Харківський національний економічний ун-т. - 3-є вид.,стереот.. - . - Х. : ВД "Інжек", 2006. - . - 248 с..

 6. Проектне фінансування: навч. посіб. / С. Г. Шклярук ; за наук. ред. Г. К. Ялового ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. - . - К. : Персонал, 2009. - . - 471 с.

 7. Проектне фінансування: навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Т. П. Куриленко ; Міжнародний ун-т фінансів. - . - К. : [б.в.], 2005. - . - 92 с.^ ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

 1. Альгин В., Альгина М, Нурутдинова И. Инвестиционный риск и его составляющие при принятии инвестиционных решений // Инвестиции в России №3,2002, с. 24-36

 2. Аналіз діяльності комерційного банку: Навчальний посібник // за ред проф. Ф.Ф. Бутинця, проф. А.М. Герасимовича. - Житомир: ПП „Рута", 2001. - 384 с.

 3. Балюк В., Яцура А. Довгострокове кредитування інвестиційних проектів // Банківська справа, №2» - 2002. - С. 17 - 29.

 4. Балюк В., Яцура А. Довгострокове кредитування інвестиційних проектів II Банківська справа, №3. - 2002. - С. 31 - 40.

 5. Балюк В., Яцура А. Довгострокове кредитування інвестиційних проектів // Банківська справа, №1. - 2005, - С. 54 - 68

 6. Банки и банковские операции: Учебник / Под редакцией проф. Жуков Е.Ф. - М: Банки и биржи, ЮНИТИ ,1997. - 396 с.

 7. Бирман Г., Шмидт С. Экономический анализ инвестиционных проектов» М: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.

 8. Борщ Л.М. Банківська система України в інвестиційній діяльності Фінанси України. - 2003. - №5. - С. 5 - 12.

 9. Бочаров В.В. Комплексный финансовый анализ. – СПб: Питер, 2005. – 432 с.

 10. Валдайцев СВ. Оценка бизнеса и инновации. - М: Информационный издательский дом "Филинъ", 1997. - 336с.

 11. Валдайцев СВ. Оценка бизнеса и управление стоимостью предприятия: Учеб.пособие для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 720с.

 12. Вітлинський В.В., Варченко П.1. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком: Навч.- методич. посібник для самост.вивч. дисц. - К КНЕУ, 2000. - 292с.

 13. Вожжов А., Попова Н. Інвестиційне кредитування комерційних банків вимоги до формування ресурсної бази // Банківська справа, №1. — 2003.
  С, 73 - 80

 14. Волкова Н.И., Герасименко Р.А., Чашко Т.А. Управление банковской деятельностью: Учебно-практическое пособие /Под. общ. ред. П.В. Егорова. Донецк: ООО «Юго-Восток, Лтд», 2003. - 338 с.

 15. Гойко А.Ф. Методи оцінки ефективності інвестицій та пріоритетні напрями їх реалізації. - К.: В1РА - Р, 1999. - 320 с.

 16. Грачева М.В. Анализ проектных рисков: Учеб. пособие для вузов. М.: ЗАО «Финстатпром», 1999, - 216 с,

 17. Евдокимов Ф.И., Бородина О.А. Технология экономической оценки
  экономической безопасности инвестиционных проектов / Экономика
  промышленности: Сб.науч.тр./ НАН Украины, Ин-т экономики, пром-сти;
  Редкол.: Иванов Н.И, и др. - Донецк, 2002. - С. 168 - 176.

 18. Завадська Д. Оптимізація кредитно-депозитної стратегії комерційного банку II Банківська справа. - 2004. - №3. - С. 87-91.

 19. Запорожець 3. Управління банківськими ризиками в контексті
  інформаційних технологій // Вісник НБУ. — 2004. - №10. - С. 54 - 59.
 20. Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в банках України, затверджена постановою Правління Національного банку України
  від 3 жовтня 2005 р. N 358


 21. Карп М.В., Махмутов Р.А.. Шабалин Е.М Финансовый лизинг на предприятии. - М.: Финансы, ЮНИТИ, 1998. - 119с.

 22. Кобилянський Л.С. Управління проектами: Навч.поаб. - К.: МАУП, 2002. - 200 с.

 23. Крупка М.1. Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку
  економіки України. - Львів: ВЦ Львівського національного університету I.
  Франка, 2001.-608с.

 24. Кузнецова А., Карпа Я, Банківський сектор України як джерело
  фінансування інвестиційно-інноваційної діяльності // Вісник НБУ, С1чень 2004.
  С. 60-63

 25. Кузнецова И.В., Лившиц В.Н. Структура капитала. Анализ методов ее
  учета при оценке инвестиционных проектов II Экономика и математические
  методы. Т.31. Вып. 4. 1995.

 26. Куклік К. Фінансові можливості вітчизняних банків у сприянні розвитку проектного фінансування в Україні / К.А. Кулік// Актуальні проблеми економіки. – 2008. - №9. – С. 173 – 183.

 27. Лепешкина М. Инвестиционные риски // Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция, №4, 2002, с. 45 - 50.

 28. Маркш Н. Оцінка інвестиційної привабливості українських підприємств // Економіст. - 2001. - №10. — с. 52-60

 29. Маузер В. Проектное финансирование: опит Яренгского горно-фимического комплекса // Международная экономика. - №9. – 2007. – С. 25 – 27.

 30. Нагляд на основі оцінки ризиків: українська перспектива // Вісник НБУ. - 2004. - №6. - С. 24 - 27.

 31. Обритько Б.А. Експертна оцінка інвестиційно-інноваційних проектів (методичні рекомендації) // Фондовий ринок. - 2002. - №33. - С.2 - 25.

 32. Онишко С. Деякі проблеми кредитного забезпечення потреб економіки інноваційого типу: досвід України // Вісник НБУ, квітень 2004. С. 50 – 53.

 33. Пересада А.А., Онікієнко С.В., Коваленко Ю.М. Інвестиційний аналіз: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2003. — 134 с.

 34. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 32 "Інвестиційна нерухомість", затверджене наказом Міністерства фінансів України
  від 2 липня 2007 р. N 779

 35. Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків, затверджених Постановою Правління НБУ№279 от 06.07.2000р.

 36. Попков И.И. Проектное финансирование как комплексная банковская услуга // Банковские услуги. – 2006. - №11. – С. 9 – 19

 37. Поташко Ю. Теорія і практика управління різними видами ризиків у комерційних банках // Вісник НБУ. - 2004. - №5. - С. 58 - 60.

 38. Примостка Л.О. Економічні ризики в діяльності банків //Банківська
  справа. - 2004. - №3. - С. 16-23.

 39. Просолова С. Особливості формування кредитної політики банків України з довгострокового інвестування // Вісник НБУ, листопад 2004. С. 58-61

 40. Решецкий В.И. Экономический анализ и расчет инвестиционных проектов: Учеб.пособие. - Калининград: ФГУИГШ "Янтарный сказ", 2001. – 447

 41. Розенберг Дж.М. Инвестиции: Терминологический словарь. – М.: ИНФРА – М, 1997. – 400 с.

 42. Розпорядження Кабінету міністрів України „Про Концепцію створення системи рейтингової оцінки регіонів, галузей національної економіки” від 1 квітня 2004р. №208-р

 43. Савчук В.П., Прилипко СИ. Анализ и разработка инвестиционных
  проектов. - Учебное пособие. - Киев: Абсолют - В, Эльга, 1999. - 304с.

 44. Садвакасов К., Сагдиев А. Долгосрочные инвестиции банков. Анализ Структура. Практика. - М.: Издательство "Ось - 89", 1998. - 112с.

 45. Смоляр Ю. Зарубіжний досвід організації заощаджень населення можливості його використання в Україні// Банківська справа, №1. - 2003. - С. 88

 46. Тегіпко С Напрями розвитку банківської системи України: проблем, вибору і впровадження // Вісник НБУ. - 2004. - №6. - С 5 - 7.

 47. Тичина В., Задніпровська О. Впровадження системи управління
  ризиками в банку II Вісник НБУ. - 2004. - №8. - С. 18 - 22.

 48. Фридман Дж., Ордуэй Ник. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости. Пер.с англ. М.: Дело, 1997. – 480с.

Схожі:

Анотація до дисципліни «проектне фінансування» для спеціальності 0105 магістри iconКонспект лекцій з дисципліни «Проектне фінансування» для студентів спеціальності
Конспект лекцій з дисципліни «Проектне фінансування» / Укладачі: І. Д. Скляр, В. М. Боронос. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 77 с
Анотація до дисципліни «проектне фінансування» для спеціальності 0105 магістри iconКонспект лекцій з дисципліни «Проектне фінансування» для студентів спеціальності
Конспект лекцій з дисципліни «Проектне фінансування» / Укладачі: І. Д. Скляр, В. М. Боронос. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 77 с
Анотація до дисципліни «проектне фінансування» для спеціальності 0105 магістри iconАнотація до дисципліни «ситуаційне моделлювання банківської діяльності» для спеціальності 0105
Ціль викладання дисципліни. Курс Ситуаційне моделювання банківської діяльності є навчальною дисципліною, досліджуваної студентами...
Анотація до дисципліни «проектне фінансування» для спеціальності 0105 магістри iconАнотація до дисципліни «інноваційний менеджмент» для спеціальності 0104 магістри
У результаті цього процесу проявляється реалізована, використана зміна – інновація. Сучасні інноваційні процеси досить складні й...
Анотація до дисципліни «проектне фінансування» для спеціальності 0105 магістри iconДисципліна „Грошово-кредитні системи зарубіжних країн” Довідник з дисципліни Для спеціальності 0105 Викладачі: Шевцова Я. А. к е. н., доц., Черна О. М. асистент
Предметом навчальної дисципліни є система економічних відно­син, які виникають в процесі еволюції грошових І кредитних систем зарубіжних...
Анотація до дисципліни «проектне фінансування» для спеціальності 0105 магістри iconМіського господарства тараруєв Ю. О. Програма навчальноі дисципліни та робоча програма навчальноі дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Фінансування будівництва» для студентів 5 курсу денної форми...
Анотація до дисципліни «проектне фінансування» для спеціальності 0105 магістри iconХарківська національна академія міського господарства т. Г. Молодченко, А. Ю. Ткаченко програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Фінансування проектів» для студентів 5 курсу денної та курсу...
Анотація до дисципліни «проектне фінансування» для спеціальності 0105 магістри iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Методичні вказівки для виконання рахунково-графічного завдання з дисципліни «Фінансування проектів» для студентів 5 курсу денної...
Анотація до дисципліни «проектне фінансування» для спеціальності 0105 магістри iconАнотація навчальної дисципліни «Сучасні мови програмування»
Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців даного напряму підготовки (спеціальності)
Анотація до дисципліни «проектне фінансування» для спеціальності 0105 магістри iconАнотація навчальної дисципліни «Теорія прийняття рішень»
Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців даного напряму підготовки (спеціальності)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи