Анотація дисципліни «Платіжні системи» icon

Анотація дисципліни «Платіжні системи»
Скачати 205.63 Kb.
НазваАнотація дисципліни «Платіжні системи»
Дата13.09.2012
Розмір205.63 Kb.
ТипДокументи


Анотація дисципліни

«Платіжні системи»


Викладач: к.е.н., доцент Карпова О.І.


Вступ

Основним завданням, яке стоїть перед банківською системою України, є посилення її ролі у процесах економічних перетворень. Серед фінансових посередників банки посідають ключове місце, оскільки, виконуючи певні економічні функції, вони мають мо­жливість безпосередньо впливати на грошовий ринок та економіку країни. Роль банків у реформуванні економіки України значною мірою залежить від її фінансової стійкості. Ефективне управління банківською діяльністю безпосеред­ньо залежить від форм і методів організації роботи платіжних систем. Для успішного розв’язання безпосередньо управлінських завдань, досягнення стійкого та прибуткового функціонування банку потрібна глибока організація діяльності платіжної системи та організація готівкових і безготівкових розрахунків в Україні та в світі.

Сучасна економіка будь-якої держави являє собою широко розгалужену мережу складних взаємин мільйонів вхідних у неї суб'єктів, що хазяюють. Основою цих взаємин є розрахунки і платежі, у процесі яких відбувається задоволення взаємних вимог і зобов'язань. Платіжна система країни – невід'ємний елемент ринкової економіки, через яку реалізуються різні економічні можливості. Створення стрункої платіжної системи в Україні має особливу значимість і є однією з ключових проблем реформування економіки на сучасному етапі. Виходячи з цього, виникає актуальна потреба у викладанні курсу «Платіжні системи» при підготовці фахівців для банківської системи.


^ Ціль та результати навчання

Метою даної дисципліни є формування теоретичних знань і практичних навичок по організації і функціонуванню сучасних банківських платіжних систем. Вивчення курсу спрямоване на рішення наступних задач:

- сформувати в студентів знання про сутність, елементи, функції і формах організації платіжних систем;

- дати студентам теоретичні знання і практичні навички по управлінню діючими платіжними системами;

- навчити студента критично оцінювати інструменти й основні елементи платіжних систем;

- аналізувати і пояснювати зміни, що відбуваються, в організації платіжних систем;

- самостійно працювати з монографіями, підручниками, навчальними посібниками, періодичними виданнями, законодавчою й інструктивною базою.

У результаті засвоєння курсу «Платіжні системи» студенти повинні знати:

- правову основу функціонування платіжних систем;

- елементи платіжних систем;

- безготівкові розрахунки, їхня сутність, значення, класифікацію, принципи організації;

- методи (способи) здійснення платежів при безготівкових розрахунках;

- поточні й інші рахунки клієнтів у банках, порядок їхнього відкриття і режим операцій з ними;

- основи організації системи міжбанківських розрахунків у грошовій одиниці України й у грошових одиницях інших країн;

- основи організації розрахунків з використанням пластикових карток;

роботу банків по обслуговуванню готівково-грошового обігу.

Вміти:

- розраховувати відповідальність за порушення виконання грошових зобов'язань;

- розраховувати відповідальність за порушення касової дисципліни;

- оцінювати переваги і недоліки різних форм безготівкових розрахунків;

- оцінювати вартість послуг, зв'язаних з використанням пластикових карток.

На рішення цих завдань направлене викладання і вивчення студентами дисципліни «Платіжні системи». На базі знань, отриманих у процесі вивчення курсу «Платіжні системи» студент повинний одержати представлення про платіжну систему як сукупності законодавчо регульованих елементів, що забезпечують виконання боргових зобов'язань, що виникають у процесі економічної діяльності.

Дисципліна «Платіжні системи» тісно зв'язана з такими дисциплінами, як «Гроші, кредит, банки», «Банківські операції», «Банківський менеджмент», «Банківський маркетинг», «Організація грошово-кредитного регулювання», «Міжнародні розрахунки і валютні операції» і ін. У курсі передбачається читання лекцій, проведення практичних занять, самостійна робота студентів.

Вивчення курсу засноване на застосуванні активних методів навчання у формі проблемних лекцій, рішення господарських ситуацій, тестів, написання економічних диктантів.


^ Методи викладання и навчанн

Вивчення дисципліни «Платіжні системи» починається із послідовного аналізу базових понять та елементів організації роботи платіжної системи. В процесі викладання дисципліни широко використовуються інформаційні, аналітичні, проблемні лекції, дискусії. В ефективному опануванні дисципліни «Платіжні системи» важлива роль належить постійному, ґрунтованому, всебічному контролю за якістю знань студентів. В умовах Болонського процесу це досягається за допомогою модульного контролю, обов’язковими формами якого є письмове опитування студентів, їх тестування за відповідними темами, які проводяться на практичних заняттях з дисципліни, а також виконання студентами за межами аудиторії самостійної роботи з вивчення понятійного апарату, нормативно-законодавчої бази та рішення задач і господарських ситуацій з питань організації діяльності платіжної системи.


^ Стислий зміст курсу

Дисципліна «Платіжні системи» є базовою для підготовки спеціалістів за спеціальністю «Банківська справа». Дисципліна є логічно – послідовною в структурній моделі формування економістів та вивчається на базі дисциплін: «Економічна теорія», «Гроші і кредит», «Фінанси», «Фінанси підприємств», «Фінансовий ринок», «Банківські операції», «Аналіз банківської діяльності».

Навчальна дисципліна містить дванадцять розділів:

Розділ 1. Основи організації платіжного обігу.

Розділ 2. Платіжна система та її елементи.

Розділ 3. Ведення рахунків клієнтів, порядок їх відкриття і режим операцій з ними.

Розділ 4. Принципи організації безготівкових розрахунків.

Розділ 5. Організація безготівкових розрахунків у господарському обороті України.

Розділ 6. Безготівкові розрахунки фізичних осіб, їх види й організація.

Розділ 7. Банківські електронні системи передачі документів «Клієнт-банк».

Розділ 8. Організація системи міжбанківських розрахунків в Україні.

Розділ 9. Міжнародні платіжні системи.

Розділ 10. Розрахунки з використанням пластикових карток.

Розділ 11. Організація готівково-грошового обороту.

Розділ 12. Управління ризиками, пов'язаними з функціонуванням платіжних систем.

Розділи навчальної дисципліни взаємопов'язані. Спочатку студенти знайомляться із теоретичними аспектами організації роботи платіжних систем, банківською термінологією і методами організації роботи платіжних систем. Після цього розглядаються окремі аспекти організації роботи платіжних систем та аналізу банківських ризиків, пов'язаними з функціонуванням платіжних систем.


Завдання для самостійної роботи студентів денної форми навчання

Модуль 1.

Тема 1. Основи організації платіжного обігу.

1. Напишіть реферат на тему: „Платіжний обіг – основна частина грошового обігу, у якому гроші функціонують як засіб платежу і використовуються для погашення боргових зобов'язань та шляхи його удосконалення ”.

2. Охарактеризуйте категорію грошовий обіг та поняття готівково-грошовий та безготівковий грошовий обіг. Банківська система – вихідний пункт кругообігу готівкових і безготівкових платежів, а створення платіжних засобів – її найважливіша функція, тісно зв'язана з проведеними цією системою розрахункових операцій.

3. Наведіть інтерпретацію сутності банківської системи як вихідного пункту кругообігу готівкових і безготівкових платежів та проведення цією системою розрахункових операцій, наведених у вітчизняній і зарубіжній літературі.

Тема 2. Платіжна система та її елементи.

 1. Проведіть аналіз розвитку платіжної системи у будь якої країні за вибором студента.

2. Зробить схему елементів платіжної системи, відобразивши їх класифікація й основний зміст.

3. Наведіть таблицю, що відображує банки як членів й учасників платіжних систем.

Тема 3. Ведення рахунків клієнтів, порядок їх відкриття та режим операцій з ними.

1. Вивчіть нормативно-правову літературу, що рекомендується до теми.

2. Складіть глосарій термінів і понять по темі.

3. Вирішить господарські ситуації, складені викладачем з даної теми, що відображують порядок відкриття, обслуговування, переоформлення, арешту та закриття рахунків.

Тема 4. Принципи організації безготівкових розрахунків.

1. Підготуйте реферат на тему: „Фактори, що впливають на формування принципів безготівкових розрахунків”.

2. Складіть таблицю, що відображує принципи безготівкових розрахунків і їх правове забезпечення.

3. Зробить таблицю, що характеризують, які ризики в процесі забезпечення економічної безпеки функціонування платіжних систем зазнають їх члени та учасники?

Тема 5. Організація безготівкових розрахунків у господарському обороті України.

1. Підготуйте реферат, що відображує основи організації безготівкових розрахунків у господарському обороті України, назвіть вимоги до оформлення розрахунково-грошових документів.

2. Складіть таблицю класифікації безготівкових розрахунків і ролі банків у їх організації.

3. Складіть схему документообігу організації розрахунків платіжними дорученнями, проілюструйте переваги і недоліки цієї форми розрахунків.

4. Складіть схему документообігу організації розрахунків організації розрахунків платіжними вимогами-дорученнями, проілюструйте переваги і недоліки даної форми розрахунків.

5. Складіть схему документообігу організації розрахунків організація розрахунків чеками, проілюструйте переваги і недоліки цієї форми розрахунків.

6. Складіть схему документообігу організації розрахунків організація розрахунків акредитивами, види акредитивів. Проілюструйте переваги і недоліки цієї форми розрахунків.

7. Складіть схему документообігу організації розрахунків організація розрахунків векселями, проілюструйте переваги і недоліки цієї форми розрахунків.

8. Організація розрахунків платіжними вимогами. Проілюструйте правові основи безперечного і безакцептного списання засобів.

9. Вирішить господарські ситуації, складені викладачем з даної теми, що відображують відповідальність за порушення грошових зобов'язань.

Тема 6. Безготівкові розрахунки фізичних осіб, їхні види й організація.

1. Вирішить господарські ситуації, складені викладачем з даної теми, що відображують перерахування заробітної плати й інших доходів у внески.

2. Вирішить господарські ситуації, складені викладачем з даної теми, що відображують списання сум з рахунків вкладників з їхнього доручення.

3. Складіть схему документообігу організації розрахунків рахунковими чеками.

4. Складіть схему документообігу організації розрахунків переказування вкладів і засобів населення.

Модуль 2

Тема 7. Банківські електронні системи передачі документів «клієнт-банк».

 1. Напишіть реферат на тему: „Призначення і структура системи «Клієнт-Банк».

 2. Напишіть реферат на тему: „Основні елементи системи «Клієнт-Банк».

3. Складіть схему документообігу організації роботи системи «Клієнт-Банк».

4. Складіть схему документообігу організації забезпечення безпеки проходження платежів.

Тема 8. Організація системи міжбанківських розрахунків в Україні.

1. Складіть схему документообігу організації системи міжбанківських розрахунків в Україні: їхній зміст, основні поняття, організаційні і правові основи.

2. Складіть схему документообігу організації міжбанківських розрахунків в грошовій одиниці України.

3. Складіть схему документообігу організації здійснення міжбанківських розрахунків через систему електронних платежів НБУ (СЭП НБУ). Охарактеризуйте моделі обслуговування кореспондентських рахунків комерційних банків (філій) у СЭП НБУ.

4. Складіть схему документообігу організації здійснення розрахунків за результатами клірингу.

5. Здійснення розрахунків через внутрібанківську платіжну систему (ВПС).

6. Складіть схему документообігу організації міжбанківські розрахунки в іноземній валюті.

7. Вирішить господарські ситуації, складені викладачем з даної теми, що відображують безперечне і безакцептне списання засобів з кореспондентських рахунків банків.

8. Вирішить господарські ситуації, складені викладачем з даної теми, що відображують арешт коштів на коррахунках банків.

Тема 9. Міжнародні платіжні системи.

1. Напишіть реферат на тему: „Призначення й основні можливості міжнародних платіжних систем, їхня роль у ринковій економіці”.

2. Напишіть реферат на тему: „Європейські електронні платіжні системи”.

3. Складіть таблицю „Порівняльна характеристика електронних платіжних систем”.

4. Вирішить господарські ситуації, складені викладачем з даної теми, що відображують упровадження розрахунків у ЄВРО міжнародними платіжними системами.

5. Складіть таблицю „Основні принципи для системно важливих платіжних систем”.

Тема 10. Розрахунки з використанням пластикових карток.

1. На основі «Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням» скласти схему, що ілюструє порядок емісії платіжних карток з поясненням в тексті до схеми всіх виконуваних операцій.

2. На основі «Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням» скласти таблицю, в якій дати повний перелік операцій із застосуванням платіжних карток та їх характерні ознаки.

3. На основі «Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням» скласти схему розрахунків за допомогою дебетової картки.

4. На основі «Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням» скласти схему розрахунків за допомогою кредитної картки.

5. Складіть таблицю „Види пластикових карт, їхня класифікація”.

6. Напишіть реферат на тему: „Перспективи розвитку ринку пластикових карт”.

Тема 11. Організація готівкового обороту.

1. На основі Інструкції НБУ „Про касові операції в банках України” складіть перелік дозволених касових операцій банків.

2. На підставі Інструкції НБУ „Про касові операції в банках України” та з урахуванням переліку операцій, що проводяться, вказати які заходи повинні забезпечити банки з метою організації роботи щодо виконання касових операцій.

3. На підставі Інструкції НБУ „Про касові операції в банках України” визначте загальні вимоги до оформлення касових документів в банках.

4. На підставі Інструкції НБУ „Про касові операції в банках України” визначте вимоги щодо формування та пакування банкнот (монет) національної валюти.

5 На підставі Інструкції НБУ „Про касові операції в банках України” схематично представте порядок організації приймання банком готівки.

6. На підставі Інструкції НБУ „Про касові операції в банках України” схематично представте порядок організації видачі готівки з каси банку.

Тема 12. Управління ризиками, пов'язаними з функціонуванням платіжних систем.

1. Обґрунтуйте необхідність управління ризиками, пов'язаними з функціонуванням платіжних систем.

2. Складіть таблицю „Класифікація ризиків, що виникають у процесі функціонування платіжних систем”. 3. Обґрунтуйте економічні і технічні аспекти управління міжбанківськими платіжними ризиками з метою забезпечення надійності платіжних систем.

Завдання студентів заочної форми навчання по вивченню дисципліни.

Тема 1. Основи організації платіжного обігу.

1. Напишіть реферат на тему: „Платіжний обіг – основна частина грошового обігу, у якому гроші функціонують як засіб платежу і використовуються для погашення боргових зобов'язань та шляхи його удосконалення ”.

2. Скласти обґрунтований і проілюстрований реферат „Банківська система – вихідний пункт кругообігу готівкових і безготівкових платежів, а створення платіжних засобів – її найважливіша функція, тісно зв'язана з проведеними цією системою розрахункових операцій ”.

Тема 2. Платіжна система і її елементи.

 1. Вивчити літературу, що рекомендується до теми.

 2. Скласти схемо конспект досліджуваних питань.

 3. Скласти таблицю «Елементи платіжної системи».

 4. Скласти схему «Принципи організації платіжної системи».

Тема 3. Ведення рахунків клієнтів, порядок їхнього відкриття і режим операцій з ними.

1. Вивчити літературу, що рекомендується до теми.

2. Скласти глосарій термінів і понять по темі.

3. Вирішити господарські ситуації, складені викладачем.

4. Навести документи для відкриття рахунків у національній і іноземній валюті для фізичних і юридичних осіб.


Тема 4. Принципи організації безготівкових розрахунків.

 1. Скласти схему «Принципи організації безготівкових розрахунків» і дати обґрунтовану характеристику кожного з них.

Тема 5. Організація безготівкових розрахунків у господарському обороті України.

 1. Вивчити інструктивний матеріал.

 2. Скласти схеми документообігу при різних формах безготівкових розрахунків.

 3. Вирішити господарські ситуації і задачі, складені викладачем.

Тема 6. Безготівкові розрахунки фізичних осіб, їхні види й організація.

 1. Зробити альбом інструктивного матеріалу з даної теми на основі вивчення нормативно-законодавчої бази.

Тема 7. Банківські електронні системи передачі документів «клієнт-банк».

 1. Скласти схему системи «КЛІЄНТ-БАНК».

Тема 8. Організація системи міжбанківських розрахунків в Україні.

 1. Виконати реферати на тему «Перспективи розвитку системи міжбанківських розрахунків».

 2. Скласти глосарій по темі.

 3. Скласти схеми «НЕП НБУ», «Моделі міжбанківських розрахунків».

 4. Скласти схему «Етапи розвитку міжбанківських розрахунків».

 5. Скласти схему «Система електронних платежів НБУ».

 6. Скласти схему «Моделі обслуговування консолідованого рахунка».

Тема 9. Міжнародні платіжні системи.

 1. Вивчити літературу, що рекомендується до теми.

2. Скласти глосарій по темі.

3. Підготувати доповіді «Міжнародні платіжні системи», «Європейські платіжні системи», «Переваги і недоліки різних платіжних систем».

Тема 10. Розрахунки з використанням пластикових карток.

1. Вивчити інструктивний матеріал.

2. Підготувати доповіді «Види пластикових карт», «Перспективи розвитку ринку пластикових карт в Україні».

Тема 11. Організація готівкового обігу.

1. Вивчити інструктивний матеріал.

 1. Вирішити задачі і господарські ситуації, складені викладачем.

Тема 12. Управління ризиками, пов'язаними з функціонуванням платіжних систем.


1. Скласти схему «Класифікація ризиків, що виникають при функціонуванні платіжних систем».


Графік складання форм контролю СРС

Список літератури

Підручники та навчальні посібники

 1. Аналіз банківської діяльності: Підручник / А.М. Герасимович, М.Д. Алексеєнко та ін.; за ред. А.М. Герасимовича. - К.: КНЕУ, 2003. –599 с.

 2. Банківські операції: Підручник – 2-ге вид.. випр і доп. / А.М. Мороз, М.І. Савлук та ін.; за ред. д-ра екон. наук, проф. А.М. Мороза. - К.: КНЕУ, 2002. – 476 с.

 3. Банківські операції: Підручник / За ред. В.І. Міщенка, Н.Г. Слав’янської. – К.: Знання, 2006. – 727 с.

 4. Банківська справа: Навчальний посібник / За ред проф. Р.І. Тиркала. – Тернопіль: Карт-бланш, 2001. – 314с.

 5. Банківські операції: Навч. посіб. Для дистанційного навчання / І.М. Лазепко, М.Д. Алексеєнко, М.І. Сивульський та ін.; Авт.кол під керівництвом І.М. Лазепка; за наук. ред. А.М. Мороза. – К.: Університет «Україна», 2007. – 328с.

 6. Банковское дело: Учебник / под ред. О.И. Лаврушина. – М.: КНОРУС, 2007. – 768с.

 7. Васюренко О.В. Бінківські операції. Навч.посібник.К. Знання, 2006. – 311с.

 8. Вовчак О.Д., Рущишин Н.М. Банківська справа: Навчальний посібник. – Львів: «Новий світ-200», 2008. – 560с.

 9. Волкова Н.И., Герасименко Р.А., Чашко Т.А. Управление банковской деятельностью: Учебно-практическое пособие / под общ. ред. П.В.Егорова. - Донецк: ООО «Юго-Восток, Лтд», 2003. – 338 с.

 10. Капран В.І., Кравченко М.С., Коваленко О.К., Омельченко С.І. Банківські операції: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 208 с.

 11. Косова Т.Д.., Циганов О.Р. Банківські операції: Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 372с.

 12. Кредитна система України і банківські технології: Навч. посіб.: УЗкн. – Кн.З: Банківські технології. – Л.: ЛБІ НБУ, 2002. – 336 с.

 13. Лаврушин О.И. Банковское дело: современная система кредитования: учебное пособие / О.И. Лаврушин, О.Н.Афанасьева, С.Л.Корниенко / под ред. засл. деят. науки РФ, д-ра экон.наук, проф. О.И. Лаврушина. – М.: КНОРУС, 2005. – 256с.

 14. Міщенко В.І., Слав’янська Н.Г., Коренєва О.Г. Банківські операції: Підручник. – 2-ге вид., перероб. І доп. – К.: Знання, 2007. – 796с. – (Вища освіта XXI століття).

 15. Прокопенко І. Ф., Ганін В. І., Соляр В. В., Маслов С. І. Основи банківської справи: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 410 с.

 16. Череп А.В., Андронова О.Ф. Банківські операції: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2008. – 410с.

 17. Шевченко Р. І. Банківські операції: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2003. – 276 с.

Методична література

Закони

 1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ.

 2. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV.

 3. Закон України «Про заставу» від 02.10.1992 р. №2654-ХІІ.

 4. Закон України «Про іпотеку» від 05.06.2003 р. № 898-IV.

 5. Закон України «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечними сертифікатами» від 19.06.2003 р. № 979-IV.

 6. Закон України «Про іпотечні облігації» від 22.12.2005 р. № 3273-IV.

 7. Закон України «Про Національний банк України» від 20.05.1999 р. №679-ХІV.

 8. Закон України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» від 10.12.1997 № 710/97-ВР в редакції вiд 20.06.2007 № 997-16.

 9. Закон України «Про обіг векселів в Україні» від 05.04.2001 р. №2374-ІІІ.

 10. Закон України «Про організацію формування та обігу кредитних історій» від 23.06.2005 р. №2704-ІV.

 11. Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05.04.2001 р. №2346-III.

 12. Закон України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» від 23.09.1994 р. № 185/94-ВР.

 13. Закон України «Про страхування» від 07.03.1996 р. №85/96-ВР.

 14. Закон України «Про фінансовий лізинг» від 11.12.2003 р. № 1384-IV.

 15. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 р. № 2664-III.

 16. Закон України «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб» від 20.09.2001 р. №2740-ІІІ.

 17. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 р. № 3480-IV.

Кодекси, Декрети

 1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р.

 2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р.

 3. Декрет КМУ «Про систему валютного регулювання та валютного контролю» від 19.02.1993 р. № 15-93.

Постанови, Положення, Порядки, Правила, Інструкції

 1. Постанова Правління НБУ «Про встановлення мінімального розміру регулятивного капіталу банків в гривнях» від 03.10.2008 р. №304.

 2. Положення «Про ведення касових операцій у національній валюті в Україні». Затв. пост. Правління НБУ від 15.12.2004 р. № 637.

 3. Положення «Про відкриття та функціонування в уповноважених банках України рахунків банків-кореспондентів в іноземній валюті та гривні». Затв. пост. Правління НБУ від 26.03.1998 р. № 118.

 4. Положення «Про державну комісію з цінних паперів та фондового ринку» вiд 14.02.1997 № 142/97 (в редакцiї вiд 22.08.2008 № 687/2008).

 5. Положення «Про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банківських установах України». Затв. пост. Правління НБУ від 30.12.1998р. № 566.

 6. Положення «Про організацію операційної роботи в банках України». Затв. пост. Правління НБУ від 18.06.2003 р. №254.

 7. Положення «Про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій». Затв. пост. Правління НБУ від 17.07.2001 р. № 275.

 8. Положення «Про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосування». Затв. пост. Правління НБУ від 19.04.2005 р. №137.

 9. Положення «Про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України». Затв. пост. Правління НБУ від 16.12.2002 р. №508.

 10. Положення «Про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території України». Затв. пост. Правління НБУ від 29.12.2000 р. №520.

 11. Положення «Про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами». Затв. пост. Правління НБУ від 03.12.2003 р. №516.

 12. Положення «Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла». Затв. пост. Кабінету Міністрів України від 29.05.2001 р. №584.

 13. Положення «Про порядок та умови торгівлі іноземною валютою». Затв. пост. Правління НБУ від 10.08.2005 р. №281.

 14. Положення «Про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень». Затв. пост. Правління НБУ від 31.08.2001р. № 375.

 15. Положення «Про порядок формування резерву під операцій банків України з цінними паперами». Затв. пост. Правління НБУ від 02.02.2007 р. № 31.

 16. Положення «Про порядок формування і використання банками резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості». Затв. пост. Правління НБУ від 11.11.2005 р. № 425.

 17. Положення «Про порядок формування і використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків». Затв. пост. Правління НБУ від 06.07.2000 р. №279.

 18. Положення «Про регулювання Національним банком України ліквідності банків України». Затв. пост. Правління НБУ від 26.09.2006 р. №378.

 19. Положення «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб». Затв. пост. КМУ і НБУ від 30.08.2002 р. №1301/268.

 20. Порядок часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла. Заст. пост. Кабінету Міністрів України від 04.06.2003 р. №853.

 21. Правила здійснення за межі України та в Україні переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями та їх виплати в Україні. Затв. пост. Правління НБУ від 29.12.2007 р. №496.

 22. Правила надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту. Затв. пост. Правління НБУ від 10.05.2007 р. №168.

 23. Правила Функціонування Системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України та перерахування (зарахування) коштів за окремими операціями з іноземною валютою та банківськими металами. Затв. пост. Правління НБУ від 10.08.2005 р. №281.

 24. Інструкція «Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті». Затв. пост. Правління НБУ від 21.01.2004р. № 22.

 25. Інструкція «Про касові операції в банках України». Затв. пост. Правління НБУ від 14.08.2003р. № 337.

 26. Інструкція «Про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в націо-нальній та іноземній валютах». Затв. пост. Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492.

 27. Інструкція «Про порядок регулювання діяльності банків в Україні». Затв. пост. Правління НБУ від 28.08.2001р. № 368.

Збірки документів

1.Конвенція УНІДРУА «Про міжнародний факторинг» вiд 28.05.1988 (Закон України «Про приєднання України до Конвенції УНІДРУА про міжнародний факторинг» вiд 11.01.2006 № 3302-IV).

2.Бюлетень Національного банку України. – 2007 . - №12. – с.26.

3.Бюлетень Національного банку України. – 2008 . - №10. – с.25-27.

4.Звіт Кодексів і Законів України. – К.: «Рада», 2007. – 800с.

5.Статистический бюлетень 2000-2008 гг. http://www.bank.gov.ua

Монографії і наукові статті

 1. Коцовська Р., Ричаківська В. Операції комерційних банків. – 2-е вид, - Л.: ЛБІ НБУ, 2001. – 468 с.

 2. Лагутін В.Д. Кредитування: теорія і практика. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2000. – 215с.

 3. Мочерний C.В., Тришак Л.С. Банківська система України. – Львів: Тріада плюс, 2004. – 304 с.

 4. Управление деятельностью коммерческого банка (банковский менеджмент)/ Под. ред. О.И. Лаврушина. – М.: Юристъ, 2003. – 688 с.

 5. Енциклопедія банківської справи України / За ред.. В.С. Стельмаха. К.: Молодь: ІнЮре, 2001. – 680 с.

 6. Бакун О. Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України// Вісник НБУ.-2009.-№1-с.45-49.

 7. Бицька Н. Кошти населення у формуванні ресурсної бази банків // Вісник НБУ.-2006.-№12.-с.26-28.

 8. Блідченко В. Окремі проблеми застосування норм іпотечного кредитування// Вісник НБУ.-2006.-№1- с.40-44.

 9. Васильченко З.М. Банківська діяльність в умовах глобалізації економіки// Фінанси України.-2007.-№ 5.-с.125-130.

 10. Владичин У.В. Роль кредитування в економічному зростанні України// Фінанси України.-2007-№1 .-с.96-102.

 11. Волошин І. В. Модель швидкого зростання банку//Банківська справа. – 2006. - №5-6. – с. 24-30.

 12. Гарипова З.Л., Гарипов Е.В. Место оценки залоговой стоимости в системе жилищного ипотечного кредитования//Финансы и кредит. - 2006. - с. 19-27.

 13. Гарипова З.Л., Гарипов Е.В. Место оценки залоговой стоимости в системе жилищного ипотечного кредитования//Финансы и кредит. - 2004. - М 14(152).-с. 19-27.

 14. Даниленко А., Шелудько Н. Тенденції та наслідки активізації споживчого кредитування в Україні//Вісник Національного банку України. – 2006. - №5. – с. 36-39.

 15. Деньги, кредит, банки / Под ред. О.И. Лаврушина.- М.: «Кнорус», 2004.

 16. Динаміка кредитного портфеля, кредитів, наданих суб’єктам господарювання та фізичним особам // Вісник НБУ. – 2007. - №11. – с.66.

 17. Євтух О.О. Нові види вартості в іпотеці // Фінанси України. - 2005. - №4. – С. 100-108.

 18. Заруба Ю. Стрес - тест для банківської системи// Вісник НБУ.-2009.- №2.-с.26-28.

 19. Карпенко Г.В. Кредитна діяльність вітчизняних банків та можливості їх інтеграції до світової фінансової системи // Фінанси України. – 2007. - №2. – с.89-93.

 20. Карчева Г.Т. Проблеми забезпечення якісного розвитку банків України//Статистика України. – 2006. - № 1(20). – с. 76-79.

 21. Копишинська Н.В. Становлення іпотеки в Україні //Фінанси України.-2004.-№5.-с.54-60.

 22. Лагутін В.Д. Становлення і розвиток системи іпотечного кредитування // Фінанси України.-2006.-№1 .-с.75-82.

 23. Манзанов Ю.Е. Кредитование физических лиц и эффективность платежных систем// Финансы и кредит.-2007.-№24(162).-с.25-30.

 24. Мельник А.П. Напрями розвитку банківської системі України// Вісник НБУ.-2007.-№3.-с.16-19.

 25. Олексієнко С.М. Особливості кредитування за поточними рахунками// ФінансиУкраїни.-2006.-№7.-с.116-122.

 26. Паливода К. Інвестиційний фонд чи традиційні депозит і кредит: порівняльний аналіз іпотечних інструментів // Банківська справа. - 2005. - №1. – С. 3-6.

 27. Паливода К. Проблеми іпотечного кредитування під заставу житла та програми фінансування масового будівництва житла в Україні // Вісник НБУ. - 2006. - №11. – С. 44-49.

 28. Погорєльцева Н.П. Дослідження економічної природи іпотечного ринку // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - №6. – С. 66-73.

 29. Придибайло О.М. Іпотека як фінансовий інструмент ринку// Фінанси України.-2007.-№6.-с.136-140.

 30. Савлук М. Довіра населення як чинник ефективної банківської діяльності // Вісник Національного банку України. – 2007. - №8. – С. 8 – 10.

 31. Ткаченко О., Збруцька О. Проблеми розвитку іпотечного кредитування в Україні //Вісник НБУ. - 2005. - №11. – С. 26-28.

 32. Чайковський Я. Сучасний стан та перспективи розвитку банківського кредитування // Банківська справа. – 2005. - №2. – С.36 – 47.

 33. Чайковський Я. Удосконалення методики комплексної оцінки кредитоспроможності позичальників // Вісник Національного банку України. – 2003. - №12. – С.30 – 34.Схожі:

Анотація дисципліни «Платіжні системи» iconМетодичні вказівки з написання контрольних робіт з дисципліни “платіжні системи” для студентів заочно-дистанційної форми навчання спеціальності “банківська справа”
Контрольна робота з дисципліни “Платіжні системи” виконується студентами заочно-дистанційної форми навчання за спеціальністю “Бан­ківська...
Анотація дисципліни «Платіжні системи» icon1. Структура залікового кредиту дисципліни «Платіжні системи»
Змістовий модуль Суть та учасники платіжної системи, загальна концепція, технологічна інфраструктура І безпека платіжних систем
Анотація дисципліни «Платіжні системи» iconІндивідуальні завдання для студентів з дисципліни "Платіжні системи"
Система переказу грошових коштів І цінних паперів Федеральної резервної системи США фед Уайр (Fedwire)
Анотація дисципліни «Платіжні системи» iconПрограма дисципліни “Платіжні системи”
Суть, значення І правова основа діяльності платіжної системи. Елементи платіжної системи України. Основні вимоги до платіжних систем....
Анотація дисципліни «Платіжні системи» iconПерелік питань до іспиту та заліку з дисципліни "Платіжні системи"
Учасники платіжних систем та їх функції: користувачі платіжних послуг, що не є банками
Анотація дисципліни «Платіжні системи» iconЗакон України «Про Національний банк України» №679-хіv від 20. 05. 1999р. Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» №2346-ііі від 04. 2001 р
Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» №2346-ііі від 04. 2001 р
Анотація дисципліни «Платіжні системи» iconОрганізаційна сукупність різних видів банків у їх взаємозв’язку, яка існує в тій чи іншій країні в цілком визначений історичний період
Яке з наведених тверджень стосовно платіжної системи є правильним відповідно до Закону України “Про платіжні системи та переказ грошей...
Анотація дисципліни «Платіжні системи» iconАнотація дисципліни Актуальність курсу «Грошово-кредитні системи зарубіжних країн»
move to 0-16380981
Анотація дисципліни «Платіжні системи» iconАнотація навчальної дисципліни «Правознавство»
України, системи органів держави, місцевого самоуправління, а також засвоєння правових основ таких галузей законодавства, як цивільне,...
Анотація дисципліни «Платіжні системи» iconАнотація навчальної дисципліни «Правознавство»
України, системи органів держави, місцевого самоуправління, а також засвоєння правових основ таких галузей законодавства, як цивільне,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи