Дисципліна „фінансовий облік-2” Довідник з дисципліни спеціальність: 0106 „облік І аудит” 6 семестр викладачі: доцент кафедри «Облік І аудит» icon

Дисципліна „фінансовий облік-2” Довідник з дисципліни спеціальність: 0106 „облік І аудит” 6 семестр викладачі: доцент кафедри «Облік І аудит»
Скачати 113.2 Kb.
НазваДисципліна „фінансовий облік-2” Довідник з дисципліни спеціальність: 0106 „облік І аудит” 6 семестр викладачі: доцент кафедри «Облік І аудит»
Дата13.09.2012
Розмір113.2 Kb.
ТипДокументи

ДИСЦИПЛІНА „ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК-2”

Довідник з дисципліни

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 0106 „ОБЛІК І АУДИТ”


6 СЕМЕСТР


Викладачі:

доцент кафедри «Облік і аудит», к.е.н. Бешуля І.В.

доцент кафедри «Облік і аудит», к.е.н. Гончарова Н.М.

професор кафедри «Облік і аудит», к.е.н., доц. Сердюк В.М.


1. МЕТА:


Кінцева мета вивчення дисципліни - формування у майбутніх фахівців твердих теоретичних знань і практичних навичок щодо організації бухгалтерського обліку підприємницької діяльності, підготовки й надання фінансової інформації різним користувачам для розробки, обґрунтування й прийняття рішень в області фінансової політики, управління економікою, а також оподатковування.


2. ЗАВДАННЯ:


Основним завданням вивчення дисципліни «Фінансовий облік-2» є реалізація вимог, пропонованих до підготовки фахівців з бухгалтерського обліку й аудита.

У ході вивчення дисципліни «Фінансовий облік-2» ставляться наступні завдання: придбання системи знань про фінансовий облік як однієї з функцій підприємницької діяльності, організація інформаційної системи для широкого кола внутрішніх і зовнішніх користувачів; підготовка й надання фінансової інформації, що задовольняє вимогам різних користувачів.


^ 3. РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ:


В результаті вивчення курсу «Фінансовий облік-2» студенти повинні знати:

- положення (стандарти) бухгалтерського (фінансового) обліку й базові загальноприйняті правила ведення бухгалтерського обліку;

- систему збору, обробки, підготовки інформації фінансового характеру;

- проблеми, розв'язувані бухгалтерами фінансового обліку в процесі формування інформації для характеристики стану й змін основного й обігового капіталу, розрахунків з персоналом підприємства.

Студенти повинні вміти:

- використовувати систему знань про принципи бухгалтерського (фінансового) обліку для розробки й обґрунтування облікової політики підприємства;

- вирішувати на прикладі конкретних ситуацій питання оцінки, облікової реєстрації й узагальнення інформації про грошові потоки, про оплату праці і пов'язані з нею розрахунки, про використання виробничих запасів і експлуатацію засобів праці з метою наступного її подання у фінансових звітах;

- застосовувати в процесі роботи план рахунків бухгалтерського обліку і його модифікації у вигляді робочих планів рахунків окремих організацій як складової частини їх облікової політики.

Студенти повинні мати уявлення про використання користувачами інформації фінансового обліку в процесі прийняття рішень; про взаємозв'язок фінансового й управлінського обліку в процесі підготовки інформації для численних користувачів (внутрішніх і зовнішніх, включаючи податкові служби); про основні концепції бухгалтерської (фінансової) звітності.


^ 4. МОДУЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ


Порядковий номер і назва модулю

Короткий зміст модулю

Кількість годин за формами навчань

Форма

лекції

сем.

пр. зан.

СРС

ІЗ

контролю

Змістовий модуль 1.

Облік витрат операційної діяльності.

Облік готової продукції та її реалізації

1. Облік витрат операційної діяльності.

2. Облік готової продукції та її реалізації

6


6
6


6

20


20
Вхідний тест-тренінг, вихідний тест-контроль

Змістовий модуль 2.

Облік розрахункових операцій. Облік фінансових результатів. Облік капіталу та резервів. Облік фінансових інвестицій.

1. Облік розрахункових операцій.

2. Облік фінансових результатів. 3. Облік капіталу та резервів.

4. Облік фінансових інвестицій.

6


6


6


6
6


6


6


6

20


20


10


17

1

Рішення комплексних задач, вихідний тест-контроль
Усього годин

36
36

107

1

^ 5. ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

МОДУЛЬ 1


ТЕМА: ОБЛІК ВИТРАТ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Поняття про поточні витрати та принципи їх обліку згідно П(С)БО № 16 «Витрати». Поняття витрат періоду та витрат на виробництво продукції, їх склад і класифікація. Облік прямих матеріальних витрат. Облік прямих витрат на оплату праці. Облік браку у виробництві. Облік інших прямих витрат. Облік і розподіл загальновиробничих витрат. Особливості обліку витрат допоміжних виробництв. Незавершене виробництво: поняття, склад, методи оцінки, відбиття в обліку. Узагальнення витрат на виробництво в регістрах обліку. Принципи обліку витрат періоду. Облік адміністративних витрат, витрат на збут продукції та інших операційних витрат.


^ ТЕМА: ОБЛІК ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ

Готова продукція, її склад і оцінка згідно П(С)БО № 9 «Запаси». Облік випуску готової продукції. Облік готової продукції на складах і в бухгалтерії. Склад виробничої собівартості реалізованої продукції та порядок її розрахунку.

Облік відвантаження готової продукції. Облік розрахунків з покупцями. Облік транспортних витрат. Облік ПДВ по реалізованій продукції. Визначення фінансового результату від реалізації продукції. Інвентаризація готової продукції та відбиття її результатів в обліку.


МОДУЛЬ 2

^ ТЕМА: ОБЛІК РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ

Принципи обліку та оцінки дебіторської й кредиторської заборгованостей у відповідності із П(С)БО № 10 «Дебіторська заборгованість» і П(С)БО № 11 «Зобов'язання». Облік створення й використання резерву сумнівних боргів. Облік розрахунків по авансових платежах. Облік розрахунків по посередницьких операціях. Облік розрахунків векселями. Облік розрахунків з підзвітними особами. Облік розрахунків із засновниками, акціонерами.

Облік кредитів банку, позик і відсотків за користування позиковими засобами.

Облік розрахунків з бюджетом по податках, з позабюджетними фондами й органами соціального страхування. Інвентаризація розрахунків з дебіторами й кредиторами.


^ ТЕМА: ОБЛІК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Принципи обліку доходів згідно П(С)БО № 15 «Дохід». Операційні доходи й витрати, їх склад, облік і визначення фінансових результатів. Поняття, склад і облік доходів фінансової діяльності й інвестиційної діяльності. Специфіка обліку надзвичайних доходів, витрат і визначення фінансового результату від надзвичайної діяльності. Облік податку на прибуток згідно П(С)БО № 17 « Податок на прибуток». Облік відстрочених податкових активів і зобов'язань.

Характеристика рахунку 79 «Фінансові результати» і облік операцій на ньому. Облік використання прибутку підприємства.


^ ТЕМА: ОБЛІК КАПІТАЛУ ТА РЕЗЕРВІВ

Власний капітал як джерело фінансування підприємств.

Статутний капітал (пайовий капітал), облік його формування й змін на підприємствах різних організаційно-правових форм власності.

Облік резервного капіталу. Облік додаткового капіталу. Облік цільового фінансування.

Облік страхового резерву.

Облік резервів майбутніх витрат і платежів.


^ ТЕМА: ОБЛІК ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Інвестиції у фінансові вкладення як вид економічної діяльності.

Облікова класифікація фінансових вкладень.

Облік інвестицій в акції. Облік доходів (дивідендів). Облік інвестицій в облігації.

Облік внесків у статутний капітал і доходів від участі в капіталі інших організацій.


^ 6. КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


Самостійна робота студентів при вивченні дисципліни передбачає систематичне вивчення лекційного матеріалу і навчальної літератури, що рекомендується цією програмою, підготовку до практичних занять.

За самостійною роботою студентів здійснюється систематичний контроль у вигляді захисту домашніх завдань, які студенти повинні виконати по кожній темі курсу, що вивчається. Якість засвоєння студентами поточного навчального матеріалу лектор контролює шляхом виконання і захисту студентами індивідуального завдання, що узагальнює матеріал.

По «Фінансовому обліку 2» завдання для індивідуальної роботи студентів передбачають рішення комплексу ситуаційних завдань по кожній темі згідно програми курсу. Завдання для індивідуальної та самостійної роботи видані окремими збірками.
^
Графік СРСРтижня

Змістовий модуль

Література

Форма контролю

1

1

Змістовий модуль 1.

Облік витрат операційної діяльності.


1, 3, 4, 9, 12

Вхідний тестовий контроль, реферати, індивідуальні завдання, тести по 1 модулю
2

Облік готової продукції та її реалізації

1-7, 9, 10, 12, 13, 16-18

2

3

Змістовий модуль 2.

Облік розрахункових операцій

1-7, 9, 10, 12, 13, 16-18

Реферати, індивідуальні завдання, тести по 2 модулю
4

Облік фінансових результатів

1-7, 9, 10, 12, 13, 16-18
5

Облік капіталу та резервів

1-7, 9, 10, 12, 13, 16-18
6

Облік фінансових інвестицій

1-7, 9, 10, 12, 13, 16-18


7. ЛІТЕРАТУРА:


 1. Бешуля И.В., Гончарова Н.Н., Смирнова Л.Д., Пискунова Н.В. Учебно – методическое пособие для самостоятельного изучения дисциплины «Финансовый учет», - Донецк, ДонНУ. – 2007. – 203 с.

 2. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник для студентів вузів спеціальності 7050106 «Облік і аудит». –Житомир: ЖІТІ, 2003. - 444 с

 3. Бухгалтерський облік в Україні. Навч. посібник. За ред. Р.Л. Лемішовського. - 4-е вид., доп. і перероб. - Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2005. - 1072 с.

 4. Голов С.Ф., Єфіменко В.І. Фінансовий та управлінський облік. - Київ: ТОВ «Автоінтерсервіс», 2000.

 5. Голов С.Ф., Костюченко В.М., Кравченко І.Ю., Ямборко Г.А. Фінансовий облік: Підручник. - К.: Лібра, 2005. - 976 с.

 6. Грабова Н.Н., Добровский В.Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях, 2000: Учебное пособие для студентов вузов / под ред. Н.В. Кужельного. - К.: А.С.К., 2000 - 624 с.

 7. Закон Украины от 16.07.99 г. №966-14 «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине».

 8. Инструкция о применении Плана счетов бухгалтерского учета ак­тивов, капитала, обязательств и хозяйственных операций предпри­ятий и организаций, утвержденная Министерством финансов Ук­раины от 30.11.99 г. №291 (с изменениями и дополнениями) // Бухгалтерия. - 2005. - №29.

 9. Лишиленко О.В. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник. -К.: Вид-во «Центр навчальної літератури», 2005. - 528 с.

 10. Национальные стандарты бухгалтерського учета // Сборник систематизированного законодательства. – 2007. – вып. 1.

 11. Нашкерська Г.В. Фінансовий облік: навч. посібник. – К.: Кондор, 2005. – 503 с.

 12. План счетов бухгалтерского учета активов, капитала и обяза­тельств и хозяйственных операций предприятий и организаций, утвержденный Министерством финансов Украины от 30.11.99 г. №291 (с изменениями и дополнениями) // Бухгалтерский учет и аудит. - 2005. - №12, с. 27-38.

 13. Пушкар М.С. Фінансовий облік: Підручник. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002. - 628 с.

 14. Сердюк В.Н. Бухгалтерский учет: Учебное пособие. – 9-е изд., изм. и доп. – Донецк: ДонНУ, 2008. – 512 с.

 15. Сопко В.В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2006. - 526 с.

 16. Справжній бух облік. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Х: Фактор, 2007. – 1072 с.

 17. Стельмащук А.М., Смоленюк П.С. Бухгалтерський облік. Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 528 с.

 18. Енциклопедія господарських операцій. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Х.: Фактор, 2007. – 992 с.


^ ЭЛЕКТРОННЫЕ АДРЕСА ПОЛЕЗНЫХ РЕСУРСОВ ИНТЕРНЕТ


www.google.com.ua, www.meta.ua, www.yandex. ua – поисковые ресурсы

www.nau.kiev.ua – нормативные акты украины

www.osvita.org.ua – образовательный портал

www.dinai.com – бизнес, документы, новости в Украине

www.carreerguide.com.ua – работа, обучение, стажировка

www.azbookaeko.narod.ru - все для экономиста и бухгалтера


^ 8. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ

Оцінка знань студентів по дисципліні здійснюється на основі результатів поточного, модульного й підсумкового (екзаменаційного) контролю по 100-бальній шкалі.

Об'єктом оцінки знань є програмний матеріал дисципліни, засвоєння якого перевіряється на практичних заняттях, у ході модульного контролю та на іспитах.

У формі поточного контролю оцінюється присутність і виконання завдань, виданих студентам на лекційних і практичних заняттях у формі усного опитування, тестування, практичних завдань і ситуацій, індивідуальних домашніх завдань.

Модульний контроль здійснюється лектором і викладачами, що проводять практичні заняття, у формі контрольної роботи, у ході якої студенти вирішують господарські ситуації й заповнюють облікові регістри по оброблених первинних документах.

Поточний контроль

Модульний контроль, балів

Бальна оцінка кожного завдання

Усна відповідь

Тестовий контроль і бух. диктант

Інд. завдання

Рішення завдань

Разом

I модуль

0-0,2

0-0,3

2,5

0-0,4

15

завдання 1 – 0-5

завдання 2 – 0-5

Разом 10

II модуль

0-0,2

0-0,3

2,5

0-0,4

15

завдання 1 – 0-2

завдання 2 – 0-2

завдання 3 – 0-2

завдання 4 – 0-2

завдання 5 – 0-2

Разом 10
30

20


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ НА ПІДСУМКОВОМУ (ЕКЗАМЕНАЦІЙНОМУ) КОНТРОЛІ

Вид завдання

Кількість балів за кожне правильно виконане завдання

Загальна кількість набраних балів

1. Тестове завдання

2. Завдання.

3. Ситуаційне завдання

1

15

25

10

15

25

Разом
50


^ ТРАНСФОРМАЦІЯ БАЛЬНОЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ПО ДИСЦИПЛІНІ «ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК-2»

Оцінка по шкалі ECTS

Оцінка по бальній шкалі, яка використовується в ДонНУ

Оцінка по національній шкалі

А

90-100

відмінно

В

80-89

добре

С

70-79

добре

D

60-69

задовільно

Е

50-59

задовільно

FX

30-49

незадовільно (з можливістю повторної здачі)

F

0-29

незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

Схожі:

Дисципліна „фінансовий облік-2” Довідник з дисципліни спеціальність: 0106 „облік І аудит” 6 семестр викладачі: доцент кафедри «Облік І аудит» iconДисципліна „фінансовий облік-1” Довідник з дисципліни спеціальність: 0106 „облік І аудит” 5 семестр викладачі: доцент кафедри «Облік І аудит»
Основним завданням вивчення дисципліни «Фінансовий облік-1» є реалізація вимог, пропонованих до підготовки фахівців з бухгалтерського...
Дисципліна „фінансовий облік-2” Довідник з дисципліни спеціальність: 0106 „облік І аудит” 6 семестр викладачі: доцент кафедри «Облік І аудит» iconЩодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з науки “Фінансовий облік – І” для студентів напряму підготовки 6509 “Облік І аудит” спеціалізація «Облік І аудит в апк»
Наука «Фінансовий облік-1» є основною з наук циклу професійної підготовки для бакалаврів за напрямом підготовки «Облік і аудит»....
Дисципліна „фінансовий облік-2” Довідник з дисципліни спеціальність: 0106 „облік І аудит” 6 семестр викладачі: доцент кафедри «Облік І аудит» iconЩодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з науки “Фінансовий облік – І” для студентів напряму підготовки 6509 “Облік І аудит” спеціалізація «Облік І аудит в апк»
Наука «Фінансовий облік-1» є основною з наук циклу професійної підготовки для бакалаврів за напрямом підготовки «Облік і аудит»....
Дисципліна „фінансовий облік-2” Довідник з дисципліни спеціальність: 0106 „облік І аудит” 6 семестр викладачі: доцент кафедри «Облік І аудит» iconС. М. Програма фахових вступних випробувань
Бухгалтерський облік”, “Аудит”, “Економічний аналіз”, “Управлінський облік”, “Фінансовий облік-І”, “Фінансовий облік-іі”, «Звітність...
Дисципліна „фінансовий облік-2” Довідник з дисципліни спеціальність: 0106 „облік І аудит” 6 семестр викладачі: доцент кафедри «Облік І аудит» iconРобочий зошит з дисципліни „Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)”
Фахове спрямування – Облік та аудит у промисловості. Облік І аудит у сфері послуг. Облік І аудит у будівництві. Облік, контроль та...
Дисципліна „фінансовий облік-2” Довідник з дисципліни спеціальність: 0106 „облік І аудит” 6 семестр викладачі: доцент кафедри «Облік І аудит» iconМіністерство освіти І науки України
...
Дисципліна „фінансовий облік-2” Довідник з дисципліни спеціальність: 0106 „облік І аудит” 6 семестр викладачі: доцент кафедри «Облік І аудит» iconПрограма Фахового вступного випробування на спеціальність 03050901 „Облік І аудит ” освітньо-кваліфікаційний рівень – „спеціаліст” Полтава 2012 загальні положення
Підготовка спеціалістів за спеціальністю "Облік І аудит" здійснюється на основі базової вищої освіти за напрямом "Облік І аудит"
Дисципліна „фінансовий облік-2” Довідник з дисципліни спеціальність: 0106 „облік І аудит” 6 семестр викладачі: доцент кафедри «Облік І аудит» iconПрограма Фахового вступного випробування на спеціальність 03050901 „Облік І аудит ” освітньо-кваліфікаційний рівень – „магістр” Полтава 2012 загальні положення
Підготовка спеціалістів за спеціальністю "Облік І аудит" здійснюється на основі базової вищої освіти за напрямом "Облік І аудит"
Дисципліна „фінансовий облік-2” Довідник з дисципліни спеціальність: 0106 „облік І аудит” 6 семестр викладачі: доцент кафедри «Облік І аудит» iconДекан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань
Бухгалтерський облік”, “Аудит”, “Економічний аналіз”, “Управлінський облік”, “Фінансовий облік-І”, “Фінансовий облік-іі”, «Звітність...
Дисципліна „фінансовий облік-2” Довідник з дисципліни спеціальність: 0106 „облік І аудит” 6 семестр викладачі: доцент кафедри «Облік І аудит» iconПрограма Фахового вступного випробування на спеціальність 030509 „Облік І аудит ” освітньо-кваліфікаційний рівень – „бакалавр” Полтава 2012 загальні положення
Підготовка бакалаврів за спеціальністю "Облік І аудит" за скороченим терміном навчання здійснюється на основі базової освіти за напрямом...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи