Дисципліна „методологія наукових досліджень” Довідник з дисципліни Спеціальність: 0509 „Облік І аудит” icon

Дисципліна „методологія наукових досліджень” Довідник з дисципліни Спеціальність: 0509 „Облік І аудит”
Скачати 144.85 Kb.
НазваДисципліна „методологія наукових досліджень” Довідник з дисципліни Спеціальність: 0509 „Облік І аудит”
Дата13.09.2012
Розмір144.85 Kb.
ТипДокументи

ДИСЦИПЛІНА „МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ”


Довідник з дисципліни

Спеціальність: 0509 „Облік і аудит”

9 семестр

Викладачі:

Доцент кафедри „Облік і аудит” к.е.н., доц. Петренко М.В.

Доцент кафедри „Облік і аудит” к.е.н., доц. Гончарова Н.М.


1. МЕТА

Мета вивчення дисципліни – розкриття можливостей студентів у науково-дослідницький роботі як найбільш активної і творчої форми получення знань, самостійної роботи у вузі, надання знань у сфері методології науки, методики дослідження, обробки і оформлення матеріалів, інформаційному забезпеченню наукових досліджень.


2. ЗАВДАННЯ


У ході вивчення курсу студенти повинні пізнати особливості наукової діяльності і методику її проведення, вироботати практичні навикі у виборі напрямку наукових досліджень, підборі і обробці бібліографічних джерел, написанні курсових, дипломних та магістерських робіт, ознайомитися з планомірним процесом підготовки наукових робітників через аспірантуру і докторнатуру.


^ 3. РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ:


У результаті вивчення курсу „Методологія наукової діяльності” студенти повинні знати:

- особливості наукової діяльності і методику її проведення;

- технологію пошуку наукової інформації;

- методологію наукового дослідження.

Студенти повинні вміти:

  • здійснювати підбір літератури та працювати з нею;

  • - вибирати тему наукового дослідження;

  • - використовувати методи наукового дослідження;

  • - оформляти результати наукових досліджень і робити висновки.^ 4. МОДУЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ


Магістри

Порядковий номер і назва модулю

Короткий зміст модулю

Кількість годин з формами навчання

Форма контролюЛекції

СРС

ІЗ


спец.

маг.

спец.

маг.

спец.

маг.
Змістовий модуль 1

1.Спеціфика наукової дослідницької діяльності

4

2

4

4

2. Методологія наукових досліджень

4

2

6

6

0,27 годин на 1 студ.

0,24 годин на 1 студ

Підготовка індивидуального творчого завдання
3. Основні напрямки наукових досліджень

4

2

4

4

4. Інформаційне забезпечення наукових досліджень

4

2

4

4

5. Бібліотечно-бібліографічні джерела інформації

6

2

4

4

6. Підготовка публікацій, рефератів, докладів

4

2

6

6

7. Дипломна і магістерська робота: написання, оформлення, захист

6

4

4

4

8. Кандидатська і докторська дисертації

4

2

3,27

3,3


РАЗОМ
36

18

35,27

35,3
^ 5. ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ


Змістовий модуль.

Мета модулю


Навчання студентів специфіки науково-дослідницької діяльності, методології та інформаційному забезпеченню наукових досліджень, методики написання рефератів, доповідей, магістерських, дипломних робіт, дисертацій.


^ Навчальні цілі


За результатами навчання студенти повинні:

  • розуміти зміст дисципліни „Методологія наукових досліджень „ її взаємозв’язок з іншими дисциплінами;

  • - знати особливості наукової діяльності і методику її проведення;

  • - виробити практичні навички у виборі напрямку наукових досліджень, підборі і обробці бібліографічних джерел;

  • - вибирати тему наукового дослідження;

  • - оформляти результати наукових досліджень і робити висновки.


^ ТЕМА 1. СПЕЦІФИКА НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


Поняття про науку. Наукові школи. Класифікація наук. Етапи розвитку наук. Діалектика познання. Наукові ідеї. Наукова діяльність. Форми наукових досліджень. Об’єкти наукової діяльності. Аспірантура і докторантура як форми планомірної підготовки наукових і науково- педагогічних кадрів. Атестація наукових кадрів.


^ ТЕМА 2. МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ


Наукові дослідження: об’єкт і предмет познання. Методологія дослідження: фундаментальна (філософська), общенаучна, конкретно научна, конкретних методів і техніки. Експеримент як метод вивчення об’єкту. Діюча практика обліку і аудиту – як об’єкт наукових досліджень.

Методи наукового познання: загальні та спеціальні.

Методи, які використовуються на емпіричному і теоретичному рівнях дослідження: абстрагування, аналіз і сінтез, індукція і дедукція, моделювання та ін. Методи теоретичних досліджень: історичний, термінологічний, функціональний, системний, від абстрактного до конкретного, ідеалізації, формалізації, аксіоматичний.

Використання законів логіки і правил.


^ ТЕМА 3. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ


Розвиток обліку і аудиту як науки. Основні напрямки наукових досліджень в економіці. Наукові проблеми та обоснування теми дослідження.


^ ТЕМА 4. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ


Класифікація інформаційного забезпечення наукових досліджень. Облікова інформація і її значення у науково-дослідницькому процесі. Фактографична інформація (діюча практика і використання її у науково-дослідницькому процесі). Носії облікової інформації (первинні документи, групіровочні відомості, регістри, форми звітності та ін.) і використання їх у науково-дослідницькому процесі. Особливості науково-дослідницького процесу в умовах використання комп’ютерних технологій.


^ ТЕМА 5. БІБЛІОТЕЧНО-БІБЛІОГРАФІЧНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ У НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ


Бібліотека як інтелектуальний центр наукових досліджень.

Бібліографічні джерела економічної інформації. Структура і організація економічної бібліографії. Структура і організація економічної бібліографії. Інформаційно-пошукова мова бібліографічних фондів.

Бібліографічне описання джерел, використовуємих у наукових дослідженнях.


^ ТЕМА 6. ПІДГОТОВКА ПУБЛІКАЦІЙ, РЕФЕРАТІВ, ДОКЛАДІВ


Наукова публікація: поняття, функції, основні види. Наукова стаття. Наукова монографія. Тези наукових докладів (доповідей).

Методика написання і оформлення публікацій.


^ ТЕМА 7. ДИПЛОМНА І МАГІСТЕРСЬКА РОБОТ:

НАПИСАННЯ, ОФОРМЛЕННЯ, ЗАХИСТ


Підготовчий етап: вибір і названня теми, призначення керівника і складання плану.

Робота за спеціальною літературою, нормативними і законодавчими актами.

Вивчення діючої практики: збір і обробка практичного матеріалу.

Методика написання дипломних і магістерських робіт.

Правила оформлення робіт, підготовки, докладу і захист.


^ ТЕМА 8. КАНДИДАТСЬКА І ДОКТОРСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ


Дисертація: поняття, основні види. Загальна характеристика кандидатської та докторської дисертації: вибір, формування та затвердження теми.

Складання індивідуального і робочого плану.

Пошук, накопичення та обробка наукової інформації.

Вимоги до змісту і структури дисертації.

Оформлення дисертаційної роботи.

Вимоги до написання автореферата.

Порядок захисту дисертації.


^ 5. ПИТАННЯ ДО МОДУЛЮ (ЗАЛІКУ)


1. Які сутність, ціль і функції науки в сучаснім суспільстві?

2. Основні підходи до втримування поняття «наука» і її класифікація.

3. Які способи реалізації науково-технічної політики в державі?

4. яка роль держави у фінансуванні науки в умовах ринкової економіки?

5. Роль вищих навчальних закладів у розвитку наукових досліджень у країні.

6. Внесок економічної науки у виконання наукових досліджень.

7. Парадигми бухгалтерського обліку на різних етапах розвитку суспільства, їх сутність і відмінність.

8. Перші теоретики бухгалтерії і їх погляди на сутність бухгалтерського обліку.

9. Сутність трактування бухгалтерського обліку як науки, її прихильники.

10. Економічне тлумачення бухгалтерського обліку і його розвиток у працях учених Європи й Росії.

11. Сутність перших визначень бухгалтерського обліку як науки в працях різних учених.

12. Розвиток теорії й методики бухгалтерського обліку як науки в працях європейських і російських учених XIX в.

13. Розвиток бухгалтерської думки в працях учених Європи й Росії другої половини XIX - початку XX в.

14. Визнання бухгалтерського обліку як науки й дослідження його сутності вченими різних наукових шкіл (італійської, французької, німецької, англо-американський).

15. Визначення бухгалтерського обліку в сучасних умовах як предметної й методологічної науки.

16. Особливості розвитку аналізу господарської діяльності й ревізії як складових науки про бухгалтерський облік.

17. Сутність реформи бухгалтерського обліку й основні напрямки вдосконалювання бухгалтерського обліку.

18. Основні моменти й напрямку розвитку бухгалтерського обліку на сучасному етапі.

19. Вплив зовнішнього середовища на методику обліку окремих видів майна й господарських операцій.

20. Найважливіші тенденції в розвитку бухгалтерського обліку, аудита й аналізу господарської діяльності.

21. Сутність і класифікація інформаційного забезпечення наукових досліджень.

22. Організація керування науково-технічною інформацією і її джерела.

23. Бібліографічні джерела економічної інформації і їх використання в науковій праці.

24. Яка структура й організація економічної бібліографії?

25. Особливості використання дослідником нормативної інформації.

26. Поняття про гіпотезу і її роль у наукових дослідженнях.

27. Поняття й методологічні принципи наукової теорії, її будова й функціональна призначення.

28. Роль у формуванні наукової теорії індукції, дедукції, абдукції, абстракції й ідеалізації.

29. Поняття методу й методики наукового дослідження.

30. Системний підхід як найбільш загальний спосіб дослідження предметів і явищ.

31. Сутність, цілі й види моделей у бухгалтерському обліку.

32. Особливості моделювання й види моделей у фінансовому аналізі.

33. Як застосовується системний підхід у теоретичному й емпіричному дослідженнях?

34. Що є відмінною рисою експерименту в бухгалтерському обліку?

35. Що ухвалюють під загальнонауковими методами дослідження і їх використання в бухгалтерському обліку.

36. Евристичні приймання й методи мислення, використовувані в бухгалтерському обліку.

37. Види й структура доказів, їх використання в бухгалтерському обліку.

38. Поняття факторів, їх класифікація, відбір і використання в наукових дослідженнях.

39. Утримування конкретно-наукових (спеціальних) методів дослідження, застосовуваних у бухгалтерському обліку, економічному аналізі й контролі.

40. Електронні таблиці як універсальний метод наукового дослідження.

41. Методика використання в наукових дослідженнях таблиць Ехсе1 і майстри діаграм.

42. Охарактеризуйте основні етапи виконання науково-дослідних робіт.

43. Підготовчий етап дослідження і його роль у якіснім і своєчаснім виконанні наукових праць.

44. Робоча програма й календарний план дослідження, їх утримування й значення.

45. Стадії обробки матеріалів дослідження й складання остаточних висновків і пропозицій.

46. звіт про науково-дослідну роботу: загальні вимоги, пропоновані до звіту, і його структура.

47. Стиль і форма викладу науково-літературного добутку.

48. Чим відрізняється науковий огляд від дисертаційної роботи, монографія від підручника?

49. Робота над рукописом наукового добутку і його літературна обробка.

50. Створення комплексних текстових документів за допомогою процесора Microsoft Word.

51. Порядок депонування наукових праць авторів.

52. Утримування й порядок оформлення курсових і дипломних робіт студентів.

53. Організація, планування й оформлення впровадження результатів науково- дослідницьких робіт у практику й навчальний процес.

54. Ефективність наукових досліджень і її критерії.

55. Розрахунок і оформлення економічного ефекту від впровадження НИР.


^ 6. КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


Самостійна робота студентів при вивченні дисципліни передбачає систематичне вивчення лекційного матеріалу і навчальної літератури, що рекомендуються цією програмою.

Самостійна робота з курсу „Методологія наукових досліджень” для студентів спец. „Облік і аудит”, денне відділення


1.Спеціфика наукової дослідницької діяльності

[2 стр. 17-34; 7 стр. 11-39]

2. Методологія наукових досліджень

[2 стр. 34-62; 7 стр. 56-80]

3. Основні напрямки наукових досліджень

6 ч. [2 стр. 101-122; МУ стр. 25-27]

4. Інформаційне забезпечення наукових досліджень

6 ч. [2 стр. 145-178; 7 стр. 142-173; МУ стр. 11-13]

5. Бібліотечно-бібліографічні джерела інформації

10 ч. [2 стр. 217-232; МУ стр. 9-11]

6. Підготовка публікацій, рефератів, докладів

10 ч. [7 стр. 263-292; МУ стр. 25-27]

7. Дипломна і магістерська робота: написання, оформлення, захист

40 ч. [2 стр. 246-255; 7 стр. 117-142; МУ стр. 13-24]

8. Кандидатська і докторська дисертації

[7 стр. 142-263]


Самостійна робота з курсу „Методологія наукових досліджень” для студентів спец. „Облік і аудит”, заочне відділення


1.Спеціфика наукової дослідницької діяльності

[2 стр. 17-34; 7 стр. 11-39]

2. Методологія наукових досліджень

[2 стр. 34-62; 7 стр. 56-80]

3. Основні напрямки наукових досліджень

6 ч. [2 стр. 101-122; МУ стр. 25-27]

4. Інформаційне забезпечення наукових досліджень

6 ч. [2 стр. 145-178; 7 стр. 142-173; МУ стр. 11-13]

5. Бібліотечно-бібліографічні джерела інформації

10 ч. [2 стр. 217-232; МУ стр. 9-11]

6. Підготовка публікацій, рефератів, докладів

10 ч. [7 стр. 263-292; МУ стр. 25-27]

7. Дипломна і магістерська робота: написання, оформлення, захист

50 ч. [2 стр. 246-255; 7 стр. 117-142; МУ стр. 13-24]

8. Кандидатська і докторська дисертації

[7 стр. 142-263]7. ЛІТЕРАТУРА


1.Белуха Н. Бухгалтерская наука Украины в ХХ1 столетии//Бухгалтерский учет и аудит. – 2001. - № 2. – с. 21-25.

2.Білуха М.Т. Основи наукових досліджень: Підручник.-К: Вища школа, 1997. – 271 с.

3.Наука Украины: стат. сборник Держкомстат, - К.Минстат, 1997.–109 с.

4.Основы научных исследований: Учебник.-М.: Высшая школа, 1989. – 399 с.

5.Рузавин Г. И. Методы научного исследования: учеб. пособие для студентов вузов/Г.И.Рузавин. – М.: ЮНИТИ, 1999. – 317 с.

6.Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності. Підручник.-К.: Знання-Прес, 2002.

7.Юришко В. Н., Оборин Л. А. Основы научных исследований: Учебное пособие и практические занятия для студентов. Л.: БИ, 1987.-80 с.

^ 8 КРІТЕРІЇ ОЦІНКИ


Школа оцінювання знань студентів


За шкалою ECTS

За національною

шкалою

За шкалою навчального закладу

А

Відмінно

90-100

В

Добре

80-89

С

Добре

70-79

Д

Задовільно

60-69

Е

Задовільно

50-59

FX

Незадовільно з обов’язковим повторним курсом

30-49


Система оцінювання академічних досягнень студентів з дисциплін, з яких передбачено залік.


Організаційно-навчальна робота студента в аудиторії

Індивідуальна робота

Самостійна робота

Залікова модульна робота

Сума балів за заліковий модуль 1

Загальна кількість балів (5 + п.10)

1

2

3

4

5

6

50

20

20

10

100

100

Схожі:

Дисципліна „методологія наукових досліджень” Довідник з дисципліни Спеціальність: 0509 „Облік І аудит” iconДисципліна „фінансовий облік-2” Довідник з дисципліни спеціальність: 0106 „облік І аудит” 6 семестр викладачі: доцент кафедри «Облік І аудит»
Основним завданням вивчення дисципліни «Фінансовий облік-2» є реалізація вимог, пропонованих до підготовки фахівців з бухгалтерського...
Дисципліна „методологія наукових досліджень” Довідник з дисципліни Спеціальність: 0509 „Облік І аудит” iconДисципліна „фінансовий облік-1” Довідник з дисципліни спеціальність: 0106 „облік І аудит” 5 семестр викладачі: доцент кафедри «Облік І аудит»
Основним завданням вивчення дисципліни «Фінансовий облік-1» є реалізація вимог, пропонованих до підготовки фахівців з бухгалтерського...
Дисципліна „методологія наукових досліджень” Довідник з дисципліни Спеціальність: 0509 „Облік І аудит” iconКонспект лекцій з дисципліни «Методологія наукових досліджень»
Конспект лекцій з дисципліни «Методологія наукових досліджень» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 050107...
Дисципліна „методологія наукових досліджень” Довідник з дисципліни Спеціальність: 0509 „Облік І аудит” iconФ. В. Стольберг конспект лекцій з дисципліни «методологія та організація наукових досліджень»
Конспект лекцій з дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» ( для магістрів 5-го курсу денної форми навчання спеціальності...
Дисципліна „методологія наукових досліджень” Довідник з дисципліни Спеціальність: 0509 „Облік І аудит” iconМ. Т. Методологія наукових досліджень: Підручник. К.: Абу, 2002 480 с. Гарасим П. М., Журавель Г. П., Хомин П. Я. Методологія та методика економічних досліджень виконання та оформлення реферат
Білуха М. Т. Методологія наукових досліджень: Підручник. К.: Абу, 2002 480 с
Дисципліна „методологія наукових досліджень” Довідник з дисципліни Спеціальність: 0509 „Облік І аудит” iconМіністерство освіти та науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства І. М. Рассоха Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Методологія І організація наукових досліджень»
«Методологія І організація наукових досліджень» для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 03060101 “Менеджмент організацій...
Дисципліна „методологія наукових досліджень” Довідник з дисципліни Спеціальність: 0509 „Облік І аудит” iconАнотація дисципліни «методологія наукових досліджень»
Досвід наукової роботи набувається протягом усього творчого життя вченого, а фундаментом для нього є знання основ методології наукових...
Дисципліна „методологія наукових досліджень” Довідник з дисципліни Спеціальність: 0509 „Облік І аудит” iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів ІV курсу інституту мов світу зі спеціальності "Прикладна лінгвістика"
Дисципліна «Основи наукових досліджень» є частиною курсу професійно-орієнтованих вибіркових дисциплін, яку присвячено вимогам до...
Дисципліна „методологія наукових досліджень” Довідник з дисципліни Спеціальність: 0509 „Облік І аудит” iconОснови наукових досліджень дисципліна «Основи наукових досліджень»
«Транспортні системи». Учбова програма даної дисципліни передбачає крім лекційного курсу проведення практичних занять та підготовку...
Дисципліна „методологія наукових досліджень” Довідник з дисципліни Спеціальність: 0509 „Облік І аудит” iconБакалаври нормативні навчальні дисципліни: Основи наукових досліджень
Дисципліна передбачає вивчення історії становлення, сучасного стану, тенденцій та проблем розвитку вітчизняної і світової науки,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи