Ціль І результати навчання Метою дисципліни icon

Ціль І результати навчання Метою дисципліни
Скачати 217.52 Kb.
НазваЦіль І результати навчання Метою дисципліни
Дата13.09.2012
Розмір217.52 Kb.
ТипДокументи
Анотація дісципліни

„Менеджмент персоналу”

1 семестр


Викладач: к.е.н., доцент Смирнова Л.Д.


ЗМІСТ

1. Вступ

2

2. Ціль і результати навчання

2

3. Методи викладання та навчання

3

4. Програма (зміст) курсу

3

5. Завдання для самостійної роботи студентів і графік здачі форм контролю СРС

5

6. Список літератури

9
 1. Вступ

Однією з найголовніших проблем функціонування в Україні ринкової економіки є постановка на вітчизняних підприємствах і в організаціях ефективного менеджменту. Тільки ефективне управління здатне забезпечити стійку перевага організації на ринку. Найважливішою частиною загального менеджменту організації є кадровий менеджмент або менеджмент персоналу


 1. ^ Ціль і результати навчання


Метою дисципліни - оволодіння знаннями, уміннями й навичками ефективного управління персоналом організацій на основі вивчення кращих закордонних та вітчизняних підходів.

Завдання вивчення дисципліни:

 • визначення сутності менеджменту персоналу та його місця у системі загального менеджменту

 • теоретичне обґрунтування предмету і методу менеджменту персоналу

 • розробка методик , що використовуються при наборі персоналу.

 • обґрунтування та розробка рекомендацій з впровадження інновацій в кадрові технології


Виходячи з цього в результаті вивчення даного курсу студенти повинні

ЗНАТИ:

 • зміст менеджменту персоналу як частини загального менеджменту організації, його цілі, завдання, предмет і об'єкті дослідження; • категоріальний апарат теорії управління персоналом; • принципи, методи, функції й процеси управління персоналом;

 • історію й сьогодення менеджменту персоналу й основні тенденції його розвитку у світі й в Україні.

 • систему менеджменту персоналу в організації й основними кадровими технологіями в галузі планування й набору персоналу, відбору, мотивації й стимулювання, адаптації й навчання, оцінки діяльності персоналу, тощо.; • механізми побудови, функціонування й розвитку системи управління персоналом в організації.


ВМІТИ:

 • використовувати традиційні та нетрадиційні методи набору персоналу

 • застосовувати змістовні та процесуальні теорії мотивації та стимулювання персоналу

 • проводити соціальну та психологічну діагностику і корекцію особистості та команди у кадровій роботі.

 • застосовувати основні стратегії управління конфліктами3. Методи викладання та навчання


Методикою викладання дисципліни є модульно-рейтингова система навчання.

Форми навчання: інформаційні та проблемні лекції; обговорення питань, дискусії; тест-контроль, розв’язання ситуаційних завдань, тощо.

Методи навчання: розповідь, пояснення, бесіда, дискусія, кейс-методи


4. Програма (зміст) курсу


Тема 1. Менеджмент персоналу як вид загального менеджменту організації

Управління персоналом і кадровий менеджмент. Сутність і зміст менеджменту персоналу і його місце в системі загального менеджменту організації. Об'єкт, предмет, цілі й завдання менеджменту персоналу. Категоріальний апарат менеджменту персоналу. Проблематика менеджменту персоналу. Система менеджменту персоналу: її зміст і характеристика основних елементів. Кадрова політика організації: алгоритм розробки й реалізації. Перспективи розвитку менеджменту персоналу в сучасній Україні. Взаємозв'язок менеджменту персоналу з науками. Кадровий менеджмент як навчальний курс: його мета, завдання й структура.

Тема 2. Історія розвитку теорій менеджменту персоналом

Виникнення ідей про управління персоналом у прадавньому світі, у середні століття, у період індустріального розвитку людства. Погляд на управління персоналом у загальній теорії управління. Виникнення менеджменту персоналу як науки. Періодизація історії менеджменту персоналу. Внесок класичних шкіл і підходів у розвиток теорії управління персоналом. Тенденції розвитку сучасного менеджменту персоналу. Поява неокласичного («віртуального») менеджменту епохи постіндустріального розвитку людства і його вплив на кадровий менеджмент.

Розвиток теорії менеджменту персоналу в Україні в дореволюційний, радянський і пострадянський періоди: основні досягнення й проблеми.

Тема 3. Принципи, методи й функції управління персоналом

Сутність, класифікації й зміст принципів управління персоналом. Адміністративні, економічні й соціально-психологічні методи управління персоналом. Кадровий управлінський цикл. Сутність і зміст основних функцій менеджменту персоналу: планування, набор, відбір персоналу, мотивація й стимулювання персоналу, адаптація й навчання персоналу, оцінкаи діяльності персоналу й управління кар'єрними процесами персоналу в організації. Динаміка поглядів на перелік кадрових функцій і їх зміст. Прийняття й реалізація управлінських рішень як інтегральна функція кадрового циклу. Взаємозв'язок універсальних управлінських функцій і функцій менеджменту персоналу. Кадровий менеджмент як соціальна технологія. Особливості використання принципів, застосування методів і реалізації функцій управління персоналом у практиці сучасних українських підприємств і організацій.

Тема 4. Кадрове планування й набір персоналу в організацію. Відбір персоналу в організацію

Місце й роль планування в менеджменті персоналу. Принципи й методи кадрового планування. Алгоритм кадрового планування. Причини невдач у плануванні й шляхи їх усунення. звільнення персоналу: види й технології.

Сутність поняття «набір персоналу». Інструменти набору: посадова інструкція, кваліфікаційна карта й карта компетенцій. Зовнішні й внутрішні джерела набору персоналу: їх переваги й недоліки. Методи зовнішнього й внутрішнього набору. Альтернативи набору персоналу в організацію. Особливості кадрового планування й набору персоналу в сучасних українських організаціях. Сутність поняття «відбір персоналу». Критерії й принципи відбору. «Відбір» і «добір» персоналу: загальне й особливе. Традиційні методи відбору персоналу в організацію: аналіз анкетних даних; наведення довідок про кандидата; співбесіди; тестування; оцінка по реферату; метод експертних оцінок; метод ділових ігор; метод групової дискусії; метод «Центр оцінки»; матричний метод; випробний термін. Нетрадиційні методи оцінки кадрів при відборі: графологія; астрологія; хіромантія й ін. переваги й недоліки традиційних і нетрадиційних методів, технології їх застосування. Типові помилки, що допускаються при відборі персоналу в закордонних і українських організаціях, і шляхи їх усунення.

Тема 5. Мотивація й стимулювання персоналу.

Сутність і зміст понять «мотивація» і «стимулювання» у менеджменті. Механізм мотивації й стимулювання персоналу. Основні змістовні й процесуальні теорії мотивації і їх практичне застосування в сучасних системах мотивації й стимулювання персоналу. Методи мотивації й стимулювання персоналу: економічний метод, метод постановки цілей, метод проектування й перепроектування праці й збагачення робіт, метод співучасті персоналу в управлінні, форми мотивації й стимулювання, використовувані в «зразкових» компаніях миру. Принципи й основні елементи традиційної й нетрадиційної систем компенсації праці персоналу. Їхні переваги й недоліки. Самомотивація персоналу. Особливості мотивації й стимулювання персоналу в організаціях сучасної Україні.

Тема 6. Оцінка трудової діяльності персоналу організації

Мета й функції пролонгованої оцінки персоналу організації. Об'єкт і предмет оцінки. Критерії оцінки персоналу. Фактори, що впливають на ефективність оцінки. Методи оцінки: атестація, метод стандартних оцінок, метод порівняльних оцінок, метод управління за результатами, 360-градусна атестація, метод самооцінки. Переваги й недоліки методів. Система оцінки персоналу в організації. Суб'єктивні помилки при оцінці діяльності співробітників організації й можливі шляхи їх усунення.

Тема 7. Керівник організації як суб'єкт менеджменту персоналу

Сутність поняття «менеджер». Типи менеджерів: їх ролі й функції. Професійно значущі характеристики менеджерів. Особистісні якості. Вимоги до сучасних менеджерів. Мета й завдання менеджерів організації в галузі кадрової роботи. Оцінка ефективності праці керівника як суб'єкта кадрової роботи. Реальний «портрет» сучасного українського менеджера..

Сутність і зміст самоменеджменту керівника. Технологія вибору особистих цілей. Управління стресовими ситуаціями. Планування часу. Організація рабочего місця керівника. Обслуговування керівника: секретаріат, технічні засоби управління.

Тема 8. Люди в організаціях і відносини між ними як об'єкти менеджменту персоналу

Персонал організації як найважливіший ресурс менеджменту. Індивідуально-психологічні, суспільно-політичні якості особистості. Необхідність індивідуального підходу до особистості в управлінні. Проблема сумісності психології особистості й методів управлінського впливу (технологія індивідуальної роботи з персоналом). Шляхи підвищення продуктивності індивідуальних методів роботи з персоналом. Методи й «техніка» пізнання особистості. Групові методи роботи з персоналом і шляхи підвищення їх ефективності. Сфери застосування й можливості використання соціальної й психологічної діагностики й корекції особистості й команд у кадровій роботі.

Сутність поняття «організаційні відносини». Класифікація організаційних відносин. Формальні, неформальні відносини. Проблеми оптимізації організаційних відносин у менеджменті й шляхи їх розв'язку в «зразкових» компаніях миру. Етика ділових відносин.

Тема 9. Управління конфліктами в організаціях.

Сутність поняття «конфлікт». Ознаки конфлікту. Основні стадії конфлікту. Механізм і форми конфлікту. Типологія конфліктів. Причини виникнення конфліктів в організаціях. Негативні й позитивні наслідки конфліктів. Діагностика й попередження конфліктів. Основні стратегії управління конфліктами. Стилі, методи й типології конфліктної поведінки. Загальні принципи й правила управління конфліктами. Особливості управління конфліктами в сучасних українських організаціях.


5. Завдання для самостійної роботи студентів і графік здачи форм контролю СРС


Назва теми

Термін здачи

Тема 1. Менеджмент персоналу як вид загального менеджменту організації

2 тиждень

Тема 2. Історія розвитку теорій менеджменту персоналом

4 тиждень

Тема 3. Принципи, методи й функції управління персоналом

6 тиждень

Тема 4. Кадрове планування й набір персоналу в організацію. Відбір персоналу в організацію

8 тиждень

Тема 5. Мотивація й стимулювання персоналу.

10 тиждень

Тема 6. Оцінка трудової діяльності персоналу організації

12 тиждень

Тема 7. Керівник організації як суб'єкт менеджменту персоналу

14 тиждень

Тема 8. Люди в організаціях і відносини між ними як об'єкти менеджменту персоналу

16 тиждень

Тема 9. Управління конфліктами в організаціях

18 тиждень


Самостійна робота з дисципліни передбачає поглиблене вивчання теоретичного матеріалу, написання глосарія, рефератів, розв'язок кадровіх завдань, ситуаційних і індивідуальних завдань
^

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА


Види та об'єкти самостійної роботи

Планові терміни виконання

Форма контролю та звітності

Максимальна кількість

балів

1

2

3

4

І. Обов’язкові

За систематичність опрацювання окремих тем та питань

Ссистематичність, обсяг, якість та рівень самостійності виконання ситуаційних задач.

Відповідно до робочої навчальної програми

Перевірка конспектів, перевірка виконання завдань

2

За виконання модульних (контрольних) завдань

Підготовка до модульних контрольних завдань


- „ „ -

Перевірка правильності виконання модульних завдань

5


За виконання завдань для самостійного опрацювання

Виконання індивідуального завдання

- „ „ -

Зміст завдання

25

Написання реферату на задану тематику

- „ „ -

Зміст реферата, тези доповіді

9

Разом балів за обов’язкові види СРС

41

ІІ. Вибіркові

2.2. Аналітичний огляд публікацій за останні два роки щодо удосконалення кадрових технологій в періодичній пресі (**)- „ „ -


2

2.3. Підготовка критичного есе на статті зарубіжних і вітчизняних авторів за останні два роки в періодичній пресі та наукових збірниках (не менше ніж на дві статті)- „ „ -


4

Разом балів за вибіркові види СРС

6

Всього балів за СРС

47


Індивідуальні завдання

Використовуючи навички, надбані при вивченні кадрових технологій, необхідно:

  1. Скласти оголошення про запрошення на роботу на посаду:

 • касира

 • бухгалтера з обліку основних засобів

 • бухгалтера з обліку виробничих запасів

 • бухгалтера з обліку товарів

 • бухгалтера з обліку ПММ

 • бухгалтера з обліку готової продукції і її реалізації

 • бухгалтера з обліку праці й зарплати

 • бухгалтера з обліку фінансових інвестицій

 • бухгалтера з обліку розрахунків по податках і зборах

 • бухгалтера з обліку НМА

 • бухгалтера з обліку витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції

 • головного бухгалтера

 • внутрішнього аудитора.

  1. Розробити анкету для відбору майбутніх співробітників

  2. Розробити основні положення посадової інструкції співробітника.

  3. Розробити план підготовки до співбесіди.

  4. Розробити відбіркові тести.

Тематика рефератів

 1. Управління персоналом в історії суспільства.

 2. Особливості розвитку теорії й практики управління персоналом у СРСР.

 3. Особливості розвитку теорії й практики управління персоналом у сучасній Україні.

 4. Національні моделі кадрового менеджменту й можливості їх адаптації до умов сучасної України.

 5. Історія виникнення й наслідки застосування системи довічного найму в Японії.

 6. Проблеми формування Української моделі кадрового менеджменту.

 7. Проблеми навчання, підготовки й перепідготовки менеджерів у сучасній Україні.

 8. Принципи кадрового менеджменту ( на прикладі конкретної організації).

 9. Методи кадрового менеджменту ( на прикладі конкретної організації)

 10. Психологічні маніпуляції в управлінні персоналом.

 11. Основні цілі й завдання планування людських ресурсів організації.

 12. Маркетинг людських ресурсів.

 13. Місце й значення тестування в управлінні персоналом.

 14. Співбесіда як метод відбору персоналу.

 15. Нетрадиційні методи відбору персоналу.

 16. Контракт між працівником і роботодавцем.

 17. Роль профспілок у управлінні персоналом.

 18. Портрет «ідеального» працівника організації.

 19. Роль мотивації в управлінні: історія, теорія й практика.

 20. Система мотивації персоналу в «зразкових» компаніях миру.

 21. Проблеми формування систем мотивації й стимулювання персоналу в сучасних українських організаціях ( на прикладі конкретної організації).

 22. Винагорода й покарання в управлінні персоналом.

 23. Пасивність персоналу й методи боротьби з нею.

 24. Вертикальна й горизонтальна мобільність персоналу.

 25. Форми й методи навчання персоналу.

 26. Підготовка резерву керівників в організації.

 27. Проблеми оплати праці в державних і недержавних структурах сучасної України.

 28. Розробка кадрових рішень (на основі реальної ситуації).

 29. Оцінка ефективності управління персоналом організації.

 30. Кадрова політика підприємства: теорія й практика.

 31. Соціально-відповідальний менеджмент персоналу.

 32. Етика управління персоналом.

 33. Комбінація стратегічних і тактичних інтересів у кадровому менеджменті.

 34. Удосконалювання правління персоналом (у системі держслужби, муніципального управління або комерційної організації). процесу у

 35. Корпоративна культура як фактор ефективного кадрового менеджменту організації.

 36. Конфлікти інтересів у управлінні персоналом.

 37. Інформаційно-комунікативні аспекти в управлінні персоналом організацій.

 38. Управлінське спілкування: сутність, функції й приймання оптимізації.

 39. Особливості управління персоналом в органах державної служби (муніципального управління, комерційних організаціях).

 40. Стиль управління як фактор ефективного кадрового менеджменту організації.

 41. Управління конфліктними ситуаціями в організації ( на прикладі «зразкових» компаній миру).

 42. Сучасний кадровий менеджер: нові вимоги й нові можливості.

 43. Взаємодія об'єктивних і суб'єктивних факторів у управлінні персоналом.

 44. Удосконалювання організації праці сучасного кадрового менеджера.

 45. Управлінський консалтинг по кадровому менеджменту: проблеми становлення в сучасній Україні.


За самостійною роботою студентів здійснюється регулярний поточний контроль (шляхом перевірки обсягу та якості виконання домашніх завдань, тестування, захисту індивідуального завдання та ін.), модульний (контрольні роботи з модуля 1).

Для перевірки й оцінки рівня отриманих теоретичних знань і практичних навичок студентів з дисципліни «Менеджмент персоналу» передбачене тестування по темах курсу і рішення ситуаційних задач.


6. Список літератури

Основна

 1. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. М.: Феникс, 2004.

 2. Горелов Н.А. Экономика трудовых ресурсов. М.: Высшая школа, 2004.

 3. Коммуникация в системе паблик релейшенз // рекламист. № 4, 2005.

 4. Дикарева А.А., Мирская М.И. Социология труда. М.: Высшая школа, 1999.

 5. Зигерд В., Ланг Л. Работать без конфликтов. М.: Экономика, 1990.

 6. Как работают японские предприятия. М.: Экономика, 1989.

 7. Карнеги Д. Как завоевать друзей и оказывать влияние на людей. М.: Прогресс, 1999.

 8. Кунц Г., Донелл С. Управление: системный и ситуационный анализ управленческих функций. М.: Прогресс, 2001.

 9. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. М.: Дело, 2008.

 10. Пронников В.А., Ладанов И.Д. Управление персоналом в Японии. Очерки. М.: Нука, 2001.

 11. Санаталайнен Г., Витуалайнен Г. Управление по результатам. М.: Проресс, 2003.

 12. Старобинский Э.Е. Как управлять персоналом? М.: АРИЭЛ, 2005.

 13. Соболевский А. Как стимулировать персонал // ЭКО. № 9. 1999.

 14. Тарасов В.К. Персонал –технология: отбор и подготовка менеджеров. Л.: Машиностроение, 2007.

 15. Филиппов А.В. Работа с кадрами. Психологический аспект. М.: Экономика, 2002.

 16. Хруцкий В.Е. Управленческий потенциал в промышленности США. М.: наука, 1997.

 17. Эмерсон Г. Двенадцать принципов производительности. М.: Экономика, 1998.

 18. Яккока Л. Карьера менеджера. М.: Прогресс, 1971

Додаткова

 1. Арская Л.П. Японские секреты управления. М., 1991.

 2. Атаманчук Г. В. Управление — социальная ценность и эффективность. М., 1995.

 3. Вершинин М.С. Конфликтология. СПб., 2000.

 4. Веснин В.Р. Менеджмент для всех. М., 1994.

 5. Волгин А.П., Матирко В.И., Модин А.А. Управление персоналом в условиях рыночной экономики (Опыт ФРГ). М., 1992.

 6. Волкова К.А., Казакова Ф.К., Симонов А.С. Государственное предприятие: структура, положения об отделах и службах, должностные инструкции: Справочное пособие/Под ред. А.И.Бужинкого, В.Ф. Палия 2-е изд., доп. М.: Экономика, 1990.

 7. Ковалев В.И. Мотивы поведения и деятельности. М., 1988.

 8. Кодекс законов о труде

 9. Личность. Карьера. Успех. / Автор-составитель О. А Никитина. СПб., 1997.

 10. Михайлов Ф.Б. Управление персоналом: классические концепции и новые подходы. Казань, 1994.

 11. Персонал: Словарь-справочник. М., 1994.

 12. Персонал: Справочник / Одегов Ю.Г., Маусов Н.К, Мительман Ю.П. и др. М., 1994.

 13. Скотт Д.Г. Конфликты, пути их преодоления. Киев, 1991.

 14. Трейси Д. Менеджмент с точки зрения здравого смысла. М., 1993.

Схожі:

Ціль І результати навчання Метою дисципліни iconПро результати комплексної контрольної роботи студентів
З метою визначення рівня підготовленості студентів з дисциплін за напрямом (спеціальність) проведено контрольну роботу з дисципліни...
Ціль І результати навчання Метою дисципліни icon2. Ціль І результати навчання: сформувати у студентів поглиблені уявлення про витоки статистичної науки та практики, дослідити внесок у розвиток статистики вітчизняних та закордонних вчених. Вивчення курсу передумовлює рішення наступних задач
Вчені-статистики XX століття І їхній внесок у розвиток статистичної науки І практики; Зародження І розвиток статистичного обліку...
Ціль І результати навчання Метою дисципліни iconМетодичні рекомендації з дисципліни: практикум з контролю
Ціль: Дати оцінку якості поверхні і зовнішнього вигляду виробу в залежності від призначення, умов експлуатації, прийнятого засобу...
Ціль І результати навчання Метою дисципліни iconАнотація до дисципліни «ситуаційне моделлювання банківської діяльності» для спеціальності 0105
Ціль викладання дисципліни. Курс Ситуаційне моделювання банківської діяльності є навчальною дисципліною, досліджуваної студентами...
Ціль І результати навчання Метою дисципліни iconЗвіт про поточні результати виконання експериментальної Програми впровадження дистанційного навчання в Сумському державному університеті Звітний період 2007 р. I основні результати
Підготовлено методичне забезпечення для навчального процесу п’ятого року навчання за напрямом підготовки «Інформатика», третього...
Ціль І результати навчання Метою дисципліни iconПрограма оптимізації процесу багатопрохідного зварювання «Multi Pass Layer»
Ціль розробки. Навчання студентів роботі з програмним забезпеченням, що дозволяє приймати оптимальні умови виконання швів при багатопрохідному...
Ціль І результати навчання Метою дисципліни iconФінансовий менеджмент
Ціль навчальної дисципліни дати студентам базові знання з теорії І практики управління фінансами підприємств, операційною та інвестиційною...
Ціль І результати навчання Метою дисципліни iconФінансовий менеджмент
Ціль навчальної дисципліни дати студентам базові знання з теорії І практики управління фінансами підприємств, операційною та інвестиційною...
Ціль І результати навчання Метою дисципліни iconІнформація про лектора доц Максимович І.Є. Результати навчання модуля
Результати навчання модуля Студент повинен вміти організувати технологічні процеси і вибирати раціональні умови їх проведення, складати...
Ціль І результати навчання Метою дисципліни iconПояснювальна записка Метою
Метою дисципліни “Планування і контроль на виробництві” є засвоєння теоретичних знань і набуття практичних навичок планування і контролю...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи