Донецький національний університет обліково-фінансовий факультет icon

Донецький національний університет обліково-фінансовий факультет
Скачати 160.22 Kb.
НазваДонецький національний університет обліково-фінансовий факультет
Дата13.09.2012
Розмір160.22 Kb.
ТипДокументи


ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ОБЛІКОВО-ФІНАНСОВИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ОБЛІКУ І АУДИТА


ДИСЦИПЛІНА «ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМТСВ»

ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 8.050106 „ОБЛІК І АУДИТ”


ДОВІДНИК З ДИСЦИПЛІНИ


9 СЕМЕСТР

Викладач: к.е.н., доц. Андрєєва Л.Ф.


Назва дисципліни: „Звітність підприємств”

КЕРІВНИК:

ФІБ: Андрєєва Л.Ф.

Аудиторія: 306

Раб. телефон: (062) 3384263


ЗМІСТ


1. Вступ.

2. Мета й результати навчання.

3. Методи викладання й навчання.

4. Короткий зміст дисципліни.

5. Завдання для самостійної роботи студентів і графік здачі форм контролю з СРС.

6. Список літератури.


1. Вступ


У системі професійної підготовки фахівців в області бухгалтерського обліку та аудита дисципліна „Звітність підприємств” займає ведуче місце і є однією з профілюючих. Вона дозволяє не тільки закріпити отримані раніше знання в області теорії бухгалтерського обліку, бухгалтерського (фінансового) і управлінського обліку, але і значно розширити загальний професійний кругозір. Придбані знання складають фундамент при вивченні інших профілюючих дисциплін.

Навчальна дисципліна „Звітність підприємств” складається з теоретичних основ побудови, загальних вимог щодо звітності та змісту, структури і методики складання форм фінансової звітності підприємств.

Перелік дисциплін, знання яких необхідно для вивчення дисципліни: „Економічна теорія”, „Теорія бухгалтерського обліку”, „Статистика”, „Фінансовий облік”, „Управлінський облік”, „Аудит”, „Бухгалтерський облік в галузях народного господарства”, „Податковий облік”, „Фінанси”, „Внутрішньогосподарський контроль”.

Дисципліна «Звітність підприємств» є обов’язковою для підготовки магістрів зі спеціальності „Облік та аудит”.


2. Мета й и результати навчання


Ціль викладання дисципліни - формування в майбутніх магістрів твердих теоретичних знань і практичних навичок складання фінансової та консолідованої звітності підприємств.

Завдання вивчення дисципліни:

 • одержання і формування системи знань про бухгалтерську (фінансову), консолідовану звітність, що дозволяють приймати відповідні управлінські рішення при веденні фінансово-господарської діяльності;

 • організація інформаційної системи для широкого кола внутрішніх і зовнішніх користувачів;

 • придбання практичних навичок по складанню різних форм звітності.

Предмет: методологія і методика складання фінансової та консолідованої звітності підприємств.

У результаті вивчення дисципліни „Звітність підприємств” студент повинний:

знати:

 • теоретичні положення бухгалтерського обліку, засновані на історії його розвитку і сучасних тенденцій світової практики;

 • зміст національних стандартів бухгалтерського обліку;

 • склад і принципи підготовки фінансової звітності;

 • вимоги до визнання та розкриття їхніх елементів;

 • систему збору, обробки та формування звітної фінансової інформації

уміти:

 • використовувати систему знань про принципи бухгалтерського (фінансового) обліку для обробки й обґрунтування облікової політики суб'єкта господарювання;

 • вирішувати на прикладах конкретних господарських ситуацій питання оцінки, облікової реєстрації, накопичення та формування облікової інформації фінансового характеру з метою наступного використання у фінансових звітах;

 • перевіряти обґрунтованість формування звітної інформації;

 • використовувати звітну інформацію в процесі прийняття рішень.


3. Методи викладання й навчання


Методикою викладання дисципліни є модульно-рейтингова система навчання.

Форми навчання: лекції: інформативні, аналітичні, проблемні; дискусії.

Методи навчання: пояснення, бесіди, дискусії, кейс-методи.

4. Короткий зміст дисципліни


Тема 1. Основи побудови та загальні вимоги щодо звітності


Визначення поняття. Сутність і значення бухгалтерських звітів у ринковій економіці, заснованої на різних формах власності. Користувачі бухгалтерської звітності. Вимоги, пропоновані користувачами до бухгалтерського (фінансової) звітності. Розвиток концептуальної основи фінансової звітності. Склад і зміст зовнішньої фінансової звітності. Загальна характеристика внутрішньої звітності.

Нормативне регулювання звітності в Україні. Загальні вимоги до фінансової звітності. Мети фінансової звітності. Якісні характеристики обліково-звітної інформації. Звітний період. Якісні характеристики фінансової звітності. Принципи підготовки фінансової звітності і порядок розкриття в ній інформації. Міжнародні стандарти фінансової звітності і директиви по обліку Європейського співтовариства (ЄЕС).


Тема 2. Зміст, структура та методика складання балансу


Значення і функції бухгалтерського балансу в ринковій економіці.

Види і форми бухгалтерських балансів, їх класифікація.

Принципи побудови балансу. Схеми побудови балансу в Україні і міжнародній практиці.

Взаємозв'язок бухгалтерського балансу зі звітом про фінансові результати.

Методи оцінки окремих статей балансу у вітчизняній і міжнародній практиці.

Методика заповнення балансу

Аналітичне використання бухгалтерського балансу при оцінці фінансового стану підприємства (господарства).


Тема 3. Зміст, структура та методика складання звіту про фінансові результати


Значення і цільова спрямованість звіту про фінансові результати в ринковій економіці.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №3 «Звіт про фінансові результати». Показники форми звіту про фінансові результати: виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), валовий прибуток (збиток) адміністративні, витрати на збут і інші, порядок їх формування і відображення в облікових регістрах і формі звіту.

Призначення розділу ІІ звіту про фінансові результати «Елементи операційних витрат». Розкриття елементів витрат. Методи і техніка складання. Взаємозв'язок «Звіту про фінансові результати» з П(С)БО 15 «Дохід» і П(С)БО 16 «Витрати».

Розділ ІІІ звіту про фінансові результати “Розрахунок прибутковості акцій”, відповідність його показників вимогам положення бухгалтерського обліку №24 “Прибуток на акцію”. Аналітичне використання звіту про фінансові результати.


Тема 4. Зміст, структура та методика складання звіту про рух грошових коштів


Основні мотиви введення звіту про рух грошових коштів у практику фінансових звітів.

Цільове призначення звіту для внутрішніх і зовнішніх користувачів.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №4 “Звіт про рух грошових коштів”.

Прямій і непрямий метод складання звіту. Збір, угруповання й узагальнення інформації при прямому методі. Непрямий метод підготовки даних про рух грошових коштів. Використання показників Балансу і Звіту про фінансові результати для заповнення звіту про рух грошових коштів.

Загальний чистий результат руху грошових коштів від усіх видів діяльності і його узгодження з залишками коштів на початок і кінець звітного періоду.

Інформація, що підлягає розкриттю в примітках до фінансового звіту.


Тема 5. Зміст, структура та методика складання звіту про власний капітал


Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №5 «Звіт про власний капітал». Ціль складання звіту і схема його побудови. Власний капітал і його елементи. Зміст статей про власний капітал. Корегування в статтях «Зміна облікової політики», «Виправлення помилок», «Інші зміни» у відповідністі з Положенням (стандартом бухгалтерського обліку №6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах»

Збільшення або зменшення власного капіталу в результаті переоцінки основних засобів, незавершеного будівництва, нематеріальних активів. Взаємозв'язок звіту про власний капітал з балансом і звітом про фінансові результати.

Додаткова інформація про призначення й умови використання всіх елементів власного капіталу, емісії і дивідендів. Порядок її розкриття в примітках до фінансового звіту.


Тема 6. Зведена та консолідована фінансова звітність


Міжнародні і національні стандарти бухгалтерського обліку і фінансової звітності. Директиви Європейського Співтовариства про консолідовану звітність: Міжнародні стандарти по консолідованій звітності; гармонізація звітності в країнах Європейського співтовариства; умови складання консолідованої звітності відповідно до директив Європейського Співтовариства і Міжнародних стандартів.

Цільова спрямованість консолідованої звітності. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №20 «Консолідована фінансова звітність».

Склад і форми консолідованої фінансової звітності. Процедура консолідації. Первинна консолідація балансу. Первинна консолідація звіту про прибутки і збитки при покупці і злитті. Консолідація діяльності компаній групи в наступні періоди.


Тема 7. Статистичні форми звітів (про продукцію, по праці, про склад і рух основних коштів)


Статистичний облік і статистична інформація. Поняття і загальні питання формування статистичної звітності і її взаємозв'язок з бухгалтерською звітністю. Класифікація статистичної звітності. Найважливіші типові форми статистичної звітності.

Звітність (спостереження) про виробництво і відвантаження товарів і послуг.

Середньосписочна чисельність персоналу, його склад і рух. Показник середньосписочної чисельності персоналу в еквіваленті повної зайнятості. Звітні дані по фонду оплати праці: фонд основної заробітної плати, фонд додаткової заробітної плати. Техніка складання звіту по праці.

Звітність про склад і рух основних фондів, призначення звіту, склад показників, техніка складання.


Тема 8. Зміст, структура та методика складання фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва


Поняття суб’єктів малого підприємництва. Особливості складання Балансу суб’єктами малого підприємництва. Порядок складання Звіту про фінансові результати суб’єктами малого підприємництва. Аналітичні можливості фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва.


5. Завдання для самостійної роботи студентів і графік здачі форм контролю з СРС


Тема 1. Основи побудови та загальні вимоги щодо звітності


 1. Вивчення лекційного матеріалу.

 2. Складання схеми конспекту.

 3. Вивчення навчальної літератури, П(С)БО, публікацій у періодичних виданнях.

 4. Складання 5 тестових завдань з чотирма варіантами відповідей по темі.

 5. Складання глосарія з теми.

 6. Написання рецензії до самостійно підібраної і проробленої статті по проблемному питанню теми.

 7. Написання реферату


Тема 2. Зміст, структура та методика складання балансу


1. Вивчення лекційного матеріалу.

2. Складання схеми конспекту.

3. Вивчення навчальної літератури, П(С)БО, публікацій у періодичних виданнях.

4. Складання 5 тестових завдань з чотирма варіантами відповідей по темі.

5. Складання глосарія з теми.

6. Написання рецензії до самостійно підібраної і проробленої статті по проблемному питанню теми.

7. Написання реферату


Тема 3. Зміст, структура та методика складання звіта про фінансові результати


 1. Вивчення лекційного матеріалу.

 2. Складання схеми конспекту.

 3. Вивчення навчальної літератури, П(С)БО, публікацій у періодичних виданнях.

 4. Складання 5 тестових завдань з чотирма варіантами відповідей по темі.

 5. Складання глосарія з теми.

 6. Написання рецензії до самостійно підібраної і проробленої статті по проблемному питанню теми.

7. Написання реферату


Тема 4. Зміст, структура та методика складання звіта про рух грошових коштів


 1. Вивчення лекційного матеріалу.

 2. Складання схеми конспекту.

 3. Вивчення навчальної літератури, П(С)БО, публікацій у періодичних виданнях.

 4. Складання 5 тестових завдань з чотирма варіантами відповідей по темі.

 5. Складання глосарія з теми.

 6. Написання рецензії до самостійно підібраної і проробленої статті по проблемному питанню теми.

7. Написання реферату


Тема 5. Зміст, структура та методика складання звіту про власний капітал


 1. Вивчення лекційного матеріалу.

 2. Складання схеми конспекту.

 3. Вивчення навчальної літератури, П(С)БО, публікацій у періодичних виданнях.

 4. Складання 5 тестових завдань з чотирма варіантами відповідей по темі.

 5. Складання глосарія з теми.

 6. Написання рецензії до самостійно підібраної і проробленої статті по проблемному питанню теми.

7. Написання реферату


Тема 6. Зведена та консолідована фінансова звітність


 1. Вивчення лекційного матеріалу.

 2. Складання схеми конспекту.

 3. Вивчення навчальної літератури, П(З)БУ, публікацій у періодичних виданнях.

 4. Складання 5 тестових завдань з чотирма варіантами відповідей по темі.

 5. Складання глосарія з теми.

 6. Написання рецензії до самостійно підібраної і проробленої статті по проблемному питанню теми.


Тема 7. Статистичні форми звітів (про продукцію, по праці, про склад і рух основних коштів)


 1. Вивчення лекційного матеріалу.

 2. Складання схеми конспекту.

 3. Вивчення навчальної літератури, П(С)БО, публікацій у періодичних виданнях.

 4. Складання 5 тестових завдань з чотирма варіантами відповідей по темі.

 5. Складання глосарія з теми.

 6. Написання рецензії до самостійно підібраної і проробленої статті по проблемному питанню теми.

7. Написання реферату


Тема 8. Зміст, структура та методика складання фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва


1. Вивчення лекційного матеріалу.

2. Складання схеми конспекту.

3. Вивчення навчальної літератури, П(С)БО, публікацій у періодичних виданнях.

4. Складання 5 тестових завдань з чотирма варіантами відповідей по темі.

5. Складання глосарія з теми.

6. Написання рецензії до самостійно підібраної і проробленої статті по проблемному питанню теми.

7. Написання реферату


Графік здачи форм контролю СРС


Назва теми

Термін здачи

Змістовий модуль 1
1. Основи побудови та загальні вимоги щодо звітності

3 тиж.

2. Зміст, структура та методика складання балансу


5 тиж.

3. Зміст, структура та методика складання звіту про фінансові результати

7 тиж.

4. Зміст, структура та методика складання звіту про рух грошових коштів

9 тиж.

Змістовий модуль 2
5. Зміст, структура та методика складання звіту про власний капітал

12 тиж.

6. Зведена та консолідована фінансова звітність

14 тиж.

7. Статистичні форми звітів (про продукцію, по праці, про склад і рух основних коштів)

16 тиж.

8. Зміст, структура та методика складання фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва

17 тиж.


6. Список літератури


 1. Акаев Ш.М. Отчетность предприятий /Акаев Ш.М., Фабрая И.Н., Сердюк В.Н.- Донецк: Норд-Пресс-МЭГИ, 2007.- 413 с.

 2. Бутинець Ф.Ф. Звітність підприємства: Уч.пособие.- Житомир, 2005.- 279 с.

 3. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навчально-практичний посібник / під ред.С.Ф. Голова.- Дніпропетровськ: ТОВ «Баланс – клуб» 2008.– 832 с.

 4. Верига Ю.А. Звітність підприємств: Уч.пособие / Верига Ю.А., Фесенко Д.М., Левченко З.М., Писаренко В.В.- К, 2008.- 183 с.

 5. Гольцова С.М. Звітність підприємств: Уч.пособие / Гольцова С.М. Плікус І.Й.- Київ,2004.- 210 с.

 6. Зорiна В.Н. Фiнансова звiтнiсть пiдприємств: Навч. посiб. для студ. вузiв / В.Н. Зорiна, Т.С. Осадча, Г.Г. Зорiн. - К.: Центр навч. л-ри, 2009. - 200 с.

 7. Ковалев В.В. Финансовая отчетность. Анализ финансовой отчетности (основы балансоведения): учеб.пособие / В.В.Ковалев. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2009. – 432 с.

 8. Кужельний М.В., Калюга Є.В., Калюга О.В. Контроль фінансової звітності та правильності її складання. – К.: Ельга, “Нікоцентр”, 2007.

 9. Кучеренко Т.Є., Уланчук В.С., Шайко О.Г. Звітність підприємств: Підручник.- К, 2009.- 364 с.

 10. Лень В.С. Звітність підприємства: Уч.пособие / Лень В.С., Гливенко В.В.- Київ,2006.- 302 с.

 11. Малышкин А.И. Финансовая отчетность предприятия: Международные и национальные стандарты: Учеб пособие / А. И. Малышкин. – 2-е изд. – Сумы: Унив. кн., 2006. – 159 с.

 12. Неверко К.В. Міжнародні стандарти обліку і фінансової звітності. Концептуальні основи: Навчальний посібник / Неверко К.В., Румак Е.Х. – Спб: ИВЭСЭП, Знання, 2004. – 180 с.

 13. Николаева О. Е. Международные стандарты финансовой отчетности: Учеб. пособие / О. Е. Николаева, Т. В. Шишкова. – 3-е изд. – М.: УРСС, 2001 -239 с.

 14. Палий В.Ф. Международные стандарты учета и финансовой отчетности: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 060500 «бухгалтерский учет, анализ и аудит» / В. Ф. Палий. – Изд. 3-е – М.: ИНФРА-М, 2007. – 510 с.

 15. Парфенов К.Г. Международные стандарты учета и финансовой отчетности (МСФО): [Учеб.- практ. пособие] / К.Г. Парфенов. – М. : Парфенов.ру, 2003. – 93 с.

 16. Рожнова О.В. Международные стандарты бухгалтерского учета и финансовой отчетности: Учеб. пособие / О. В. Рожнова. - М.: Экзамен, 2002. - 288 с.

 17. Тютюнник П. С. Финансовая отчетность: Учеб. пособие / П.С. Тютюник, Ю.Д. Маляревский. - Харьков: ИНЖЭК, 2006. -220 с.

 18. Цал-Цалко Ю. С. Фiнансова звiтнiсть пiдприємства та її аналiз: Навч. посiб. - 2-ге вид. - К.: ЦУЛ, 2002. - 360 с.

 19. Чая В.Т. Международные стандарты финансовой отчетности: Учеб. пособие для студентов вузов / В. Т. Чая, Г. В. Чая. – М.: КНОРУС, 2005. – 229 с.

 20. Чебанова Н.В. Фiнансова звiтнiсть пiдприємств : навч. посiбник / Н. В. Чебанова, Т. Я. Чупир, Ю. А. Василенко. - Х.: Фактор, 2009. - 444с.

 21. Чижевська Л.В. Звітність підприємства: Уч.пособие / Чижевська Л.В., Пархоменко В.М., Кривошей М.М.- Житомир, 2003.- 283 с.Методична література

22. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами : Практ. посіб. / С.Ф. Голов, В.М. Костюченко. – К.: Лібра, 2004. – 880 с.

23. Горицкая Н.Г. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні з 2000 року.: практичний посібник. – К.: ТОВ ред.- газ. «Бухгалтерія. Податки. Бізнес».–2000 р.– 256 с.

24. Кужельний М.В., Калюга Є.В., Калюга О.В. Фінансова звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку: Практичний посібник. – К.: Лібра, 1999.

25. Чижевська Л.В. Звiтнiсть пiдприємства: Практикум: [Навч. посiб. для студ. вузiв спец. 7.050106 "Облiк i аудит"] / Л. В. Чижевська, В. М. Пархоменко, М. М. Кривошей. - Житомир: ЖIТI, 2009. - 436 c.

Нормативні документи

26. Закон України від 16.07.1999 р. № 996 – ХІУ «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» (зі змінами і доповненнями)

27. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом МФУ від 30.11.1999 р. № 291

28. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги фінансової звітності», затверджений наказом МФУ від 31.03.1999 р. № 87

29. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість», затверджений наказом МФУ від 08.10.1999 р. № 237

30. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов'язання», затверджений наказом МФУ від 31.01.2000 р. № 20.

31. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Доход», затверджений наказом МФУ від 29.11.1999 р. № 290

32. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджений наказом МФУ від 31.12.1999 р. № 318

33. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», затверджений наказом МФУ від 31.03.1999 р. № 87

34. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів», затверджений наказом МФУ від 10.08.2000 р. № 193

35. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затверджений наказом МФУ від 31.03.1999 р. № 87

36. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів», затверджений наказом МФУ від 31.03.1999 р. № 87

37. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 «Звіт про власний капітал», затверджений наказом МФУ від 31.03.1999 р. № 87

38. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах», затверджений наказом МФУ від 28.05.1999 р. № 137

39. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затверджений наказом МФУ від 20.10.1999 р. № 246.

40. Порядок представлення фінансової звітності, затверджений постановою КМУ від 28.02.2002 р. № 419


Монографії

41. Волковой В.М. Международные стандарты бухгалтерского учета: Основные принципы и приемы конвертации / В.М. Волковой. – М.: Аудитор,1998 – 71с.

42. Гольцова С.М. Звітність підприємств (фінансова, статистична, консолідована та до фондів соціального та пенсійного страхування): Навчальний посібник / С. М. Гольцова, І.Й. Плікус– Київ: „Центр навчальної літератури”, 2004. – 292 с

43. Гостева Л.Н. Международные стандарты финансовой отчетности: Учеб. пособие для вузов по спец. 060400 «Финансы и кредит» , 060500 «Учтет, аналіз, аудит» / Л.Н. Гостева. – М. : ЮНИТИ, 2005. – 77, [2] c.

44. Грюнинг Хенни Ван. Международные стандарты финансовой отчетности: Практ. пособие / Х. Ван Грюнинг, М. Коэн. - 2-е изд. - М.: Весь мир, 2003. - 334 с.

45. Качалин В.В. Фінансовий облік і звітність у відповідності зі стандартами GAAP, 2-і изд., испр., перераб. – М.: Справа, 2006. – 432 с.

46. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку. Пер. с англ. Під ред. С.Ф. Голова. – К.: ФПБАУ. – 1998 .– 736 с.

47. Сидорова А.В. Государственная статистическая отчетность в современных условиях: монография / Сидорова А.В., Зеленый О.А. – Харьков, 2008.- 312 с.


Наукові статті

48. Банк С.В. Сравнительная характеристика отечественных и зарубежных стандартов отчетности / С.В. Банк // Аудитор. – 2007. – №3 – с. 49-54

49. Василевич И. П. Вопросы трансформации бухгалтерской отчетности в соответствии с МСФО / И.П. Василевич, Ф.А. Уткин // Бухгалтерский учет. – 2007. - №12. – с. 48- 53.

50. Верига Ю.А. Фінансова звітність підприємств України: сучасний стан і шляхи удосконалення // Регіональні перспективи. – Кременчук: Асоціація «Перспектива».– 2009. – № 2-3 (15-16). – с. 22-23.

51. Генералова Н.В. Методика трансформации российской отчетности в отчетность, составленную в соответствии с МСФО / Н.В. Генералова // Бухгалтерский учет. – 2004. - №24. – с. 45-55.

52. Голів С. Гармонізація фінансової звітності відповідно до плану дій «Україна – ЄС» // Бухгалтерський облік і аудит, 2005. - № 4. – С. 7 -16.

53. Кузнєцова С. Методологічні питання реформування національної фінансової звітності: примітки до звітів // Бухгалтерський облік і аудит, 2005. - № 7. – С. 46 -50.

54. Кучеренко Т. Финансовая отчетность как составляющая экономических наук / Т. Кучеренко // Бух.учет и аудит: науч.-практ. журн. – 2008 г. - №9 – с.21 – 29.

55. Суворов А. В. Представление финансовой отчетности в соответствии с МСФО // Аудитор. – 2005. - №4. – с.58-63.Схожі:

Донецький національний університет обліково-фінансовий факультет iconДонецький національний університет обліково-фінансовий факультет
Освоєння предмета «Сучасні концепції обліку» базується на знаннях І вміннях, отриманих студентами по всіх дисциплінах, досліджуваних...
Донецький національний університет обліково-фінансовий факультет iconДонецький національний університет Обліково-фінансовий факультет
«Фінансовий аналіз» є базовою для підготовки бакалаврів з спеціальності «Фінанси І кредит». Дисципліна є логічно – послідовною в...
Донецький національний університет обліково-фінансовий факультет iconДонецький національний університет обліково-фінансовий факультет спеціальності: Прикладна статистика «інтелектуальна власність»
В той час освіта з питань правової охорони, практичного використання та захисту об’єктів інтелектуальної власності значно відстає...
Донецький національний університет обліково-фінансовий факультет iconЗатверджую: Проректор Обліково-фінансовий факультет ” ” 2013р

Донецький національний університет обліково-фінансовий факультет iconЗатверджую: проректор Обліково-фінансовий факультет ” ” 2013р
Окр «Магістр» з нормативним терміном навчання (1 рік) спеціальності 03050801 гр. «Б» гр. «В»
Донецький національний університет обліково-фінансовий факультет iconЗатверджую: проректор Обліково-фінансовий факультет ” ” 2013р
Окр «Спеціаліст» з нормативним терміном навчання (1 рік) спеціальності 03050801 гр. «А»
Донецький національний університет обліково-фінансовий факультет iconМіністерство освіти І науки україни національний університет “острозька академія” Економічний факультет Кафедра фінансів
Фінансовий менеджмент”. Програма навчальної дисципліни. – Національний університет “Острозька академія”, 2005 р с
Донецький національний університет обліково-фінансовий факультет iconФорма № н 03 донецький національний університет (повне найменування вищого навчального закладу) Інститут, факультет, відділення економічний факультет, заочне відділення Напрям підготовки (спеціальність) економіка та підприємництво

Донецький національний університет обліково-фінансовий факультет iconФорма № н 03 донецький національний університет (повне найменування вищого навчального закладу) Інститут, факультет, відділення економічний факультет, заочне відділення Напрям підготовки(спеціальність)економіка та підприємницто,

Донецький національний університет обліково-фінансовий факультет iconФорма № н 03 донецький національний університет (повне найменування вищого навчального закладу) Інститут, факультет, відділення економічний факультет, заочне відділення Напрям підготовки (спеціальність) економіка І підприємництва, Маркетинг

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи