Донецький національний університет обліково-фінансовий факультет icon

Донецький національний університет обліково-фінансовий факультет
Скачати 141.6 Kb.
НазваДонецький національний університет обліково-фінансовий факультет
Дата13.09.2012
Розмір141.6 Kb.
ТипДокументи

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ОБЛІКОВО-ФІНАНСОВИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ОБЛІКУ І АУДИТУ

ДИСЦИПЛІНА „СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ ОБЛІКУ”

ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 8.050106 „ОБЛІК І АУДИТ”

ДОВІДНИК З ДИСЦИПЛІНИ

9 СЕМЕСТР

Викладач: к.е.н., доц. Сідюк О.В.

Назва дисципліни: „Сучасні концепції обліку”

КЕРІВНИК:

ФІБ: Сідюк О.В.

Аудиторія 532

Раб. Телефон: (062) 381 30 61


ЗМІСТ

1. Вступ

2.Мета і результати навчання

3.Методи викладання

4.Короткий зміст дисципліни

5.Завдання для самостійної роботи студентів і графік здачі форм котролю з СРС

6.Список літератури.

1. Вступ

У системі професійної підготовки фахівців в галузі обліку і аудиту на рівні магістрів дисципліна „Сучасні концепції обліку” посідає значне місце тому, що дозволяє суттєво розширити діапазон теоретичних знань. Завдяки цій дисципліні магістр починає розуміти стан розвитку теорії обліку, сутнісну природу її методології, теоретичні та методологічні засади сучасних правил обліку та формування звітності. Освоєння предмета «Сучасні концепції обліку» базується на знаннях і вміннях, отриманих студентами по всіх дисциплінах, досліджуваних раніше, насамперед за курсом „ Бухгалтерський облік”, «Фінансовий облік-1», «Фінансовий облік-2», „Облік у зарубіжних країнах”, «Звітність”, «Економічний аналіз».

Вивчення курсу «Сучасні концепції обліку» здійснюється в тісному

взаємозв'язку з дисциплінами «Міжнародні стандарти обліку».


2. Мета і результати навчання

Мета курсу «Сучасні концепції обліку» полягає в тому, щоб навчити студентів досліджувати еволюцію облікової думки, розвиток облікової парадигми, створення концептуальних засад, аналізувати ланцюжок теорія – методологія – емпіричне підтвердження, підходи різних національних шкіл щодо проблемних питань обліку, здобути навички узагальнення практики обліку до рівня ви кристалізації концептуальних засад обліку.

Основними завданнями вивчення студентами курсу «Сучасні концепції обліку» є:

- одержання поглиблених знань у галузі теорії обліку;

- придбання систематизованих знань щодо процесу гармонізації і конвергенції національних облікових шкіл;

- оволодіння навичками філософського розуміння облікових категорій;

- одержання багажу термінологічних понять.

- формування практичних навичок щодо узагальнення облікової думки;

- вміння тлумачити виходячи з засад теорії обліку сучасний стан розвитку основних положень концептуальних засад.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

- сутність природи теорії обліку;

- склад ведучих концепцій обліку і історії їх створення;

- проблеми сучасного стану обліку і гіпотези щодо його розвитку;

- положення національних шкіл обліку;

- природу походження парадигми обліку;

- еклектику яку містить в собі сучасна звітність підприємств.


3. Методи викладання і навчання

Навчальна дисципліна «Сучасні концепції обліку» статус вибіркової. Методика викладання і методи навчання: інформаційні і проблемні лекції; дискусії; творчі завдання.


4.Короткий зміст дисципліни

ТЕМА 1. Теорії капіталу і їх вплив на облік та звітність.

Сутність капіталу. Основні термінологічні поняття.

Теорія власності: облікове зрівняння, інтерпретація активів, кредиторської заборгованості, витрат з податку на прибуток, чистий прибуток, дивіденди. Метод обліку за власним капіталом. Вплив на побудову звітності про фінансові результати.

Теорія господарської одиниці: облікове зрівняння, інтерпретація активів, капіталу, чистого прибутку, оцінка активів. Зв’язок з принципом автономності. Практичне застосування.

Теорія залишкового капіталу: облікове зрівняння, інтерпретація прибутку в звіті про фінансові результати. Цільова функція теорії залишкової вартості.

Теорія підприємства: її соціальна характеристика. Тлумачення прибутку як доданої вартості.

Теорія фонда: облікове зрівняння, інтерпретація активів, обмеженість на використання ресурсів. Галузь застосування концепції фонда.


ТЕМА 2. Концепція фінансового та фізичного збереження капіталу.

Концепція фінансового капіталу. Концепція фізичного капіталу. Обмеженість на використання капіталу и зв’язок цього елементу фінансової звітності з прибутком. Використання концепції збереження капіталу в національних системах та Міжнародних стандартах обліку.

Сутність фінансового збереження капіталу.

Сутність фізичного збереження капіталу.

ТЕМА 3. Концепція відстрочених податків.

Фактори, які призвели до появи ідеї відображення в обліку та звітності відстрочених податків. Сутність відстрочених податків. Еволюція методів їх обліку, характеристика теоретичної платформи метода відстрочки і метода зобов’язань. Визнання, класифікація та оцінка відстрочених податків. Інтерпретація в балансі відстрочених активів та зобов’язань. Організація аналітичного та синтетичного обліку відстрочених податків.


ТЕМА 4. Концепція робочого капіталу і оцінка його стану у форматі фінансової звітності.

Концепція робочого капіталу в порівнянні до чистих грошових коштів. Значення звітних показників про фінансовий стан бізнесу на базі концепції робочого капіталу. Методика складання таблиць робочого капіталу з урахуванням змін в національній системі обліку. Порівняння схем формування показників щодо змін в фінансовому стані підприємства на базі обігового капіталу і грошових коштів. Формалізація зв’язку робочого капіталу, змін потреб у обіговому капіталі та грошових коштів. Інтерпретація показників та розширення аналітичних можливостей щодо оперативного та стратегічного аналізу фінансового стану підприємства. Приклади застосування в зарубіжній практиці таблиць фінансування з урахуванням показників робочого капіталу та руху грошових коштів.


ТЕМА 5. Концепція фінансових інструментів.

Історія виникнення та проблемні аспекти еволюційного розвитку стандартизованих правил відображення в звітності фінансових інструментів. Міжнародні підходи до обліку фінансових інструментів: визнання, класифікація, оцінка. Розкриття значущості інформації щодо операцій з фінансовими інструментами: моніторинг стандартизованих правил подання та розкриття інформації про фінансові інструменти; розкриття інформації про характер фінансових інструментів, методах їх оцінки та ризиках, пов’язаних з ними.


ТЕМА 6. Прогнозування розвитку національної системи обліку.

Характеристика мега-концепцій бухгалтерського обліку: англо-американська, континентальна і південноамериканська. Основополагаючі концепції бухгалтерського обліку: статична (макроекономічна), динамічна (мікроекономічна). Сучасний розвиток концепцій бухгалтерського обліку: стратегічна з використанням справедливої вартості, соціальна з позиції овіти, етична на підґрунті ринково орієнтованої звітності. Інституціональна модель бухгалтерського обліку.


5.Завдання для самостійної роботи студентів і графік здачі форм контролю з СРС.

До самостійної роботи студентів з дисципліни «Сучасні концепції обліку» відноситься:

   • опрацювання рекомендованої літератури з питань передбачених для розгляду и обговорення під час дискусій;

   • опрацювання теоретичних засад прослуханого лекційного матеріалу;

   • групування інформації в табличному відображенні;

   • вивчення окремих тем або питань, що передбачені для само­стійного опрацювання;

   • підготовка висновків щодо розглянутого матеріалу;

 • виконання індивідуальних творчих та практичних завдань.


Самостійна та індивідуальна робота студентів щодо вивчення дисципліниНайменування теми курсу

Зміст СРС

Засоби діагностики

1.

Теорія капіталу і її вплив на облік і звітність

Формулювання висновків щодо розвитку, значимості та впливу теорій капіталу на сучасний стан та майбутне бачення змісту і структури фінансових звітів.

Відображення характеристик теорій власного капіталу в таблиці де передбачені такі графи: найменування теорії;

з чиїх позицій розглядается власний капітал;

облікове зрівняння;

інтерпретація елементів зрівняння;

вплив на облік та представлення в звітності;

коментарі.

Провести аналіз облікового балансу з позицій теорії власності та теорії господарської одиниці

Підготовка рефератів по проблемних питаннях

Звіт щодо висновків

(4 тижд.)


Письмова робота:

Таблиця характеристик теорій власного капіталу

(4 тижд.)


Письмова робота

(5 тижд.)


Реферати

2.

Концепція фінансового і фізичного збереження капіталу

Формулювання вмсновків щодо суті, ролі та практики застосування концепції фінансового та фізичного збереження капіталу.

Характеристика превентивних засобів з боку законодавства відносно забезпечення дієздатності концепцій.

Підготовка рефератів з проблемних питань

Звіт щодо висновків

(6 тижд.)


Письмова робота

(7 тижд.)

Реферати

3.

Концепція відстроченних податків

Формулювання висновків щодо суті концепції відкладених облікових активів та зобовязань, оцінка стану реалізації концепції на підприємствах України.

Творча розробка рекомендації щодо зясування впливу методів на реальність та обєктивність звітної фінансової інформації.

Творча розробка щодо причин появи потреби в відображенні відстроченних податків у фінансовій звітності підприємств та еволюциї цого питання в теоретичній та практичній пощині. Підсумки виконаної роботи підлягають оформленню в таблиці, яка повонна мати, наприклад, такі графи: передумови, дата, місто виникнення, подія.

Підготовка рефератів з проблемних питань впровадження концепції відстроченних податків на практиці.


Звіт щодо висновків

(8 тижд.)


Письмова робота

(9 тижд.)


Письмова робота

(9 тижд.)


Реферат

4.

Концепція робочого капіталу і оцінка його стану у форматі фінансової звітності

Формулювання висновків щодо суті, значення та застосування таблиць робочого капіталу.

Порівняльний аналіз показників таблиці робочого капіталу та звіту про рух грошових коштів.

Підготовка рефератів

Звіт щодо висновків

(10 тижд.)

Письмова робота

(11 тижд.)

Реферат

5.

Концепція фінансових інструментів.Формулювання висновків щодо проблемного характеру визнання фінансових інструментів, їх оцінки, класіфікації та відображення в обліку.

Підготовка рефератів з проблемних питань

Звіт щодо висновків

(14 тижд.)


Реферат

6.

Прогнозування розвитку національної системи обліку.Формулювання висновків щодо сучасного розвитку концепцій бухгалтерського обліку.

Підготовка рефератів


Звіт щодо висновків

(17 тижд.)

РефератСтудентам пропонується виконання індивідуального

завдання - реферату за такою тематикою:

 1. Теорії капіталу, їх класифікація, цільова орієнтація

 2. Умови появи теорій капіталу і їх вплив на облікову термінологію, підхід до подання облікової інформації у фінансовій звітності.

 3. Характеристика теорій капіталу (бухгалтерське рівняння, інтерпретація елементів рівняння, вплив на облік і подання звітності).

 4. Соціальна спрямованість теорії підприємства.

 5. Теорія підприємства і соціальний облік: зв’язок, перспективи розвитку.

 6. Сфера застосування концепції фонду.

 7. Використання концепції збереження капіталу в національних системах і Міжнародних стандартах обліку.

 8. Проблеми визначення, інтерпретації в балансі й використання в аналізі інформації про відстрочені податкові активи й зобов’язання.

 9. Правила і облікові процедури формування звітної інформації про відстрочені податки і пов’язані з ними витрати з податків на прибуток.

 10. Історія виникнення стандартизованих правил обліку фінансових інструментів.

 11. Міжнародні підходи і вітчизняна система обліку фінансових інструментів: основні відомості, проблеми адаптації та перспективи гармонізації.

 12. Моніторинг стандартизованих правил подання й розкриття інформації про операції з фінансовими інструментами.

 13. Розкриття інформації про ризики, пов’язані з фінансовими інструментами.

 14. Концепція робочого капіталу: порівнянні з рухом чистих грошових коштів; значення звітних показників про фінансовий стан бізнесу на базі концепції робочого капіталу.

 15. Методика складання таблиць робочого капіталу з урахуванням змін в національній системі обліку.

 16. Порівняння схем формування показників щодо змін в фінансовому стані підприємства на базі обігового капіталу і грошових коштів. Формалізація зв’язку робочого капіталу, змін потреб у обіговому капіталі та грошових коштів.

 17. Інтерпретація показників та розширення аналітичних можливостей щодо оперативного та стратегічного аналізу фінансового стану підприємства.

 18. Приклади застосування в зарубіжній практиці таблиць фінансування з урахуванням показників робочого капіталу та руху грошових коштів.

 19. Сучасний розвиток концепцій бухгалтерського обліку: стратегічна з використанням справедливої вартості, соціальна з позиції освіти, етична на підґрунті ринково орієнтованої звітності.

 20. Інституціональна модель бухгалтерського обліку.

ЛІТЕРАТУРА

Рекомендована література основна:

1.Атрилл Питер, МакЛейни Эдди. Управленческий учет для нефинансо­вых менеджеров. - Днепропетровск: Баланс-Клуб, 2003. - 624 с.

2.Бегте Йорг. Балансоведение. -М.: Изд-во «Бухгалтерский учет», 2000. 454 с

3.Бланк И.А. Управление использованием капитала. - К.: Ника-Центр, 2000. - 656 с.

4.Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента: как управлять капита­лом. - М.: Финансы и статистика. - 1997. - 384 с.

5.Бернстайн Л.А. Анализ финансовой отчетности: теория, практика и ин­терпретация. - М.: Финансы и статистика, 1996. - 624 с.

6.Большой бухгалтерский словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна. - М.: Инсти­тут новой экономики, 1999. - 574 с.

7.Бочаров В.В., Леонтьев В.Е. Корпоративные финансы. - СПб.: Питер, 2002. - 544 с.

8.Бухгалтерский анализ. - К.: Торгово-издательское бюро ВНУ, 1993. - 428 с.

9.Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами. - М.: Финансы и статистика, 1997. - 800 с.

10.Велги Глен А., Шорт Даниел Г. Основы финансового учета /пер. с англ. - К.: Основы, 1999. - 943 с.

11.Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерский учет по международным стандар­там: Практическое пособие. - К.: Либра, 2008. - 840 с.

12.Гиляровская Л.Т., Мельникова Л.А. Организация учета уставных резер­вов. Аудитор №5, 2002. С. 13-19

13.Джонс Эрнест. Деловые финансы. - М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 1998. -

416 с.

14.Карлин Т.Р. Анализ финансовых отчетов (на основе СААР). - М.: ИНФРА-М, 1998.-448 с.

15.Ковалев В. В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор ин­вестиций. Анализ отчетности. - М.: Финансы и статистика. 1995. - 432 с.

16.Коласс Б. Управление финансовой деятельностью предприятия. Про­блемы, концепции и методы: Учебное пособие. - М.: Финансы, ЮНИТИ.

17.Кушина Е. Уменьшение уставного капитала по требованию: проблемы бу­хучета // Бухгалтерия. - 2004. - №27. - С. 56-59.

18.Коласс Б. Управление финансовой деятельностью предприятия. Проблемы, концепции и методы: Учебное пособие. - М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997. - 576 с.

19. Малькова Т.Н. Теория и практика международного бухгалтерского учета. - СПб: Изд. дом «Бизнес-пресса», 2001. - 336 с.

20.Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 2006 / Перекл. з англ. за ред С.Ф. голова / К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 2006. – 1272 с.

21.Методические рекомендации по определению стоимости чистых активов акционерных обществ // Бухгалтерия. - 2004. - С. 14-16.

22.МакКензі Венді. Посібник з аналізу та використання фінансової звітності: Пер. з англ.. - К.: Наукова думка, 2003. - 283 с.

23.Мэтьюс М.Р., Парера М.Х.Б. Теория бухгалтерского учета. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1999. - 663 с.

24. Медведев М.Ю. Теория учета и двойная запись / М.Ю. Медведев. – М.: Магистр; ИНФРА – М, 2010. – 176 с.

25.Принципы бухгалтерского учета / Нидлз Б. и др. Пер. с англ. / Под ред. Я.В.Соколова. - 2-е изд., стереотип. - М.: Финансы и статистика, 1997. - 496 с.

26. Панков В.В. Институциальный подход и теория учета. Сб. научных трудов М.Компания Спутник 2007 158 с.

27. Пушкар М.С. Філософія обліку. – Тернопіль: Карт-бланки. 2002. – 157 с.

28. Пушкар М.С. Розробка систем обліку: Тернопіль: Карт-бланки, 2003. – 198 с.

29.Ришар Ж. Бухгалтерский учет: теория и практика. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 160 с.

30.Сидюк О.В. Проблемы обеспечения сохранности собственного капитала. Республиканский научно-практический журнал „Регіональні перспективи”лтава, 2001.

31. Сидюк О.В. Проблемы определения, интерпретации в балансе и использования в анализе информации об отсроченных налоговых активах и обязательствах. Вестник Донецького университета. Серия В. Экономика и право № 1. 2003 г. С. 143-150.

32. Сидюк О.В. Концепція сохранности капитала: теорія и проблемы практики. Сб. науч. трудов. Финансы, учт, банки. Выпуск № 10, 2004 г. С. 27-33.

33. Сидюк О.В. Особенности построения таблиц рабочего капитала для анализа фінансового состояния предприятия. Вестник Донецького университета. Серия В. Экономика и право № 1 2001.

34. Соколов Я.В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996.-638 с.

35. Соловьева О.В. Зарубежные стандарты учета и отчетности. Учебное пособие - М.: «Аналитика-пресс», 1998. - 288 с.

36.Соколов Я. Опыт изменений в бухгалтерском учете России / Бухгал­терский учет и аудит, №5. - 2004. - с. 28-34.

37. Соколов Я.В. Бухгалтерский учет как сумма фактов хозяйственной жизни: учеб. пособие Я.В. Соколов. – М.Магистр, ИФРА. М., 2010 – 224 с.

38.Феррис, Кеннет, Петеро, Барбара, Пети. Оценка стоимости компа­нии: как избежать ошибок при приобретении. - М.: Издательский дом «Вильяме», 2003. - 256 с. ^

39. Хендриксен Э.С., Ван Бреда М.Ф. Теория бухгалтерского учета. - М.: Финансы и статистика, 1997. - 576 с.

40. Чайковская Л.А., Петрова В.И. Концептуальные подходы к исследованию теории и методологии бухгалтерского учета. Научная сессия МФИ. Сб. научных трудов т.13 Экономика и управление 2007. 161 с.

41. Чайковская Л.А. Современные концепции бухгалтерского учета (теория и методология) овердрафт докторской диссертации МГУ 2007 54 с.

42. Швабий К. Годовой обзор фондового рынка Украины. Еженедельник «Фондо­вый рынок», №2, 2003 г.

1997. - 576 с.

43.Щенков С.А. Отчетность производственных объединений и пред­приятий. - М.: Финансы. - 1976. - 264 с.

44.Яременко І.Й. Економічні категорії в методології обліку. Монографія. - Львів: Каменяр, 2002. - 192 с.


Рекомендована додаткова література


1.Атрилл Питер, МакЛейни Эдди. Управленческий учет для нефинансо­вых менеджеров. - Днепропетровск: Баланс-Клуб, 2003. - 624 с.

2.Бланк И.А. Управление использованием капитала. - К.: Ника-Центр, 2000. - 656 с.

3.Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента: как управлять капита­лом. - М.: Финансы и статистика. - 1997. - 384 с.

4.Бернстайн Л.А. Анализ финансовой отчетности: теория, практика и ин­терпретация. - М.: Финансы и статистика, 1996. - 624 с.

5.Большой бухгалтерский словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна. - М.: Инсти­тут новой экономики, 1999. - 574 с.

6.Бочаров В.В., Леонтьев В.Е. Корпоративные финансы. - СПб.: Питер, 2002. - 544 с.

7.Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерский учет по международным стандар­там: Практическое пособие. - К.: Либра, 2008. - 840 с.

8.Принципы бухгалтерского учета / Нидлз Б. и др. Пер. с англ. / Под ред. Я.В.Соколова. - 2-е изд., стереотип. - М.: Финансы и статистика, 1997. - 496 с.

9.Феррис, Кеннет, Петеро, Барбара, Пети. Оценка стоимости компа­нии: как избежать ошибок при приобретении. - М.: Издательский дом «Вильяме», 2003. - 256 с. ^

10. Швабий К. Годовой обзор фондового рынка Украины. Еженедельник «Фондо­вый рынок», №2, 2003 г.

1997. - 576 с.

11.Щенков С.А. Отчетность производственных объединений и пред­приятий. - М.: Финансы. - 1976. - 264 с.

Схожі:

Донецький національний університет обліково-фінансовий факультет iconДонецький національний університет Обліково-фінансовий факультет
«Фінансовий аналіз» є базовою для підготовки бакалаврів з спеціальності «Фінанси І кредит». Дисципліна є логічно – послідовною в...
Донецький національний університет обліково-фінансовий факультет iconДонецький національний університет обліково-фінансовий факультет спеціальності: Прикладна статистика «інтелектуальна власність»
В той час освіта з питань правової охорони, практичного використання та захисту об’єктів інтелектуальної власності значно відстає...
Донецький національний університет обліково-фінансовий факультет iconДонецький національний університет обліково-фінансовий факультет
Вона дозволяє не тільки закріпити отримані раніше знання в області теорії бухгалтерського обліку, бухгалтерського (фінансового) І...
Донецький національний університет обліково-фінансовий факультет iconЗатверджую: Проректор Обліково-фінансовий факультет ” ” 2013р

Донецький національний університет обліково-фінансовий факультет iconЗатверджую: проректор Обліково-фінансовий факультет ” ” 2013р
Окр «Магістр» з нормативним терміном навчання (1 рік) спеціальності 03050801 гр. «Б» гр. «В»
Донецький національний університет обліково-фінансовий факультет iconЗатверджую: проректор Обліково-фінансовий факультет ” ” 2013р
Окр «Спеціаліст» з нормативним терміном навчання (1 рік) спеціальності 03050801 гр. «А»
Донецький національний університет обліково-фінансовий факультет iconМіністерство освіти І науки україни національний університет “острозька академія” Економічний факультет Кафедра фінансів
Фінансовий менеджмент”. Програма навчальної дисципліни. – Національний університет “Острозька академія”, 2005 р с
Донецький національний університет обліково-фінансовий факультет iconФорма № н 03 донецький національний університет (повне найменування вищого навчального закладу) Інститут, факультет, відділення економічний факультет, заочне відділення Напрям підготовки (спеціальність) економіка та підприємництво

Донецький національний університет обліково-фінансовий факультет iconФорма № н 03 донецький національний університет (повне найменування вищого навчального закладу) Інститут, факультет, відділення економічний факультет, заочне відділення Напрям підготовки(спеціальність)економіка та підприємницто,

Донецький національний університет обліково-фінансовий факультет iconФорма № н 03 донецький національний університет (повне найменування вищого навчального закладу) Інститут, факультет, відділення економічний факультет, заочне відділення Напрям підготовки (спеціальність) економіка І підприємництва, Маркетинг

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи