Анотація дисципліни «Міжнародні стандарти обліку» icon

Анотація дисципліни «Міжнародні стандарти обліку»
Скачати 110.69 Kb.
НазваАнотація дисципліни «Міжнародні стандарти обліку»
Дата13.09.2012
Розмір110.69 Kb.
ТипДокументи


Анотація дисципліни

«Міжнародні стандарти обліку»

9 семестр


Викладач: Тимохіна А.О.


Зміст

 1. Вступ

Розширення зовнішньоекономічних зв’язків з іншими країнами, збільшення кількості підприємств з іноземним капіталом, виникнення потреби у зіставлені показників звітності передбачає необхідність переходу до застосування міжнародних стандартів фінансової звітності. Отже ,прийняття і використання МСФЗ є потребою державотворення України. Курс «Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку» дасть змогу студентам ознайомитися зі змістом стандартів та краще усвідомити сутність методологічних засад і методів, передбачених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку ,що ґрунтуються на міжнародних стандартах.


^ 2. Ціль і результати навчання.

Мета – ознайомлення студентів з методикою обліку та представленням інформації про облікові об’єкти при використанні міжнародних стандартів фінансової звітності.

Для досягнення поставленої мети необхідно:

 • ознайомитися з діяльністю комітету з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку;

 • ознайомитися та засвоїти методологію розробки міжнародних стандартів бухгалтерського обліку;

 • вивчити концептуальні основи складання та представлення фінансової звітності;

 • засвоїти особливості обліку активів та зобов’язань окремих згідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності;

 • засвоїти особливості обліку доходів, витрат та фінансових результатів згідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності;

 • вивчити методику складання балансу ,звіту про прибутки та збитки, звіту про зміни у власному капіталу та про рух грошових коштів;

 • ознайомитися з методикою трансформації фінансової звітності згідно до міжнародних стандартів фінансової звітності .

У результаті вивчення дисципліни студент повинний:

1) знати:

- методологію розробки міжнародних стандартів бухгалтерського обліку;

- концептуальні основи складання фінансових звітів;

- основи обліку активів, зобов’язань, доходів та витрат згідно до МСФЗ.

- методику складання фінансових звітів згідно до міжнародних стандартів бухгалтерської звітності.

2) уміти:

- виконувати необхідні розрахунки, відображати на рахунках бухгалтерського обліку операції з відповідними об’єктами бухгалтерського обліку згідно до МСФЗ;

- оволодіти процедурами складання фінансової звітності згідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.


3. ^ Методика викладання і методи навчання: інформаційні та проблемні лекції; практичні заняття; обговорення питань, дискусії; тест-контроль, розв’язання ситуаційних завдань, тощо.


4. Короткий зміст курсу

Змістовний модуль 1.


^ ТЕМА 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ РОЗРОБКИ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ


Поняття та класифікація систем бухгалтерського обліку. Моделі бухгалтерського обліку, сутність та характерні особливості. Гармонізація та стандартизація облікових систем. Діяльність міжнародних бухгалтерських організацій щодо створення міжнародної системи обліку та звітності. Історія створення та організація діяльності Комітету з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (КМСБО). Процедура створення МСБО. Сфера застосування МСБО. Ціль, склад та користувачі фінансової звітності. Загальні вимоги до подання інформації у фінансових звітах. Елементи фінансової звітності


ТЕМА 2. оСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ АКТИВІВ ТА ЗОБОВЯЗАНЬ


Облік основних засобів: поняття, особливості оцінки та бухгалтерського відображення. Витрати за позиками: поняття та оцінка. Знецінення активів. Визначення та оцінка збитку від знецінення активів. Інвестиційна власність: визнання, оцінка та облік. Оренда: поняття, види та особливості обліку. Оперативна оренда, лізинг. Фінансові інструменти: визнання та оцінка. Класифікація фінансових інструментів та їх облік. Запаси: оцінка, облік, відображення в фінансовій звітності.


тема 3.формування звітної інформації про доходи, витрати та фінансові результати


Поняття, визнання та оцінка виручки. Ідентифікація операцій, пов’язаних з отриманням виручки. Дебіторська заборгованість. Договори підряду Особливості визнання виручки та витрат за договорами підряду. Облік короткострокових та довгострокових винагороджень робітникам. Податок на прибуток: визнання та методика розрахунку. Розкриття інформації про податок на прибуток в фінансовій звітності.


Змістовний модуль 2.

ТЕМА 4. склад та структура фінансової звітності згідно до вимог МСФЗ


Зміст балансу, його структура та формати.. Події після дати балансу та способи їх коректування. Призначення, структура та зміст звіту про прибутки та збитки. Порядок розрахунку прибутку на акцію. Структура та зміст звіту про зміни у власному капіталі. Методика складання звіту про рух грошових коштів. Призначення, сфера застосування та порядок представлення консолідованої фінансової звітності. Процедури консолідації фінансових звітів. Розкриття інформації про консолідацію фінансових звітів. Ретроспективне та перспективне застосування змін в обліковій політиці. Зміни в облікових оцінках.


^ ТЕМА 5. ТРАНСФОРМАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗГІДНО ДО МСФЗ

Трансформація фінансової звітності. Способи формування фінансової звітності за міжнародними стандартами. Етапи трансформації. Пере класифікація доходів, витрат, активів і пасивів при трансформації за МСФЗ. Переваги й недоліки трансформації згідно до МСФЗ.


^ 5. Завдання для самостійної роботи студента

Самостійна робота з дисципліни передбачає:

 • опрацювання змісту міжнародних стандартів фінансової звітності;

 • опрацювання теоретичних основ лекційного матеріалу;

 • підготовку до виступу на лекційних заняттях (денне відділення);

 • поглиблене вивчення теоретичного матеріалу та рекомендованої літератури за переліком питань, що передбачені лекційним матеріалом;

 • виконання індивідуальних творчих та практичних завдань (розв’язання практичних ситуацій, підготовка глосарію, огляд з проблемних питань, складання блок-схем, підготовка рефератів,);

Індивідуальна робота передбачає виконання презентацій (рефератів).

Основою для написання індивідуальної роботи є вивчення міжнародного стандарту фінансової звітності, обраного відповідно до варіанта. Згідно до обраного варіанту має бути підготовлена презентація МСФЗ, який має включати:

 1. глосарій

 2. основний матеріал стандарту, оснований на схематичному матеріалі, графіках, таблицях та практичних прикладах.

 3. практичні приклади, що демонструють розрахунки й облікове відображення основних положень діючого стандарту.

Варіант обирається за списком.


Варіант 1

МСФЗ 5 «Внеоборотні активи, призначені для продажу, і припинена діяльність»

Варіант 2

МСФЗ 17 «Оренда»

Варіант 3

МСФЗ 19 «Винагороди працівникам»

Варіант 4

МСФЗ 18 «Виручка»

Варіант 5

МСФЗ 2 «Запаси»

Варіант 6

МСФЗ 23 «Витрати по позиках»

Варіант 7

МСФЗ 12 « Податки на прибуток»

Варіант 8

МСФЗ 38 «Нематеріальні активи»

Варіант 9

МСФЗ 36 «Знецінення активів»

Варіант 10

МСФЗ 16 «Основні засоби»

Варіант 11

МСФЗ 1 „Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності”

Варіант 12

МСФЗ 11 «Облік договорів на будівництво»

Варіант 13

МСФЗ 39 «Фінансові інструменти - визнання й оцінка»

Варіант 14

МСФЗ 32 «Фінансові інструменти - розкриття й представлення інформації»

Варіант 15

МСФЗ 3 «Об'єднання компаній»

Варіант 16

МСФЗ 33 «Прибуток на акцію»


За самостійною роботою студентів здійснюється регулярний поточний контроль (шляхом перевірки обсягу та якості виконання домашніх завдань, тестування, усного опитування, захисту індивідуального завдання та ін.), модульний (контрольні роботи з модуля 1 і 2)

Для перевірки й оцінки рівня отриманих теоретичних знань і практичних навичок студентів по дисципліні «Міжнародні стандарти обліку» передбачене тестування по темах курсу і рішення ситуаційних задач.


Графік здачі форм контролю СРС

Види та об'єкти самостійної роботи

Планові терміни виконання

Форма контролю та звітності

Максимальна кількість

балів

1

2

3

4

Змістовний модуль 1

І. Обов’язкові

За систематичність опрацювання окремих тем та питань

Систематичність, обсяг, якість та рівень самостійності виконання ситуаційних задач.

Відповідно до робочої навчальної програми

Перевірка конспектів, перевірка виконання завдань

3

За виконання модульних (контрольних) завдань

Підготовка до модульних контрольних завдань


- „ „ -

Перевірка правильності виконання модульних завдань

5


За виконання завдань для самостійного опрацювання

Виконання індивідуального завдання

- „ „ -

Зміст завдання

7

Написання реферату на задану тематику

- „ „ -

Зміст реферата, тези доповіді

5

Разом балів за обов’язкові види СРС

20

ІІ. Вибіркові

2.1. Аналітичний огляд публікацій за останні два роки щодо організації обліку в періодичній пресі- „ „ -


5

Разом балів за вибіркові види СРС

5

Змістовний модуль 2

І. Обов’язкові

За систематичність опрацювання окремих тем та питань

Ссистематичність, обсяг, якість та рівень самостійності виконання ситуаційних задач.

Відповідно до робочої навчальної програми

Перевірка конспектів, перевірка виконання завдань

3

За виконання модульних (контрольних) завдань

Підготовка до модульних контрольних завдань


- „ „ -

Перевірка правильності виконання модульних завдань

5


За виконання завдань для самостійного опрацювання

Виконання індивідуального завдання

- „ „ -

Зміст завдання

7

Написання реферату на задану тематику

- „ „ -

Зміст реферата, тези доповіді

5

Разом балів за обов’язкові види СРС

20

ІІ. Вибіркові

2.1 Аналітичний огляд публікацій за останні два роки щодо організації обліку в періодичній пресі- „ „ -


5

Разом балів за вибіркові види СРС

5

Всього балів за СРС

50


6. ЛІТЕРАТУРА

 1. International Accounting Standarts 2000. IASC 2000

 2. International Financial Reporting Standarts 2004. IASB 2004

 3. Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі. Практичний посібник. – К.: Лібра, 2001. – 840 с.

 4. Грюнинг Х. Ван , Коэн М. Международные стандарты финансовой отчетности. Практическое руководство. На рус. и англ. яз. 2-е изд., испр. и доп. – М.: Весь мир, 2003.

 5. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 2000. – К.: ФПБА України, 2000. – 1272 с.

 6. Международные стандарты учета и финансовой отчетности: о теории к практике/ Д. Александер, А. Бритон, Э. Йорисен; пер.с англ. В.И. Бабкина, Т.В. Седова. – М.: Вершина, 2005. – 767 с.

 7. Международные стандарты финансовой отчетности: Учебн.пособие / М.А. Вахрушина, Л.А. Мельникова, Н.С. Пласкова; под ред. МА. Вахрушиной – М.: Вузов учебник, 2005 . – 318 с.

 8. Международные стандарты финансовой отчетности: Учебн.пособие / И.И. Бочкарева, Н.В. Генералова, и др.; под ред. И.А. Смирновой. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 671 с.

 9. Международные стандарты финансовой отчетности: Учебник для студ.вузов по напр. 080100 «Экономика» / В.Т. Чая, Г. В. Чая; Под общ.ред. В.Т. Чая, Н.А. Боноевой, - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Кнорус, 2008. – 303 с.

 10. Николаева О., Шишкова Т. Международные стандарты финансовой отчетности. – М.: УРСС, 2001.

 11. Палий В.Ф. Комментарии к международным стандартам финансовой отчетности. – М.: Аскери, 1999.

 12. Палий В.Ф. Международные стандарты финансовой отчетности. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 456 с.

 13. Применение международных стандартов финансовой отчетности: Учеб. пособие / Под ред. А.М. Гершуна. – М.: Фонд развития бухгалтерского учета, 2000.

 14. Разъяснения Международных стандартов финансовой отчетности. – КМСФО, 2001.

 15. Стуков С.А., Стуков И.С. Международные стандарты и гармонизация учета и отчетности. – М.: Бухгалтерский учет, 1998.

 16. www.accountingreform.ru

додаткова:

 1. http://www.iasc.org.uk

 2. Бархатов А.П. Международный учет: Учебное пособие. - М.: Маркетинг, 2001.-288 с.

 3. Горицкая Н.Г. Новая финансовая отчетность. – К.: Техніка, 1999.

 4. Дымова И.А. Бухгалтерская отчетность и принципы ее составления в соответствии с международными стандартами. – М.: Современная экономика и право. - 2001.

 5. Качалин В.В. Финансовый учет и отчетность в соответствии со стандартами GAAP. – М.: Дело, 1998.

 6. Малькова Т.Н. Теория и практика международного бухгалтерского учета: Учеб пособие. – С.-Пб.: Бизнесс-пресса, - 2001.– 336 с.

 7. Мюллер Г., Гернон Х., Минк Г. Учет: международная перспектива – М.: Финансы и статистика, 1999.

 8. Ришар Ж. Бухгалтерский учет: теория и практика – М.: Финансы и статистика, 2001.

 9. Соловьева О.В. Зарубежные стандарты учета и отчетности: Учеб. пособие.- М.: Аналитика-Пресс, 1998.

 10. Учет по международным стандартам: Учебное пособие / А.М. Гершун, И.В.Аверчев, Е.Б.Герасимова и др. – М.: Фонд развития бухгалтерского учета, 2002.

 11. http://www.ufpaa.kiev.uаСхожі:

Анотація дисципліни «Міжнародні стандарти обліку» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства момот Т. В. Конспект лекцій з дисципліни «Міжнародні стандарти обліку І звітності»
Конспект лекцій з дисципліни «Міжнародні стандарти обліку І звітності» (для студентів 5 курсу денної тазаочної форми навчання спеціальності...
Анотація дисципліни «Міжнародні стандарти обліку» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Вимоги до бухгалтерського обліку. Загальне поняття про облік. Види обліку. Облікові вимірники. Міжнародні та національні стандарти...
Анотація дисципліни «Міжнародні стандарти обліку» iconМета дисціплини “Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку”
move to 0-16381000
Анотація дисципліни «Міжнародні стандарти обліку» iconМсбо. Завдання курсу
Мета дисціплини “Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку” – формування системи теоретичних знань І набуття практичних навичок...
Анотація дисципліни «Міжнародні стандарти обліку» iconШигун М. М., д е. н., проф. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана концептуальна основа як складова системи бухгалтерського обліку
Ключові слова: парадигма бухгалтерського обліку, глобалізація, концептуальна основа, міжнародні стандарти фінансової звітності, модель...
Анотація дисципліни «Міжнародні стандарти обліку» iconАнотація дисципліни «Організація обліку»
Успішне ведення бухгалтерського обліку на підприємстві можливо за умови їхньої правильної організації. Курс „Організація обліку”...
Анотація дисципліни «Міжнародні стандарти обліку» iconАнотація дисципліни «Організація обліку»
Успішне ведення бухгалтерського обліку на підприємстві можливо за умови їхньої правильної організації. Курс „Організація обліку”...
Анотація дисципліни «Міжнародні стандарти обліку» iconБурденко І. М. к е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку І аудиту методологічні аспекти бухгалтерського обліку хеджування анотація
Анотація. У статті розглянуто основні методологічні аспекти обліку хеджування. Автором наданий стислий огляд основних термінів, критеріїв...
Анотація дисципліни «Міжнародні стандарти обліку» iconАнотація дисципліни «Міжнародні розрахунки І валютні операції»
move to 0-16380996
Анотація дисципліни «Міжнародні стандарти обліку» iconФормування управлінської звітності банку на основі концепції інтегрованого обліку анотація
Анотація. В статті досліджено питання застосування концепції інтегрованого обліку в обліково-інформаційній системі банку. Охарактеризовано...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи