Донецький національний університет icon

Донецький національний університет
Скачати 158.5 Kb.
НазваДонецький національний університет
Дата13.09.2012
Розмір158.5 Kb.
ТипДокументиДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ОБЛІКОВО-ФІНАНСОВИЙ факультет

Спеціальність “ОБЛІК І АУДИТ”

ДИСЦИПЛІНА «ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА»

ДОВІДНИК З ДИСЦИПЛІНИ
9 СЕМЕСТР
ВИКЛАДАЧ: Піскунова Н.В.


Назва дисципліни: Звітність підприємства

Керівник: к.е.н., доц.. Піскунова Н.В.

Аудиторія: 534

Роб. телефон: 338 – 42 - 63


У системі професійної підготовки фахівців в області бухгалтерського обліку і аудита дисципліна «Звітність підприємства» займає головне місце і є однієї із профілюючих. Вона дозволяє не тільки закріпити отримані раніше знання в області бухгалтерського, фінансового і управлінського обліку, але й значно розширити загальний професійний кругозір. Придбані знання становлять фундамент при вивченні інших профілюючих дисциплін.

Мета викладання дисципліни «Звітність підприємства» – надання студентам знань про зміст, структуру, порядок складання та використання звітності підприємства, розуміння важливості бухгалтерської звітності для забезпечення зовнішніх та внутрішніх інформаційних потреб, ознайомлення з основними нормативними документами, що регулюють порядок складання та подання звітності зовнішнім користувачам, а також набуття практичних навичок у її складанні.

Завдання вивчення дисципліни «Звітність підприємства»:

 • одержання й формування системи знань про бухгалтерську (фінансову), податкову, статистичну звітності, які дозволяють приймати відповідні управлінські рішення при веденні фінансово-господарської діяльності;

 • організація інформаційної системи для широкого кола внутрішніх і зовнішніх користувачів;

 • формування й подання бухгалтерської (фінансової) звітності, що задовольняє потреби різноманітних користувачів.

У результаті вивчення курсу студент повинен:

а) знати:

 • теоретичні положення бухгалтерського обліку, засновані на історії його розвитку й сучасних тенденціях світової практики;

 • зміст національних стандартів бухгалтерського обліку;

 • склад і принципи підготовки фінансової звітності;

 • вимоги до визнання й розкриття їхніх елементів;

 • систему збору, обробки й формування звітної фінансової інформації;

 • склад податкової й статистичної звітності.

б) уміти:

 • використовувати систему знань про принципи бухгалтерського (фінансового) обліку для обробки й обґрунтування облікової політики суб'єкта господарювання;

 • вирішувати на прикладах конкретних господарських ситуацій питання оцінки, облікової реєстрації, нагромадження й формування облікової інформації фінансового характеру з метою наступного використання у фінансових звітах;

 • перевіряти обґрунтованість формування звітної інформації;

 • використовувати звітну інформацію в процесі прийняття рішень.

Статус навчальної дисципліни - обов'язкова.

Методика викладання дисципліни представлена інформативними, аналітичними, проблемними лекціями, дискусіями, різновидами самостійної роботи.

Мова викладання: російська, українська


НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ.

^

ТЕМА 1. ОСНОВИ СКЛАДАННЯ ТА ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ЗВІТНІСТІ ПІДПРИЄМСТВА


Сутність і значення бухгалтерських звітів у ринковій економіці, заснованої на різних формах власності. Користувачі бухгалтерської звітності. Вимоги, пропоновані користувачами до бухгалтерського (фінансової) звітності. Розвиток концептуальної основи фінансової звітності. Склад і зміст зовнішньої фінансової звітності. Загальна характеристика внутрішньої звітності.

Нормативне регулювання звітності в Україні. Загальні вимоги до фінансової звітності. Якісні характеристики фінансової звітності. Принципи підготовки фінансової звітності й порядок розкриття в ній інформації. Міжнародні стандарти фінансової звітності й директиви по обліку Європейського співтовариства (ЄЕС).


^ ТЕМА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС

Значення й функції бухгалтерського балансу в ринковій економіці. Види й форми бухгалтерських балансів, їхня класифікація. Принципи побудови балансу. Схеми побудови балансу в Україні й міжнародній практиці. Взаємозв'язок бухгалтерського балансу зі звітом про фінансові результати. Методи оцінки окремих статей балансу у вітчизняній і міжнародній практиці. Аналітичне використання бухгалтерського балансу при оцінці фінансового стану підприємства.


^ ТЕМА 3. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Значення й цільова спрямованість звіту про фінансові результати в ринковій економіці. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 3 «Звіт про фінансові результати». Показники звіту про фінансові результати, порядок їхнього формування й відображення в облікових регістрах і формі звіту.

Призначення розділу ІІ звіту про фінансові результати «Елементи операційних витрат». Розкриття елементів витрат.

Розділ ІІІ звіту про фінансові результати «Розрахунок прибутковості акцій», відповідність його показників вимогам положення бухгалтерського обліку № 24 «Прибуток на акцію». Аналітичне використання звіту про фінансові результати.


^ ТЕМА 4. ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

Основні спонукальні мотиви введення звіту про рух грошових коштів у практику фінансових звітів. Цільове призначення звіту для внутрішніх і зовнішніх користувачів.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 4 “Звіт про рух грошових коштів”.

Прямій і непрямий методи складання звіту. Збір, групування й узагальнення інформації при прямому методі. Непрямий метод підготовки даних про рух грошових коштів. Використання показників Балансу й Звіту про фінансові результати для заповнення звіту про рух грошових коштів.


^ ТЕМА 5. ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 5 «Звіт про власний капітал». Ціль складання звіту й схема його побудови. Власний капітал і його елементи. Зміст статей про власний капітал. Коректування в статтях звіту у відповідності з Положенням (Стандартом) бухгалтерського обліку № 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах».

Взаємозв'язок звіту про власний капітал з балансом і звітом про фінансові результати.


^ ТЕМА 6. ІНФОРМАЦІЯ ПО СЕГМЕТАХ. ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 29 «Фінансова звітність по сегментах». Інформація по сегментах: сутність, ознаки, методологія розкриття.

Загальні положення щодо Приміток до фінансової звітності. Структура та порядок складання форми № 5 «Примітки до річної фінансової звітності».


^ ТЕМА 7. ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДАННЯ КОНСОЛІДОВАНОЇ ЗВІТНОСТІ

Міжнародні й національні стандарти бухгалтерського обліку й фінансової звітності; гармонізація звітності в країнах Європейського співтовариства; умови складання консолідованої звітності відповідно до директив Європейського Співтовариства й Міжнародних стандартів. Цільова спрямованість консолідованої звітності. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 20 «Консолідована фінансова звітність». Склад і форми консолідованої фінансової звітності.


^ ТЕМА 8. ПОДАТКОВА ЗВІТНІСТЬ

Склад податкової звітності. Основні положення Закону України «Про оподаткування прибутку». Показник оподатковуваного прибутку й порядок її розрахунку. Валові доходи й видатки як об'єкт податкового спостереження. Зміст й схема побудови декларації про прибуток. Порядок збору, обробки й відбиття інформації в декларації.

Основні положення Закону України «Про податок на додану вартість». Склад показників і порядок їх подання в декларації про ПДВ. Взаємозв'язок регістрів обліку з декларацією про податок на додану вартість.

Склад і порядок заповнення інших звітних форм по податках і відрахуванням.


^ ТЕМА 9. СТАТИСТИЧНІ ФОРМИ ЗВІТІВ

Поняття й загальні питання формування статистичної звітності і її взаємозв'язок з бухгалтерською звітністю. Класифікація статистичної звітності. Найважливіші типові форми статистичної звітності.

Звітність про виробництво й відвантаження товарів і послуг.

Звітні дані по фонду оплати праці: фонд основної заробітної плати, фонд додаткової заробітної плати. Техніка складання звіту по праці.

Звітність про склад і рух основних фондів, призначення звіту, склад показників, техніка складання.


^ ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


Самостійна робота студентів над навчальною дисципліною «Звітність підприємства» включає:

1. Поглиблене вивчення теоретичних питань, передбачених програмою курсу

2. Рішення практичних завдань

2. Виконання індивідуального практичного завдання.

3. Підготовку та систематизацію матеріалу по питаннях, що виносяться на іспит.

^

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА


спеціальності „Облік і аудит”

з дисципліни „Звітність підприємства”


Види самостійної роботи

Планові терміни виконання

Форма контролю та звітності

Максимальна кількість

балів

1

2

3

4

(денна форма навчання)

І. Обов’язкові

За систематичність і активність роботи на заняттях

1.1. Підготовка до лекцій:

в тому числі:

 • за активність студента на лекціях, участь у розв’язанні ситуаційних завдань

 • за засвоєння лекційного матеріалу

Відповідно до робочої навчальної програми

Активна участь в заняттях, тести, рішення завдань, конспект лекцій

20


11


9

За виконання модульних (контрольних) завдань

1.2. Підготовка до модульних завдань


- „ „ -

Перевірка правильності виконання модульних завдань

5 за 1 модуль (5*2=10)

За виконання завдань для самостійного опрацювання

1.1. Виконання і письмове оформлення практичних завдань


- „ „ -

Перевірка правильності виконання завдань

6

1.2. Захист виконаних письмових практичних завдань


- „ „ -

Презентація виконаних письмових практичних завдань

4

Разом балів за обов’язкові види СРС

40

ІІ. Вибіркові

2.1. Написання реферату на задану тематику(*)

- „ „ -
5

2.2. Підготовка критичного есе на статті зарубіжних і вітчизняних авторів за останні два роки в періодичній пресі та наукових збірниках (не менше ніж на дві статті) (***)- „ „ -
5

Разом балів за вибіркові види СРС

10

Всього балів за СРС

50

(заочна форма навчання)

І. Обов’язкові

За систематичність і активність роботи на практичних заняттях

За виконання модульних (контрольних) завдань

За виконання завдань для самостійного опрацювання

1.2. Виконання і письмове оформлення практичних завдань


- „ „ -

Перевірка правильності виконання завдань


20

1.3. Захист виконаних письмових практичних завдань


- „ „ -

Презентація виконаних письмових практичних завдань


20

Разом балів за обов’язкові види СРС

40

ІІ. Вибіркові

2.1. Написання реферату на задану тематику(*)

- „ „ -
5

2.2 Підготовка критичного есе на статті зарубіжних і вітчизняних авторів за останні два роки в періодичній пресі та наукових збірниках (не менше ніж на дві статті) (***)- „ „ -

5

Разом балів за вибіркові види СРС

10

Всього балів за СРС

50


ЛІТЕРАТУРА

 1. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: навчально-практичний посібник / під ред. С.Ф. Голова. - Дніпропетровськ: ТОВ «Баланс – клуб», 2001. – 832 с.

 2. Голов С. Ф., Костюченко В. М. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі. Практичний посібник / С.Ф. Голов, В.М Костюченко. – К.: Лібра, 2001. – 840 с.

 3. Голов С.Ф. Бухгалтерский облік в Україні: аналіз стану та перспективи розвитку: монографія / С.Ф. Голов. –К., 2007 - 522с.

 4. Закон Украины от 16.07.1999 г. № 996 – ХIУ «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» (с изменениями и дополнениями)

 5. Звітність підприємств.: навч.посібник / за ред. проф. Бутинця Ф.Ф. – Житомир: ЖІТІ, 2003. – 364 с.

 6. Зоріна В.Н. Фінансова звітність підприємств / В.Н. Зоріна, Т.С. Осадча, Г.Г. Зорін /. - Київ, 2005. – 315 с.

 7. Компендіум – Проект Тасіс Європейського союзу «Навчальна програма з бухгалтерського обліку в Україні» - Делегація Європейської Комісії в Україні, Молдові та Білорусі, 2004. – 136 с.

 8. Лень В.С. Звітність підприємства: Підручник / В.С. Лень, В.В. Гливенко. – 3-те вид. – К.: Каравела, 2010. – 672с.

 9. Международные стандарты бухгалтерского учета. Пер. с англ. / под ред. С.Ф. Голова. – К.: ФПБАУ, 1998. – 736 с.

 10. Методичні рекомендації з трансформації фінансової звітності українських підприємств у фінансову звітність за МСБО – Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України та проект Агентства США з міжнародного розвитку «Реформа бухгалтерського обліку та аудиту в Україні», К., 2003. - 318 с.

 11. Національні положення(стандарти) бухгалтерського обліку. Нормативна база. Нова редакція – Х.: Курсор, 2008. – 276 с.

 12. Пархоменко В. Годовая финансовая отчетность предприятия // Бухгалтерский учет и аудит: науч. – практ. журн. - 2010. - № 1. – С. 2 - 22.

 13. План счетов бухгалтерского учета активов, капитала, обязательств и хозяйственных операций предприятий и организаций, утвержденный приказом МФУ от 30.11.1999 г. № 291

 14. Порядок представления финансовой отчетности, утвержденный постановлением КМУ от 28.02. 2000 г. № 419

 15. Сахарцева І.І. Основи складання бухгалтерської звітності за вимогами Національних стандартів в Україні.: навчальний посібник / І.І. Сахарцева. - К.: Кондор, 2003. – 225 с.

 16. Фінансова звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. практичний посібник. – К.: Лібра, 1999. – 336 с.

 17. Фінансова звітність та аналіз фінансового стану підприємства / За ред. А.М. Коваленко. – Дніпропетровськ: ВКК «Баланс – Клуб», 2007. – 240 с.

 18. Верига Ю.А. Фінансова звітність підприємств України: сучасний стан і шляхи удосконалення. // Регіональні перспективи. – Кременчук: Асоціація «Перспектива».– 2001. – № 2-3 (15-16). – С. 22-23.

 19. Ковалев В.В. Финансовая отчетность и ее анализ (основы балансоведения): Учеб. пособие/ В.В.Ковалев, Вит.В. Ковалев. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. – 432с.

 20. Неверко К.В. Международные стандарты учета и финансовой отчетности. Концептуальные основы: учебное пособие / К.В. Неверко, Е.Х. Румак. – СПб: ИВЭСЭП, Знание, 2004. – 80 с.

 21. Ниллз Б., Анлерсон X., Коллуэлл Я. Принципы бухгалтерского учета / Пер. с англ. / под ред. Я.В. Соколова. 2-е изд. М.: Финансы и статистика, 1994.-370с.
^ ОРГАНІЗАЦІЯ ПОТОЧНОГО, МОДУЛЬНОГО, ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ


Оцінка знань студентів з дисципліни «Звітність підприємства» здійснюється на основі результатів поточного, модульного та підсумкового контролю знань.

Об’єктом оцінювання є програмний матеріал дисципліни різного характеру та рівню складності, засвоєння якого перевіряється під час поточного, модульного та підсумкового контролю (в вигляді іспиту).

Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння лекційного матеріалу, вироблених навичок самостійного засвоєння рекомендованої літератури.

У складі поточного контролю оцінюється наявність та активна участь на лекційних заняттях, засвоєння лекційного матеріалу, вирішення практичних самостійних завдань.

Оцінювання здійснюється за 100 бальною шкалою.

Поточний контроль здійснюється у формі:

 • проведення експрес-контролю;

 • приймання індивідуальних завдань, виконаних самостійно;

 • написання рефератів (аналітичний огляд публікацій, підготовка критичного есе).

Поряд з цим передбачається обов’язкове проведення проміжного контролю у формі модульних контрольних робіт №1 і №2. Проміжний контроль розглядається як певне узагальнення раніше проведеного поточного контролю.

Організація поточного контролю

Об’єктами поточного контролю знань студентів є (50 балів):

а) систематичність та активність роботи на лекційних заняттях (20 балів);

б) виконання завдань для самостійного опрацювання і індивідуальної роботи(20)

в) виконання модульних завдань (10 балів).

При контролі систематичності та активності роботи на заняттях оцінці підлягає:

- активність при обговоренні питань, що розглядаються на занятті;

- результати тестів тощо.

Вказані 20 балів студент може отримати протягом семестру за таких умов:

а) 10 балів за рішення ситуаційних завдань;

б) 9 балів за виконання тестів після розгляду кожної теми.

в) 1 бал за ведення повного конспекту лекцій;

При контролі виконання завдань для самостійного опрацювання (обов’язкові види СРС) оцінці підлягають:

а) 6 балів за виконання і письмове оформлення практичних завдань у встановлений термін;

б) 4 бали за захист письмових практичних завдань у встановлений термін

Реферат оцінюється з урахуванням його презентації:

5 балів виставляється за повне розкриття теми реферату з урахуванням висунутих вимог;

2 – 3 бали виставляється у разі припущення неточностей, помилок, неповного розкриття теми, невідповідного виконання завдання чи висунутих вимог;

0 балів виставляється у разі відсутності чи невірного розуміння задач дослідження.

Оцінка всіх модульних завдань становить 10 балів. Кожне виконане модульне завдання оцінюється за шкалою 0 – 5 балів і складається з теоретичних питань (1 бал за кожну вірну відповідь), завданнь тестового контролю (по 0,5 бали за кожну вірну відповідь) та практичної ситуації (1,5 бали). З дисципліни встановлюється 2 модулі.

Загалом 50 балів.


Завданням підсумкового контролю є перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими розділами, здатності творчого використання накопичених знань, виконання підсумкової роботи.

В складі підсумкового контролю оцінюється іспит з дисципліни. Максимальна кількість балів, що їх може отримати студент за підсумкову роботу – 50 балів (по 5 балів за кожний тест відкритого чи закритого типу, всього 30 балів, та 20 балів за вирішення ситуаційного завдання та обґрунтування своєї відповіді).

На іспит з дисципліни виносяться ключові питання, тести, типові завдання, ситуації, що потребують творчого підходу та уміння синтезувати отриманні знання та застосовувати їх при вирішенні практичних завдань.


^ Система оцінювання академічних досягнень студентів з дисципліни «Звітність підприємства»


^ Поточний контроль (max 50 балів)

Кількість балів за результатами поточного контролю

Підсумковий контроль

(max 50 балів)

Кількість балів за результатами підсумкового контролю

Загальна кількість балів

(пункт 11 + пункт 14)

Заліковий модуль 1

Сума балів за заліковий модуль 1

Заліковий модуль 2

Сума балів за заліковий модуль 2

Індивідуальне творче завдання

Іспит

Організаційно-навчальна робота студента в аудиторії

Індивідуальна робота

Самостійна робота

Залікова модульна робота 1

Організаційно-навчальна робота студента в аудиторії

Індивідуальна

робота

Самостійна робота

Залікова модульна робота 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

15

5

5

5

30

5

5

5

5

20

50
50

50

100

Схожі:

Донецький національний університет iconДоговір про підготовку фахівців № 20 р. Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет»
Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет», в особі ректора Мінаєва О. А., який діє на підставі...
Донецький національний університет icon«донецький національний технічний університет» 83000, м. Донецьк, вул. Артема, 58 телефон (062) 301 03 64
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України №1324 від 18. 11. 11 р. Донецький національний технічний університет призначений...
Донецький національний університет iconУгода про підготовку аспіранта (докторанта) за рахунок державного замовлення № 20 р. Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет»
Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет» Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України...
Донецький національний університет iconМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад донецький національний технічний університет
Донецький національний технічний університет, кафедра вищої математики ім. В. В. Пака запрошує вас взяти участь у роботі четвертої...
Донецький національний університет iconДодаток 5 до правил прийому в Доннту порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Державного вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет" I
Державного вищого навчального закладу “Донецький національний технічний університет”
Донецький національний університет iconДодаток 6 до правил прийому в Доннту порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Державного вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет" I
Державного вищого навчального закладу “Донецький національний технічний університет”
Донецький національний університет iconДодаток 5 до правил прийому в Доннту порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Державного вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет" I
Державного вищого навчального закладу “Донецький національний технічний університет”
Донецький національний університет iconДоговір № на проходження практики студентів вищих навчальних закладів Красноармійський індустріальний інститут двнз «Донецький національний технічний університет»
Красноармійський індустріальний інститут двнз «Донецький національний технічний університет» (надалі іменується «Навчальний заклад»)...
Донецький національний університет iconНапрямів підготовки І спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у Державному вищому навчальному закладі «Донецький національний технічний університет»
Державному вищому навчальному закладі «Донецький національний технічний університет»
Донецький національний університет iconДонецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган барановського інформаційний лист міжнародна науково – практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів та студентів маркетинг-дайджест
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган барановського
Донецький національний університет iconМіністерство освіти І науки України Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Наукова бібліотека Праця І заробітна плата на підприємствах харчової промисловості
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи