2. Ціль І результати навчання: сформувати у студентів поглиблені уявлення про витоки статистичної науки та практики, дослідити внесок у розвиток статистики вітчизняних та закордонних вчених. Вивчення курсу передумовлює рішення наступних задач icon

2. Ціль І результати навчання: сформувати у студентів поглиблені уявлення про витоки статистичної науки та практики, дослідити внесок у розвиток статистики вітчизняних та закордонних вчених. Вивчення курсу передумовлює рішення наступних задач
Скачати 120.2 Kb.
Назва2. Ціль І результати навчання: сформувати у студентів поглиблені уявлення про витоки статистичної науки та практики, дослідити внесок у розвиток статистики вітчизняних та закордонних вчених. Вивчення курсу передумовлює рішення наступних задач
Дата13.09.2012
Розмір120.2 Kb.
ТипРішення

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ОБЛІКОВО-ФІНАНСОВИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ПРИКЛАДНА СТАТИСТИКА


ІСТОРІЯ СТАТИСТИКИ


ДОВІДНИК ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ

7 семестр


Викладач: доц. Масич Л.О.


1. Вступ

У курсі розглядаються джерела становлення і розвитку статистичної практики і теорії, показуються рух статистики вперед, наслідки її придбань, узагальнюється історія розвитку вітчизняної і закордонної статистичної науки і практики, вивчається життя і діяльність провідних вітчизняних і закордонних вчених-статистиків і їхній внесок у розвиток статистики.

Дисципліна „Історія статистики” складається з 8 розділів (Виникнення статистичного обліку і його розвиток до середини XVIII століття; Зародження й історія розвитку вітчизняної статистичної думки в другій половині XVIII і в XIX століттях; Земська статистика; Розвиток статистичної науки і практики у Радянські часи; Вчені, що стояли у джерел виникнення і становлення статистичної науки в нашій країні і за кордоном; Вчені-статистики XX століття і їхній внесок у розвиток статистичної науки і практики; Зародження і розвиток статистичного обліку різних сторін життєдіяльності держави; Сучасна організація і задачі статистики України в умовах переходу до міжнародних стандартів обліку і статистики).

Історія статистики пов’язана з такими дисциплінами, як «Статистика», галузеві статистики, «Історія України», «Всесвітня історія», «Система національного рахівництва».

^ 2. Ціль і результати навчання: сформувати у студентів поглиблені уявлення про витоки статистичної науки та практики, дослідити внесок у розвиток статистики вітчизняних та закордонних вчених.

Вивчення курсу передумовлює рішення наступних задач: навчання студентів умінню вибирати і застосовувати у власній роботі найбільш прості і доцільні методи економіко-статистичного історичного аналізу і порівняння соціально-економічних показників. Оволодіння методами вивчення самої історії статистики, що забезпечують уміння при мінімумі вихідної інформації одержувати максимум ретроспективної інформації, розробляти на основі відомих показників невідомі, обґрунтовувати історичні гіпотези не окремо узятими фактами, а їх сукупністю, ранжувати факти за ступенем їхньої важливості.

Предмет навчальної дисципліни: характеристика явищ та процесів у формуванні статистичної науки.

У результаті вивчення курсу студенти повинні знати:

- джерела розвитку статистичної науки та практики;

- виникнення та удосконалення методики розрахунків статистичних показників;

- головний внесок вчених-статистиків у формування методики розрахунків статистичних показників;

- історію розвитку головних галузей статистичної науки та практики.

Студенти повинні уміти: визначати етапи розвитку статистичної практики і науки; формулювати головний внесок вчених-статистиків у формування методики побудови статистичних показників, відокремлювати етапи розвитку галузей статистики.

3. Методи викладання на навчання

Модульно-рейтингова система навчання.

Форми навчання:

а) лекції: інформативні

б) практичні заняття.

Методи навчання

а) репродуктивні

б) пошукові.

^ 4. Програма курсу

Тема 1: Виникнення статистичного обліку і його розвиток до
середини XVIII століття

Тема 2: Зародження й історія розвитку вітчизняної статистичної
думки до кінця XIX століття

Тема 3: Земська статистика

Тема 4: Розвиток статистичної науки і практики у Радянські часи

Тема 5: Вчені, що стояли у джерел виникнення і становлення

статистичної науки в нашій країні і за кордоном

Тема 6: Вчені-статистики XX століття і їхній внесок у розвиток
статистичної науки і практики

Тема 7: Зародження і розвиток статистичного обліку різних сторін життєдіяльності держави

Тема 8: Сучасна організація і задачі статистики України в умовах переходу до міжнародних стандартів обліку і статистики


5. Завдання для самостійної роботи студентів і графік здачи СРС


^ КАРТКА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИТемаВиди самостійної роботи

Планові терміни виконання (тиждень)


Форми контролю та звітності

Максимальна кількість балів

Разом

у т.ч.

^ Змістовний модуль № 1

1. Виникнення статистичного обліку і його розвиток до
середини XVIII століття

1.Розглянути перші досвіди обліку Древнього Сходу; зміну характеру господарського обліку в Античному світі; формування статистичного обліку в епоху Відродження.

1

1.Перевірка наявності

2. Усне опитування

3. Тестування

2

0,2

0,8

1,0


2. Зародження й історія розвитку вітчизняної статистичної думки до кінця XIX століття

1. Розглянути господарський облік на Русі в Х - ХІІ століттях, реформи Петра і їхня роль у розвитку обліково-статистичних робіт у країні.


2,3

1.Перевірка наявності

2. Усне опитування

3. Тестування

4

0,2

1,5

2,3

3. Земська статистика

1.Створення органів місцевого самоврядування в післяреформеній Росії XIX ст., задачі земської статистики.

4,5

1.Перевірка наявності

2. Усне опитування

3. Тестування

4

0,2

1,5

2,3

4. Розвиток статистичної науки і практики у Радянські часи

1.Ознайомлення зі статистичними роботами, що проведені статистичними органами в перші роки Рад. влади, 1-і статистичні видання цього періоду.

2. Найважливіші статистичні обстеження довоєнного періоду, статистика воєнного часу і перших післявоєнних років.

7,8

1.Перевірка наявності

2. Усне опитування

3. Тестування

4

0,2

1,5

2,3

УСЬОГО ЗА 1-ий МОДУЛЬ


15,0


Змістовний модуль № 2

5.Вчені, що стояли у джерел виникнення і становлення

статистичної науки в нашій країні і за кордоном


1.Розглянути основні ідеї і досвід учених, що стояли в джерел статистичної науки.

2. Дослідити життя та діяльність видатних вітчизняних статистиків XIX століття.

9,10

1.Перевірка наявності

2. Усне опитування

3. Тестування


4

0,2

1,5

2,3

6. Вчені-статистики XX століття і їхній внесок у розвиток
статистичної науки і практики

1. Розглянути внесок у розвиток статистики на Україні Щербини Ф.О, класика української статистики Птухи М.В., засновника статистики промисловості Варзара В.Е.


11,12

1.Перевірка наявності

2. Усне опитування

3. Тестування


4

0,2

1,5

2,3

7. Зародження і розвиток статистичного обліку різних сторін життєдіяльності держави

1. Дослідити створення та розвиток демографічної статистики, сільськогосподарської, статистики торгівлі і транспорту, статистики доходів; промислової статистики. моральної статистики.

13,14

1.Перевірка наявності

2. Усне опитування

3. Тестування


4

0,2

1,5

2,3

8. Сучасна організація і задачі статистики України в умовах переходу до міжнародних стандартів обліку і статистики

1. Визначити органи державної статистики в країні, зміст та призначення відомчої статистики, галузі сучасної статистичної науки; державні і міжнародні статистичні публікації.

15

1.Перевірка наявності

2. Усне опитування

3. Тестування


2

0,2

0,8

1,0


УСЬОГО ЗА 2- ий МОДУЛЬ


15,0


^ 6. Модульне планування

Порядковий номер і назва модулю

Короткий зміст модулю

Різновид (лекція, практичні, самостійні роботи)

Кількість годин

Форми контролю

Змістовий модуль №1


Зародження статистичного обліку, виникнення науки

Перші досвіди обліку Др. Сходу. Зміна характеру господарського обліку в Античному світі. Формування статистичного обліку в епоху Відродження. Торговельне рахівництво в ХVI – ХVII століття. Державознавство і політична арифметика – попередники статистич. науки.

Лекція та практичні за темами:

Виникнення статистичного обліку

і його розвиток до сер. XVIII століття

6

Усне опитування,

тестові завдання

Зародження й історія розвитку вітчизняної статистичної думки до кінця XIX століття


4

Усне опитування,

тестові завдання

Земська статистика


4

Усне опитування,

тестові завдання

Розвиток статистичної науки і практики у Радянські часи


4

Усне опитування,

тестові завдання

Усього по модулю №1

18
Змістовий модуль № 2

Розвиток статистичної науки і практики в сучасні часи

Вчені-статистики і їхній внесок у розвиток статистичної науки і практики


Лекції та практичні за темами:

Вчені, що стояли у джерел виникнення і становлення статистичної науки в нашій країні і за кордоном

4

Усне опитування,

тестові завдання

Вчені-статистики XX століття і їхній внесок у розвиток статистичної науки і практики

4

Усне опитування,

тестові завдання

Зародження і розвиток статистичного обліку різних сторін життєдіяльності держави

6

Усне опитування,

тестові завдання

Сучасна організація і задачі статистики України в умовах переходу до міжнародних стандартів обліку і статистики

4

Усне опитування,

тестові завдання

Усього по 2-му модулю

18

^ 7. Критерії оцінювання, форми контролю та графік здачи модульного контролю

Система оцінювання академічних досягнень студентів з дисципліни «Історія статистики»

Таблиця 1

Поточний контроль (max 50 балів)
Підсумковий контроль (max 50 балів)

Змістовий модуль 1

Сума балів за змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Сума балів за змістовий модуль 2
Іспит

Кількість балів за результатами

підсумкового контролю

Загальна кількість балів

Організаційно-навчальна робота студента

Самостійна робота студента

Організаційно-навчальна робота студента


Самостійна робота студента


Кількість балів за результатами поточного контролю

13


12


25

13


12


25

50

50

50

100


2. Критерії оцінювання знань поточного контролю організаційно-навчальної роботи студентів: оцінюється рівень знань, продемонстрований у відповідях при підготовці до практичних занять, - експрес-контроль (тестові опитування) усне опитування: максимум 13 балів; самостійна робота студентів, - за планом самостійної роботи, - 12 балів;

Критерії оцінювання підсумкового контролю: іспит – 50 балів.


8. Список літератури


І. Навчальні посібники і методична література

 1. Гозулов А.И. Очерки по истории отечественной статистики. – М.: Статистика, 1972.

 2. Дмитриченко Л.И. История экономических учений. – Д.:«Китис»,1999,с.275-313.

 3. Злупко С. Витоки, еволюція, персоналії та наукові здобутки української статистичної думки. // Статистика України, 2000, №1, с.57-61, №2, с.54-59.

 4. Злупко С. Засновник бюджетної статистики. // Статистика України, 1999, № 2, с. 72-74.

 5. Нариси з історії статистики України.– 2-ге вид., випр. та доп. – К.: Держ-комстат України, НДІ статистики Держкомстату України, 1999 – 154с.

 6. Плошко Б.Г., Елисеева И.И. История статистики: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 1990 – 486с.

 7. Птуха М.В. Очерки по истории статистики в СССР: У 2-х томах.– М.,1955.

 8. Шаблій Е.А. Статистична думка на Україні в період имперіалізму // Історія народного господарства та економічної думки Української РСР. – Київ, 1970, вип. 11.ІІ. Збірки документів

 1. Закон Украины «О государственной статистике» // Ведомости, №43 от 17.19.92.

 2. Класифікація видів економічної діяльності. – К.: Держспоживстандарт України, 2005. – 191с.

 3. Класифікація інституційних секторів економіки України. – К.: Державний комітет статистики України, 2005. – 27 с.ІІІ. Монографії і наукові статті

 1. Государственная статистическая отчетность в современных условиях: Монография / Под ред. А.В. Сидоровой, О.А.Зеленого.- Харьков: ИНЖЭК, 2008. – 304с.

 2. Дружинин Н.К. Развитие основных идей статистики.- М., 1979.

 3. Економічна енциклопедія. – Київ, 2000-02, у 3-х томах.

 4. Статистический анализ социально-экономического развития Украины / НАН Украины; Институт экономики / А. Ф. Ревенко. — К.: Наук. думка, 1994. — 194 с.

Схожі:

2. Ціль І результати навчання: сформувати у студентів поглиблені уявлення про витоки статистичної науки та практики, дослідити внесок у розвиток статистики вітчизняних та закордонних вчених. Вивчення курсу передумовлює рішення наступних задач iconС. В. Іванов " 28 " лютого 2014 р
Становлення та розвиток мікробіології. Морфологічний та еколого-фізіологічний період розвитку мікробіології. Відкриття Луї Пастера...
2. Ціль І результати навчання: сформувати у студентів поглиблені уявлення про витоки статистичної науки та практики, дослідити внесок у розвиток статистики вітчизняних та закордонних вчених. Вивчення курсу передумовлює рішення наступних задач iconС. В. Іванов «28» лютого 2014 р
Становлення та розвиток мікробіології. Морфологічний та еколого-фізіологічний період розвитку мікробіології. Відкриття Луї Пастера...
2. Ціль І результати навчання: сформувати у студентів поглиблені уявлення про витоки статистичної науки та практики, дослідити внесок у розвиток статистики вітчизняних та закордонних вчених. Вивчення курсу передумовлює рішення наступних задач iconМіністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова
Перший день Форуму: пленарні доповіді зарубіжних І вітчизняних вчених, які зробили значний внесок у розвиток соціо-гуманітарного...
2. Ціль І результати навчання: сформувати у студентів поглиблені уявлення про витоки статистичної науки та практики, дослідити внесок у розвиток статистики вітчизняних та закордонних вчених. Вивчення курсу передумовлює рішення наступних задач icon5. Філософія Індії у XVIІІ-ХХІ ст
Мета курсу – сформувати у студентів загальнотеоретичні уявлення про становлення та розвиток філософської думки в Індії у контексті...
2. Ціль І результати навчання: сформувати у студентів поглиблені уявлення про витоки статистичної науки та практики, дослідити внесок у розвиток статистики вітчизняних та закордонних вчених. Вивчення курсу передумовлює рішення наступних задач icon5. Філософія Індії у XVIІІ-ХХІ ст
Мета курсу – сформувати у студентів загальнотеоретичні уявлення про становлення та розвиток філософської думки в Індії у контексті...
2. Ціль І результати навчання: сформувати у студентів поглиблені уявлення про витоки статистичної науки та практики, дослідити внесок у розвиток статистики вітчизняних та закордонних вчених. Вивчення курсу передумовлює рішення наступних задач iconПрограма курсу " Сакральна географія І феномен паломництва " для студентів для студентів бакалаврату фгн спеціалізація «філософія», сертифікатна програма з релігієзнавства
Мета курсу – сформувати у студентів загальнотеоретичні уявлення про виникнення, розвиток і головні особливості таких архаїчних релігійних...
2. Ціль І результати навчання: сформувати у студентів поглиблені уявлення про витоки статистичної науки та практики, дослідити внесок у розвиток статистики вітчизняних та закордонних вчених. Вивчення курсу передумовлює рішення наступних задач iconСакральна географія І феномен паломництва для студентів бакалаврату фгн спеціалізація «філософія»
Мета курсу – сформувати у студентів загальнотеоретичні уявлення про виникнення, розвиток і головні особливості таких архаїчних релігійних...
2. Ціль І результати навчання: сформувати у студентів поглиблені уявлення про витоки статистичної науки та практики, дослідити внесок у розвиток статистики вітчизняних та закордонних вчених. Вивчення курсу передумовлює рішення наступних задач iconСакральна географія І феномен паломництва для студентів бакалаврату фгн спеціалізація «філософія»
Мета курсу – сформувати у студентів загальнотеоретичні уявлення про виникнення, розвиток і головні особливості таких архаїчних релігійних...
2. Ціль І результати навчання: сформувати у студентів поглиблені уявлення про витоки статистичної науки та практики, дослідити внесок у розвиток статистики вітчизняних та закордонних вчених. Вивчення курсу передумовлює рішення наступних задач iconНазва курсу Психологія
Завданнями курсу є: ознайомити студентів з історією розвитку, методами та принципами психології, сформувати у студентів базові знання...
2. Ціль І результати навчання: сформувати у студентів поглиблені уявлення про витоки статистичної науки та практики, дослідити внесок у розвиток статистики вітчизняних та закордонних вчених. Вивчення курсу передумовлює рішення наступних задач iconНазва курсу Психологія
Завданнями курсу є: ознайомити студентів з історією розвитку, методами та принципами психології, сформувати у студентів базові знання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи