Мета: надання знань в можливості вимірювання та кількісної оцінки рівнів соціальних явищ та процесів, формування практичних навичок використання статистичних методів аналізу соціально-економічних явищ. Основні задачи icon

Мета: надання знань в можливості вимірювання та кількісної оцінки рівнів соціальних явищ та процесів, формування практичних навичок використання статистичних методів аналізу соціально-економічних явищ. Основні задачи
Скачати 252.56 Kb.
НазваМета: надання знань в можливості вимірювання та кількісної оцінки рівнів соціальних явищ та процесів, формування практичних навичок використання статистичних методів аналізу соціально-економічних явищ. Основні задачи
Дата13.09.2012
Розмір252.56 Kb.
ТипДокументи


ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ОБЛІКОВО-ФІНАНСОВИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ПРИКЛАДНА СТАТИСТИКА


КІЛЬКІСНІ МЕТОДИ В СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ


ДОВІДНИК ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ

8 семестр


Викладач: к.е.н, доцент Шамілева Л.Л.


Кількісні методи в соціологічних дослідженнях

Викладач: Шамілева Л.Л.

ауд. 411

3358301

1. ВСТУП


Значне зростання практичного значення соціальної інформації потребує підготовки кваліфікованих спеціалістів, які володіють сукупністю визначених прийомів, що дає можливість для об’єктивної оцінки соціологічної інформації, визначення основних тенденцій та напрямків її зміни та чинників формування. Наведені умови і обумовлюють необхідність та актуальність вивчення студентами спеціальності „Економічна статистика” дисципліни „Кількісні методи у вивченні соціально-економічних явищ”.

Для оволодіння дисципліною необхідні знання за наступними курсами: „Теорія ймовірностей та математична статистика”, „Статистика”, „Статистичне моделювання та прогнозування”, „Філософія”, „Соціальна статистика”, „Математичне моделювання”, „Інформатика”, „Соціологія та інші”.

2. Мета та результати навчання

Мета: надання знань в можливості вимірювання та кількісної оцінки рівнів соціальних явищ та процесів, формування практичних навичок використання статистичних методів аналізу соціально-економічних явищ.

^ Основні задачи: вивчення методів вимірювання соціальних явищ, методологічних засад та методів моделювання та прогнозування соціальних явищ та процесів.

В процесі вивчення дисципліни студент повинен оволодіти наступною системою, вмінь та навичок:

- знання методологічних проблем, умов та можливостей використання кількісних методів при дослідженні соціологічних процесів та явищ;

- критеріями вибору оптимальних методів та моделей виміру, аналізу, моделювання та прогнозування соціологічних процесів та явищ, обробки соціологічної інформації;

- знання методик конкретних методів, зокрема методики пат-аналізу, рангових мір зв’язку, методи аналізу та розрахунку систем показників для ознак, визначених різними школами;

- знання методології вибору оптимального типу стохастичного процесу та методики моделювання соціальних процесів;

- вміння використовувати конкретну методику, яка адекватно відповідає цілях та задачам дослідження соціологічної інформації;

- вмінням побудови математико-статистичних моделей для прогнозування ймовірності реалізації для прогнозування ймовірності реалізації ідентифікованої соціальної установки;

- навички реалізації конкретних методик виміру соціальних ознак, розробки шкал вимірювання;

- навички розрахунків узагальнюючих показників для ознак, визначених за допомогою різних видів шкал.

^ 3. Методи викладання та навчання

Модульно-рейтингова система навчання

Форми навчання:

а) лекції: аналітичні, проблемні, інформативні;

б) практичні, лабораторні;

Методи навчання:

а) репродуктивні;

б) проблемно-пошукові;

в) дидактичні ігри;

г) мозгові атаки.

4. Програма (зміст курсу).


^ Тема 1. Методологічні проблеми використання кількісних методів в соціології.

Проблеми співвідношення кількості та якості, математики, статистики, та соціології. Спів підставні визначення основних понять теорії ймовірності та математичної статистики. Соціальна проблема та предмет соціального дослідження. Основні напрямки використання кількісних методів та моделей в вивченні соціальних явищ та процесів.

^ Тема 2. методи вимірювання соціальних ознак.

Поняття вимірювання в соціології та рівні вимірювання. Пряме вимірювання. Побудова соціологічних шкал методом експертних оцінок. Метод парних порівнянь, - метод рівних інтервалів та метод аналізу ієрархій. Метод сумарних оцінок. Семантичний диференціал. Побудова Індексів. Надійність вимірювання соціологічної інформації.

^ Тема 3. Статистичні методи в соціологічних дослідженнях. Аналіз одномірних розподілів.

Угрупування, типи угрупувань за різними ознаками, ряди розподілу, їх види, одномірний розподіл, статистичні таблиці. Показники розподілу, емпіричний та теоретичний розподіл. Показники середньої тенденції для різних типів шкал. Дескриптивна статистика. Мода, медіана, структурні характеристики розподілу та для номінальних, порядкових та інтервальних шкал.

Міри варіації кількісних та якісних ознак. Ентропійни міри. Моделювання ряду розподілу: нормальний розподіл, біноміальний розподіл, розподіл Пуассона.

^ Тема 4. Вибірковий метод в соціологічних дослідженнях.

Основні поняття вибіркового методу. Тип вибірки, об’єм вибірки. Види та способи формування вибіркових сукупностей. Вірогідні способи формування вибіркових сукупностей. Помилки вибірки. Визначення довірчих інтервалів вибіркової середньої і частки. Оцінка істотності вибіркових характеристик. Невипадкові методи формування вибіркових сукупностей і другі підходи до побудови вибіркових сукупностей: стихійна вибірка, квотна вибірка.

^ Тема 5. Аналіз взаємозв’язків соціальних ознак.

Умовний розподіл. Спільна „поведінка” двох ознак. Таблиці спряженості. Показники таблиць спряженості. Маргінальні частоти, типи задач, які розв’язуються на підґрунті таблиць спряженості. Типологічний синдром, типологічна група. Статистична залежність – незалежність. Міри зв’язку. Сильний. Слабкий, функціональний – кореляційний, лінійний – нелінійний зв’язок. Локальні – глобальні міри зв’язку. Прямий та опосередкований зв’язок. Істинне – хибне значення міри зв’язку.

^ Тема 6. Крос-табуляція: аналіз двомірних таблиць.

Роль статистики в процесі соціологічного аналізу: можливості та обмеження. Роль дослідницької гіпотези в процесі аналізу соціологічних даних. Крос-табуляція: залежні та незалежні змінні. Опис та статистична експертиза двомірних таблиць. Статистичний аналіз зв’язку двох змінних. Тримірний аналіз: введення контрольних змінних.

^ Тема 7. Міри зв’язку, засновані на поняттях статистичної залежності та детермінації.

Індексний метод в соціологічних дослідженнях. Загальні принципи побудови та використання індексів в соціологічних дослідженнях. Кореляція, показники міри кореляції. Кореляційні таблиці. Критерій Пірсона. Коефіцієнти, пов’язані з - розподілом (таблиці ) . Ентропійні моделі, - парні, множинні регресійні залежності. Значущість показників міри зв’язку. Довірчі інтервали. Дисперсійний аналіз.

^ Тема 8. Рангові міри зв’язку на міри, які базуються на моделях прогнозу.

Модальні міри Гутмана. Порівняння розподілів за допомогою мір Гудмена та Краскала. Принцип спів підставлення ранжованих рядів. Пов’язані ранги. Коефіцієнти рангової кореляції Гутмена та Краскала, Сомерса, Кєндала, бісеріальний коефіцієнт. Міри взаємозв’язку для змінних, які визначені номінальною шкалою: - коефіцієнт, d - коефіцієнт Сомерса. Класифікація статистичних мір за рівнем вимірювання.

^ Тема 9. Пат-аналіз в соціологічних дослідженнях

Концепція пат-аналізу, граф зв’язку. Типи моделей за структурою графа зв’язку. Пат-коефіцієнти, методичні підходи до їх визначення. Оцінка взаємозв’язку та впливу в пат-аналізі, сумарний вплив, методика визначення. Прогнозування на основі пат-аналізу.

^ Тема 10. Моделювання та прогнозування соціальних процесів.

Основні поняття стохастичного процесу. Критерії визначення соціального процесу як стохастичного. Скінченні ланцюги Маркова, їх види. Основні характеристики окремих видів ланцюгів Маркова. Моделювання та прогнозування соціальних процесів за допомогою скінчених ланцюгів Маркова.

^ Тема 11. Інтегральні показники соціального розвитку.

Сучасні системи соціальних показників. Особливості побудови інтегрованих показників по інформації, яка одержана в результаті соціологічного опитування. Соціальні індикатори розвитку. Соціальна експертиза як метод інтегральних передбачень соціальної ситуації. Сучасні системи соціальних показників.

5. Завдання для самостійної роботи (карта СРС)

5. Завдання для самостійної роботи студентів і графік виконання СРС


^ КАРТКА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
ТемаВиди самостійної

роботи


Планові терміни виконання (тиждень)


Форми контролю та звітності

^ Максимальна кількість балів

Разом

у т.ч.

Змістовий модуль 1

1. Методологічні проблеми використання кількісних методів в соціології

1.Розробити схему-класифікатор основних напрямків використання кількісних методів вивчення соціальних явищ

1,2

1.Перевірка наявності.

2. Усне опитування.

2,0

1,0


1,0

2.Методи вимірювання соціальних ознак. Проблеми вимірювання соціальних ознак

1.Виконання ІЗ № 1 „Методи вимірювання соціальних ознак”:

- побудувати соціологічну шкалу за допомогою методів;

-попарних порівнянь;

- МАІ.

3,4,51.Співбесіда за результатами виконання ІЗ.

2. Захист ІЗ.
4

2,0


2,0

2. Визначити тип індивідуальної соціально-психологічної установи за допомогою семантичного диференціала

6,7

1.Захист ІЗ.

2. Усне опитування методик виконання.
4

2,0


2,0

3. Статистичні методи в соціологічних дослідженнях.

Аналіз одномірних розподілів.

1.Розробити класифікацію статистичних методів в соціологічних дослідженнях.

2. Визначити умови використання конкретних методів та сформувати систему узагальнюючих показників

8,9

1.Перевірка наявності.

2.Усне опитування.

3. Співбесіда за результатами аналізу розподілу.


2

2


1,0

1,0

2,0

Усього за 1-й модуль


14
Змістовий модуль 2

1. Аналіз взаємозв’язків соціальних ознак. Крос-табуляція

1. Побудувати таблиці спряженості для ознак, визначених дихотомічними та атрибутивними шкалами.

10

1.Перевірка наявності таблиць спряженості

2,0

2,0
2.Розрахунок мір зв’язку за таблицями спряженості

11,12

1.Обговорювання методики та результатів розрахунків

1,0

1,0

2.Міри зв’язку, які засновані на поняттях статистичної залежності та детермінації. Рангові міри зв’язку.

1.Систематизувати міри зв’язку в залежності від:

- виду шкал;

- мети розрахунку

13,14

1.Наявність системи мір зв’язку.

2. Обговорення змістовного значення мір зв’язку

2

1,0


1,0

3. Пат-аналіз в соціологічних дослідженнях

1.Розробити граф зв’язку при формуванні соціально - психологічної установи.

2.Сформувати типи моделей за структурою графу зв’язку

15,16

1.Наявність графа зв’язку.

2.Система моделей за розробленим графом зв’язку.

4,0

2,0


2,0

4.Інтегральні показники соціального розвитку країни

1.Систематизувати методичні підходи до до розбудови інтегральних показників

17,18

1.Наявність системи методів.

2.Розробити регіональний інтегральний показник людського розвитку в динаміці та визначити основні чинники його зміни для окремих регіонів

5,0

2,0


3,0

^ Усього за 2-й семестр


14


^ 6. Модульне планування

Порядковий номер і назва модулю

Короткий зміст модулю

Різновид (лекція, практичні, лабораторні, самостійні роботи та інд. заняття

Кількість годин

Форми контролю

Змістовий модуль №1


„Вимірювання соціальних ознак”

1. Методологічні проблеми використання кількісних методів в соціології

Лекція за темою „Методологічні проблеми використання кількісних методів в соціології”

2


СРС „Розробити схему класифікатор основних напрямків використання кількісних методів вивчення соціальних явищ”

4

1. Перевірка наявності схеми

2. Усне опитування
2. Методи вимірювання соціальних ознак

Лекція „Пряме вимірювання соціальних ознак”

2


„Побудова соціологічних шкал методом експортних оцінок”

4


1. Методи вимірювання соціальних ознак

2

Усне опитування методик вимірювання соціальних ознакСРС:

1. Виконання ІЗ №1 „Методи вимірювання соціальних ознак”

2. Визначити тип індивідуальної соціально-психологічної установки за допомогою схематичного диференціалу


4


10

1.Співбесіда за результатами виконання ІЗ

2.Захист ІЗ

3.Усне опитування методик виконання ІЗ
3. Статистичні методи в соціологічних дослідженнях. Аналіз одномірних розподілів.

Лекція:

1. Методики угрупувань за різними ознаками

2. Статистичні показники розподілу

3. Міри варіації кількісних ознак


2

2

2


Практичні занятті:

1. Статистичні методи в соціологічних дослідженнях

2

1.Усне опитування

2.Аналіз результатів розподілуСРС:

1. Розробити класифікацію статистичних методів в соціологічних дослідженнях

2. Визначити умови використання конкретних методів та сформувати систему узагальнюючих показників


4


6

1. Перевірка наявності класифікації

2.Усне опитування

3.Співбесіда за результатами аналізу розподілу
4. Вибірковий метод в соціологічних дослідженнях

Лекції:

1. Вибірковий метод в соціологічних дослідженнях

2. Невипадкові методи формування вибіркових сукупностей

2


2


СРС

1. Розробити програму отбору сукупності невипадковими науковими методами

2. Розробити алгоритму формування розміру вибіркової сукупності для комбінованих способів отбору2


4

1.Усне опитування

2.Наявність програми отбору

1. Усне опитування

2.Співбесіда по змісту алгоритму


Усього за 1-ий модуль

56

Змістовий модуль № 2


„Взаємозв’язки соціальних ознак”

1. Аналіз взаємозв’язків соціальних ознак

Лекція: „Методи оцінки взаємозв’язків на основі таблиць спряженості”


4


„Міри зв’язку”

2


Практичні заняття:

Аналіз взаємозв’язків соціальних ознак


2

1. Усне опитування, тестові завданняСРС:

1. Побудувати таблиці спряженості для ознак, визначених дихотомічними та атрибутивними шкалами


2. За результатами соціологічного опитування побудувати таблиці спряженості та розрахувати показники мір зв’язку2


4

1. Перевірка наявності таблиць спряженості

2.Співбесіда за результатами розбудови таблиць спряжності
2. Крос-табуляція. Аналіз таблиць

Лекція:

„Крос-табуляція: аналіз двомірних таблиць”


2


Практичні заняття:

„Тримірний аналіз”


2

1.Усне опитування

2.Обговорення методики тримірного аналізуСРС:

Сформулювати постановку задачі для реалізації методики тримірного аналізу.

Визначити контрольну змінну для введення4

1.Перевірка наявності постановки задачі

2.Обгрунтовання контрольної змінної для введення
3. Міри зв’язку засновані на поняттях статистичної залежності та детермінації

Лекції:

1. „Індексний метод в соціологічних дослідженнях”

2. „Система коефіцієнтів, пов’язаннях з Х 2 – розподілом”

3. Ентропійні моделі: парні, множинні


2


2


2


Практичні заняття:

1. Міри зв’язку , які засновані на поняттях статистичної залежності та детермінації2

1.Усне опитування

2.Тестові завдання

3.Обговорення змістовних характеристик мір зв’язкуСРС:

1. Систематизувати міри зв’язку в залежності від:

- виду шкал

- мети розрахунку4

4

1.Наявність системи мір зв’язку

2. Обговорення змістовного значення мір зв’язку
4. Рангові міри зв’язку та міри, які базуються на моделях прогнозу

Лекція:

„Рангові міри зв’язку”


4


Практичні заняття:

1. Рангові міри зв’язку


2

1.Усне опитування, 2.Тестові завданняСРС:

Виконання індивідуального завдання:

  • систематизу4вати міри зв’язку

  • за результатами соціологічного дослідження розрахувати рангові міри зв’язку2


2

1. Наявність ІЗ

2.Співбесіда за результатами виконання ІЗ
5. Пат-аналіз в соціологічних дослідженнях

Лекція:

1. Концепція пат-аналізу

2. Методичні підходи до побудови пат-моделей


2

2Практичні заняття:

„Пат-аналіз в соціологічних дослідженнях”


2


Усне опитуванняСРС:

1. Розробити граф зв’язку при формуванні соціально-психологічної установки


2.Софрмувати типи моделей за структурою графа зв’язку


3. ІЗ: Оформити розроблений граф та систему моделей за його структурою4


4


4

1. Наявність графа зв’язку

2.Співбесіда за змістом розробленого графа зв’язку

3.Обговорення змісту моделей за структурою графа зв’язку

4.Наявність систем моделей

5.Захист ІЗ
6. Моделювання та прогнозування соціальних процесів

Лекція:

„Кінцеві ланцюги Маркова як моделі соціальних процесів”


4


Практичні заняття:

„Моделювання та прогнозування соціальних процесів”


2


Усне опитуванняСРС:

1. Сформулювати соціальний процес як однорідний стохастичний кінцевий процес.

2. Визначити основні умови для використання регулярних та поглинаючих ланцюгів Маркова

3. За результатами п.1,2 СРС оформити ІЗ та розрахувати основні характеристики регулярних ланцюгів Маркова


4


4


2

1.Наявність сформульованого соціального процесу

2.Обгрунтовані умови можливості використання конкретних моделей ланцюгів Маркова

3.Захист ІЗ
7. Інтегральні показники соціального розвитку країни

Лекції:

1. „Сучасні системи соціальних показників”

2. „Інтегровані показники соціального розвитку”


2


2


СРС:

1. Систематизувати методичні підходи до побудови інтегральних показників


2. Розробити регіональний показник людського розвитку (за класичною методикой ІЛР) та визначити основні чинники його зміни для окремих регіонів

3. Оформити ІЗ по результатам аналізу для окремого регіону2


8


2

1.Наявність системи методів

2.Розроблені регіональні показники за 2-3 роки

3.Факторний аналіз

4.Співбесіда за результатами розрахунку

Усього за 2-ий модуль

98
УСЬОГО по дисциплині

154
^ 6. Календарний план дисципліни
пп


Назва теми

Кількість годин

Всього аудит.

у тому числі

СРС

ІЗ

лекції

практик.

1

Методологічні проблеми використання кількісних методів в соціології

2

2

-

4

-

2

Методи вимірювання соціальних ознак. Проблеми вимірювання соціальних ознак

10

6

4

10

4

3

Статистичні методи в соціологічних дослідженнях. Аналіз одномірних розподілів

8

6

2

10

-

4

Вибірковий метод в соціологічних дослідженнях

4

4

-

6

-

5

Аналіз взаємозв’язків соціальних ознак

8

6

2

6

-

6

Крос - табуляція:

Аналіз таблиць


2


2


2


4


-

7

Міри зв’язку, які засновані на поняттях статистичної залежності та детермінації

8

6

2

8

-

8

Рангові міри зв’язку та міри, які базуються на моделях прогнозу

6

4

2

-

4

9

Пат - аналіз в соціологічних дослідженнях

6

4

2

8

4

10

Моделювання та прогнозування соціальних процесів

6

4

2

8

2

11

Інтегральні показники соціального розвитку країни

4

4

-

10

2
Усього

64

48

16

82

16^ 7. Критерії оцінювання форми контролю та графік виконання модульного контролю

Система оцінювання знань студентів зі статистики за 100- бальною шкалоюПоточний контроль ( max 50 балів)

Кількість балів за результатами поточного контролю

Підсумковий контроль

(мax 50 балів)

Загальна кількість балів

(п. 13+ п. 14)

Заліковий модуль 1

Сума балів за заліковий модуль 1

Заліковий модуль 2

Сума балів за заліковий модуль 2

іспит

Організаційно-навчальна робота студента

Індивідуальна та самостійна робота студента

Організаційно-навчальна робота студента

Індивідуальна робота студента

виконання домашнього завдання

відвідування занять

робота в аудиторії

виконання домашнього завдання

відвідування занять

робота в аудиторії

1

2

3

4


5

6

6

7

8

9

10

11

12

13

3

3

5


14


25

3

3

5


14


25

50

50


100


^ 2. Критерії оцінювання знань поточного контролю організаційно-навчальної роботи студентів: оцінюється рівень знань, продемонстрований у відповідях при підготовці до лабораторних та практичних заняттях, - експрес-контроль (тестові опитування) усне опитування: максимум 2 бали; відповідність виконання лабораторних робіт до плану їх виконання – 1б.

Самостійна робота студентів, - за планом самостійної роботи, - 2 бали;

Виконання лабораторної роботи за графіком виконання та її усний захист, - максимум 5 балів за одну роботу, що складає 5*4=20 балів на кожний модуль.

Критерії оцінювання підсумкового контролю: іспит – 50 балів.


^ 9. Список літератури


  1. В.И. Паниотто, В.С., В.С. Максименко. Количественные методы в социологических исследованиях. Киев. «Наукова думка»,1982.

  2. Рабочая книга социолога. 2-е изд., перераб. И доп. М.Наука, 1983.

  3. Шляпентох В.Э. Проблемы репрезентативности социологической информации.

  4. Джарел Б. Мангейм, Ричард К. Рич. Политология. Методы исследования: Пер. с англ. /Общ. ред. И вступ.сб. А.К.Соколова. – М.: изд-во «Весь мир», 1999.

  5. В.М. Сафронова . Прогнозирование и моделирование в социальной работе. Москва: АСАДЕМА, 2002.

6. Методологія та методика визначення інтегральних соціальних показників /Відп.ред. Ю.І.Саєнко.-К.: Ун-т соціології НАНУ, 2004.- 372с.

7. Статистические методы анализа информации в социологических исследованиях. М.: Наука,1980.

Схожі:

Мета: надання знань в можливості вимірювання та кількісної оцінки рівнів соціальних явищ та процесів, формування практичних навичок використання статистичних методів аналізу соціально-економічних явищ. Основні задачи iconАнотація навчальної дисципліни "Соціальна інформатика"
Кт для органічного включення у сучасне інформаційне середовище та активне сприяння його розвитку; можливості застосування ікт в галузі...
Мета: надання знань в можливості вимірювання та кількісної оцінки рівнів соціальних явищ та процесів, формування практичних навичок використання статистичних методів аналізу соціально-економічних явищ. Основні задачи iconАнотація навчальної дисципліни "Соціальна інформатика"
Кт для органічного включення у сучасне інформаційне середовище та активне сприяння його розвитку; можливості застосування ікт в галузі...
Мета: надання знань в можливості вимірювання та кількісної оцінки рівнів соціальних явищ та процесів, формування практичних навичок використання статистичних методів аналізу соціально-економічних явищ. Основні задачи iconАнотація навчальної дисципліни "Соціальна інформатика"
Кт для органічного включення у сучасне інформаційне середовище та активне сприяння його розвитку; можливості застосування ікт в галузі...
Мета: надання знань в можливості вимірювання та кількісної оцінки рівнів соціальних явищ та процесів, формування практичних навичок використання статистичних методів аналізу соціально-економічних явищ. Основні задачи iconАнотація навчальної дисципліни "Соціальна інформатика"
Кт для органічного включення у сучасне інформаційне середовище та активне сприяння його розвитку; можливості застосування ікт в галузі...
Мета: надання знань в можливості вимірювання та кількісної оцінки рівнів соціальних явищ та процесів, формування практичних навичок використання статистичних методів аналізу соціально-економічних явищ. Основні задачи iconАнотація навчальної дисципліни "Соціальна інформатика"
Кт для органічного включення у сучасне інформаційне середовище та активне сприяння його розвитку; можливості застосування ікт в галузі...
Мета: надання знань в можливості вимірювання та кількісної оцінки рівнів соціальних явищ та процесів, формування практичних навичок використання статистичних методів аналізу соціально-економічних явищ. Основні задачи iconСистема моделювання лавиноподібних соціально-економічних процесів (лсеп)
Мета розробки. Активізація набуття компетентних навичок використання інформаційних систем, технологій прогнозування і управління...
Мета: надання знань в можливості вимірювання та кількісної оцінки рівнів соціальних явищ та процесів, формування практичних навичок використання статистичних методів аналізу соціально-економічних явищ. Основні задачи iconПрограма курсу " естетика" для студентів магістерської програми
Лекційний курс має забезпечити теоретичний базис для осмислення процесів, що відбуваються у сучасній художній культурі. Практичні...
Мета: надання знань в можливості вимірювання та кількісної оцінки рівнів соціальних явищ та процесів, формування практичних навичок використання статистичних методів аналізу соціально-економічних явищ. Основні задачи iconПрограма курсу " естетика" для студентів магістерської програми
Лекційний курс має забезпечити теоретичний базис для осмислення процесів, що відбуваються у сучасній художній культурі. Практичні...
Мета: надання знань в можливості вимірювання та кількісної оцінки рівнів соціальних явищ та процесів, формування практичних навичок використання статистичних методів аналізу соціально-економічних явищ. Основні задачи iconКурсова робота актуальність теми
Отже керівник медичного закладу повинний володіти загальними методологічними принципами проведення аналізу процесів чи явищ в області...
Мета: надання знань в можливості вимірювання та кількісної оцінки рівнів соціальних явищ та процесів, формування практичних навичок використання статистичних методів аналізу соціально-економічних явищ. Основні задачи iconАнотація Стаття присвячена аналізу причин частого повторення кризових явищ у сфері економічних відносин. Розглянуто необхідність перегляду традиційних економічних знань з урахуванням існуючих системних ризиків. Abstract
Стаття присвячена аналізу причин частого повторення кризових явищ у сфері економічних відносин. Розглянуто необхідність перегляду...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи