Донецький національний університет обліково-фінансовий факультет спеціальності: Прикладна статистика «інтелектуальна власність» icon

Донецький національний університет обліково-фінансовий факультет спеціальності: Прикладна статистика «інтелектуальна власність»
Скачати 93.07 Kb.
НазваДонецький національний університет обліково-фінансовий факультет спеціальності: Прикладна статистика «інтелектуальна власність»
Дата13.09.2012
Розмір93.07 Kb.
ТипДокументи

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ОБЛІКОВО-ФІНАНСОВИЙ ФАКУЛЬТЕТ


Спеціальності: Прикладна статистика

«ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ»


Довідник з дисципліни

Викладач: Правдивцев Павло Анатолійович


1. Опис. На сьогодні ставиться задача економічного розвитку України за інноваційною моделлю, в основі якої лежить результат творчої діяльності громадян, тобто об’єкта інтелектуальної власності. В той час освіта з питань правової охорони, практичного використання та захисту об’єктів інтелектуальної власності значно відстає від потреб сьогодення і вимагає надання студентам вищих навчальних закладів, як майбутнім новаторам, комплексу відповідних знань та умінь.

Навчальна дисципліна «Інтелектуальна власність» присвячена розгляду методологічних основ сучасної системи інтелектуальної власності, вивченню специфіки та особливостей реалізації прав інтелектуальної власності, оцінці вартості прав на об’єкти інтелектуальної власності, аналізу системи захисті прав інтелектуальної власності.

2. Мета вивчення дисципліни – забезпечення інтелектуального і соціального розвитку особистості шляхом навчання основам економічних та правових аспектів інтелектуальної власності.

Завдання дисципліни:

 • вивчення основних понять системи правової охорони інтелектуальної власності;

 • розгляд складових міжнародної системі охорони інтелектуальної власності, а також системи інтелектуальної власності в Україні;

 • аналіз об’єктів та суб’єктів права інтелектуальної власності;

 • вивчення алгоритмів правової охорони об’єктів авторського права, промислової власності, нетрадиційних об’єктів інтелектуальної власності;

 • аналіз процедури захисту прав інтелектуальної власності в випадках їх порушення.


^ НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ


Тема 1. Економічні основи інформаційного суспільства

Теорія постіндустріального суспільства. Особливості постіндустріального суспільства.

Теорія інформаційного суспільства. Концепції інформаційного суспільства. Інтелектуальна економіка. Характерні ознаки інтелектуальної економіки.

Інтелектуальна діяльність. Види інтелектуальної діяльності. Результати інтелектуальної діяльності. Інтелектуальний продукт.

Інтелектуальний капітал в умовах інформаційного суспільства. Особливості інтелектуального капіталу. Форми інтелектуального капіталу. Структура інтелектуального капіталу. Людський капітал. Структурний капітал. Клієнтський капітал, його елементи. Організаційний капітал, його складові.


Тема 2. ^ Система інтелектуальної власності

Інтелектуальна власність як результат інтелектуальної праці, її сутність. Поняття права інтелектуальної власності. Особисті немайнові і майнові права на об'єкти права інтелектуальної власності. Взаємозв’язок між правом інтелектуальної власності і правом власності на річ. Сфери прав інтелектуальної власності. Протиріччя у відносинах інтелектуальної власності.

Еволюція інтелектуальної власності. Еволюція промислової власності. “Відкрита грамота” в Англії як перший охоронний документ на об'єкти промислової власності. Статус про монополії (1628 р.). Історія товарних знаків. Еволюція авторського права і суміжних прав. Статут королеви Анни. Особливості французької системи авторського права. Роль філософської думки германії в формуванні морального права інтелектуальної власності. Еволюція інтелектуальної власності в Україні.

Місце і роль інтелектуальної власності в економічному і соціальному розвитку суспільства. Соціально-економічні стратегії в країнах, що розвиваються. Зв'язок між розвитком цивілізації і заохоченням творчої активності громадян.

Об'єкти і суб'єкти права інтелектуальної власності. Об'єкти охорони авторського права. Об'єкти інтелектуальної власності, що не охороняються авторським правом. Об’єкти охорони суміжним правом. Суб'єкти авторського права і суміжних прав. Інфраструктура для реалізації авторських прав. Об'єкти права промислової власності. Поняття та ознаки винаходу, корисної моделі, промислового зразка. Засоби індивідуалізації суб’єктів підприємницької діяльності: знаки для товарів та послуг, фірмові найменування, зазначення походження товарів. Нетрадиційні об'єкти інтелектуальної власності.

Система охорони інтелектуальної власності в Україні. Державний департамент інтелектуальної власності, його задачі та функції. Інститути права інтелектуальної власності в Україні. Джерела права інтелектуальної власності в нормах конституції України і цивільного кодексу. Відображення норм права інтелектуальної власності у загальному законодавстві України. Джерела спеціального законодавства України з питань охорони інтелектуальної власності.

Міжнародна система охорони інтелектуальної власності. Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ). Головна мета ВОІВ. Структура ВОІВ. Членство в ВОІВ. Союзи та договори, адміністративні функції яких виконує ВОІВ. Участь України в роботі ВОІВ. Значення міжнародного співробітництва в сфері інтелектуальної власності для України.


Тема 3. ^ Набуття прав на об’єкти інтелектуальної власності

Правова охорона об’єктів патентного права. Охорона прав на винаходи, корисні моделі та промислові зразки. Умови надання охорони на винаходи, корисну модель, промисловий зразок. Право на одержання патенту. Порядок одержання патенту, припинення його дії та визнання недійсним.

Правова охорона засобів індивідуалізації учасників товарного обігу, товарів та послуг. Правова основа охорони знаків для товарів та послуг. Порядок одержання свідоцтва, припинення його та визнання недійсним. Правова основа охорони зазначень походження товарів. Порядок реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на його використання. Порядок визнання недійсною та припинення правової охорони зазначень походження товарів. Правова охорона фірмових найменувань.

Правова охорона нетрадиційних об’єктів права інтелектуальної власності. Охорона прав на сорти рослин. Умови і порядок набуття прав на сорти рослин. Охорона прав на топографії інтегральних мікросхем. Охорона прав на раціоналізаторську пропозицію. Охорона прав на комерційну таємницю (ноу-хау). Особливість ноу-хау як об'єкта інтелектуальної власності. Способи охорони ноу-хау. Захист від недобросовісної конкуренції.

Правова охорона об’єктів авторського права і суміжних прав. Правова основа охорони об’єктів авторського права. Державна реєстрація об'єктів авторського права. Принципи та критерії виникнення суміжних прав. Охорона суміжних прав виконавців, виробників фонограм, організацій мовлення. Взаємозв'язок між охороною суміжних і авторських прав.

Міжнародна правова охорона інтелектуальної власності. Міжнародна охорона промислової власності. Паризька конвенція (1883 р.) "Про охорону промислової власності" і Міжнародний Союз по охороні промислової власності. Порядок патентування об'єктів промислової власності в іноземних державах. Міжнародна охорона об'єктів авторського права і суміжних прав.


Тема 4. ^ Розпорядження правами інтелектуальної власності

Права та обов’язки власників охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності, обмеження прав. Зміст майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності. Права та обов’язки, що випливають з охоронного документу на винахід, корисну модель, промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми. Права та обов’язки, що випливають із реєстрації комерційних позначень: знака для товарів і послуг, зазначення походження товару, комерційного найменування. Права, що охороняються авторським правом. Суміжні права, що охороняються авторським правом. Права та обов’язки учасників правовідносин, пов’язаних із суміжними права.

Розпорядження правами інтелектуальної власності. Види договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Ліцензія та її види. Невиключна (проста), виключна, повна, одинична, супутня, перехресна, відкрита, примусова, субліцензія тощо. Поняття "ліцензіар", "ліцензіат" і ціни ліцензії. Договір про передання виключних майнових прав.

Ліцензійний договір, вимоги до його укладання. Структура ліцензійного договору. Розробка детального проекту ліцензійного договору. Оформлення і реєстрація ліцензійного договору.

Права та обов’язки власника авторського права, обмеження авторського права розпорядження ним. Виняткова природа та види авторського права. Особисті немайнові права автора. Майнові права авторів. Сфера дії авторського права. Обмеження майнових авторських прав. Презумпція суміжних права. Права виконавців. Права виробників фонограм і відеограм. Права організацій мовлення. Обмеження майнових суміжних прав. Передача (відчуження) майнових авторських прав. Передача права на використання твору. Авторський договір. Види авторських договорів. Зміст авторського договору.


Тема 5. ^ Економіка інтелектуальної власності

Право інтелектуальної власності як товар. Відповідність об'єктів інтелектуальної власності вимогам товару. Обігоздатність об'єктів інтелектуальної власності. Права, що можуть бути відокремлені від підприємства чи індивідуума, і такі, що не можуть бути відокремлені. Поняття гудвілу. Об'єкти інтелектуальної власності як товар. Життєвий цикл об’єктів інтелектуальної власності. Інтелектуальна власність як нематеріальний актив.

Оцінка вартості прав на об’єкти інтелектуальної власності. Особливості оцінки прав на об'єкти промислової власності (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг), об'єкти авторського права та суміжних прав, результати НДЦКР та технічну документацію, ноу-хау. Три підходи до визначення вартості прав на об'єкти інтелектуальної власності: затратний підхід, дохідний підхід, ринковий підхід. Методи дисконтування і капіталізації доходу. Ціна ліцензії. Фактори, що визначають ціну ліцензії. Види ліцензійних платежів. Визначення ціни ліцензії по методу роялті. Визначення мінімальної, максимальної та справедливої ціни ліцензії.


Тема 6. ^ Захист прав інтелектуальної власності

Система захисту прав інтелектуальної власності та її призначення. Значення захисту прав інтелектуальної власності. Основні моменти порушення прав інтелектуальної власності. Принципи послідовності при виборі засобів захисту: попередження конкурента, звернення в третейський суд, захист прав в судовому порядку. Категорії спорів.

Правова основа для оспорювання прав інтелектуальної власності в адміністративному порядку. Об'єкти інтелектуальної власності відносно яких здійснюється адміністративний порядок захисту прав. Органи, в яких здійснюється захист прав в адміністративному порядку. Адміністративна відповідальність за порушення прав.

Судовий порядок захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності. Цивільно-правові засоби захисту прав та їх порядок. Кримінальна відповідальність про порушення прав.

Захист прав на об’єкти інтелектуальної власності відповідно до вимог визнаних у міжнародній практиці норм та правил. Захист прав інтелектуальної власності в рамках угоди ТRІРS. Напрями гармонізації законодавства України з питань захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності до визнаних у міжнародній практиці норм та правил.


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ЗА ТЕМАМИ


Тема 1. Економічні основи інформаційного суспільства

 1. Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність: Підручник. – К.: Знання, 2006. – С. 13-75.

 2. Иноземцев В.Л. Современное постиндустриальное общество: природа, противоречия, перспективы. – М.: Логос, 2000.

 3. Чухно А.А. Постіндустріальна економіка: теорія, практика та їх значення для України. – К.: Логос, 2003.


Тема 2. Система інтелектуальної власності

 1. Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність: Підручник. – К.: Знання, 2006. – С. 113-139, 357-392.

 2. Драпак Г., Скиба М. Основи інтелектуальної власності: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2007. – С. 12-29.

 3. Кузнєцов Ю.М. Патентознавство та авторське право: Підручник. – К.: Кондор, 2008. – С. 14-66.

 4. Потєхіна В.О. Інтелектуальна власність: Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – С. 82-114.

 5. Інтелектуальна власність: об’єкти, право, бухоблік, оподаткування, контроль, відповідальність, ліцензійне/неліцензійне ПЗ. – Х.: Фактор, 2008. – С. 7-34.


Тема 3. Набуття прав на об’єкти інтелектуальної власності

 1. Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність: Підручник. – К.: Знання, 2006. – С. 142-209, 306-354.

 2. Драпак Г., Скиба М. Основи інтелектуальної власності: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2007. – С. 30-90.

 3. Кузнєцов Ю.М. Патентознавство та авторське право: Підручник. – К.: Кондор, 2008. – С. 206-364.

 4. Інтелектуальна власність: об’єкти, право, бухоблік, оподаткування, контроль, відповідальність, ліцензійне/неліцензійне ПЗ. – Х.: Фактор, 2008. – С. 35-105.


Тема 4. Розпорядження правами інтелектуальної власності

 1. Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність: Підручник. – К.: Знання, 2006. – С. 212-238.

 2. Драпак Г., Скиба М. Основи інтелектуальної власності: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2007. – С. 93-108.

 3. Кузнєцов Ю.М. Патентознавство та авторське право: Підручник. – К.: Кондор, 2008. – С. 365-379.


Тема 5. Економіка інтелектуальної власності

 1. Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність: Підручник. – К.: Знання, 2006. – С. 241-268.

 2. Інтелектуальна власність: об’єкти, право, бухоблік, оподаткування, контроль, відповідальність, ліцензійне/неліцензійне ПЗ. – Х.: Фактор, 2008. – С. 106-200.

 3. Кузнєцов Ю.М. Патентознавство та авторське право: Підручник. – К.: Кондор, 2008. – С. 380-417.


Тема 6. Захист прав інтелектуальної власності

 1. Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність: Підручник. – К.: Знання, 2006. – С. 271-302.

 2. Інтелектуальна власність: об’єкти, право, бухоблік, оподаткування, контроль, відповідальність, ліцензійне/неліцензійне ПЗ. – Х.: Фактор, 2008. – С. 201-226.

 3. Драпак Г., Скиба М. Основи інтелектуальної власності: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2007. – С. 110-127.

Схожі:

Донецький національний університет обліково-фінансовий факультет спеціальності: Прикладна статистика «інтелектуальна власність» iconДонецький національний університет Обліково-фінансовий факультет
«Фінансовий аналіз» є базовою для підготовки бакалаврів з спеціальності «Фінанси І кредит». Дисципліна є логічно – послідовною в...
Донецький національний університет обліково-фінансовий факультет спеціальності: Прикладна статистика «інтелектуальна власність» iconДонецький національний університет обліково-фінансовий факультет
Освоєння предмета «Сучасні концепції обліку» базується на знаннях І вміннях, отриманих студентами по всіх дисциплінах, досліджуваних...
Донецький національний університет обліково-фінансовий факультет спеціальності: Прикладна статистика «інтелектуальна власність» iconРобоча програма навчальної дисципліни інтелектуальна власність
Напрями підготовки: 04020102 «Актуарна та фінансова математика», 04020101 «Математика», 04020501 «Статистика», 04020201 «Теоретична...
Донецький національний університет обліково-фінансовий факультет спеціальності: Прикладна статистика «інтелектуальна власність» iconДонецький національний університет обліково-фінансовий факультет
Вона дозволяє не тільки закріпити отримані раніше знання в області теорії бухгалтерського обліку, бухгалтерського (фінансового) І...
Донецький національний університет обліково-фінансовий факультет спеціальності: Прикладна статистика «інтелектуальна власність» icon«Інтелектуальна власність»
Методичні вказівки до практичних І семінарських занять, самостійної роботи та виконання контрольніх робіт з дисципліни «Інтелектуальна...
Донецький національний університет обліково-фінансовий факультет спеціальності: Прикладна статистика «інтелектуальна власність» iconНавчальний посібник з курсу "Інтелектуальна власність" для студентів усіх спеціальностей
Розділ 1 Інтелектуальна власність як право на результат творчої діяльності людини 8
Донецький національний університет обліково-фінансовий факультет спеціальності: Прикладна статистика «інтелектуальна власність» iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту україни донецький національний університет кафедра економічної статистики затверджено
Бакалавр” заочної прискореної форми навчання, які отримують другу вищу освіту за спеціальністю „Прикладна статистика” 030506
Донецький національний університет обліково-фінансовий факультет спеціальності: Прикладна статистика «інтелектуальна власність» iconФорма № н 03 донецький національний університет (повне найменування вищого навчального закладу) Інститут, факультет, відділення економічний факультет, заочне відділення Напрям підготовки (спеціальність) специфічні категорії «Прикладна економіка»
Напрям підготовки (спеціальність) специфічні категорії «Прикладна економіка»
Донецький національний університет обліково-фінансовий факультет спеціальності: Прикладна статистика «інтелектуальна власність» iconЗатверджую: проректор Обліково-фінансовий факультет ” ” 2013р
Окр «Спеціаліст» з нормативним терміном навчання (1 рік) спеціальності 03050801 гр. «А»
Донецький національний університет обліково-фінансовий факультет спеціальності: Прикладна статистика «інтелектуальна власність» iconЗатверджую: проректор Обліково-фінансовий факультет ” ” 2013р
Окр «Магістр» з нормативним терміном навчання (1 рік) спеціальності 03050801 гр. «Б» гр. «В»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи