Анотація дисципліни Методологія наукових досліджень icon

Анотація дисципліни Методологія наукових досліджень
Скачати 97.43 Kb.
НазваАнотація дисципліни Методологія наукових досліджень
Дата13.09.2012
Розмір97.43 Kb.
ТипДокументи

Анотація дисципліни

Методологія наукових досліджень

9 семестр


Викладач: Сидорова Антоніна Василівна, д.е.н., професор.


Зміст

1. Вступ. Особливістю сучасної епохи є істотний стимулюючий вплив науки на усі складові суспільного життя. Необхідність наукового підходу у виробництві, економіці, політиці, в системі управління примушує науку розвиватися більш швидкими темпами, ніж будь-яку іншу галузь діяльності. Стрімко змінюються і оновлюються знання щодо явищ і процесів навколишнього світу. У такій мінливій і складній ситуації вибір оптимальних управлінських рішень неможливий без дослідницьких навичок і творчого пошуку.

Щоб самостійно ставити і творчо розв’язувати різні складні проблеми, фахівець повинен володіти не лише необхідною сумою фундаментальних та спеціальних знань, але й методологією наукових досліджень, уміти використовувати у своїй роботі все те нове, що з’являється у науці і практиці, адаптуватися до нових умов, постійно удосконалювати свою кваліфікацію.

^ 2. Мета та результати навчання. Метою навчальної дисципліни є формування наукового світогляду і творчих навичок майбутніх фахівців, системи теоретичних знань і практичних навичок організації наукових досліджень. За час навчання студент має опанувати методологію організації та методики наукової творчості, зокрема: навчитися формулювати задачі, теоретичні посилки і робочі гіпотези; вміти добирати і аналізувати необхідну інформацію по темі наукового дослідження; перевіряти гіпотези і приймати рішення; прогнозувати соціально-економічні процеси; створювати і оцінювати сценарії бізнес-ситуацій з різними варіантами наявної інформації; узагальнювати результати досліджень і формулювати висновки; за результатами дослідження підготувати науковий звіт, доповідь чи статтю.

^ 3. Методика викладання. Методика викладання: модульно-рейтингова система навчання. Форми навчання: лекції: аналітичні, проблемні; методи навчання: проблемно-пошукові, методи самостійної роботи при виконанні індивідуальних завдань.

^ 4. Скорочений зміст курсу. При вивченні теми „Логіка і методи наукових досліджень” розглядаються наступні категорії: наука і наукове пізнання; емпіричний і теоретичний рівні наукового пізнання; наукова ідея і науковий факт; обґрунтовано роль статистичних методів у дослідницькому процесі.

В темі „Інформаційне забезпечення наукових досліджень” суттєва увага приділяється видам та джерелам наукової інформації, інформаційним ресурсам. Розглядаються існуючи методи пошуку та накопиченню інформації, ошуку інформації в мережі Internet.

^ Тема „Аналіз даних: методи, результати” розкриває основні методи систематизації та узагальнення емпіричних даних у середовищі EXCEL. Вказує на роль середніх величин і порядкових (позиційних) характеристик в аналізі закономірностей розподілу. Розглядаються оцінка ступеню розшарування сукупностей за певними ознаками, рейтингові оцінки, сфера використання їх в наукових дослідженнях. Розглянуто графічно-візуальні методи узагальнення в наукових дослідженнях, види графіків, побудова їх в середовищі EXCEL за допомогою Мастера диаграмм.

При вивченні теми „Гіпотези і доведення в наукових дослідженнях” розглянуто гіпотезу як форму розвитку наукового пізнання. Розкриваються сутність і загальна схема перевірки гіпотез, роль статистичних критеріїв в економічних дослідженнях. Вивчається взаємозв’язок і взаємовплив явищ навколишнього світу, кореляційні зв’язки, оцінювання їх напряму і щільності. Пропонуються можливі сфери використання множинної регресії в соціально-економічних дослідженнях.

^ Тема „Прогнозування і пошук рішень” розкриває сутність аналізу явищ навколишнього світу в динаміці. Ряд динаміки розглядається як інформаційна база ретроспективного аналізу і прогнозування. Визначається точність і надійність прогнозів. Розглянуто методи короткострокового прогнозування, визначення прогнозів та оцінювання їх точності і надійності в середовищі EXCEL. Визначається сутність і технологія пошуку оптимальних управлінських рішень. Звертається увага до особливостей формування оптимального плану випуску продукції і оптимального портфеля цінних паперів за допомогою інструментів пакету Поиск решений.

В темі „Науковий результат: зміст і порядок оформлення” особлива увага приділяється застосуванню логічних законів і правил при викладенні наукових результатів. Розглядаються різновиди наукових документів і стандарти їх оформлення. Визначається сутність складання бібліографічних списків, функції і структура рефератів. Розглянуто доповідь як форму оприлюднення результатів наукового дослідження. Підготовка презентаційних матеріалів на основі шаблонів програми MS PowerPoint.

^ 5. Самостійна робота студентів. Основними формами самостійної роботи є: опрацювання лекційного матеріалу; оволодіння інструментами обробки даних в середовищі EXCEL; знайомство з пошуковими системами INTERNET; розробка плану дипломної магістерської роботи; підготовка презентації; підготовка до іспиту.

Самостійна робота студентів полягає у поглибленні теоретичних знань з відповідних тем дисципліни:

1) Тема „^ Теоретична основа і методи наукових досліджень”:

- етапи наукового дослідження;

- методи досліджень на емпіричному рівні наукового пізнання;

- роль статистичних методів у дослідницькому процесс.

2) Тема „Інформаційне забезпечення наукових досліджень”:

- бібліографічний пошук інформації;

- пошук інформації в мережі Internet;

- формування інформаційної бази дослідження.

3) Тема „^ Аналіз даних: методи, результати”:

- систематизація та узагальнення даних в середовищі EXCEL: Мастер функций, Сводная таблица, Анализ данных;

- графічно-візуальні методи узагальнення;

- рейтинги як спосіб упорядкування об’єктів дослідження.

4) Тема „^ Гіпотези і доведення в наукових дослідженнях”:

- тестування гіпотез в середовищі EXCEL;

- аналіз кореляцій і регресій за допомогою інструментів пакету ^ Анализ данных;

- сфери використання множинної регресії.

5) Тема „Прогнозування і пошук рішень”:

- аналіз тенденцій розвитку в середовищі EXCEL (інструменти пакету ^ Анализ данных, мастер диаграмм);

- пошук оптимальних рішень за допомогою інструментів пакету Поиск решений.


Модульне планування

Таблиця 1


Порядковий номер і назва модулю


Короткий зміст модулю (перелік тем)

Різновид (лекція, самост. ІЗ)

Кількість годин

Форми контролю

1

2

3

4

5

1 модуль.

Організація наукового дослідження

1.Логіка і методи наукового дослідження

лекція

4

Підготовка плану, реферату, презентації згідно індивідуальному завданню

2.Інформаційне забезпечення наукового дослідження

лекція

4

3. Програмно-методологічні питання НД

лекція

4

4. Аналіз даних: методи, результати

лекція

8

5. Гіпотези і доведення в НД

лекція

6

6. Прогнозування і пошук рішень

лекція

6

7. Науковий результат: зміст і порядок

оформлення

лекція

4

РАЗОМ
36

Індивідуальна робота студентів. Підготовка рефератів. Результати наукового дослідження оформляються у вигляді реферату з дотриманням відповідних стандартів і правил оформлення наукових документів.


Поточний контроль здійснюється на основі перевірки виконання окремих розділів і підрозділів індивідуального завдання. Модульний контроль проводиться за підсумками виконання та захисту усіх розділів індивідуального завдання.


Поточний контроль включає:

 • оцінку організаційно-навчальної роботи студентів в аудиторії – 4 бали (0,5б. х 16 лек.= 8);

 • виконання в визначені терміни відповідних етапів індивідуального завдання – 4 балів;

 • реферат – 15 балів;

 • розробка плану дипломної роботи – 8 балів;

 • підготовка презентації.

Викладач оцінює індивідуальні завдання за такими критеріями:


Таблиця 2


Оцінка

Критерії

15 балів

Студент бездоганно виконав всі вимоги реферату і належним чином їх оформив. Інформацію добре ілюстровано фактичними даними. Наведені змістовні пропозиції

12 балів

Пункти завдання в цілому виконані, але мають місце окремі недоліки: частини інформації бракує або вона є суперечливою на різних сторінках звіту, нема необхідних ілюстрацій чи пропозицій студента.

8 балів

Виконані окремі пункти індивідуального завдання. Частини інформації бракує, відсутні змістовні пропозиції.

0 балів

Пункти завдання не виконано
План дипломної магістерської роботи

8 балів

Студент повністю володіє змістовою характеристикою окремих структурних розподілів, напрямками практичного використання методів, конкретним об’єктом дослідження

6 балів

Часткове володіння змістом та значенням окремих структурних підрозділів розробленої програми

2 балів

Роботу виконано формально за аналогічними зразками
Підготовка презентації

15 балів

Студент бездоганно виконав всі вимоги, належним чином оформив зміст, добре ілюстровано фактичними даними, виділив головні тези.

8 балів

Завдання в цілому виконано, але мають місце окремі недоліки: бракує інформації не виделені головні тези

2 балів

Роботу виконано формально за аналогічними зразками


6. Література

I. Навчальні посібники:

Основна

1. Єріна А.М. Методологія наукових досліджень. – К.: КНЕУ, 2004.

2. Мочерний С.В. Методологія економічного дослідження. – Л.: Світ, 2001. -

3. Філіпенко А.С. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій: Посібник. – К.: Академвидав, 2004. – 208 с. (Альма-матер)

Додаткова

4. Білуха М.Т. Основи наукових досліджень: Підручник для студ. екон. спец. вузів. – К.: Вища шк.., 1997. – 271с.

5. Колесников А. Іnternet: для пользователя. – К.: Издательская группа BHV, 2000. - 304c.

6. Лудченко А.А. и др.. Основы научных исследований: Учеб. пособие / Под ред. А.А. Лудченко. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2000. – 114с.

7. Осауленко О.Г. Сталий соціально-економічний розвиток: моделювання та управління. – К., Держкомітет України, 2000.

8. Калагова І.В. Інформаційне забезпечення соціального управління: Монографія.- К.: ІВЦ Держкомстату України, 2006.-352с.

9. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2002. – 295 с.


^ II. Методична література:

1. Методологічні положення зі статистики. Вип..2. т.1. /Держ.ком.статистики.- К.: ІВЦ Держкомстату України, 2006.- 504с.

2. Т.2./Держ.ком.статистики.- К.: ІВЦ Держкомстату України, 2006.- 568с.

3. Курс лекцій з дисципліни СЗУ, - комп’ютерний варіант, к.412. VIII корп. ДонДУ.


III. Наукові статті, монографії, збірки документів:

1. Головач А.В., Ерина А.М., Трофимов В.П. Критерии математической статистики в экономических исследованиях. – М.: Статистика. 1973.

2. Соболь С.М. Покропивний С.Ф. Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування. – К., КНЕУ, 1996.

3. Осауленко О.Г. Сталий соціально-економічний розвиток: моделювання та управління. – К., Держкомітет України, 2000.

4. Калагова І.В. Інформаційне забезпечення соціального управління: Монографія.- К.: ІВЦ Держкомстату України, 2006.-352с.

Статистичні щорічники і збірники

1. Бюлетень економічної кон’юктури. Держкомстат України.

2. Забезпеченість населення товарами тривалого користування

3. Національні рахунки України

4. Роздрібна торгівля України

5. Фінанси України

Журнали

  1. Вісник НБУ

  2. Економіка України

  3. Статистика України

  4. Фінанси України


Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри економічної статистики, протокол № 1 від 7 вересня 2010р.


Зав.кафедрою,

д.е.н., проф____________________А.В.Сидорова

Робоча програма ухвалена на засіданні навчально-методичної комісії обліково-фінансового факультету, протокол № _____ від ____________________2010р.

Голова навчально-методичної комісії,

к.е.н, доцент _________________ Н.В.Олексієнко

Схожі:

Анотація дисципліни Методологія наукових досліджень iconАнотація дисципліни «методологія наукових досліджень»
Досвід наукової роботи набувається протягом усього творчого життя вченого, а фундаментом для нього є знання основ методології наукових...
Анотація дисципліни Методологія наукових досліджень iconКонспект лекцій з дисципліни «Методологія наукових досліджень»
Конспект лекцій з дисципліни «Методологія наукових досліджень» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 050107...
Анотація дисципліни Методологія наукових досліджень iconФ. В. Стольберг конспект лекцій з дисципліни «методологія та організація наукових досліджень»
Конспект лекцій з дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» ( для магістрів 5-го курсу денної форми навчання спеціальності...
Анотація дисципліни Методологія наукових досліджень iconМ. Т. Методологія наукових досліджень: Підручник. К.: Абу, 2002 480 с. Гарасим П. М., Журавель Г. П., Хомин П. Я. Методологія та методика економічних досліджень виконання та оформлення реферат
Білуха М. Т. Методологія наукових досліджень: Підручник. К.: Абу, 2002 480 с
Анотація дисципліни Методологія наукових досліджень iconМіністерство освіти та науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства І. М. Рассоха Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Методологія І організація наукових досліджень»
«Методологія І організація наукових досліджень» для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 03060101 “Менеджмент організацій...
Анотація дисципліни Методологія наукових досліджень iconДисципліна „методологія наукових досліджень” Довідник з дисципліни Спеціальність: 0509 „Облік І аудит”
У результаті вивчення курсу „Методологія наукової діяльності” студенти повинні знати
Анотація дисципліни Методологія наукових досліджень iconОпрацювання програми емпіричного соціологічного дослідження методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисциплін «Методологія соціологічних досліджень»,
«Методологія соціологічних досліджень», «Кількісні методи соціологічних досліджень», «Якісні методи соціологічних досліджень», «Якість...
Анотація дисципліни Методологія наукових досліджень iconПрограма дисципліни "Основи наукових досліджень" Змістовий модуль Теоретичні засади науки І наукових досліджень. Тема Наука І наукові дослідження
Структурні елементи науки та їх характеристика. Класифікація наук. Суть наукового пізнання, знання та наукового дослідження. Об’єктивна...
Анотація дисципліни Методологія наукових досліджень iconФ. В. Стольберг методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «методологія та організація наукових досліджень» для магістрів 5-го курсу денної форми навчання спеціальності 070801 «Екологія та охорона навколишнього середовища»
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» (для магістрів 5-го курсу...
Анотація дисципліни Методологія наукових досліджень iconКонспект лекцій з дисципліни «методологія та організація наукових досліджень» для студентів спеціальностей
Усі цитати, цифровий та фактичний матеріал, бібліографічні відомості перевірені, запис одиниць відповідає стандартам
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи