Анотація дисципліни Система національних рахунків” Викладач, к е. н.,доц. Скоробогатова Н. В icon

Анотація дисципліни Система національних рахунків” Викладач, к е. н.,доц. Скоробогатова Н. В
Скачати 100.69 Kb.
НазваАнотація дисципліни Система національних рахунків” Викладач, к е. н.,доц. Скоробогатова Н. В
Дата13.09.2012
Розмір100.69 Kb.
ТипДокументи

Анотація дисципліни «Система національних рахунків”

Викладач, к.е.н.,доц. Скоробогатова Н.В.

 1. ВСТУП

Система національних рахунків (СНР) – це найважливіший сучасний міжнародний стандарт у галузі національного рахівництва; послідовна, гармонічна сукупність макроекономічних рахунків, балансів активів та пасивів, таблиць, у яких взаємопов’язані усі макроекономічні процеси. СНР використовується в усьому світі для опису і аналізу економічних процесів на макрорівні.

Дисципліна „Система національних рахунків” є базовою для підготовки магістрів зі спеціальності „Прикладна статистика”.

 1. МЕТА вивчення дисципліни – опанувати важливіші поняття і категорії СНР; принципи побудови рахунків і балансів; ознайомитися з основними напрямками їхнього аналізу.

В результаті вивчення курсу „Система національних рахунків” студенти повинні

ЗНАТИ :

- джерела виникнення та етапи становлення системи національних рахунків;

- основні категорії й класифікації СНР;

- принципи побудови рахунків для внутришньої економіки, та рахунків „іншого світу”;

- напрямки аналізу рахунків;

- методику розрахунку основних макроекономічних показників ;

- використання даних СНР у макроекономічному аналізі та моделюванні.

 1. ^ МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ дисципліни – модульно-рейтингова система навчання.

ФОРМА НАВЧАННЯ – лекції.

МЕТОДИ НАВЧАННЯ :

 • словесні : лекції із застосуванням методів активізації – з використанням проблемних питань;

 • наочні : під час формування візуального сприйняття теоретичного матеріалу;

 • практичні : під час формування вмінь та навичок розрахунку показників, їхнього аналізу, узагальнення;

 • репродуктивні та проблемно-пошукові : під час виконання самостійних завдань.

 1. ^ КОРОТКИЙ ЗМІСТ КУРСУ „Система національних рахунків”.

Програма курсу розроблена відповідно освітньо-професійній програмі та вимогам кредитно-модульної системи організації викладання дисципліни.

Графік за курсом „Система національних рахунків” для студентів 5 курсу денного відділення спеціальності 0110 „Прикладна статистика”, що навчаються за напрямком освітньо-кваліфікаційного рівня „Магістр”, наведений у таблиці 1.

Таблиця 1.

Структура графіку за курсом „Система національних рахунків”

Дисципліна

Всього годин

Аудиторні години

Лекції

СРС

Кредити

Годин на тиждень

Система національних рахунків

162

36

36

124,66

4,5

2

Вид контролю – іспит.

Дисципліна має 4,5 кредитів, що містять два змістових модуля:


^ Перша частина „Основні поняття СНР і поточні рахунки” охоплює наступні теми :

„Поняття про систему національних рахунків”, „Основні категорії і класифікації СНР”, „Рахунок виробництва”, „Рахунок утворення доходу”, „Рахунки розподілу доходу”, „Рахунок використання доходу”.

^ Друга частина „Рахунки накопичення, баланси та рахунки іншого світу” включає теми : „Рахунки накопичення”, „Баланси”, „Рахунки „іншого світу”, „Рахунок товарів та послуг”, „Агрегати СНР”, „Використання даних СНР у макроекономічному аналізі й моделюванні”.


^ Тема 1. Поняття про систему національних рахунків

Предмет, об’єкти і методи національного рахівництва як навчальної дисципліни. Взаємозв’язок системи національного рахівництва з іншими галузями науки і практики. Мета створення СНР. Джерела виникнення системи національних рахунків. Етапи розвитку міжнародної системи національних рахунків : сутність та склад міжнародних стандартів СНР 1953 і 1968 років. Модель СНР-93 та її відмінності від попередніх версій. Основні концепції СНР.

Загальні принципи побудови системи національних рахунків. Ціни в системі національних рахунків.

^ Тема 2. Основні категорії та класифікації.

Поняття і роль класифікацій в СНР. Класифікація інституційних секторів. Класифікація видів економічної діяльності. Класифікація операцій та інших потоків. Класифікація активів і пасивів. Групи рахунків, що діють в Україні.

^ Тема 3. Рахунок виробництва.

Призначення поточних рахунків. Зміст рахунку виробництва. Балансуюча стаття рахунку виробництва. Склад валового випуску кожного з секторів економіки. Склад елементів проміжного споживання. Визначення величини ВВП на основі рахунку виробництва. Основні напрямки аналізу рахунку виробництва.

^ Тема 4. Рахунок утворення доходу.

Призначення рахунку утворення доходу. Характеристика показників частини „Використання” рахунку утворення доходу. Економічна сутність балансуючої статті рахунку – „Валовий прибуток/змішаний дохід”. Аналітичні можливості рахунку утворення доходу.

^ Тема 5. Рахунки розподілу доходу.

Рахунок первинного розподілу доходу : значення, склад елементів ресурсів і використання, суть доходів від власності, балансуюча стаття.

Призначення рахунку вторинного розподілу доходу, його складові. Склад поточних трансфертів.

Призначення і зміст рахунку перерозподілу доходів в натуральній формі. Склад соціальних трансфертів в натуральній формі. Визначення балансуючої статті рахунку перерозподілу доходів в натуральній формі для окремих секторів економіки. Аналітичні можливості рахунків розподілу доходів.

^ Тема 6. Рахунки використання доходу.

Рахунок використання наявного доходу: склад витрат на кінцеве споживання, зміст балансуючої статті – валового заощадження.

Склад показників рахунку використання скоригованого наявного доходу, економічний зміст чистого заощадження. Основні напрямки аналізу рахунків використання доходу.


^ Тема 7. Рахунки накопичення.

Призначення рахунків накопичення. Мета складання рахунку операцій з капіталом. Зміст ресурсів та використання рахунку операцій з капіталом. Склад капітальних трансфертів. Економічна сутність балансуючої статті – чисте кредитування/чисте запозичення. Аналіз рахунку капіталу.

Призначення, зміст і особливості побудови фінансового рахунку.

Рахунок інших змін в обсязі активів : значення і склад.

Рахунок переоцінки. Аналітичні можливості рахунків накопичення.

^ Тема 8. Баланси.

Мета складання балансів активів і пасивів, їхні аналітичні можливості. Зміст початкового балансу активів і пасивів. Призначення і зміст балансового рахунку „Зміни в балансі активів і пасивів”. Заключний баланс активів і пасивів. Визначення вартості активів і пасивів на кінець періоду. Взаємозв’язки між показниками балансів активів і пасивів і показниками рахунків накопичення.

^ Тема 9. Рахунки „іншого світу”.

Мета побудови і основні джерела інформації для побудови рахунків „іншого світу”. Зовнішній рахунок товарів та послуг, зміст балансуючої статті рахунку.

Відображення процесу перерозподілу поточних доходів між резидентами національної економіки та нерезидентами за допомогою зовнішнього рахунку первинного доходу та поточних трансфертів.

Зовнішній рахунок операцій з капіталом: склад, розрахунок і зміст балансуючої статті рахунку.

^ Тема 10. Рахунок товарів і послуг.

Рахунок товарів і послуг – зведена характеристика СНР. Призначення, склад і особливості рахунку товарів і послуг. Характеристика ресурсів і використання рахунку товарів і послуг. Визначення величини ВВП на основі даних рахунку товарів і послуг. Аналітичні можливості рахунку товарів і послуг.

^ Тема 11. Агрегати СНР.

Основні агрегати системи національних рахунків: валовий внутрішній продукт, валовий національний доход, валовий наявний доход, кінцеві споживчі витрати, валове заощадження, чисте кредитування / чисте запозичення.

Методи розрахунку ВВП. Оцінка ВВП у фактичних (поточних) цінах і у порівнянних (постійних) цінах. Індекс фізичного обсягу ВВП. Індекс-дефлятор ВВП. Методи перерахунку ВВП та його компонентів у постійні ціни : метод прямої переоцінки, метод дефлятування, метод екстраполяції.

Економічна сутність і методика розрахунку інших агрегатів. Взаємозв’язок між основними агрегатами СНР.

^ Тема 12. Використання даних СНР у макроекономічному аналізі та моделюванні.

Основні напрямки аналізу СНР. Методи моделювання макроекономічних показників. Агрегатні індекси ВДВ під впливом зміни капіталовіддачи і обсягу інвестицій. Середні зважені індекси динаміки обсягу інвестицій і капіталовіддачи. Індекси середньої капіталоємкості змінного, постійного складу і структурних зрушень. Методика побудови адитивно- мультиплікативної багатофакторної моделі для оцінки динаміки обсягу інвестицій в економіку України. Методика проведення міжнародних зіставлень основних макроекономічних показників. 1. ^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ТА ТЕРМІН ВИКОНАННЯ.


Таблиця 2

Картка самостійної роботи

Тема

Завдання

Термін виконання (тиждень)

1. Поняття про систему національних рахунків.

Підготувати реферати на наступні теми :

 • Основні концепції створення СНР

 • Характеристика основних міжнародних стандартів СНР 1953р. і 1968р.

 • Відмінності моделі СНР-93 від попередніх версій

2

2. Основні категорії та класифікації СНР

Підготувати реферати на наступні теми :

 • Аналітичні можливості класифікатора видів економічної діяльності

 • Аналітичні можливості класифікатора секторів економіки

3

3. Рахунок виробництва

На основі даних статистичного щорічника України побудувати рахунок виробництва за останній рік.

5

4. Рахунок утворення доходу

За даними статистичного щорічника України побудувати рахунок утворення доходу за останній рік.

7

5. Рахунки розподілу доходу

1. За даними статистичного щорічника України побудувати рахунки розподілу доходу за останній рік.

2. Проаналізувати, як змінилася структура ресурсів та використання кожного з рахунків розподілу доходу за останні два роки.

8

6. Рахунки використання доходу

За даними статистичного щорічника України проаналізувати структуру наявного доходу .

9

7. Рахунки накопичення

Побудувати рахунки накопичення за даними статистичного щорічника України за останній рік.

11

8. Баланси

1.За даними статистичного щорічника України за останній рік скласти баланси активів та пасивів.

2. За даними статистичного щорічника України проаналізувати склад національного багатства України.

14

9. Рахунки „іншого світу”

Скласти рахунки „іншого світу” за даними статистичного щорічника України за останній рік.

15


10. Рахунок товарів та послуг

За даними статистичного щорічника України скласти рахунок товарів та послуг за останній рік; розрахувати ВВП та оцінити його динаміку у порівнянні з попереднім роком.

16

11. Агрегати СНР

Побудувати логіко-структурну схему взаємозв’язків основних макроекономічних показників.

17

12. Використання даних СНР в макроекономічному аналізі й моделюванні

За даними статистичного щорічника України проаналізувати динаміку обсягу інвестицій за два останні роки з використанням адитивно-мультиплікативної багатофакторної моделі.

18
 1. ^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 1. Абдрашитова А., Карасев О., Саяпова А. Таблицы «Затраты-выпуск»: опыт и перспективы развития. // Вопросы статистики.-2009.- №3.- с. 39-46.

 2. Архангельский Ю. О точности прогнозирования развития экономики Украины на основе межотраслевого баланса // Экономика Украины.-2009. - №7. - с. 29-37.

 3. Зведені національні рахунки для економіки в цілому та іншого світу за 1990-1999 роки / Статистичний збірник Держкомстату України. - К., 2001. - с.5-17.

 4. Иванов Ю., Хоменко Т. Обзор основных положений пересмотренной системы национальных счетов 1993 года (СНС 2008 года) и перспективы их поэтапного применения в статистике стран СНГ // Вопросы статистики. - 2009.- №3.- с.19-32.

 5. Моторин Р.М. Трубнік–Шаковяш Т.Є., Мазур М. В. Система національних рахунків: Навч-методич посібник - К.: КНЕУ, 2007 – 200 с.

 6. Моторин Р.М., Моторина Т.М. Система національних рахунків Навч. посібник. -К.:КНЕУ, 2001. – 142-161с.

 7. Национальное счетоводство. Учеб / Под ред. І Д. Кулагиной. - М.: Финансы и статистика, 1977. - 448 с.

 8. Національні рахунки України: Стат зб. - К., 2000

 9. Парамонова И., Савельева Т., Подольная Н. Исследование образования доходов в регионе на основе данных региональных счетов. // Вопросы статистики. - 2009. - №5. - с. 12-20.

 10. Парфенцева Н.О. Міжнародні статистичні класифікації в Україні. К Основи, 2000. - 351с.

 11. Ряскова М. Отражение региональных взаимосвязей в системе национальных счетов // Вестник московского университета. - 2009. - №1. - с. 26-40.

 12. Салин В.Н., Медведев В.Г., Кудряшова С. И., Шпаковская Е.П. Макроэкономическая статистика: Учеб.пособие. - М.: Дело, 2000. - с.72-104.

 13. Салин В.Н., Шпаковская Е.П. Социально-економическая статистика: Учебник. - М.: Юрист, 2001 - с.380-382.

 14. Система национальных счетов 1993. Брюссель/Люксембург, Вашингтон, О.К., Нью-Йорк, Париж. 1998. - 725с

 15. Скоробогатова Н.В. Система национальных счетов: учебно-методическое пособие. – Донецк: ДонНУ, 2010. – 71 с.

 16. Словник основних термінів і показників національного рахівництва//Інформаційний бюлетень Мін-ва статистики України. - 1995. - №1(5). - с.27-31.

 17. Статистика: национальные счета, показатели и методы анализа: Справочное пособие / Н.П. Дашинская, М.М. Новиков, В.Н. Томашевич и др.; Под ред. Теслюка. - Мн.: БГЭУ, 1995. - 376 с.

 18. Статистика: Підручник / С.С.Герасименко, А.В.Головач та ін. - К: КНЕУ, 2000. - 467 с.

 19. Статистичний щорічник України за 2008 рік / Держкомстат України. - К.: Техніка, 2009.-600 с.

Схожі:

Анотація дисципліни Система національних рахунків” Викладач, к е. н.,доц. Скоробогатова Н. В iconСистема національних рахунків» для студентів 3 курсу заочної форми навчання спеціальності 050100 «облік І аудит»
Методичні вказівки до самостійного вивчення І виконання контрольної роботи з дисципліни «система національних рахунків»
Анотація дисципліни Система національних рахунків” Викладач, к е. н.,доц. Скоробогатова Н. В iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „система національних рахунків”
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „Система національних рахунків” (для студентів денної...
Анотація дисципліни Система національних рахунків” Викладач, к е. н.,доц. Скоробогатова Н. В icon«система національних рахунків» (для студентів денної І заочної форм навчання напряму підготовки 030509 «облік І аудит» ) харків – хнамг 2009
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Система національних рахунків» (для студентів денної І заочної форм напряму підготовки...
Анотація дисципліни Система національних рахунків” Викладач, к е. н.,доц. Скоробогатова Н. В iconПротокол №4 засідання кафедри фізичної реабілітації І валеології від грудня 2009 року Присутні
Голова рму, аспірант Дроздов Д. В., доц. Драгнєв Ю. В., доц. Кудряшов Є. В., викладач Павлова Н. А., викладач Карпов С. М., аспірант...
Анотація дисципліни Система національних рахунків” Викладач, к е. н.,доц. Скоробогатова Н. В iconПротокол №2 засідання кафедри фізичної реабілітації І валеології від жовтня 2009 року Присутні
Голова рму, аспірант Дроздов Д. В., доц. Драгнєв Ю. В., доц. Кудряшов Є. В., викладач Павлова Н. А., викладач Карпов С. М., аспірант...
Анотація дисципліни Система національних рахунків” Викладач, к е. н.,доц. Скоробогатова Н. В iconПротокол №1 засідання кафедри фізичної реабілітації І валеології від вересня 2009 року Присутні
Голова рму, аспірант Дроздов Д. В., доц. Драгнєв Ю. В., доц. Кудряшов Є. В., викладач Павлова Н. А., викладач Карпов С. М., аспірант...
Анотація дисципліни Система національних рахунків” Викладач, к е. н.,доц. Скоробогатова Н. В iconПротокол №3 засідання кафедри фізичної реабілітації І валеології від листопада 2009 року Присутні
Голова рму, аспірант Дроздов Д. В., доц. Драгнєв Ю. В., доц. Кудряшов Є. В., викладач Павлова Н. А., викладач Карпов С. М., аспірант...
Анотація дисципліни Система національних рахунків” Викладач, к е. н.,доц. Скоробогатова Н. В iconКонспект лекцій з дисципліни «система національних рахунків»
Для студентів денної І заочної форм навчання спеціальності 050100 «облік І аудит» та напряму підготовки 030509 «облік І аудит»
Анотація дисципліни Система національних рахунків” Викладач, к е. н.,доц. Скоробогатова Н. В iconАнотація дисципліни «управління фінансовою санацією підприємства» Викладач: к э. н доц. Желудев А. В
Цю ділянку старанно досліджують та вивчають в усіх високо розвинутих країнах світу. Важливим це є І для України, де ринкова система...
Анотація дисципліни Система національних рахунків” Викладач, к е. н.,доц. Скоробогатова Н. В iconКонцепція М. Фрідмена (монетаристська теорія макроекономічного регулювання)
Система національних рахунків (снр) як нормативна база макроекономічного рахівництва
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи