Статистичне забезпечення управління” 9 семестр викладач: доцент, к е. н. Шамілева Л. Л. Зміст icon

Статистичне забезпечення управління” 9 семестр викладач: доцент, к е. н. Шамілева Л. Л. Зміст
Скачати 141.98 Kb.
НазваСтатистичне забезпечення управління” 9 семестр викладач: доцент, к е. н. Шамілева Л. Л. Зміст
Дата13.09.2012
Розмір141.98 Kb.
ТипДокументи


АНОТАЦІЯ


ДИСЦИПЛІНИ

СТАТИСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ”

9 СЕМЕСТР


Викладач: доцент, к.е.н. Шамілева Л.Л.

Зміст

1. Вступ

Для розробки ефективних управлінських рішень на всіх рівнях управління в структурі дисципліни узагальнюються статистичні підходи для розробки програм статистичного забезпечення управління з визначенням окремих підсистем, зокрема інформаційної, методичної, системи аналітичних та прогнозних моделей для реалізації відповідної функції управління. Для вивчення дисципліни студенти повинні володіти знаннями зі всіх профільно - зорієнтованих дисциплін, а також теорією управління, стратегічним менеджментом, фінансовим менеджментом та ін.


^ 2. Мета та результати навчання

Мета дисципліни: формування системи теоретичних знань і практичних навичок статистичного дослідження масових соціально – економічних явищ і процесів як бази розробки і підтримки управлінських рішень.

Завдання: вивчення методів та здійснення системного статистичного аналізу соціальних та економічних явищ і процесів з метою обґрунтування та підтримки управлінських рішень щодо ефективності діяльності та конкурентоспроможності з врахуванням ризику у відповідності з потребами об’єктів управління.

Предмет: статистична характеристика співвідношень між масовими, соціальними та економічними явищами та процесами, закономірностей їх формування, розвитку і взаємодії як чинників ефективного управління заданими об”єктами.

Обєкт дослідження: об”єкти управління, тобто підрозділи економіки, на які здійснюється систематичний вплив з метою забезпечення їх життєдіяльності і досягнення поставлених цілей.

В процесі вивчення курсу під керівництвом викладача студент здійснює статистичне дослідження взаємозв’язку показників макро - та мікроекономічного розвитку в цілому, окремих галузей, видів діяльності, регіонів, груп населення, підприємств. При цьому застосовується коректно підібраний комплекс статистичних методів і моделей.

^ У студентів повинні бути сформовані чіткі уявлення щодо:

 • теоретичних передумов статистичного дослідження на основі знань, набутих в процесі вивчення дисциплін, передбачених навчальним планом;

 • інформаційного забезпечення дослідження;

 • побудови статистичних показників;

 • застосування методів статистичного аналізу;

 • статистичного обґрунтування управлінських рішень та супроводження їх виконання;


^ 3. Методи викладання та навчання

а) модульно-рейтингова система навчання.

Форми навчання:

а) лекції: аналітичні, проблемні;

Методи навчання:

а) проблемно-пошукові;

б) методи самостійної роботи при розробці індивідуальних завдань.


^ 4. Короткий зміст курсу


Тема 1. Сутність процесу управління, завдання статистики та методологічні засади СЗУ.

В розділі визначається сутність управління як процесу, місія, цілі та задачі управління за окремими функціями управління.

Розкривається роль та місце статистики в реалізації функцій та рішенні задач управління, визначаються функції статистики в процесі обґрунтування та підтримки управлінських рішень.

Особлива увага приділяється характеристиці сутності, змісту, складових та структурі СЗУ, його методологічній основі.

Розглядається диференціація СЗУ у відповідності з функціями управління та наведена характеристика та зміст СЗУ за основними функціями управління.

^ В темі 2 „Інформаційна база СЗУ” сформовано значення, зміст інформаційного забезпечення СЗУ, його співвідношення та місце в структурі СЗУ.

В розділі визначаються основні принципи побудови підсистеми інформаційного забезпечення, програмно-методологічні та організаційні засади способів одержання інформації, зокрема статистичного спостереження. Визначаються особливості формування інформаційного забезпечення на засадах логістики. Особлива увага приділяється системному підходу до формування складу показників в структурі СЗУ, зокрема, реалізації основних методологічних принципів їх визначення: адекватності відображення об’єктів управління у відповідності з метою і завданнями діяльності їх взаємозв’язку та ієрархічній послідовності; їх цілостності; об’єктивності; відповідності до вимог ефективного управління, взаємозв’язку в інтегрованих інформаційних системах.

^ В розділі „Методичне забезпечення статистичного обґрунтування управлінських рішень” розкривається методологія статистичних досліджень як теоретична база методів аналізу в системі СЗУ, принципи побудови методичного забезпечення. Особлива увага при вивченні розділу повинна бути зорієнтована на диференціацію методичного забезпечення в залежності від об’єктів управління та функцій управління. Наведена характеристика статистичних методів аналізу та моделювання і прогнозування, що використовуються при розробці СЗУ за функціями управління. Уточняється зміст окремих методів аналізу, зокрема методів аналізу пропорційності розвитку, критерії пропорційного розвитку. Особлива увага приділяється змісту та можливостям використання балансових методів при вивченні взаємозв’язків елементів суспільного відтворення.

^ В темі „Аналіз взаємозв’язків структури соціально-економічних явищ з їх угрупуванням за суттєвими ознаками” визначається зміст, значення та загальна схема структурно - функціональних моделей та напрямки аналізу соціально-економічних явищ на підґрунті цих моделей. В складі таких моделей розглядаються структурно-функціональні моделі попиту на товари та послуги з урахуванням соціально-економічної диференціації населення. Визначенні методичні підходи до прогнозування попиту або рівня витрат в окремих соціально-економічних групах населення на основі цих моделей.

^ При розкритті теми „Аналіз зміни соціально-економічних явищ у часі” розкриваються всі основні методи аналізу динаміки об’єктів управління, зокрема, методи узагальнюючих аналітичних показників динаміки, методи визначення тенденцій, сезонності, компонентний метод, методи статистичного моделювання та прогнозування одно факторних динамічних процесів. Особлива увага приділяється методикам прогнозування, диференційно за терміном упередження та цільовим критеріям.

В розділі наведено також методики обґрунтування управлінських рішень на основі статистичного аналізу життєвого циклу виробництва.

^ При вивченні теми „Аналіз взаємозв’язків між соціальними та економічними явищами в системі СЗУ” визначаються основні фактори, їх систематизація та диференціація за економічним значенням та походженням як на макро, так і мікрорівнях. Формується система взаємозв’язків, їх види та послідовність вивчення в процесі формування СЗУ.

Наводяться основні види взаємозв’язків та адекватні статистичні моделі, що використовуються для аналізу та моделювання таких взаємозв’язків, зокрема основні стохастичні моделі та детерміновані функціональні моделі.

В розділі також розглядаються питання, пов’язані зі статистичною оцінкою ефективності соціально-економічної та структурної політики, їх напрямками, а також декомпозиційний аналіз формування економічних показників як інструмент обґрунтування управлінських рішень.

^ В темі „Комплексний статистичний аналіз ефективності розвитку об’єктів управління” визначаються основні характеристики та значення СЗУ ефективністю економічного розвитку сформовано система часткових та узагальнюючих показників економічної ефективності. Особлива увага приділяється факторному аналізу ефекту та ефективності та статистичної оцінці інтенсифікації економічного розвитку. В темі також розглянуті критерії економічної ефективності та методи оцінки відповідності результатів діяльності критеріям, зокрема конкурентоспроможності. Сформована система критеріїв, розподіляється за суб’єктами та метою діяльності, ефективністю діяльності у взаємозв’язку з динамікою ефекту та ресурсів (витрат).

Окрема увага при вивченні курсу „СЗУ” приділяється окремим програмам статистичного забезпечення управління на різних рівнях управління та за окремими об’єктами управління. Зокрема, в курсі детально розглядаються наступні програми:

„Статистична база регіонального управління”;

„Статистичне забезпечення управління на мікрорівні”;

„Статистична база управління економічним розвитком”;

„Програми статистичного забезпечення управління фінансовим сектором”;

„СЗУ економічною активністю населення”;

„СЗУ управління стійким розвитком економічних та соціальних систем”.

В кожній програмі сформована науково-методична основа розробки СЗУ, де визначаються наступні структурні елементи, що детально розкривається: їх зміст, склад, окремі складові:

- характеристика об’єкта , цілій, задач управління;

- характеристика функцій управління;

- формування статистичних задач відповідно до задач управління для обґрунтування управлінських рішень;

- розробка системи показників та системи статистичних методів відповідно до статистичних задач;

- визначення основних напрямків управління за результатами статистичного аналізу;

- статистичний аналіз ефективності управління.


5. Завдання для самостійної роботи студентів та графік складання форм контролю СРС


5.1 Індивідуальні навчально-дослідні завдання

^

Розділ 1. Управління статистичними дослідженнями


на рівні макроекономіки


Завдання 1. Статистичне дослідження виробництва, розподілу та використання продукції на макрорівні

Передумови статистичного дослідження продукції. Інформаційне забезпечення дослідження. Система показників дослідження. Методи дослідження. Аналіз пропорцій виробництва продукції. Аналіз пропорцій розподілу продукції. Аналіз пропорцій використання продукції.
^

Завдання 2. Статистичне дослідження регіональних пропорцій


економічного розвитку

Передумови дослідження регіональних пропорцій розвитку. Інформаційне забезпечення дослідження. Класифікації та групування дослідження регіонального розвитку. Система показників статистичного дослідження регіонального розвитку.

Статистичне дослідження ресурсів економічного розвитку регіонів. Статистичне дослідження результатів соціально-економічного розвитку регіонів.

Рейтингова оцінка регіонів за рівнем ефективності економічного розвитку та інвестиційною привабливістю.

^ Завдання 3. Статистичне дослідження пропорцій розвитку галузей та видів діяльності

Передумови статистичного дослідження розвитку галузей та видів діяльності. Інформаційне забезпечення дослідження. Система показників дослідження.

Дослідження ресурсів розвитку. Дослідження результатів діяльності. Оцінка ефективності розвитку. Рейтингова оцінка галузей та видів діяльності за рівнем ефективності та інвестиційною привабливістю.

^ Завдання 4. Статистичне дослідження соціального розвитк

Передумови статистичного дослідження соціального розвитку. Інформаційне забезпечення дослідження соціального розвитку. Система статистичних показників та індикаторів соціального розвитку.

Дослідження населення та трудових ресурсів. Тривалість життя.

Аналіз формування доходів населення. Розподіл населення за рівнем доходів.

Аналіз використання доходів населення.

Аналіз споживання населенням матеріальних благ та послуг.

Аналіз забезпеченості населення матеріальними благами, послугами та житлом.

Аналіз рівня освіти.

Статистична оцінка рівня людського розвитку.

^ Завдання 5. Статистичне дослідження грошово-кредитної системи

Сутність та структура грошово-кредитної системи. Дослідження державних фінансів. Дослідження грошового обігу. Дослідження кредитної системи. Дослідження валютного ринку. Дослідження страхового ринку. Дослідження страхової системи. Дослідження фінансів галузей.

^ Завдання 6. Статистичне дослідження ефективності макроекономічного розвитк

Поняття та система показників ефективності макроекономічного розвитку. Узагальнюючі та часткові показники ефективності. Статистичне дослідження факторів економічного ефекту, та ефективності. Статистичні моделі ефективності макроекономічного розвитку. Виробничі функції. Інтегральна оцінка ефективності розвитку.


^ Розділ ІІ. Статистичне дослідження діяльності підприємст


Завдання 7. Статистичне дослідження ресурсів підприємства

Функціональний склад ресурсів та капіталу. Класифікація й оцінка основного капіталу. Класифікація основних засобів залежно від їх призначення, форми участі у виробничому процесі, віку. Дослідження використання основних засобів.

Структура оборотного капіталу. Аналіз використання оборотного капіталу.

Аналіз майна підприємства.

Оцінка вартості підприємства.

Статистичне дослідження персоналу підприємства.


^ Завдання 8. Статистичне дослідження комерційної діяльності підприємст

Роль та організація маркетингової діяльності на підприємстві. Статистичні методи сегментації ринку. Аналіз кон’юнктури ринку. Еластичність попиту та пропозиції. Коливання попиту. Різновиди ситуації на ринку. Оцінка ризику ринкової діяльності. Ємність ринку. Аналіз конкурентного середовища. Прогнозування попиту на продукцію.


^ Завдання 9. Статистичне дослідження інноваційної та інвестиційної діяльності підприємст

Зміст інноваційної діяльності та її напрямки. Статистичне дослідження напрямків інвестування - капітальне будівництво, купівля нових об’єктів основних засобів, цінних паперів, нематеріальних активів.

Статистична оцінка ефективності інновацій та інвестицій.

Статистична оцінка інвестиційної привабливості підприємств.


^ Завдання 10. Статистичне дослідження продукці

Загальна характеристика продукції. Класифікація продукції. Статистичне дослідження життєвого циклу продукції. Статистична оцінка конкурентоздатності продукції.

^ Завдання 11. Статистичне дослідження результатів діяльності підприємст

Система показників результатів діяльності підприємства. Результати як критерій досягнення мети підприємства.

Аналіз формування та розподілу прибутку. Рентабельність діяльності підприємства, її різновиди, методи обчислення та аналізу.

Статистична оцінка та діагностика фінансового стану підприємства. Оцінка ліквідності активів. Оцінка активності діяльності підприємства. Порівняльна оцінка фінансового стану підприємства з аналогічними показниками інших підприємств, конкурентів, середньогалузевими показниками. Статистична оцінка кризового стану підприємства.

Рейтингова оцінка фінансового стану підприємства.

Статистичне обґрунтування стратегії підприємства з урахуванням результатів аналізу.

За результатами самостійної роботи розробляється індивідуальне завдання, яке за змістом включає необхідні розділи програми статистичного забезпечення управління конкретним об’єктом . Зокрема , структура індивідуального завдання наступна.


Індивідуальне завдання

на тему „СЗУ управління (назва конкретного об’єкту управління)”

1. Блок-схема формування СЗУ об’єктом.

2. Сутність об’єкта управління.

3. Сутність управління об’єктом. Цілі управління . Принци, функції , задачі управління. Завдання статистичного забезпечення управління (табл.1.).

Таблиця 1

Об’єкт управління

Цілі (під цілі) управління

Функції управління

Принци управління

Завдання та напрямки статистичного дослідження


4. Методичне забезпечення управління.

4.1. Система показників, диференційно за задачами управління; джерела інформації для розробки системи показників (табл. 2.)

Таблиця 2

Система показників

Задачі статистичного дослідження

Показники

Методика розрахунку

Джерела інформації

Економічна інтерпретація показників


4.2. Комплекс статистичних методів аналізу

4.3. Статистичні методи моделювання та прогнозування

5. Результати статистичного дослідження як база розробки управлінських рішень (табл..3.) та методи контролю за виконанням управлінських рішень

6. Оцінка ефективності управління . Критерії ефективності управління. (табл.. 3.)


Таблиця 3

Результати статистичного дослідження

Напрямки розробки управлінських рішень відповідно за результатами статистичного дослідження

Методи контролю за виконанням управлінських рішень

Оцінювання виконання управлінських рішень на інтервалі часу згідно з критеріями ефективності управління


^ 5.2. Графік складання форм контролю СРСТиждень навчання

Зміст самостійної роботи студентів

Форма контролю СРС

1-6

Визначення тематики магістерської роботи та тематики ІЗ „СЗУ конкретним об’єктом управління” (за темою магістерської роботи)

Співбесіди по структурі індивідуального завдання уточнення інформаційної підсистеми

8-12

Розробка II-го розділу ІЗ „Методичне забезпечення управління”

Обговорення змісту розділу, системи показників, методів статистичного моделювання та прогнозування

12-16

Визначення критеріїв ефективності управління за VI-м розділом ІЗ

Обговорення критеріїв оцінки ефективності управління за допомогою статистичних методів

17-18
Захист ІЗ


6. ЛІТЕРАТУРА:


I. Навчальні посібники:

 1. Головач А.В., Захожай В.Б., Головач Н.А. Статистичне забезпечення управління. К. КНЕУ, 2004.

 2. Головач А.В., Захожай В.Б., Головач Н.А. Банківська статистика. – К. УФІМБ, 1998.

 3. Моторин Р.М. Міжнародна статистика. – К.: Вища школа, 1993.

 4. Моторин Р.М., Моторина І,М, Система національних рахунків. – К., КНЕУ, 2001.

 5. Бланк И.А. Инвестиционній менеджмент. К.МР. «ИТЕМ» ЛТД. 1995, 446 с.

 6. Вітлінський В.В., Наконечний С.І. Ризик у менеджменті. – К. «Бори сфен-М», 1996., 325 с.

 7. Савченко Л.Г., Пухтаєвич Г.О., Тітенко О.М. Макроекономіка. – К., 2000.

 8. Ситник В.Ф. Основи інформаційних систем. – К., КНЕУ, 2001.

 9. Статистика. Герасименко С.С., А.В.Головач, А.М.Єріна, О.В.Козирев та ін. – К.: КНЕУ. 1999

 10. Статистика / за ред.. А.М.Єріної та Р.М.Моторина. – К., КНЕУ, 2002.

 11. Гордієнко П.Л., Дудковіська Л.Г., Яшкіна Н.В. Стратегический аналіз: Навчальний посібник.-„-ге вид., перероб. і доп. –К.: Алеута, 2008.-478с.


Методична література:

1. Методологічні положення зі статистики. Вип..2. т.1. /Держ.ком.статистики.- К.: ІВЦ Держкомстату України, 2006.- 504с.

2. Т.2./Держ.ком.статистики.- К.: ІВЦ Держкомстату України, 2006.- 56

3. Курс лекцій з дисципліни СЗУ, - комп’ютерний варіант, к.412. VIII корп. ДонДУ.

III. Наукові статті, монографії, збірки документів:

1. Геєць В.М. Реструктуризація економіки в контексті переходу України на принципи сталого розвитку. Проблеми сталого розвитку.-К. БМТ, 2008, 47-49 с.

2. Головач А.В., Ерина А.М., Трофимов В.П. Критерии математической статистики в экономических исследованиях. – М.: Статистика. 1973.

3. Соболь С.М. Покропивний С.Ф. Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування. – К., КНЕУ, 1996.

4. Осауленко О.Г. Сталий соціально-економічний розвиток: моделювання та управління. – К., Держкомітет України, 2000.

5. Калагова І.В. Інформаційне забезпечення соціального управління: Монографія.- К.: ІВЦ Держкомстату України, 2006.-352с.


Статистичні щорічники і збірники

1. Бюлетень економічної кон’юктури. Держкомстат України.

2. Економічна активність населення України.

3. Забезпеченість населення товарами тривалого користування

4. Національні рахунки України

5. Основні показники роботи підприємств галузей економіки

6. Роздрібна торгівля України

7. Фінанси України


Журнали

  1. Вісник НБУ

  2. Економіка України

  3. Статистика України

  4. Фінанси України

Схожі:

Статистичне забезпечення управління” 9 семестр викладач: доцент, к е. н. Шамілева Л. Л. Зміст iconАнотація дисципліни „Організація вибіркових обстежень” 9 семестр Викладач: Шамілева Л. Л., к е. н., доцент Вступ
В умовах стрімкого зростання кількості суб’єктів господарювання, обсягів економічної діяльності, ускладнення господарських взаємозв’язків...
Статистичне забезпечення управління” 9 семестр викладач: доцент, к е. н. Шамілева Л. Л. Зміст iconТип модуля: обов’язковий Семестр: ІІ обсяг модуля
Лектор: к філол н., доцент Гнідець Уляна Святославівна, викладач Волошин Марія Михайлівна, викладач Люля Оксана Михайлівна, викладач...
Статистичне забезпечення управління” 9 семестр викладач: доцент, к е. н. Шамілева Л. Л. Зміст iconТип модуля: обов’язковий Семестр: ІІІ обсяг модуля
Лектор: к філол н., доцент Гнідець Уляна Святославівна, викладач Волошин Марія Михайлівна, викладач Люля Оксана Михайлівна, викладач...
Статистичне забезпечення управління” 9 семестр викладач: доцент, к е. н. Шамілева Л. Л. Зміст iconМетодичні вказівки до виконання дипломної роботи для студентів заочної форми навчання та слухачів, що здобувають другу вищу освіту
Укладачі: В. Я. Чевганова, к е н., доцент; І. А. Брижань, к е н., доцент; В. Б. Васюта, к т н., доцент, Т. О. Галайда, старший викладач;...
Статистичне забезпечення управління” 9 семестр викладач: доцент, к е. н. Шамілева Л. Л. Зміст iconЦикл дисциплін самостійного вибору внз
Лектор /викладач/: Зінько Олена Василівна, к.іст н., доцент; Стрельбицький Михайло Петрович, к ф н., доцент; Філонов Леонід Володимирович,...
Статистичне забезпечення управління” 9 семестр викладач: доцент, к е. н. Шамілева Л. Л. Зміст iconКредитно-економічний факультет кафедра банківських інвестицій
Д. е н., професор, Смагін В. Л. к е н., доцент Максимович В.І., к е н., доцент Диба О. М., ст викладач Мякишевська О. М., к е н.,...
Статистичне забезпечення управління” 9 семестр викладач: доцент, к е. н. Шамілева Л. Л. Зміст iconНауковий вісник державної академії статистики, обліку та аудиту
С. С. Герасименко. Статистичне забезпечення управління – головний чинник соціально-економічного розвитку
Статистичне забезпечення управління” 9 семестр викладач: доцент, к е. н. Шамілева Л. Л. Зміст iconДвнз київський національний економічний університет
Гузік Т. А., к п н., доцент, Щукіна Е.І., к п н., доцент, старший викладач Ходакевич О. Г., викладач Моруга К. О
Статистичне забезпечення управління” 9 семестр викладач: доцент, к е. н. Шамілева Л. Л. Зміст iconТип модуля: обов’язковий Семестр: VІ обсяг модуля
Лектор: старший викладач Кравець Світлана Федорівна, викладач Магдач Зоряна Тарасівна, викладач Гаврилюк Маріанна Василівна, викладач...
Статистичне забезпечення управління” 9 семестр викладач: доцент, к е. н. Шамілева Л. Л. Зміст iconТип модуля: обов’язковий Семестр: V обсяг модуля
Лектор: старший викладач Кравець Світлана Федорівна, викладач Магдач Зоряна Тарасівна, викладач Гаврилюк Маріанна Василівна, викладач...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи