1. Вступ. Мета та результати навчання icon

1. Вступ. Мета та результати навчання
Скачати 154.49 Kb.
Назва1. Вступ. Мета та результати навчання
Дата13.09.2012
Розмір154.49 Kb.
ТипДокументи

Анотація дисципліни

Міжнародна статистика

9 семестр


Викладач: Сидорова Антоніна Василівна, д.е.н., професор.


Зміст

1. Вступ.

2. Мета та результати навчання. Метою дисципліни є набуття майбутніми магістрами теоретичних знань методології міжнародної статистики, побудови міжнародних економіко-статистичних стандартів та практичних навичок їх використання в статистичній практиці України. У результаті навчання у студентів повинні бути сформовані чіткі уявлення щодо теоретичих передумов статистичного дослідження на основі знань, набутих в процесі вивчення дисциплін, передбачених навчальним планом; інформаційного забезпечення дослідження; побудови статистичних показників; застосування методів статистичного аналізу; виконання міжнародних порівнянь.

^ 3. Методика викладання. Методика викладання: модульно-рейтингова система навчання. Форми навчання: лекції: аналітичні, проблемні; методи навчання: проблемно-пошукові, методи самостійної роботи при виконанні індивідуальних завдань.

^ 4. Скорочений зміст курсу. При вивченні теми „Предмет і організація міжнародної статистики” розглядаються предмет міжнародної статистики, процеси глобалізації, роль ВТО та основні етапи розвитку міжнародної статистики. Розглянуто сучасний стан глобальної статистичної системи та обґрунтовано роль статистики в формуванні інформаційної інфраструктури світової економіки.

В темі „Міжнародні класифікації” розглянуто міжнародні класифікації видів еконо­мічної діяльності, міжнародні класифікації продукції, занять, професій і освіти, класифікації товарів і послуг, міжнародна стандартна торгова класифікація.

^ Тема „Міжнародна статистика національно багатства” розкриває економічну сутність національного багатства, розглянуто струткруу активів держави, систему показників поповнення, поновлення, вибуття, зносу і ефективності використання активів.

При вивченні теми „Міжнародна статистика праці” розглянуто поняття зайнятості населення і безробіття, економічно активного населення та його склад, межі економічної активності. Приділена увага системі показників зайнятості і безробіття. Розкрита сутність продуктивності праці та методи її вимірювання, індекси продуктивності праці.

^ В темі „Міжнародна статистика промисловості” розкрито основні джерела інформації й публікації міжнародної статистики промисловості. Розглянуто систему показників продукції промисловості, показники рівня промислового виробництва. Міжнародні порівняння показників результатів промислового виробництва. Індекси промислового виробництва.

В темі „Статистика міжнародної торгівлі” особлива увага приділяється статистичній оцінці імпорту та експорту. Розглянуто систему показників міжнародної торгівлі. Особлива увага приділяється статистиці міжнародної торгівлі товарами та послугами. Розглядаються основні види цін, які застосовуються в міжнародній статистиці торгівлі.

В темі „Статистика міжнародного туризму” розкрито економічний зміст міжнародного туризму, розглянуто види і категорії туризму, класифікацію осіб, які подорожують. Розкрито систему показників результатів діяльності у туризмі. Визначається сезонність туристичних потоков та показники засобів розміщення і обслуговування туристів.

^ Тема „Міжнародна статистика фінансів” розкриває джерела статистичної інформації міжнародних фінансових організацій, основи міжнародного стандарту в галузі статистики державних фінансів. Дається загальна характеристика міжнародного стандарту з грошово-кредитної статистики. Розкрито принципи побудови міжнародної інвестиційної позиції. Розглянуто основні методи розрахунку валютних курсів.

^ В темі „Методологічні основ проведення міжнародних зіставлень” розкрито етапи проведення міжнародних зіставлень, вимоги щодо міжнародних зіставлень. Розглядаються показники, що використовуються в Програмі міжнародних зіставлень ООН. Основні методи міжнародних зіставлень валового внутрішнього продукту. Метод ЕКШ, Метод Гірі-Каміса. Проводяться рейтингові зіставлення на основі глобальних індексів розвитку. Дається статистична характеристика основних макроекономічних показників України в порівнянні з іншими країнами.

^ 5. Самостійна робота студентів. Основними формами самостійної роботи є: опрацювання лекційного матеріалу; оволодіння інструментами обробки даних; виконання індивідуального творчого завдання ; контрольні завдання; підготовка до іспиту.

Індивідуальна робота студентів. Підготовка рефератів. Результати наукового дослідження оформляються у вигляді реферату з дотриманням відповідних стандартів і правил оформлення наукових документів.

^ Контрольна робота передбачає рішення задач з практикуму з міжнародної економічної статистики (автори: Сидорова А.В., Кулішова Я.В., 2009 р.) за наступними варіантами:

Таблиця 1

Варіанти завдань для виконання контрольної роботи

№ п/п

№ п/п заданий

1

1

6

12

18

31

2

2

7

13

19

32

3

3

8

14

20

33

4

4

9

15

22

37

5

5

10

16

23

39

6

78

6

12

24

40

7

79

7

13

56

41

8

80

8

14

57

45

9

84

89

15

58

47

10

85

90

16

59

76

11

1

6

12

18

31

12

2

7

13

19

32

13

3

8

14

20

33

14

4

9

15

22

37

15

5

10

16

23

39

16

78

6

12

24

40

17

79

7

13

56

41

18

80

8

14

57

45

19

84

89

15

58

47

20

85

90

16

59

76

21

1

6

12

18

31

22

2

7

13

19

32

23

3

8

14

20

33

24

4

9

15

22

37


Поточний контроль здійснюється на основі перевірки виконання окремих розділів і підрозділів індивідуального завдання. Модульний контроль проводиться за підсумками виконання та захисту усіх розділів індивідуального завдання.


Поточний контроль включає:

 • оцінку організаційно-навчальної роботи студентів в аудиторії – 4 бали (0,5б. х 16 лек.= 8);

 • виконання в визначені терміни відповідних етапів індивідуального завдання – 4 балів;

 • реферат – 15 балів;

 • розробка плану дипломної роботи – 8 балів;

 • підготовка презентації.

Викладач оцінює індивідуальні завдання за такими критеріями:


Таблиця 2

Оцінка

Критерії

15 балів

Студент бездоганно виконав всі вимоги реферату і належним чином їх оформив. Інформацію добре ілюстровано фактичними даними. Наведені змістовні пропозиції

12 балів

Пункти завдання в цілому виконані, але мають місце окремі недоліки: частини інформації бракує або вона є суперечливою на різних сторінках звіту, нема необхідних ілюстрацій чи пропозицій студента.

8 балів

Виконані окремі пункти індивідуального завдання. Частини інформації бракує, відсутні змістовні пропозиції.

0 балів

Пункти завдання не виконано
План дипломної магістерської роботи

8 балів

Студент повністю володіє змістовою характеристикою окремих структурних розподілів, напрямками практичного використання методів, конкретним об’єктом дослідження

6 балів

Часткове володіння змістом та значенням окремих структурних підрозділів розробленої програми

2 балів

Роботу виконано формально за аналогічними зразками
Підготовка презентації

15 балів

Студент бездоганно виконав всі вимоги, належним чином оформив зміст, добре ілюстровано фактичними даними, виділив головні тези.

8 балів

Завдання в цілому виконано, але мають місце окремі недоліки: бракує інформації не виделені головні тези

2 балів

Роботу виконано формально за аналогічними зразками


^ Модульне планування


Таблиця 3


Порядковий номер і назва модулю


Короткий зміст модулю (перелік тем)

Різновид (лекція, самост., ІЗ)

Кількісь годин

Форми контролю

1

2

3

4

5

1 модуль.


1.Предмет і організація міжнародної статистики

лекція

2

Підготовка індиві-дуальног творчого завдання «Проблеми глоба-лізації»,ви-конання контрольного завдання

2. Міжнародні класифікації і реєстри

лекція

2

3. Міжнародна статистика національного богатства

лекція

4

4. Міжнародна статистика праці

лекція

4

5. Міжнародна статистика промисловості

лекція

4

6. Статистика міжнародної торгівлі

лекція

4

7. Статистика міжнародного туризму

лекція

4

8. Міжнародна статистика фінансів

лекція

69. Методологічні основи проведення міжнародних зіставлень

лекція

6РАЗОМ
36

Таблиця 4

Планування поточного контролю (заочна форма навчання)п/п

Теми

Різновид занять

Форми контролю знань студентів

Л

П

1

Предмет, метод міжнародної статистики. Міжнародні зіставлення макроекономічних показників

2

1

Рішення задач

2

Статистика міжнародної торгівлі

2

1

Рішення задач

3

Статистика ефективності зовнішньоекономічних операцій і статистика міжнародних інвестицій

2

2

Рішення задач


6. Література

Навчальні посібники

 1. Сиденко А.В. Матвеева В.М. Межународная статистика: Учебник. – 2-е изд., перераб.и доп. – М.:Дело и сервис, 2000. -256с.

 2. Сидорова А.В. Статистика внешнеэкономической деятельности.- Донецк: «КИТИС», ДонГУ, 1998. – 200 с.

 3. Сидорова А.В. Практикум по международной статистике.– Донецк, УкрНТЭК, 2001. – 188с.

 4. Сидорова А.В., Кулишова Я.В. Практикум по международной статистике .-Донецк, ДонНУ, 2009.- 120 с.

 5. Статистика національної економіки та світового господарства: Навч. посіб./ О. Є. Лугінін, С. В. Фомішин. - К.: Центр навч. літератури, 2006. – 502 с.

Додаткова

 1. Башкатов Б.И. Практикум по международной статистике - М.,Дело и сервис 2000.

 2. Елисеева И.И., Костеева Т.В., Хоменко Л.Н. “Международная статистика”., Минск, “Высшая школа”,1995.

 3. Клупт М.А., Силинский В.П. Международная экономическая статистика: - Спб.: Изд-во Санкт-Петербург. ун-та экономики и финансов, 1993

 4. Моторин Р.М. Міжнародна економічна статистика: Підручник– К.: КНЕУ, 2004. – 324с.

 5. Сельцовский В.Л. Экономико-статистические методы анализа внешней торговли. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 512с.

Додаткова

 1. Международные организации системы ООН. Справочник. М., Международные отношения. - 1990..

 2. .Международные правила расчетов: сб. нормат. актов / Нац. банк Украины. - К.: РВО Полиграфкнига. – 1993

 3. Макогон Ю. В. Международная экономика: Учеб. пособие.–ДонНУ, 2005. - 327с.

 4. Рябушкин Т.В., Симчера В.М. Очерки международной статистики. - М.: Наука, 1981

 5. Загладина С.М., Иванов Ю.Н. Статистические методы учета и анализа мирохозяйственных связей. - М.: Международные отношения, 1983. - 272 с

 6. Статистичний щорічник України

 7. Международные организации системы ООН. Справочник. М., Международные отношения. - 1990. - 192 с

 8. Статистичний щорічник України

Методична література:

1. Методологічні положення зі статистики. Вип..2. т.1. /Держ.ком.статистики.- К.: ІВЦ Держкомстату України, 2006.- 504с.

2. Т.2./Держ.ком.статистики.- К.: ІВЦ Держкомстату України, 2006.- 568с.

III. Наукові статті, монографії, збірки документів:

1. Геєць В.М. Реструктуризація економіки в контексті переходу України на принципи сталого розвитку. Проблеми сталого розвитку.-К. БМТ, 2008, 47-49 с.

2. Головач А.В., Ерина А.М., Трофимов В.П. Критерии математической статистики в экономических исследованиях. – М.: Статистика. 1973.

3. Соболь С.М. Покропивний С.Ф. Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування. – К., КНЕУ, 1996.

4. Осауленко О.Г. Сталий соціально-економічний розвиток: моделювання та управління. – К., Держкомітет України, 2000.

5. Калагова І.В. Інформаційне забезпечення соціального управління: Монографія.- К.: ІВЦ Держкомстату України, 2006.-352с.

Статистичні щорічники і збірники

1. Бюлетень економічної кон’юктури. Держкомстат України.

2. Зовнішня торгівля України.

3. Зовнішня торгівля Донецької області

4. Національні рахунки України

Журнали

  1. Международные отношения

  2. Економіка України

  3. Статистика України


Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри економічної статистики, протокол № 1 від 7 вересня 2010р.


Зав.кафедрою,

д.е.н., проф____________________А.В.Сидорова


Робоча програма ухвалена на засіданні навчально-методичної комісії обліково-фінансового факультету, протокол № _____ від ____________________2010р.


Голова навчально-методичної комісії,

к.е.н, доцент _________________ Н.В.Олексієнко

Схожі:

1. Вступ. Мета та результати навчання iconВступ мета І завдання дисципліни Мета дисципліни
Мета дисципліни – формування системи знань у галузі організації та функціонування ринку фінансових послуг та методології аналізу...
1. Вступ. Мета та результати навчання iconВступ мета фахового вступного випробування

1. Вступ. Мета та результати навчання iconВступ; мета роботи (дослідження); матеріали та методи
move to 0-16396853
1. Вступ. Мета та результати навчання iconНавчальний рік 2011/2012
Вступ до курсу. Мета, завдання, наукова та суспільна значимість дослідження урбанізованих територій
1. Вступ. Мета та результати навчання iconВступ; мета роботи (дослідження); матеріали та методи
Назва статті (великими літерами). Ініціали та прізвище автора (авторів). Key words
1. Вступ. Мета та результати навчання iconЗвіт про поточні результати виконання експериментальної Програми впровадження дистанційного навчання в Сумському державному університеті Звітний період 2007 р. I основні результати
Підготовлено методичне забезпечення для навчального процесу п’ятого року навчання за напрямом підготовки «Інформатика», третього...
1. Вступ. Мета та результати навчання iconМатематика Мета курсу
Мета курсу– ознайомити студентів з програмою з математики для спеціальності 010102. Початкове навчання”, яка є теоретичною основою...
1. Вступ. Мета та результати навчання icon1. мета, завдання курсу та очікувані результати
Засоби для проведення поточного та підсумкового контролю (зразки тестових завдань)
1. Вступ. Мета та результати навчання iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення курсу інформаційні технології в системах управління затверджено
Вступ. Мета І задача курсу. Основні терміни, визначення І класифікація інформаційних технологій
1. Вступ. Мета та результати навчання iconРобоча програма з навчальної дисципліни " Вступ до перекладознавства " для студентів ІІ курсу інституту мов світу зі спеціальності "Прикладна лінгвістика" (заочна форма навчання)
Теоретичний курс «Вступ до перекладознавства» є частиною курсу професійно-орієнтованих дисциплін, який присвячено провідним аспектам...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи