Анотація дисципліни Бізнес-статистика icon

Анотація дисципліни Бізнес-статистика
Скачати 90.84 Kb.
НазваАнотація дисципліни Бізнес-статистика
Дата13.09.2012
Розмір90.84 Kb.
ТипДокументи

Анотація дисципліни

Бізнес-статистика

9 семестр


Викладач: Анісімова Ганна Володимирівна, к.е.н., доцент.


Зміст


1. Вступ. В умовах ринкової економіки та невизначеності посилюється значущість використання статистичних методів аналізу, моделювання та прогнозування в різноманітних сферах бізнесу. Особливо важливим є формування комплексу теоретико-практичних знань, які поєднують суто статистичні методи і методи маркетингових досліджень та контролю в менеджменті. Наведені умови і обумовлюють необхідність та актуальність вивчення студентами спеціальності „Прикладна статистика” дисципліни „Бізнес-статистика”.

^ 2. Мета та результати навчання. Метою дисципліни є формування у студентів знань та практичних навичок статистичного дослідження бізнесу. У результаті навчання студенти повинні вміти збирати, обробляти інформацію щодо підприємницької діяльності суб’єктів господарювання, діагностувати поведінку підприємств в конкурентному середовищі з врахуванням ризику; проводити дослідження зовнішнього і внутрішнього середовища як чинників бізнес-діяльності підприємств;прогнозувати діяльність підприємств відповідно до завдань стратегічного управління.

^ 3. Методика викладання. Форми навчання: лекції: інформативні, аналітичні, проблемні, інтерактивні; методи навчання: словесні та наглядні лекції, проблемно-пошукові та наочні методи.

^ 4. Скорочений зміст курсу.

При вивченні теми „Проблеми статистичного забезпечення бізнесу в Україні” необхідно визначити позитивні та негативні особливості бізнесу в Україні, співвідношення між соціальною відповідальністю та економічною ефективністю бізнесу. Особлива увага приділяється питанням інформаційного забезпечення бізнесу в частині створення бізнес-плану та статистичної звітності.

В темі „Інформаційно-правові передумови статистичного аналізу бізнесу” розглядаються особливості використання статистичних методів та статистичних характеристик при дослідженні бізнес-процесів у розрізі видів економічної діяльності за КВЕД, формами власності та формами господарювання. Розглядаються переваги та недоліки форм організаційної структури.

Тема „Статистичний аналіз ринкового середовища. Оцінка рівня конкуренції” розкриває способи визначення та статистичні методи оцінки рівня та інтенсивності конкуренції. Розглядаються методи оцінки пропорційності та концентрації конкуренції на ринку. Особлива увага приділяється визначенню конкурентної позиції підприємства у ринковому середовищі за допомогою інтегральних показників та матричних методів. Розкривається поняття кон’юнктури ринку, попиту та пропозиції та методи їх оцінювання. Розглядається взаємозв’язок між виникненням потреб у споживачів і процесом формування платоспроможного попиту на певному ринку. Досліджуються поняття та показники оцінки ємності реального, потенційного та цільового ринку.

При розкритті теми „Статистичні методи аналізу та прогнозування поведінки споживачів” особлива увага приділяється статистичним показникам та методам оцінки мотивів формування попиту на продукцію та послуги. При визначення шляхів задоволення потреб на ринку пропонується використання матриці пошуку ідей. Особливе значення надається статистичним методам моделювання та прогнозування потреб в продукції, величини цільової аудиторії та поведінки споживачів. Розробка програм вибіркових обстежень вподобань споживачів. Перевірка статистичних гіпотез щодо можливих обсягів продаж тощо.

При вивченні теми „Статистичний контроль якості” розглядаються поняття якості та система показників якості продукції та послуг. Особлива увага надається застосуванню індексного методу оцінки якості продукції: розрахунок узагальнюючих, часткових та непрямих індексів. Розглянуто процес статистичного аналізу динаміки рекламацій та браку. Розкрито процес статистичного контролю якості продукції за допомогою діаграм Парето, контрольних X- та R-карт. Розрахунок довірчих інтервалів для визначення проценту браку продукції.

Тема „Статистичні методи в обґрунтуванні політики ціноутворення на підприємстві” присвячена визначенню етапів ціноутворення, статистичним методам обґрунтування стратегії цінової політики. Розглянуто статистичні методи оцінки впливу факторів на формування ціни. Коефіцієнти цінової еластичності та динаміки цін. Статистичне обґрунтування ефективності впровадження системи знижок.

В темі „Статистика збуту продукції” розглянуто статистичні показники оцінки наявності, руху та ефективності використання запасів готової продукції. Статистичне обґрунтування необхідної кількості запасів. Розглянуто статистичні методи оцінки взаємозв’язку між витратами на рекламу та результатами виробництва. Вибіркове обстеження споживачів щодо ефективності системи збуту на підприємстві.

В темі „Статистичні методи оцінки конкурентоспроможності бренду” розглядаються поняття бренду та брендингу, лояльності споживачів до бренду. Визначення показників конкурентоспроможності бренду: часткові та інтегральні коефіцієнти. Матрична модель «п’яти сил» М.Портера оцінки конкурентоспроможності бренду. Особливу увагу приділено використанню непараметричних методів оцінки ефективності бренду. Розробка програми вибіркових обстежень щодо визначення ступеню сприйняття бренду споживачами.

В темі „Статистичні методи аналізу ресурсного забезпечення виробництва продукції” розглядається сукупність показників наявності, структури, динаміки та ефективності використання основних та оборотних фондів, витрат на інвестиції, трудового потенціалу, витрат на сировину та матеріали. Аналіз впливу факторів ресурсного забезпечення на результати виробництва. Розглянуто методи визначення ресурсного забезпечення виробництва в залежності від етапу життєвого циклу продукції.

Тема „Статистика фінансового стану підприємств” зорієнтована на визначення взаємозв’язків між показниками фінансової ліквідності, платоспроможності, рентабельності, маневреності, стійкості тощо. Статистичний аналіз структури джерел фінансування. Статистичне обґрунтування необхідного обсягу інвестиційних коштів в розвиток підприємства.

В темі „Статистика інноваційного розвитку бізнесу” визначаються основні поняття інноваційного розвитку, технологічних укладів та циклів інноваційного розвитку. Особливу увагу приділено методам моделювання та прогнозування тенденцій інноваційного розвитку.


^ 5. Самостійна робота студентів полягає у поглибленні теоретичних знань з відповідних тем дисципліни і включає різні форми підготовки:

1. Виконання комплексного індивідуального завдання в три етапи за темами, які наведені в робочій програмі.

2. Виконання додаткових завдань для поглиблення знань чи оволодінням навичками по реалізації конкретних бізнес-проектів із застосуванням статистичних методів.

3. Оволодіння теоретичним матеріалом за програмою курсу, який було наведено в лекціях.

Індивідуальне завдання є комплексним і включає три етапи

^ 1.1. Етап перший «Оцінка передумов організації бізнесу»

- вибір виду економічної діяльності для реалізації проекту;

- визначення назви та слогану підприємства;

- визначення мети та місії підприємства;

- вибір оргструктури та організаційно-правової форми господарювання;

- розробка концепції бізнесу та його статистичного забезпечення;

- визначення асортименту товарів та послуг, що надає підприємство;

- обґрунтування вибору цільової аудиторії підприємства;

- обґрунтування величини статутного капіталу.

^ 1.2. Етап другий «Оцінка ринкового середовища та конкурентної позиції підприємства»:

- визначення основних показників функціонування обраного ринку;

- розрахунок ємності ринку, показники його динаміки та структури;

- прогнозування тенденцій розвитку даного ринку;

- оцінка впливу факторів розвитку ринку;

- розрахунок рівня та інтенсивності конкуренції на ринку;

- визначення конкурентної позиції підприємства на ринку;

- аналіз факторів формування попиту на продукцію та послуги;

- оцінка попиту на продукцію підприємства;

- розробка та реалізація програми вибіркового обстеження для аналізу вподобань споживачів;

- розробка концепції статистичного забезпечення контролю якості продукції та послуг.

^ 1.3. Етап третій : «Визначення факторів і прогнозування розвитку бізнесу»

- статистичний аналіз та прогнозування динаміки цін конкурентів;

- статистичний аналіз ефективності роботи постачальників підприємства;

- оцінка взаємозв’язків між результатами виробництва та витратами на маркетинг;

- оцінка ефективності реклами продукції та послуг;

- визначення лояльності споживачів до бренду (вибіркове обстеження);

- оцінка дієвості бренду;

- розрахунок показників ефективності виробництва;

- визначення джерел інноваційного розвитку підприємства.


^ Карта самостійної роботи
пп

Види та форми самостійної роботи

Форми контролю та звітності

Планові терміни виконання

1. Підготовка до поточних аудиторних занять

1.1

Вивчення за темами курсу обов’язкової та додаткової літератури, а також текстів лекцій

1.1.Усне опитування на під час інтерактивних лекцій

За розкладом занять в аудиторії з даної дисципліни

1.2

Виконання домашніх завдань

1.2.Перевірка правильності та самостійності виконання домашніх завдань

На кожному лекційному занятті

П. Пошуково-аналітична робота

2.1

Виконання комплексного індивідуального творчого завдання:

Етап № 1. «Оцінка передумов організації бізнесу»

Етап № 2. «Оцінка ринкового середовища та конкурентної позиції підприємства»

Етап № 3. «Визначення факторів і прогнозування розвитку бізнесу»

2.2.Захист індивідуального завдання

Під час модульного контролю


6. Література

Навчальні посібники


 1. Бiзнес-план: технологiя розробки та обгрунтування : Навч.-метод. посiб. для самост. вивч. дисциплiн / С. Ф. Покропивний, С. М. Соболь, Г. О. Швиданенко, Л. М. Шапринська ; Київ. нац. екон. ун-т. - К. : КНЕУ, 2001. - 159 с.

 2. Бiзнес-менеджмент: навч. посiб. для студ. вузiв / [Л. I. Федулова, В. Г. Федоренко, В. Ф. Гриньов та iн.] ; pа заг. ред. Л. I. Федулової ; Мiжрегiональна акад. упр. персоналом. - К. : МАУП, 2007. - 631 с.

 3. Бiзнес-адмiнiстрування: магiстерський курс : пiдруч. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. Л. Г. Мельника, С. М. Iлляшенка, I. М. Сотник ; Сумський держ. ун-т НАН України, Iн-т економiки та прогнозування. - Суми : Унiв. книга, 2009. - 895 с.

 4. Барроу Колiн. Бiзнес-план : Практ. посiб. / Колiн Барроу, Пол Барроу, Роберт Браун; Пер. з англ. М. Ю. Зарицької. - 3-тє вид. - К. : Знання, 2001. - 285 с.

 5. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф.Покропивного. - Вид. 2-ге, перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2001. - 528 с.

 6. Курс социально-экономической статистики: Учебник / Под ред. проф. М.Г.Назарова. - М.: Финстатинформ, ЮНИТИ-ДАНА, 2000.

 7. Методологічні положення зі статистики/ Держгомстат Украини. – К.: ЗАТ „Август”, 2006. – Вип. 1/Редкол.: О.Г. Асауленко тьа ін. – 552 с.

 8. Предпринимательство: Учебник для вузов / Под ред. проф. В.Я.Горфинкеля, проф. Г.Б.Поляка, проф. В.А.Швандара. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1999. - 475 с.

 9. Роз’яснення з складання державних статистичних спостережень з структурної статистики від 19. 09. 2002 № 01-3-01- 8/377

 10. Сигел Э. Практическая бизнес-статистика. : Пер. с англ. - М.: Издательский дом "Вильямс", 2002. - 1056 с.

 11. Статистика підприємництва: Підручник / П.Г.Вашків, П.І.Пастер, В.П.Сторожук, Є.І.Ткачук; Національний банк України. - К.: Слобожанщина, 1999. - 599 с.

 12. Статистика: Підручник. С.С.Герасименко та ін. – К.: КНЕУ, 2000.

 13. Статистический словарь. - М.: Финстатинформ, 1996.

 14. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А.М.Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2000. - 460 с.


Монографії, наукові статті


 1. Манцуров І.Г. Статистика економічного зростання та конкурентоспроможності країни: Монографія. – К.: КНЕУ, 2006. – 392 с.

 2. Державний класифікатор продукції та послуг. ДКПП. Державний класифікатор України. ДК 016-97. Чинний від 1999-01-01.

 3. Ефимова М.Р. Статистические методы в управлении производством. - М.: Финансы и статистика, 1988.

 4. Класифікація видів економічної діяльності. КВЕД. Державний класифікатор України. ДК 009-96. Чинний від 1997-01-07.

 5. Курс мультипликаторов. Статистика предприятий. Учебный материал (на русском языке). – Берлин: Федеральное статистическое управление Германии, 1994.

 6. Статистика промышленности: Учебник / В.Е.Адамов, Э.В.Вергилес, Э.М.Воронина и др.; Под ред. В.Е.Адамова. – М. : Финансы и статистика, 1987.

 7. Статистика ринку праці // Перспективні дослідження. – 2000. - № 13. – С.37-41.

 8. Утворення ВВП. Статистика промисловості // Перспективні дослідження. – 2000. - № 13. – С.21-25.

Схожі:

Анотація дисципліни Бізнес-статистика iconУдк 316 жінка І сучасний бізнес анотація
В статті розглянуто принципово нові можливості, що відкривають перед жінками, бажаючими започаткувати власний бізнес, сучасні технології,...
Анотація дисципліни Бізнес-статистика iconДержавного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
Цикли фундаментальних дисциплін; цикли дисциплін за спеціальністю: економіка; економетрія економічна статистика, фінансова статистика,...
Анотація дисципліни Бізнес-статистика iconС. М. Програма фахових вступних випробувань
Статистика (теорія статистики)”, “Економічна статистика”, “Статистика рин­ків”, “Демографічна статистика”, а також дисциплін циклу...
Анотація дисципліни Бізнес-статистика iconАнотація навчальної дисципліни «Теорія ймовірностей І математична статистика»
Підходи „ТЙіМС” надають можливість застосовувати методи теорії ігор в задачах взаємодії підприємця з економічним середовищем. Знання...
Анотація дисципліни Бізнес-статистика iconДо виконання ргр з дисципліни «статистика»
Методичні вказівки до виконання ргр з дисципліни «Статистика» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 030504...
Анотація дисципліни Бізнес-статистика iconДекан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань
Статистика (теорія статистики)”, “Економічна статистика”, “Статистика рин­ків”, “Демографічна статистика”, а також дисциплін циклу...
Анотація дисципліни Бізнес-статистика iconП.І. Б. (повністю): Кацова Лариса Іванівна
Дисципліни: математика для економістів, теорія ймовірності та математична статистика, математична статистика, методика викладання...
Анотація дисципліни Бізнес-статистика iconДо уваги студентів 2,3 курсів заочної форми навчання напрямів підготовки «Міжнародний бізнес»
«Міжнародний бізнес» написання курсової роботи з навчальної дисципліни «Міжнародні економічні відносини» (4-й семестр)
Анотація дисципліни Бізнес-статистика icon5 cеместр Мета дисципліни
Мета дисципліни «Соціальна статистика» формування системи знань про соціальні явища І процеси в суспільстві. Соціальна статистика...
Анотація дисципліни Бізнес-статистика iconДо виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «статистика»
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Статистика» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи