Анотація дисципліни «Фінансовий менеджмент» icon

Анотація дисципліни «Фінансовий менеджмент»
Скачати 243.04 Kb.
НазваАнотація дисципліни «Фінансовий менеджмент»
Дата13.09.2012
Розмір243.04 Kb.
ТипДокументи

Анотація дисципліни

«Фінансовий менеджмент»


Викладач: к.е.н., доцент Карлова Н.П.


Вступ

Фінансовий менеджмент є важливим і найбільш складним напрямком управління підприємством, що функціонує на принципах комерційного розрахунку. Історично фінансовий менеджмент з'явився в результаті об'єктивної необхідності формування наукового підходу до управління капіталом підприємства та до управління економікою підприємства в цілому. Це підкреслює значимість фінансового менеджменту як найбільш важливої й складної підсистеми менеджменту. Особлива потреба у формуванні і використанні професійного фінансового менеджменту виникає в період нестабільної економіки, що характерно для України.


^ Мета, завдання і результати навчання

Метою викладання дисципліни «Фінансовий менеджмент» є одержання студентами знань теорії, методології та методики управління фінансами підприємства і їх закріплення в практичних розрахунках.

Завданнями викладання дисципліни „Фінансовий менеджмент” є:

 • освоєння теоретичних основ фінансового менеджменту; формування знань про основні концепція фінансового менеджменту;

 • оволодіння математичним апаратом, застосовуваним у процесі управління фінансами підприємства;

 • формування теоретичних і практичних знань по реалізації функцій управління фінансами підприємства;

 • оволодіння методами оптимізації грошових потоків підприємства;

 • вивчення механізмів управління капіталом підприємства, його активами, інвестиціями;

 • формування знань про механізм податкового менеджменту;

 • формування теоретичних і практичних знань по управлінню фінансовими ризиками і антикризовому фінансовому управлінню.

Результати навчання: після успішного вивчення дисципліни «Фінансовий менеджмент» студент зможе: використовувати в практичних розрахунках методи управління формуванням і використанням фінансових ресурсів підприємства, оптимізації його грошових потоків, забезпечення фінансової безпеки підприємства.

Для вивчення дисципліни «Фінансовий менеджмент» студент повинен опанувати знаннями по таких дисциплінах, як «Економіка підприємства, «Фінанси», «Менеджмент», «Фінанси підприємств», «Фінансова діяльність суб'єктів господарювання».

^ Методи викладання и навчанн

Лекційні заняття


Стислий зміст курсу

Навчальна дисципліна включає такі розділи:

 1. Концепції фінансового менеджменту і фінансова політика підприємства.

 2. Організаційне і інформаційне забезпечення фінансового менеджменту.

 3. Математичні основи фінансового менеджменту.

 4. Планування в системі фінансового менеджменту.

 5. Аналіз у системі фінансового менеджменту.

 6. Контроль у системі фінансового менеджменту.

 7. Управління грошовими потоками.

 8. Управління активами.

 9. Управління капіталом.

 10. Управління прибутком.

 11. Управління інвестиціями.

 12. Управління фінансовими ризиками.

 13. Податковий менеджмент на підприємстві.

 14. Антикризове фінансове управління підприємством

Розділи навчальної дисципліни взаємопов'язані.


Тема 1. Концепції фінансового менеджменту і фінансова політика підприємства

Сутність фінансового менеджменту. Функції фінансового менеджменту. Цілі і завдання фінансового менеджменту. Пріоритетність цілей фінансового менеджменту.

Механізм фінансового менеджменту. Виникнення науки про фінансовий менеджмент. Базові концепції фінансового менеджменту. Теорія портфеля і теорія структури капіталу.

Фінансова політика підприємства. Стратегія і тактика у системі фінансового менеджменту.


^ Тема 2. Організаційне та інформаційне забезпечення

фінансового менеджменту

Теоретико-методологічні основи формування системи забезпечення фінансового менеджменту. Види систем забезпечення фінансового менеджменту.

Правове середовище фінансового менеджменту. Організаційне забезпечення фінансового менеджменту. Особливості вибору моделі фінансової інфраструктури підприємства.

Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту. Показники інформаційного забезпечення фінансового менеджменту. Основні користувачі фінансової інформації.

Фінансовий облік: загальна характеристика, мета, завдання, принципи і призначення. Фінансова звітність як інформаційна база фінансового менеджменту. Призначення і види фінансових звітів. Принципи фінансової звітності.


^ Тема 3. Математичні основи фінансового менеджменту

Прості ставки позичкових відсотків і прості дисконтні ставки. Складні ставки позичкових відсотків і складні дисконтні ставки.

Оцінка майбутньої і справжньої вартості грошей. Ануїтети. Компаундирування і дисконтування.

Облік інфляційного знецінення грошей.

Фінансові розрахунки при виплаті дивідендів і відсотків по цінних паперах.


^ Тема 4. Планування в системі фінансового менеджменту

Сутність і цілі фінансового планування. Фінансове прогнозування як перший етап планування. Завдання прогнозування і планування.

Методи фінансового прогнозування і фінансового планування.

Ціль і завдання короткострокового фінансового планування. Етапи короткострокового фінансового планування. Основні підходи до фінансового планування.

Планування додаткових фінансових потреб. Етапи планування додаткових фінансових потреб. Допущення, які прийняті при складанні прогнозу балансу підприємства.

Бюджетування в системі фінансового менеджменту: сутність і функції; етапи бюджетного процесу; переваги та недоліки.


^ Тема 5. Аналіз у системі фінансового менеджменту

Цілі і завдання фінансового аналізу. Види і методи фінансового аналізу. Аналіз динаміки і структури активів і пасивів балансу. Аналіз звіту про прибутки (збитках) підприємства. Аналіз звіту про рух грошових коштів. Аналіз балансу ліквідності.

Показники оцінки фінансового стану підприємства: коефіцієнти ліквідності; коефіцієнти управління активами; коефіцієнти управління пасивами; коефіцієнти управління акціонерним капіталом; коефіцієнти прибутковості.

Оцінка фінансової стійкості підприємства. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства.

Фінансовий моніторинг діяльності підприємств. Фінансова діагностика підприємства.


^ Тема 6. Контроль у системі фінансового менеджменту

Поняття фінансового контролю і його необхідність. Функції фінансового контролю. Мети й завдання фінансового контролю. Види й методи фінансового контролю.

Поняття фінансового контролінгу. Мети й завдання стратегічного фінансового контролінгу. Фактори розвитку підприємства. Мети й завдання оперативного фінансового контролінгу. Базові складові оперативного фінансового контролінгу.

Методи фінансового контролінгу: загальнометодологічні й загальноекономічні методи; специфічні методи. Фінансовий моніторинг. Алгоритми дій фінансових менеджерів по усуненню відхилень.


^ Тема 7. Управління грошовими потоками

Концепція потоку коштів. Значення грошових потоків у діяльності підприємства. Класифікація видів грошових потоків.

Етапи процесу управління грошовими потоками.

Рух грошових коштів по видах діяльності: операційної, фінансової та інвестиційної.

Прогнозування і планування грошових потоків. Моделі визначення оптимального залишку коштів.

Комплексне управління коштами підприємства. Фінансова логістика.


^ Тема 8. Управління активами підприємства

Класифікація активів підприємства. Оцінка активів.

Зміст і завдання управління оборотними активами. Управління виробничими запасами. Управління дебіторською заборгованістю: етапи формування політики управління дебіторською заборгованістю; методи інкасації дебіторської заборгованості; використання сучасних форм рефінансування дебіторської заборгованості. Управління грошовими коштами. Оптимізація залишку грошових коштів підприємства.

Джерела формування оборотних активів підприємства та способи забезпечення їх оптимальної структури. Політика фінансування оборотних активів: агресивна модель, консервативна модель, компромісна модель.

Управління необоротними активами підприємства. Управління відновленням необоротних активів. Управління фінансуванням необоротних активів.


^ Тема 9. Управління капіталом підприємства

Економічна сутність і класифікація капіталу підприємства.

Принципи формування капіталу підприємства: урахування перспектив розвитку господарської діяльності; забезпечення відповідності обсягу залученого капіталу обсягу формованих активів підприємства; забезпечення оптимальної структури капіталу з позицій ефективного його використання; забезпечення мінімізації витрат із формування капіталу; забезпечення високоефективного використання капіталу в процесі його господарської діяльності.

Визначення загальної потреби в капіталі. Власний капітал і його формування. Позиковий капітал. Довгострокові фінансові зобов’язання. Кредиторська заборгованість. Управління позиковим капіталом. Управління кредиторською заборгованістю.

Вартість капіталу й принципи її оцінки. Визначення вартості власного капіталу. Оцінка позикового капіталу. Оцінка загальної вартості капіталу. Розрахунок середньозваженої вартості капіталу. Фінансовий леверідж.

Структура капіталу. Фактори, що впливають на структуру капіталу. Управління структурою капіталу. Оптимізація структури капіталу. Політика підприємства щодо структури капіталу. Вплив структури капіталу на вартість підприємства

.

^ Тема 10. Управління прибутком підприємства

Зміст і завдання управління прибутком підприємством. Системний підхід до управління прибутком підприємства. Інформаційна база управління прибутком.

Управління прибутком від операційної діяльності. Формування прибутку від основної діяльності. Фактори, що впливають на формування прибутку. Управління формуванням собівартості. Розрахунок граничної виручки і граничних витрат. Моделювання беззбиткової діяльності підприємства. Розробка цінової політики та її оптимізація на підприємстві.

Політика максимізації прибутку підприємства. Операційний леверідж.

Управління формуванням прибутку від іншої операційної діяльності. Формування прибутку від фінансових операцій.

Сутність і завдання управління розподілом прибутку. Роль податкового планування в управлінні прибутком підприємства. Управління використанням прибутку. Дивідендна політика підприємства. Капіталізація прибутку як форма його використання.


^ Тема 11. Управління інвестиціями

Сутність і класифікація інвестицій підприємства. Зміст та завдання управління інвестиціями. Формування інвестиційної політики.

Форми реальних інвестицій і особливості управління ними. Види інвестиційних проектів і вимоги до їхньої розробки. Методи оцінки ефективності реальних інвестиційних проектів. Управління реалізацією реальних інвестиційних проектів. Порядок складання бюджету капітальних вкладень.

Управління джерелами фінансування капітальних вкладень. Амортизаційна політика підприємства. Визначення оптимальної структури джерел фінансування капітальних вкладень.

Форми фінансових інвестицій і особливості управління ними. Формування портфелю фінансових інвестицій. Методи оцінки ефективності окремих фінансових інструментів інвестування. Методи оцінки інвестиційного портфеля з урахуванням ризику. Диверсифікація інвестиційного портфеля. Ризикові інвестиції (венчурний капітал).


^ Тема 12. Управління фінансовими ризиками

Сутність економічних ризиків та їх класифікація.

Основні види фінансових ризиків: валютний, депозитний, процентний, інфляційний, інвестиційний, кредитний. Фактори, які впливають на рівень фінансових ризиків.

Оцінка рівня фінансових ризиків та їх впливу на фінансовий стан підприємства. Методи оцінки ймовірності виникнення окремих ризиків: економіко-статистичні, розрахунково-аналітичні, аналогові, експертні.

Зміст і принципи управління фінансовими ризиками. Процес їх прогнозування та нейтралізації у фінансовій діяльності підприємств.

Способи уникнення та нейтралізації фінансових ризиків: диверсифікація фінансових ризиків, лімітування фінансових ризиків, система внутрішнього страхування. Стратегія хешування ризиків.


^ Тема 13. Податковий менеджмент на підприємстві

Система оподаткування підприємства і її державне регулювання. Критерії оцінки оптимальності системи оподаткування підприємства.

Податкова політика підприємства й основні етапи її формування. Система показників, що визначають ефективність податкової політики підприємства.

Податкове планування і його роль в оптимізації податкових платежів.

Вплив податкових платежів і виконання дисципліни по них на результати фінансово-господарської діяльності підприємств.


^ Тема 14. Антикризове фінансове управління підприємством

Основні положення антикризового управління. Зміст та завдання антикризового фінансового управління підприємством. Основні процедури антикризового управління.

Методи прогнозування банкрутства підприємства. Система випереджального реагування на загрозу банкрутства і комплекс запобіжних заходів.

Фінансова санація підприємства як елемент антикризового управління. Досудова санація. Санація за рішенням господарського суду. Менеджмент санації підприємства, його функції та завдання.

Методи фінансування санації підприємства. Управління залученням зовнішніх фінансових джерел та внутрішніми джерелами фінансування.

Реструктуризація підприємства в системі антикризового фінансового управління. Реструктуризація підприємства на основі виділення центрів фінансової відповідальності. Реструктуризація заборгованості неспроможного підприємства. Організаційно-фінансове забезпечення реструктуризації підприємства.


^ 5. Організація самостійної роботи студентів із вивчення дисципліни

5.1 Карточка самостійної роботи студента
Тема

Форма контролю

Вид завдання

1

Тема 1. Концепції фінансового менеджменту і фінансова політика підприємства

письмово

Г, ЛСС, ТАЗ

2

Тема 2. Організаційне і інформаційне забезпечення фінансового менеджменту

письмово

Г, ЛСС, ГС, ТАЗ

3

Тема 3. Математичні основи фінансового менеджменту

письмово

Г, ЛСС, ГС, ТАЗ

4

Тема 4. Планування в системі фінансового менеджменту

письмово

Г, ЛСС, ГС, ТАЗ

5

Тема 5. Аналіз у системі фінансового менеджменту

письмово

Г, ЛСС, ГС, ТАЗ

6

Тема 6. Контроль у системі фінансового менеджменту

письмово

Г, ЛСС, ГС, ТАЗ

7

Тема 7. Управління грошовими потоками

письмово

Г, ЛСС, ГС, ТАЗ

8

Тема 8. Управління активами

письмово

Г, ЛСС, ГС, ТАЗ

9

Тема 9. Управління капіталом

письмово

Г, ЛСС, ГС, ТАЗ

10

Тема 10. Управління прибутком

письмово

Г, ЛСС, ГС, ТАЗ

11

Тема 11. Управління інвестиціями

письмово

Г, ЛСС, ГС, ТАЗ

12

Тема 12. Управління фінансовими ризиками

письмово

Г, ЛСС, ГС, ТАЗ

13

Тема 13. Податковий менеджмент на підприємстві

письмово

Г, ЛСС, ГС, ТАЗ

14

Тема 14. Антикризове фінансове управління підприємством

письмово

Г, ЛСС, ГС, ТАЗ

Г – складання глосарію, ЛСС – розробка логіко-структурних схем, ГС – господарчі ситуації, ТАЗ – творчо-аналітичні завдання.

Змістовний модуль №1


Тема 1. Концепції фінансового менеджменту і фінансова політика підприємства

^ 1. Підготувати глосарій:

Фінансовий менеджмент, функції фінансового менеджменту, фінансове планування. Фінансовий аналіз, фінансове регулювання, фінансовий облік, фінансове стимулювання, фінансовий аналіз, фінансовий контроль, фінансовий механізм, механізм фінансового менеджменту, теорія структури капіталу, теорія структури портфеля, фінансова політика, фінансова стратегія, фінансова тактика, бенчмаркінг.


^ 2. Підготувати логіко-структурні схеми:

Схема “Основні принципи фінансового менеджменту”.

Схема “ Угруповання основних функцій фінансового менеджменту”.

Схема “Етапи формування фінансової стратегії підприємства”.

Схема “Види фінансової політики підприємства”.


^ Тема 2. Організаційне та інформаційне забезпечення фінансового менеджменту

1. Підготувати глосарій:

Система організаційного забезпечення фінансового менеджменту, фінансовий апарат, фінансовий менеджменту, система інформаційного забезпечення фінансового менеджменту, фінансова звітність, фінансовий облік.


^ 2. Підготувати логіко-структурні схеми:

Схема “Система організаційного забезпечення фінансового менеджменту”.

Схема “Система показників інформаційного забезпечення фінансового менеджменту, формованих із зовнішніх джерел”.

Схема “Система показників інформаційного забезпечення фінансового менеджменту, формованих із внутрішніх джерел”.


^ Тема 3. Математичні основи фінансового менеджменту

1. Підготувати глосарій:

Проста ставка позичкового відсотка, складна ставка позичкового відсотка, дисконтна ставка, дивіденд, ануїтет, дисконтування, компаундирування, майбутня вартість грошей, справжня вартість грошей.


^ 2. Підготувати логіко-структурні схеми:

Схема «Оцінка майбутньої вартості грошей».

Схема «оцінка справжньої вартості грошей».

Схема «Оцінка вартості грошей з урахуванням інфляційного знецінення».


Таблиця «Майбутня вартість однієї грошової одиниці через n-періодів»

Таблиця «Процентний фактор майбутньої вартості ануїтетів»

Таблиця «Справжня вартість однієї грошової одиниці»

Таблиця «Процентний фактор справжньої вартості ануїтету»


^ Тема 4. Планування в системі фінансового менеджменту

1. Підготувати глосарій:

Фінансове планування, фінансовий план, фінансове прогнозування, оперативне фінансове планування, короткострокове фінансове планування, перспективне фінансове планування, бюджетування.


^ 2. Підготувати логіко-структурні схеми:

Схема «Цілі та завдання планування»

Схема «Методи прогнозування»

Схема «Бюджетування»

Зразки фінансових планів підприємства: «Потреба у фінансуванні», «Прогноз балансу підприємства».


^ Тема 5. Аналіз у системі фінансового менеджменту

1. Підготувати глосарій:

Фінансовий аналіз, візуальний аналіз, ситуаційний аналіз, коефіцієнтний аналіз, фінансові коефіцієнти, фінансова стійкість, фінансовий стан, фінансовий моніторинг, фінансова діагностика.


^ 2. Підготувати логіко-структурні схеми:

Схема «Види фінансового аналізу»

Схема «Методи фінансового аналізу»

Схема «Оцінка фінансового стану підприємства»

Схема «Фінансовий моніторинг»

Схема «Фінансова діагностика».


^ Тема 6. Контроль у системі фінансового менеджменту

1. Підготувати глосарій:

Фінансове планування, фінансовий план, фінансове прогнозування, оперативне фінансове планування, короткострокове фінансове планування, довгострокове фінансове планування, бюджетування


^ 2. Підготувати логіко-структурні схеми:

Схема «Сутність, цілі та завдання фінансового контролю на підприємстві»

Схема «Форми і методи фінансового контролю»

Схема «Фінансовий контролінг».

Змістовний модуль №2


Тема 7. Управління грошовими потоками

1. Підготувати глосарій:

Грошовий потік, відтік коштів, приплив коштів, чистий грошовий потік, оптимізація грошових потоків, фінансова логістика, вільний залишок коштів.


^ 2. Підготувати логіко-структурні схеми:

Схема «Класифікація грошових потоків підприємства»

Схема «Етапи управління грошовими потоками підприємства»

Схема «Алгоритм розрахунку окремих показників при прогнозуванні грошових потоків, виходячи із планованого обсягу і реалізації продукції»


^ Тема 8. Управління активами підприємства

1. Підготувати глосарій: активи підприємства, оборотні активи, необоротні активи, виробничі запаси, рефінансування дебіторської заборгованості політика управління дебіторською заборгованістю.

2. Скласти логіко-структурну схему “Класифікація активів підприємства”.

3. Скласти логіко-структурну схему “Взаємозв'язок виробничого й фінансового циклу підприємства”.

4. Скласти логіко-структурну схему «Етапи формування політики управління оборотними активами підприємства»

5. Скласти логіко-структурну схему «Етапи формування політики управління запасами на підприємстві»

6. Скласти логіко-структурну схему «Залежність суми операційних витрат по розміщенню замовлень від розміру партії поставки товарів».


Тема 9. Управління капіталом підприємства

1. Підготувати глосарій: капітал підприємства, структура капіталу, середньозважена вартість капіталу, гранична вартість капіталу, фінансовий важіль, ефект фінансового леверіджу, власний капітал, статутний капітал, пайовий капітал, додатковий капітал, резервний капітал, нерозподілений прибуток, неоплачений капітал, емісійний дохід, санаційний прибуток.

2. Скласти логіко-структурну схему «Капітал підприємства як об'єкт управління».

3. Скласти логіко-структурну схему «Класифікація видів капіталу»

4. Скласти логіко-структурну схему «Основні етапи формування процесу оптимізації структури капіталу підприємства»

5. Скласти логіко-структурну схему «Форми функціонування власного капіталу підприємства»


Тема 10. Управління прибутком підприємства

1. Підготувати глосарій: самоокупність, самофінансування, чистий прибуток, нерозподілений прибуток, розподіл прибутку, дивіденд резервний фонд, приховане самофінансування, тезаврація прибутку.

2. Скласти логіко-структурну схему «Система управління прибутком»

3. Скласти логіко-структурну схему «Фактори, що впливають на формування та реалізацію дивідендної політики суб’єктів господарювання».

4. Скласти логіко-структурну схему «Форми реалізації дивідендної політики підприємства».

5. Скласти логіко-структурну схему «Формування прибутку підприємства відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку»

6. Скласти логіко-структурну схему «Формування прибутку від реалізації продукції»

7. Скласти логіко-структурну схему «Розподіл і використання прибутку відповідно до Положень (стандартами) бухгалтерського обліку».

8. Скласти логіко-структурну схему «Розподіл прибутку на прикладі акціонерного товариства».


Тема 11. Управління інвестиціями

1. Підготувати глосарій: інвестиції, реальні інвестиції, фінансові інвестиції, довгострокові фінансові інвестиції, поточні фінансові інвестиції, дочірні підприємства, асоційовані підприємства, метод участі в капіталі, ефективна ставка відсотка, справедлива вартість, дюрація.

2. Скласти логіко-структурну схему «Принципова схема формування грошових потоків по окремому інвестиційному проекту»

3. Скласти логіко-структурну схему «Етапи формування інвестиційної політики підприємства».

4. Скласти логіко-структурну схему «Реальні та фінансові інвестиції підприємств: спільні та відмінні риси».

5. Скласти логіко-структурну схему «Класифікація фінансових інвестицій».

6. Скласти логіко-структурну схему «Методи оцінки доцільності фінансових інвестицій, сфери та особливості їх використання».


Тема 12. Управління фінансовими ризиками

1. Підготувати глосарій: фінансовий ризик, валютний ризик, депозитний ризик, процентний ризик, інфляційний ризик, інвестиційний ризик, кредитний ризик, диверсифікація, хеджування.

2. Скласти логіко-структурну схему «Класифікація фінансових ризиків підприємства»

3. Скласти логіко-структурну схему «Характеристика різних зон фінансових ризиків»

4. Скласти логіко-структурну схему «Система внутрішніх механізмів нейтралізації фінансових ризиків підприємства».


Тема 13. Податковий менеджмент на підприємстві

Скласти логіко-структурну схему “Системи фінансового аналізу, що базуються на різних методах його проведення”.

Скласти логіко-структурну схему “Етапи податкового планування на підприємстві”.


^ Тема 14. Антикризове фінансове управління підприємством

1.Підготувати глосарій: реорганізація, реструктуризація, реструктуризація виробництва, реструктуризація активів, фінансова реструктуризація, корпоративна реструктуризація, виділення підприємств, злиття підприємств, перетворення підприємств, поглинання підприємств, поділ підприємств, передатний баланс, розподільний баланс.

2. Скласти логіко-структурну схему, яка відображає види реорганізації суб’єктів господарювання.

3. Скласти логіко-структурну схему, яка відображає типовий порядок реалізації процедури злиття.

4. Скласти логіко-структурну схему, яка відображає типовий порядок процедури приєднання підприємств.

5. Скласти логіко-структурну схему, яка відображає типовий порядок реорганізації підприємств шляхом поділу.

6. Скласти логіко-структурну схему «Об'єкти спостереження «кризового поля» підприємства, що включаються в систему моніторингу його поточної фінансової діяльності»

7. Скласти логіко-структурну схему «Система найважливіших індикаторів оцінки погрози банкрутства підприємства в розрізі окремих об'єктів спостереження «кризового поля».

8. Скласти логіко-структурну схему «Масштаби кризового фінансового стану підприємства й можливі шляхи виходу з нього».


6. Література

6.1 Основна література

 1. Господарський кодекс України. – Х.: ТОВ «Одисей», 2005. – 232 с.

 2. Закон Украины «О налогообложении прибыли предприятий и организаций» (с изменениями и дополнениями) // Бизнес. – 2004. – №6.

 3. Бланк І.О. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. – К.: Ельга, 2008. – 724 с.

 4. Бланк, И. А. Управление финансовыми ресурсами. – М. : Омега-Л, 2010. - 767 с.

 5. Ковалёв В.В. Введение в финансовый менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 768 с.

 6. Партин Г. О. Фiнансовий менеджмент : навч. посiб. для студ. спец. "Фiнанси" / Г. О. Партин, Н. Є. Селюченко ; Нацiональний ун-т "Львiв. полiтехнiка". - Львiв : Вид-во Нац. ун-ту "Львiв. полiтехнiка", 2010. - 330 с.

 7. Петленко Ю.В.Фінансовий менеджмент. К.: Кондор, 2007. – 298 с.

 8. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку: тести: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП “Рута”, 2006. – 180 с.

 9. Фінансовий менеджмент: Підручник / Кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. – К.: КНЕУ, 2008. – 536 с.

 10. Фінансовий менеджмент: навчальний посібник / І.О. Школьник, І.М. Боярко, Б.І. Сюркало; за ред. І.О. Школьник. – Суми: Університетська книга, 2009. – 301 с.

 11. Фінансовий менеджмент /За ред. С.Я. Салиги, Н.В. Дація, С.О. Корецького. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 273 с.


^ 6.2 Додаткова література

 1. Закон Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом» // Бухгалтерия. Налоги. Бизнес. – 2003. – № 18.

 2. Закон Украины «О ценных бумагах и фондовом рынке» от 23.02.06. №3480-IV // Бухгалтерия. – 2006. – №17.

 3. Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.08. № 514-VI.

 4. Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства: Затверджені Наказом Міністерства економіки № 14 від 19.01.2006.

 5. Національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку: нормативна база. – Х.: Курсор, 2002. – 168 с.

 6. Антикризисный менеджмент предприятия: Учебное пособие /
  Тарасенко Л.М., Веретенников В.И., Ободец Р.В. – Донецк: Норд-Пресс, 2005. – 244 с.

 7. Антикризове управління підприємством: Навчальний посібник /
  З.Є.Шершньова, В.М. Багацький, Н.Д. Гетманцева та ін.; За заг. ред. З.Є.Шершньової. – К.: КНЕУ, 2007. – 680 с.

 8. Антонов В.П. Фінансовий менеджмент. Сучасні інформаційні технології. – К.: ЦУЛ, 2005. – 428 с.

 9. Бланк И.А. Управление финансовой безопасностью предприятия. – К.: Эльга, Ника-Центр, 2004. – 784с.

 10. Брігхем Є. Основи фінансового менеджменту: Пер. з англ.. – Київ: Молодь, 1997. – 1000 с.

 11. Друкер М., Питер Ф. Задачи менеджмента в XXI в.: Пер. с англ.: Учеб. пособие. – М.: Издательский дом «Вильяме», 2001. – 272 с.

 12. Егоров П.В., Алексеенко Н.В. Стратегический мониторинг в управлении финансово-хозяйственной деятельностью производственных систем: Монографія. – Донецк: ООО „Юго-Восток, Лтд”, 2005. – 176 с.

 13. Егоров П.В., Андреева В.Г. Диагностика управления финансовой деятельностью предприятия: Монография. – Донецк: ООО «Юго-Восток, Лтд», 2005. – 202 с.

 14. Егоров П.В., Карпова Е.И. Управление развитием предприятий малого бизнеса: Монография. – Донецк: Издательство ООО «Лебедь», 2004. – 232 с.

 15. Егоров П.В., Лактионова А.А. Управление инвестиционными рисками в производственно-хозяйственных системах: Монография. – Донецк: ООО «Юго-Восток, Лтд», 2005. – 210 с.

 16. Ионин Е.Е. Система показателей оценки имущественного положения предприятий: Монография. – Донецк: ООО «Юго-Восток, Лтд», 2006.- 431 с.

 17. Калетнiк Г. М. Фiнансовий менеджмент [Текст] : навч. посiб. для студ. вищ. навч. закл. / Г. М. Калетнiк, В. М. Цiхановська ; Вiнницький нац. аграр. ун-т. - Київ : Хай-Тек Пресс, 2010. - 317 с.

 18. Коласс Б. Управление финансовой деятельностью предприятия. Проблемы, концепции и методы: Учебн. Пособие / Пер. с франц. под ред. проф. Я.В. Соколова.- М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997. – 576 с.

 19. Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз і планування. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 224с.

 20. Лепейко Т.І., Шемаєв В.В. Проблеми встановлення довгострокових відносин підприємства з інвесторами, власниками і фінансовими інститутами // Фінанси України. – 2006. - №11. – с.47-53.

 21. Олексюк О.І., Дзюбенко Л.М. Прибутковість в управлінні результативністю діяльності сучасних компаній // Фінанси України. – 2006. - № 12. – с.56-61.

 22. Роберт Н., Холт Р. Основы финансового менеджмента/Перевод с англ. – М.: Дело, Лтд, 1998.- 276с.

 23. Управління потенціалом підприємства: Навч.посібник. – К.: Центр навч. літератури, 2006. - 362 с.

 24. Чернявський А.Д. Антикризисное управление: Учеб. пособие. – К.: МАУП, 2007.– 208 с.^ 7. Перелік питань підсумкового контролю


 1. Сутність і функції фінансового менеджменту

 2. Мета й завдання фінансового менеджменту

 3. Стратегія й тактика фінансового менеджменту.

 4. Основні етапи формування фінансової стратегії підприємства

 5. Фінансовий механізм підприємства.

 6. Система організаційного забезпечення фінансового менеджменту

 7. Система показників інформаційного забезпечення фінансового менеджменту, формованих із зовнішніх джерел

 8. Система показників інформаційного забезпечення фінансового менеджменту, формованих із внутрішніх джерел

 9. Поняття системи фінансового контролінгу й принципи її побудови

 10. Призначення й види фінансових звітів підприємства

 11. Сутність, цілі й завдання аналізу фінансових звітів

 12. Показники оцінки фінансового стану

 13. Оцінка фінансової стабільності підприємства

 14. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства

 15. Короткострокове фінансове планування

 16. Прогнозування додаткових фінансових потреб

 17. Методи прогнозування

 18. Поняття, цілі й завдання бюджетування

 19. Класифікація бюджетів підприємства

 20. Гідності й недоліки бюджетування

 21. Фінансовий моніторинг

 22. Основні завдання фінансового контролінгу

 23. Стратегічний і оперативний фінансовий контролінгу

 24. Правила фінансування підприємств

 25. Утримування й завдання управління вхідними грошовими потоками

 26. Вхідні й вихідні грошові потоки підприємства

 27. Завдання управління дебіторською заборгованістю

 28. Етапи формування політики управління дебіторською заборгованістю

 29. Способи управління дебіторською заборгованістю підприємства

 30. Факторинг як спосіб рефінансування дебіторської заборгованості

 31. Облік векселів і форфейтинг як способи рефінансування дебіторської заборгованості

 32. Політика управління запасами обігових коштів підприємства

 33. Етапи формування політики управління грошовими активами підприємства

 34. Етапи формування політики фінансування оборотних активів

 35. Етапи формування політики управління операційними необоротними активами підприємства

 36. Формування принципів фінансування оборотних активів

 37. Моделювання беззбиткової діяльності підприємства

 38. Метод самофінансування як метод управління прибутком підприємства

 39. Прогнозування грошових потоків як метод управління прибутком підприємства

 40. Політика формування власних фінансових ресурсів

 41. Вплив інфляційних процесів на формування фінансових ресурсів

 42. Класифікація капіталу підприємства

 43. Принципи формування капіталу підприємства

 44. Вартість капіталу й принципи її оцінки

 45. Оптимізація структури капіталу

 46. Управління формуванням прибутку підприємства

 47. Управління розподілом прибутку підприємства

 48. Управління використанням прибутку підприємства

 49. Сутність і функції економічних ризиків

 50. Види фінансових ризиків

 51. Основні принципи управління фінансовими ризиками

 52. Політика управління фінансовими ризиками

 53. Способи зниження ступені фінансових ризиків

 54. Принципи формування інвестиційної політики підприємства

 55. Управління реальними інвестиціями

 56. Управління фінансовими інвестиціями

 57. Податковий менеджмент.

 58. Сутність і основні завдання антикризового фінансового управління

 59. Управління фінансовою санацією підприємства

 60. Реструктуризація підприємства в системі антикризового фінансового управління.

Схожі:

Анотація дисципліни «Фінансовий менеджмент» iconАнотація дисципліни «фінансовий менеджмент у банку» Викладач: к е. н., доцент Герасименко Раїса Андріївна вступ навчальна дисципліна «Фінансовий менеджмент у банку»
«Гроші та кредит» «Центральний банк І грошово-кредитна політика», «Банківські операції», «Аналіз банківської діяльності», «Менеджмент»,...
Анотація дисципліни «Фінансовий менеджмент» iconМетодичні рекомендації для виконання контрольної роботи з дисципліни " Фінансовий менеджмент "
Фінансовий менеджмент: Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни “Фінансовий менеджмент” (для студентів 5-6...
Анотація дисципліни «Фінансовий менеджмент» iconРобоча програма з дисципліни "фінансовий менеджмент" За напрямом: 0501 „Економіка І підприємництво" Для спеціальності: 05. 0104 "Фінанси"
Фінансовий менеджмент”, з урахуванням матеріалів навчально-методичного посібника “Фінансовий менеджмент”: Навч метод посібник для...
Анотація дисципліни «Фінансовий менеджмент» iconКонспект лекцій з дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів спеціальності
Затверджено на засіданні кафедри фінансів як конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий менеджмент»
Анотація дисципліни «Фінансовий менеджмент» iconКонспект лекцій з дисципліни фінансовий менеджмент
Базецька, Г.І. Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий менеджмент» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 03050401 – «Економіка...
Анотація дисципліни «Фінансовий менеджмент» iconМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Фінансовий менеджмент" для студентів спеціальності
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Фінансовий менеджмент» / укладачі: О. О. Захаркін, Л. С. Захаркіна. – Суми:...
Анотація дисципліни «Фінансовий менеджмент» iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів спеціальності
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Фінансовий менеджмент» / укладачі: О. О. Захаркін, Л. С. Захаркіна....
Анотація дисципліни «Фінансовий менеджмент» iconФінансовий менеджмент (курс лекцій)
Фінансовий менеджмент. Підручник. К.: Кнеу, 2005. Кер кол авторів І науковий редактор, професор А. М. Поддєрьогін. 536 с
Анотація дисципліни «Фінансовий менеджмент» iconФінансовий менеджмент (курс лекцій)
Фінансовий менеджмент. Підручник. К.: Кнеу, 2005. Кер кол авторів І науковий редактор, професор А. М. Поддєрьогін. 536 с
Анотація дисципліни «Фінансовий менеджмент» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «фінансовий менеджмент»
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Фінансовий менеджмент" для магістрів заочної форми навчання спеціальності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи