Спеціальність «економічна теорія» icon

Спеціальність «економічна теорія»
Скачати 457.92 Kb.
НазваСпеціальність «економічна теорія»
Сторінка1/2
Дата13.09.2012
Розмір457.92 Kb.
ТипДокументи
  1   2

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ОБЛІКОВО-ФІНАНСОВИЙ ФАКУЛЬТЕТ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ»

ДИСЦИПЛІНА «УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА»


Анотація дисципліни


ВИКЛАДАЧ: д.е.н., професор Дмитриченко Л.І.

Семестр: перший


1. ВСТУП.

У системі стратегічних цілей соціально-економічного розвитку України найважливішою є інноваційний розвиток системи освіти й науки. Це є цілком закономірним, оскільки рівень розвитку освітньої сфери визначає рівень соціально-економічного розвитку країни. Освіта й наука – це нові засоби праці, нові технології, нові інтелігентні люди, творці нового суспільства. Рівень культури реалізації системи суспільних відносин визначається ступенем освіченості людини і є міцним чинником подальшого розвитку суспільства.

Сучасному економісту потрібне вміння керувати й управляти по-новому фінансовою, грошовою, кредитною, банківською, валютною системою, використовуючи ринкові й державні методи її регулювання. При цьому нові знання й уміння сучасних студентів повинні бути підкріплені серйозним фундаментом минулого досвіду попередніх поколінь економістів.

Економічна міць і безпека держави в ХХІ столітті значною мірою будуть забезпечені інтелектуальним потенціалом, рівнем професійної освіти його громадян. В „Стратегії економічного і соціального розвитку України (2004-2025 роки). Шляхом Європейської інтеграції” підкреслено: „Люди з їхнім інтелектуальним, підприємницьким, виробничим потенціалом є основним стратегічним ресурсом держави, головним фактором економічного зростання”. Розуміння цього потребує виховної роботи серед студентів, розповсюдження знань щодо формування й становлення системи освіти як такої та системи університетської освіти зокрема. Такому сприяє курс «Університетська освіта».


^ 2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ:

 • ознайомлення студентів з системою університетської освіти в світі та в Україні;

 • вивчення історії виникнення перших університетів у середні віки;

 • вивчення історії формування та розвитку найкращих відомих університетів світу;

 • вивчення історії розвитку відомих університетів України;

 • ознайомлення з національною концепцією розвитку вищої (зокрема економічної) освіти;

 • ознайомлення зі світовими стандартами вищої освіти;

 • ознайомлення з національними програмами реформування вищої освіти в Україні в аспекті Болонської угоди;

 • ознайомлення з вищими досягненнями економічної науки в світі та в Україні;

 • ознайомлення з принципами організації й структурою студентського самоврядування.


^ 3. МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ, ФОРМИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ.

У процесі викладання курсу використовуються наступні форми навчання: лекційні (інформативні, проблемні), семінарські заняття, дискусії; методи навчання: метод опитування, «мозкові атаки», рольові ігри, вирішення задач, складання економічних кросвордів тощо.


^ 4. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ «УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА»


Т е м а 1. Університет як вищий навчальний заклад: історія створення та розвиток на сучасному етапі

Університет як стародавня і в той же час сучасна форма навчального закладу вищого ґатунку. Історія університетської освіти в Україні та в інших країнах світу. Національний характер вищої освіти – велика перевага українського суспільства. Конституція України про освіту.

Механізм управління університетською освітою в Україні: Закон України „Про освіту" від 23.05.1991 (зі змінами): його втілення в освітянську практику; Закон України „Про вищу освіту" від 17.01.2002 № 2984-ІІІ/Відомості Верховної Ради – 2003р., його зміст і механізми реалізації.

Концепція Державної програми розвитку вищої освіти в Україні на 2006-2010 роки; наказ МОНУ за № 49 від 23 січня 2004 року «Про затвердження Програми дій щодо реалізації в системі вищої освіти і науки України на 2010-2005 роки»: її зміст і оцінка реалізації.

Комплексна цільова програма (ЦКП) розвитку єдиної освітньої інформаційної сфери 2010-2015 роки на прикладі України, Росії та США. Стратегія розвитку кращих університетів України: інструменти і механізми її реалізації; наказ МОН України за № 414 від 21 травня 2004 року „Про затвердження Програми у вищих навчальних закладах навчальної дисципліни „Вища освіта і Болонський процес".


^ Т е м а 2. Національна доктрина розвитку освіти в Україні В ХХІ столітті: її зміст і стратегія реалізації

Освіта – стратегічний ресурс поліпшення добробуту людей, забезпечення національних інтересів, зміцнення авторитету і конкурентоспроможності держави на міжнародній арені. «Національна доктрина розвитку освіти» про систему концептуальних ідей та поглядів на стратегію і основні напрями розвитку освіти на початку XXI століття. Мета, пріоритети і принципи розвитку освіти в Україні.

Національний характер освіти та рівновеликий доступ до якісної української освіти. Безперервність освіти та механізми її забезпечення. Освіта і наука: їх взаємозв'язок. Управління вищою освітою в Україні: оцінка його ефективності на сучасному етапі. Міністерство освіти і науки України: його функції, завдання, права та обов'язки в сфері управління вищою освітою в Україні.

Механізм фінансування вищої освіти в Україні: необхідність його вдосконалення. Основні джерела фінансування вищої освіти в Україні: кошти Державного бюджету; кошти фізичних, юридичних осіб та громадських організацій і фондів; спонсорські та доброчинні внески та пожертвування; гранти; кошти галузей народного господарства, плата за додаткові освітні послуги та інші послуги, що надаються вищими навчальним закладами.

Мовна стратегія в освіті в Україні – задача національної ваги. Пріоритети державної української мови. Педагогічні та науково-педагогічні кадри, які забезпечують високий рівень освіти в Україні. Державна політика у галузі підготовки и перепідготовки педагогічних та науково-педагогічних кадрів.

Стратегія вдосконалення професійної підготовки молоді, створення необхідних умов та системи прийому талановитої молоді до вищих навчальних закладів України.

Соціальне забезпечення учасників освітянського процесу. Здоров'я нації через освіту. Інформаційні та інноваційні системи та технології в освіті. Зв'язок освіти з розвитком громадянського суспільства. Міжнародна співпраця в сфері вищої освіти України: очікувані результати.


^ Т е м а 3. Реформування вищої освіти в Україні і болонський процес

Основні задачі розвитку вищої освіти Україні в контексті Болонського процесу. Підходи та етапи формування зони Європейської вищої освіти.

Хронологія подій Болонського процесу та основні тенденції щодо створення зони Європейської вищої освіти: Сорбонська декларація від 25 травня 1998 року (м. Париж). Болонська конвенція: спільна заява європейських Міністрів освіти 18-19 червня 1999 року м. Болон'я; конференція вищих навчальних закладів і освітніх організацій 29-30 березня 2001 року, м. Саламанка; комюніке зустрічі європейських Міністрів, відповідальних за вищу освіту, 19-20 вересня 2003 року, м. Берлін; 19 травня 2005 року – дата підписання згоди про перехід Донецького національного університету на кредитно-модульну систему в умовах Болонського процесу (Італія).

Матеріали Міністерства освіти і науки України, які регламентують процес впровадження кредитно-модульної системи в підготовку: бакалаврів, спеціалістів та магістрів. Положення МОН України про організацію навчального процесу в умовах кредитно-модульної системи підготовки фахівців: наказ МОН № 49 від 23.01.2004 р. „Про затвердження Програми дій щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України на 2004-2005 роки"; Програма дій щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України; заходи щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України на 2005-2010 роки.

Концепція розвитку вищої освіти України до 2020 року: механізм та інструменти її реалізації. Накази МОН України про реформування процесу підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів в сучасних умовах і на середньострокову перспективу.

^ Т е м а 4. Університетська освіта в контексті болонського процесу

Євроінтеграція України як чинник соціально-економічного розвитку

держави. Роль вищої освіти (зокрема економічної) у побудові соціально орієнтованої ринкової економіки України та при входженні до ЄС.

Сучасні принципи побудови та завдання вищої освіти в країнах Європи. Болонський процес як засіб інтеграції систем вищої освіти європейських країн. Хронологія подій та основні документи Болонського процесу.

Основні цілі, завдання, принципи формування європейського освітнього простору та дії з їх практичної реалізації. Сутність Європейської кредитно-трансфертної та акумулюючої системи (ЕСТБ) і школа оцінювання навчальних досягнень. Зміст кредитно-модульної системи організації навчального процесу та її запровадження у ВНЗ України. Безперервна освіта як одна з провідних вимог Болонського процесу, її необхідність та роль у житті сучасної людини.


^ Т е м а 5. Фундаменталізація та індивідуалізація підготовки фахівців з вищою освітою

Сучасні основні тенденції розвитку світової вищої освіти (глобалізація, інтеграція, демократизація, фундаменталізація, гуманізація та особистісна орієнтація тощо).

Сучасне трактування освіти як загальнолюдської цінності, еволюція парадигм вищої освіти; гуманістична парадигма як основа вищої освіти в XXI столітті: її суть, роль, функції і значення. Цілі і пріоритети національної доктрини розвитку освіти в Україні: національний характер освіти; інтеграція вітчизняної освіти в європейській і світовій простір; очікувані результати.

Гуманістично орієнтована модель підготовки фахівців у віщій школі як база для розвитку особистісного, інтелектуального й професійного потенціалу майбутніх економістів. Зміст та основоположні принципи особистісно-орієнтованого навчання економістів у вищій школі. Методологія та методика використання особистісно-орієнтованого підходу в освітньому процесі ВНЗ. Проектування майбутньої фахової діяльності як системоутворюючий елемент моделі професійної підготовки економістів в університеті.


^ Т е м а 6. Організація навчального процесу в університеті

Статут та структура університету: ректор; проректори; навчально-методичне управління; планово-економічне управління; фінансове управління; кадрове управління тощо.

Факультет – основний організаційний і навчально-науковий структурний підрозділ ВНЗ. Деканати. Кафедра – базовий структурний підрозділ ВНЗ. Випускаючі кафедри. Учасники навчального процесу в університеті: викладачі, куратори співробітники, студенти.

Графік навчального процесу, бюджет часу, особливості навчально-виховної роботи в семестрі. Види навчальної діяльності: лекції, практичні, семінарські та лабораторні заняття, самостійна робота студентів, виконання індивідуальних творчих завдань (ІТЗ), консультації. Модульний контроль, підготовка і захист дипломних та магістерських робіт; специфіка складання сесії; держіспити; проходження виробничої та переддипломної практик. Основні вимоги модульно-рейтингової системи.

Індивідуальний навчальний план студента: його зміст та структура. Участь студентів в олімпіадах, конкурсах наукових робіт, освітянських проектів, науково-практичних Всеукраїнських та міжнародних конференціях, семінарах, «круглих столах».

Система планування та організація СРС. Методика самостійної роботи студента. Форми роботи: написання рефератів, рецензій та анотацій на статі. Складання простих і складних планів. Формування змісту пунктів плану. Тези: основні, прості, складні та тези-цитати. Методика складання конспектів. Конспект як синтетична форма запису. Кодування навчальної інформації за допомогою опорних сигналів.

Розробка опорного конспекту: підбір фактичного матеріалу; виділення основного ядра, основних питань.

Відгук, висновок, рецензія, анотація. Види анотацій, структура та їх зміст.

Реферати: види рефератів. Структура і зміст реферату на: статтю, підручник, навчальний посібник, монографію, автореферат та інше.


^ Т е м а 7. Управління вищою освітою в Україні

Система управління вищою освітою та її складові. Модель управління у галузі вищої освіти. Органи управління вищою освітою і наукою в Україні: Верховна Рада України; Уряд України; обласні державні адміністрації; Міністерство освіти і науки України: його департаменти і управління; Вища атестаційна комісія України; Вчена рада вищого навчального закладу.

Управління організацією навчального процесу в ВНЗ; управління про впровадження кредитно-модульної системи в умовах Болонського процесу; Деканати та кафедри на факультетах.


^ Т е м а 8. Вищі навчальні заклади України та світу

Мета і головні завдання діяльності вищого навчального закладу. Правовий статус вищого навчального закладу. Рівні акредитації. Типи ВНЗ: університет; академія; інститут; консерваторія; коледж; технікум (училище). Національний вищий навчальний заклад, його завдання та пріоритети. Структура управління в вищому навчальному закладі. Сучасний фінансовий менеджмент в національному закладі та інструменти його впровадження.

Флагмани української освіти: Київський Національний університет імені Т.Г. Шевченка; Національний університет «Київська політехніка»; Києво-Могилянська академія (НАУКМА); Львівська політехніка; Київський національний економічний університет (КНЕУ); Харківський національний університет (ХНУ); Донецький Національний університет; Одеський національний економічний університет (ОНЕУ) та інші.

Вищі навчальні заклади Росії, Британії, Америки, Франції, Німеччини, Польщі, Чехії, Іспанії, Японії, Канади, Австрії, Італії, Швеції, Скандинавії та Інших зарубіжних країн Європи та світу. Наукове обґрунтування необхідності використання кращого досвіду університетів цих країн в освітянському просторі України.

Оптимізація мережі вищих навчальних закладів, в яких готують висококваліфікованих фахівців зі спеціальності “Економічна теорія”. Удосконалення механізму управління вищою економічною освітою. Посилення професійної підготовки фахівців у непрофільних вищих навчальних закладах. Запровадження основ економічної підготовки в середніх навчальних закладах.


^ Т е м а 9. Стандарти вищої освіти України: зміст та необхідність вдосконалення

Система стандартів вищої освіти – основа оцінки якості вищої освіти та професійної підготовки фахівців, якості освітньої діяльності вищих навчальних закладів незалежно від їх типів, рівнів акредитації та форм навчання. Складові державного стандарту вищої освіти в Україні. Галузеві стандарти вищої освіти в Україні. Освітньо-кваліфікаційні характеристики та освітньо-професійні програми підготовки фахівців.

Паспорт спеціальності.

Науково-методичне забезпечення вищої освіти.


^ Т е м а 10. Економічна освіта на сучасному етапі: стан, досягнення, модернізація та проблеми розвитку

Основні характеристики потенціалу сучасного фахівця в сфері економічної теорії, підготовленого університетом. Зміст сучасної теоретично-економічної підготовки: відповідність державним (соціальним), професійним вимогам в умовах ринкового середовища, вимогам часу до особистості майбутнього фахівця; задоволення основних потреб особистості у професійній самореалізації.

Створення в державі передумов для побудови студентами індивідуальної освітньої траєкторії психолого-педагогічна діагностика особистих та потенційних професійних якостей студента економіста-теоретика, діагностика та узагальнення результатів. Формування та розвиток навчальної та професійної мотивації студентів-економістів. Формування системи професійних пріоритетів та цінностей. Актуалізація майбутньої професійної діяльності для тих, хто має стати гарним, високопрофесійним фахівцем. Формування державницької позиції в своїй професії та вміння захищати і відстоювати своє рішення.

Фахова підготовка: мета, завдання, сутність, структура, принципи побудови. Модель базису та корони теоретично-економічних знань як варіант схематичного зображення навчального процесу в університеті.

ОКХ: принципова модель ОКХ; державний компонент ОКХ; регіонально-вузівський компонент ОКХ; характеристика ОКХ за спеціальністю “Економічна теорія ”.

Класифікація видів і класів завдань, що вирішуються випускниками спеціальності при виконанні професійних обов’язків, а також видів і рівнів сформованості необхідних умінь. Поняття професіограми: структура, компоненти, психологічна складова.

Основні та адаптивні види професійної діяльності економістів-теоретиків в сфері суспільного виробництва. Система професійних функцій економіста (функціональна модель фахівця). Основні виробничі функції і типові завдання діяльності економіста, фінансиста, банкіра. Необхідні вміння для виконання даних функцій і завдань стосовно спеціальності “ Економічна теорія”. Схеми можливих варіантів побудови майбутнього професійного шляху випускників за спеціальністю.

Стратегія реформування підготовки магістрів в сфері економічної теорії з урахуванням потреб ринкової економіки та організаційно-економічного механізму управління підготовкою таких магістрів для народногосподарського комплексу України.


^ Т е м а 11. Розвиток змісту та вдосконалення науково-методичного забезпечення вищої економічної освіти в Україні

Стандартизація вищої економічної освіти та напрямки її розвитку. Розвиток науково-методичного забезпечення навчального процесу. Активізація навчального процесу на основі запровадження сучасних методик навчання. Упровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Інформатизація навчального процесу та розвиток дистанційних технологій навчання. Діагностика знань студентів в умовах кредитно-модульної системи та способи підвищення її об’єктивності. Використання кращих результатів наукових досліджень у навчальному процесі. Поглиблення зв’язків між економічною освітою та практикою.

Підвищення конкурентоспроможності випускників на ринку праці та розвиток системи їх працевлаштування. Розвиток підготовки та видання навчальної літератури для економічних спеціальностей. Підвищення ролі науково-методичних комісій університетів, факультетів у розвитку змісту та якості економічної освіти. Розвиток наукових досліджень в сфері економічної теорії та залучення до їх проведення талановитої молоді. Впровадження нових підходів на рівні Уряду України та МОН України до забезпечення університетів місцями для проходження студентами виробничої та переддипломної практики.


^ Т е м а 12. Сфери професійної діяльності фахівців з економічної теорії

Система державного управління: Уряд України. Верховна рада України. Обласні та місцеві адміністрації. Бюджетні установи.

Фінансова система: Уряд України. Верховна рада України. Міністерство фінансів України та його підрозділи на місцях; Міністерство праці; Міністерство економіки та інші міністерства та відомості народногосподарського комплексу України та її підрозділи на місцях; Обласні та місцеві адміністрації; Пенсійний фонд України та його підрозділи на місцях; Фонд соціального страхування від нещасних випадків; Фонд державного майна України; Бюджетні установи.

Вищі та середні навчальні заклади: технікуми, коледжі; науково-дослідницькі інститути економічного та фінансового профілю: науково-дослідницький інститути економічного профілю ( НДФІ при Міністерстві фінансів України); Інститут економіки промисловості НАН України (ІЕП НАН України); Інститут макроекономічного прогнозування; Інститут стратегічних досліджень та інші. Інвестиційні компанії, корпорації і холдинги.

Грошово-кредитна система України: Уряд України. Верховна рада України. НБУ і комерційні банки. Консалтингові компанії та фірми. Інвестиційні компанії, корпорації і холдинги. Лізингові компанії. Аудиторська палата України. Контрольно-ревізійна служба України. Міністерства та відомства народногосподарського комплексу України. Фінансовий та фондовий ринок. Міжнародні організації. Валютна біржа. Вищі навчальні заклади, які готують економістів, фінансів, банкірів, менеджерів. Науково-дослідницькі інститути економічного профілю. Рахункова плата України та інші.


^ Т е м а 13. Бібіліотека університету: порядок та правила користування її фондами

Правила користування бібліотекою університету та науковими бібліотеками. Основи бібліотечно-бібліографічних знань: складання бібліографічного опису літературних джерел. Робота з абетковим та систематичним каталогами бібліотеки, абетково-предметний покажчик, додатковий апарат книги, оформлення читатської вимоги. Електронний каталог.

Сутність роботи з навчальною та спеціальною літературою: правильна постановка цілей роботи. Пошук інформації в додатковій літературі. Специфіка роботи з періодичними виданнями.

Орієнтування в книзі та швидкий пошук потрібної інформації (раціональне читання). Рекомендації щодо використання методів «активного читання».

Пошук інформації в Інтнернеті. Найбільші пошукові сервери та правила користування ними; отримання та збереження інформації. Бібліотечні веб-сайти та правила користування ними.


^ Т е м а 14. Соціально-культурна інфраструктура університету

Організація діяльності студентів у поза аудиторний час. Наявність умов для розвитку творчих здібностей, культурного відпочинку, спортивно-масових заходів, самостійної роботи, спілкування, дозвілля. Концепція виховної роботи в Донецькому національному університеті: механізми, методи і інструменти її реалізації.

Редакційна колегія журналу «Учфиновская страна». Виховна місія газети «Університетські вісті». Участь молоді у конкурсах студентської творчості, спортивних змаганнях. Бібліотека, читальні зали, редакційно-видавнича лабораторія, комп’ютерні класи, спортивні зали, буфети-їдальні, тренажерні зали, гуртожитки-складові інфраструктури Донецького національного університету.

Стратегія взаємодії кращих студентських гуртів провідних університетів України в сфері національної культури, спорту, літературознавства, української письменної творчості, Шевченківських читань, та інших культурно-освітянських проектах викладачів та студентів.


^ Т е м а 15. Студентьсе самоврядування як невід’ємна складова демократизації вищої освіти України

Актуальність студентського самоврядування. Питання студентського самоврядування у законодавчих та нормативно-правових документах з вищої освіти: стратегія їх вирішення.

Організація студентського самоврядування на рівні області, вищого навчального закладу, факультету, гуртожитку. Обласна студентська рада, Студентська рада Донецького національного університету.

Мета та завдання, права та обов’язки органів студентського самоврядування. Участь лідерів студентства у роботі Вченої ради ДонНУ; Вчених рад факультетів.

Положення ДонНУ «Про студентську раду». Склад студентської ради Донецького національного університету: сектори, форми і напрями роботи. План роботи студентської ради в університеті та на факультетах.

Всеукраїнська студентська рада як представницький орган студентів на державному рівні. Кращий досвід впровадження студентського самоврядування у ВНЗ України та Європи: його використання в ДонНу.


^ 5. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВТ Е М И

З м і с т СРС

1.Університет як вищий навчальний заклад: історія створення та розвиток на сучасному етапі

Підготовка глосарію, виконання письмового завдання


2.Національна доктрина розвитку освіти в Україні в XXI столітті: її зміст і стратегія реалізації

Домашня контрольна робота з теми

3.Реформування вищої освіти в Україні і Болонсъкий процес

Підготовка глосарію, складання логіко-структурних схем

4.Університетсъка освіта в контексті Болонсъкого процесу

Підготовка глосарію, складання логіко-структурних схем за темою; підготовка до тестування

5.Фундаменталізація та індивідуалізація підготовки фахівців з вищою освітою

Складання глосарію, підготовка до тестування

6.Організація навчального процесу в університеті

Складання глосарію, підготовка до тестування

7.Управління вищою освітою в Україні: стратегія його вдосконалення

Критичний огляд літератури та інформаційних баз даних

8.Вищі навчалъні заклади України та світу

Підготовка інформації з історії розвитку вузів України та інших країн

9.Стандарти вищої освіти України: зміст та необхідністъ вдосконалення

Підготовка пропозицій щодо реформування вищої освіти

10.Економічна освіта на сучасному етапі: стан, досягнення, модернізація та проблеми розвитку

Підготовка коротких доповідей та інформації з відповідної теми

11.^ Науково-методичне забезпечення вищої економічної освіти в Україні: вдосконалення та розвиток його змісту

Підготовка коротких доповідей за темою, що вивчається, на прикладі України та країн з високо розвиненою ринковою економікою

12.^ Сфери професійної діяльності фахівців з економічної теорії

Підготовка й участь у міні-конференції з питань працевлаштування випускників університету та встановлення взаємозв’язку між роботодавцем, університетом (випускниками) і суспільством

13.^ Бібліотека університету: порядок та правила користування її фондами

Підготовка відгуків щодо університетської бібліотеки та її фондах

14.Соціально-кулътурна інфраструктура університету

Підготовка резюме щодо соціально-культурної інфраструктури університету

15. ^ Студентське самоврядування як невід’ємна складова демократизації вищої освіти України

Економічна оцінка нині діючого механізму, контрольна позааудиторна робота

Теми контрольних робіт

пп^ ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Варіант к/р

визнач. по початковій букві прізвища

згідно букві алфавіту

1

Місія університету: її формування, зміст та реалізація.

А

2

Історія виникнення університетів в світі, Європі та Україні.

Б

3

Історія розвитку університетської освіти в Україні.

В

4

Київський національний університет імені Тараса Григоровича Шевченка. (історія розбудови, розвитку та коротка презентація одного з найкращих університетів України та світу)
5

„Національний університет Києво - Могилянська Академія".

(історична довідка про етапи становлення та розвитку в різні часи; фундатори і меценати Академії; особливу роль Петра Могили в заснуванні Києво - Могилянської Колегії та розбудові університетської освіти в Україні (Дивись: матеріали 3.1. Хижняк „Києво - Могилянська Академія"; сайт Академії; історичний нарис та ряд інших матеріалів, які висвітлюють історію цього вищого навчального закладу та його роль в підготовці української еліти на сучасному етапі)Г

6

Львівський національний університет імені Івана Франка: історія створення та розвитку (1661 - 2010 роки). ^ Презентація університету.


Д

7

Становлення та розвиток Донецького національного університету: 1937 - 2010 роки.


Є

8

Болонський процес: основна мета, завдання та вимоги.

Ж

9

Болонський процес та кредитно - модульна система організації навчального процесу в університеті.

(Передісторія; етапи Болонського процесу; вимоги до освітянського процесу в умовах інтеграційних процесів; модель кредитно - модульної системи організації навчального процесу та її основні положення)З

10

Критичне мислення – сучасна освітня інновація.

(Визначення критичного мислення ; принципове значення в науково-навчальному процесі; напрями впровадження в освітянський процес; адаптація в освітніх системах сучасності; формування та відтворення уІ

11

Стратегія реформування вищої освіти України у процесі демократизації українського суспільства.

(Мета і завдання реформи; процес реформування; проблеми удосконалення вищої освіти; методологія реформування вищої освіти України у процесі демократизації суспільства; зміст „методологічного підходу"; „Мета –засоби – результат ")Й

12

Аналіз основних положень Національної доктрини розвитку національної освіти та критична оцінка їх втілення в університетську освіту.

(Оцінка їх відповідності демократичним та інтегративним процесам українського суспільства)К

13

Закон України „Про вищу освіту": № 2984 - III зі змінами і доповненнями.

(Структура; зміст; роль у врегулюванні суспільних відносин у галузі університетської освіти; правові, організаційні, фінансові та інші засади функціонування системи університетської (вищої) освіти; створення умов для самореалізації особистості; забезпечення потреб суспільства і держави у кваліфікованих фахівцях всіх галузей народного господарства в т.ч. і для фінансової і банківської систем держави)Л

14

Кредитно - модульна система організації навчального процесу (КТСОНП).

(Головні завдання КТСОНП; хронологія Болонського процесу (1997 - 2010 роки); чому саме Болонська угода?; напрями ідейного розвитку системи „Болонья - Прага - Берлін - Берген "; виклики, які на сучасному етапі виникають для кожного (зокрема українського) університету; навіщо потрібен Болонський процес у твоєму рідному університеті; календарний план стратегії МОН України до 2010 року; експеримент (2005, 2006рр.), розширення (2006 - 2008 рр.), впровадження (2008 - 2010 рр.); базові нормативні документи МОН України)М

15

Болонський процес: лектор чи т'ютор?

(Чому не лектор, а т'ютор; завдання т'ютора як вихователя і викладача: т'ютор не розробляє курс, а лише презентує його зміст і місце в освітньому процесі; т'ютор як організатор і індивідуальний тренер студента; індивідуальні консультації – базовий і обов'язковий компонент Болонської системи)Н

16

Компетентнісний підхід в Болонському процесі - основа стандартів вищої освіти країн Європи і України.


О

17

Актуальні завдання впровадження ідей Болонського процесу в Україні. (Опрацювання, опублікування та неухильне дотримання словника основних термінів Болонського процесу; створення та негайне запровадження якісно нового Положення про організацію навчального процесу в умовах реформи; впровадження в повному обсязі ЕСТS як єдиної системи кредитного трансферу; напрацювання необхідного нормативно - правового забезпечення визнання неформального навчання; модернізація описів державних стандартів в сфері вищої освіти; розроблення Національної системи кваліфікацій; опрацювання Концепції третього цикл навчання)П

18

Програма дій щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України (наказ МОН України від 23.01.04 р. за № 49). (Зміст Програми; мета та основні завдання реформування вищої освіти України; умови для реалізації концептуальних засад Болонського процесу в Україні; очікувані результати виконання заходів, передбачених Програмою)Р

19

Основні принципи Болонської декларації, їх реалізація в університетській освіті України в системі підготовки фахівців з фінансів та кредиту.

(Цілі і завдання Болонської декларації; компетенції бакалаврів для різних предметних галузей; компетенції і вміння випускників магістратури; ЕСТ8 як засіб студентської мобільності; три рівня системи забезпечення якості: ВНЗ конкретної країни і Європи в цілому; бально - рейтингова європейська система навчання і шкала оцінювання знань студентів; організація навчального процесу на обліково - фінансовому факультеті в Донецькому національному університеті), європейська система трансферу кредитів — ЕСТS; шкала оцінювання знань студентів за ЕСТS)С

20

Система стандартів вищої освіти: їх рол і використання в реалізації освітньої діяльності ВНЗ України. (Державний стандарт вищої освіти, його складові; складові галузевих стандартів вищої освіти; складові стандарти вищої освіти ВНЗ України; освітньо - кваліфікаційна характеристика бакалавра (ОКХ) за спеціальністю 6030508 „Фінанси і кредит"; освітньо — професійна програма бакалавра (ОПП) за спеціальністю 6030508 „Фінанси і кредит"; Паспорт спеціальності 6030508; компетентнісний підхід, навичка, узагальнений об'єкт діяльності; професійні компетенції фахівців (бакалавра, магістра) спеціальності 6030508 „ Фінанси і кредит ")Т

21

Болонський процес: історія, передумови виникнення та створення Великої Хартії університетів (Magna Charta Universitatum).У

22

Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні: стратегія її реалізації.


Ф

23

Система вищоїо світи в Росії

Х

24

Система вищої освіти в Великій Британії

Ц

25

Система вищої освіти в США

Ч

26

Система вищої освіти в Франції

Ш

27

Система вищої освіти в Італії

Щ

28

Система вищої освіти в країнах Скандинавії

Е

29

Система вищої освіти в Іспанії

Ю

30

Система вищої освіти в Німеччині

Я


^ КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА


Види самостійної роботи

Планові терміни виконання

Форми контролю та звітності

Максимальна кількість балів

1. Обов'язкові

 1. Виконання домашніх завдань:

 • написання реферату за заданою проблематикою;

 • відповідь на тестові завдання.

На кожне зайняттяПисьмово

13,0Разом балів за обов’язкові види СРС

13,0

2. Вибіркові1

 1. Написати есе по темі
 1. Складання логіко-структурних схем.
 1. Пошук і огляд літератури й електронних джерел інформації з проблем курсу.
 1. Участь у наукових студентських конференціях і семінарах.

На кожне зайняття


На відповідне заняття


На заняття

Письмово з обговоренням результатів роботи


Доповіді на наукових студентських конференціях і семінарах

3,0


2,0


2,0


5,0^ Разом балів за вибіркові види СРС

12,0

Всього балів за СРС

25,06. ЛІТЕРАТУРА


 1. Болонський процес :документи. – К.: вид-во Європ. Університету 2004. – 169 с.

 2. Ректоры национальных ВУЗов: авторитетно о Болонском процессе //СтуДень. – 2005. – № 2. – 5с.

 3. Створюючи зону вищої освіти Європи //Комюніке конференції міністрів вищої освіти. – Берлін, 19 вересня 2003 року.

 4. Спільні декларація міністрів освіти Європи. Болон’я, 19 червня 1999 року //Маркетинг в Україні. – 2004. – №13. – С.66-68.

 5. Сорбонська декларація./узгодження структури системи вищої освіти в Європі. – Париж, Сорбонна ,25 травня 1998 року.

 6. Інтеграція вищої освіти в європейській освітній простір //Вища освіта, 2007. – №1. – 107.

 7. Андрусь О. Модульно-проектувальний комплекс: освітнє завдання та методологічна основа // Вища освіта України. – 2004. – №1. – С.5-9.

 8. Андрущенко В. Теоретико-методологічні засади модернізації вищої освіти в Україні на рубежі століть. //Вища освіта України. – №2. – 2001.

  • С.5.

 9. Андрущенко В. Модернізація педагогічної освіти України в контексті Болонського процесу //Вища освіта України. – 2004. – №1. – С.5-9.

 10. Андрущенко В. Педагогічна освіта України в стратегії Болонського процес // Освіта України. – 2004 – №13. – С.4

 11. Андрущенко В. Наука і вища освіта в Україні :міра інтеграції /Ін-т вищої освіти України. – К.,2009. – 308 с.

 12. Андрущенко В, Руденко Ю. Характер особистості: гармонія національних і загально людських цінностей, шляхи формування //Вища освіта України. – 2009. – №1. – С.13-19.

 13. Антошкіна Л.І Еволюція освітньої парадигми: генерація соціального капіталу і фінансові проблеми //Формування ринкових відносин в Україні. – 2004. – №7(38). – С.52-56.

 14. Білуха М.Т.Методологія наукових досліджень: Підручник. – К.:АБУ,2002. – 408с.

 15. Болонский процесс пошел // Обучение за рубежом. – 2004. – №4. –С.45-46.

 16. Болюбаш Я. Чи визнаватиме Європа Українські дипломи про вищу освіту? //Сучасна освіта. – 2004. – №3. – С.10-11.

 17. Болюбаш Я. Болонський процес: подолання стереотипів //Освіта України.

  • 2004. – №21. – С.5.

 18. Владимир Янковський. Болонский процесс: путем европейской интеграции //Зеркало недели. – № 40 (465) 18 - 24 октября 2003 г.

 19. Вища освіта України і Болонський процес. Навчальній посібник / Ред. В.Г.Кремінь. – Тернопіль, «Богдан», 2004. – 368 с.

 20. Гребенюк В. Болонський процес і традиції української освіти / В.Гребенюк, Є.Євсєєв // Новий колегіум. – 2004. – №3. – С.43-48.

 21. Золотарьова І.М. Курс лекцій, тестові завдання, методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Університетська освіта». – Харків. – ХНАМГ, 2008.

 22. Козлакова Г. Інформатизація навчального процесу – передумова інтеграції до європейського освітнього простору //Освіта.–2004. – №33. – С.2.

 23. Колот А.М. Реализация основных принципов Болонской декларации при подготовке специалистов экономического профиля //Высшая школа. – 2004. – №2-3. – С.90-101.

 24. Коровльов Б. Методична складова Болонського процесу //Освіта. – 2004.

  • №26. – С.2.

 25. Корсак К. Образование нового тысячелетия: применимы ли стандарты? // Стандарты и мониторинг. – № 6. – 2001. – С.31.

 26. Рудавський Ю. Кредитно-модульна система організації навчального процесу як необхідна умова інтеграції вищої технічної освіти в Україні в європейській освітній простір // Аудиторія. – 2004. – № 10. – С.4-5.

 27. Сайдаметова З.С. Кредитно – модульна система і вибір навчальної траєкторії // Нові технології навчання. – 2006. – Вип. 43.

 28. Семиноженко В. Освіта має починатися зі статусу вчителя в суспільстві // Освіта. – 2004. – №7. – С.1.

 29. Сікорський П. Кредитно-модульна технологія у вищих навчальних закладах // Шлях освіти. – 2004. – №3. – С.29-38.

 30. Сітшаєва З.З. Організайно-методичне забезпечення кредитно-модульної системи організації навчального процесу //Нові технології навчання. – 2006. – № 44.

 31. Степко М.Ф. Вища освіта України: наступні етапи модернізації // Освіта України. – 2004. – № 54-55. – С. 4-5.

 32. Таланова Ж. Взаємозв’язок підготовки кадрів вищої кваліфікації і дослідницько-інноваційного потенціалу в регіонах України та країнах ОЕСР: статистично-кореляційний і порівняльний аналіз // Вища освіта України. – 2009. – № 1. – С. 106-112.

 33. Тимошенко О. Особистісна спрямованість освіти як відповідь на виклики глобалізації // Вища освіта України. – 2009. – № 1. – С. 67-72.7. ^ ОРГАНІЗАЦІЯ ПОТОЧНОГО, МОДУЛЬНОГО, ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ


Об'єктом поточного контролю знань студентів є:

- систематичність і активність роботи на семінарських заняттях. При контролі систематичності й активності роботи оцінюватися можуть: рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах на семінарських заняттях; активність під час обговорення питань, що винесені на семінарські заняття; результати виконання експрес-контролю, складання конспекту занять, регулярне відвідування занять і т.п.

- виконання індивідуальних завдань. Оцінюються виконані студентом індивідуальні завдання, сплановані викладачем по поточному модулю.

- виконання завдань для самостійної обробки. При контролі виконання задач для самостійної обробки оцінюватися можуть: самостійна обробка тем у цілому або окремих питань; проведення розрахунків; написання рефератів, есе; підготовка конспектів навчальних або наукових текстів, підготовка реферативних матеріалів по публікаціях і т.п.

- виконання модульних (контрольних) завдань. При виконанні модульних (контрольних) завдань оцінюються теоретичні знання і практичні уміння, яких набули студенти після оволодінням визначеним модулем. Модульний контроль проводиться у формі тестів.

Задачею підсумкового контролю є перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки і взаємозв'язків між окремими розділами, здатності творчого використання накопичених знань, вміння сформувати своє відношення до визначеної проблеми навчальної дисципліни і виконання індивідуально-дослідницької роботи з проблеми, що розглядається в дисципліні.

^ У підсумковий контроль входять: залік з дисципліни або наукова праця студента, виконання індивідуального творчого завдання.

Студенти зобов'язані здавати іспит у випадку одержання менш 50 балів за результатами поточного модульного контролю. Студенти, що одержали 50 балів мають можливість не здавати іспит (оцінка при цьому виставляється відповідно інтервальної шкалі), а у випадку виконання по дисципліні індивідуальних завдань творчого рівня і представлення їх на конференцію (у випадку, якщо студент зайняв призове місце) можуть одержати додаткові бали, що ввійдуть у підсумковий контроль.


Загальна підсумкова оцінка по дисципліні складається за методикою нагромадження балів за результатами поточного контролю знань і за виконання завдань, що виносяться на підсумковий контроль (табл. 1).

Таблиця 1


Поточний контроль (мах 50 балів)

Кількість балів за результатами поточного контролю

Підсумковий контроль (мах 50 балів)

Загальна кількість балів

Модуль 1

Сума балів за модуль

Індивідуальне творче завдання

Залік

Організаційно-навчальна робота студента в аудиторії

Відвідування занять

Самостійна робота

Письмова робота

5

2

38

35

80

80

20

100
  1   2

Схожі:

Спеціальність «економічна теорія» iconСпеціальність 08. 00. 01 – Економічна теорія та історія економічної думки
Атестаційної колегії Міністерства освіти І науки України у Донецькому національному університеті відкрито аспірантуру та докторантуру...
Спеціальність «економічна теорія» iconПерелік дисциплін кафедри „Економічна теорія” „Економічна теорія”
Економічна теорія” для спеціальностей „Журналістика”, „Українська мова І література”, „Російська мова І література”
Спеціальність «економічна теорія» iconГалузь знань: економіка та підприємництво. Освітньо-кваліфікаційні рівні
М. П. Драгоманова в 1997 році започаткована спеціальність «Економічна теорія» (додаткова спеціальність «Інформатика»). За фахову...
Спеціальність «економічна теорія» icon«Економічна теорія»
...
Спеціальність «економічна теорія» iconЕкономічна теорія”
Програма І робоча програма дисципліни „Економічна теорія” для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки: 140101...
Спеціальність «економічна теорія» iconЗатверджую” Ректор ону імені І.І. Мечникова Коваль І. М
Предмет економічної теорії та еволюція його визначення різними школами світової економічної думки. Економіка й економічна теорія,...
Спеціальність «економічна теорія» iconЗ навчальної дисципліни “економічна теорія”
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Економічна теорія» для студентів денної та заочної форм навчання...
Спеціальність «економічна теорія» icon«Економічна теорія»
Програма І робоча програма дисципліни «Економічна теорія» для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальностей 092100 “Промислове...
Спеціальність «економічна теорія» icon«Економічна теорія»
Програма І робоча програма дисципліни «Економічна теорія» для студентів 3 курсу заочної форми навчання спеціальностей 092100 “Промислове...
Спеціальність «економічна теорія» iconС. М. Програма фахових вступних випробувань
Статистика (теорія статистики)”, “Економічна статистика”, “Статистика рин­ків”, “Демографічна статистика”, а також дисциплін циклу...
Спеціальність «економічна теорія» iconВолодіна І. М. Конспект лекцій з дисципліни «Економічна теорія»
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи