Спеціальність «економічна теорія» icon

Спеціальність «економічна теорія»
Скачати 229.21 Kb.
НазваСпеціальність «економічна теорія»
Дата13.09.2012
Розмір229.21 Kb.
ТипДокументи

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ОБЛІКОВО-ФІНАНСОВИЙ ФАКУЛЬТЕТ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ»

ДИСЦИПЛІНА «СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА»


Анотація дисципліни


ВИКЛАДАЧ: Чернишова О.І., ст. викладач

Семестр: другий


1. ВСТУП

Перехід до ринкової моделі економіки не є кінцевою метою. Об'єктивною ціллю економічного росту і реформ, спрямованих на його досягнення, є послідовне поліпшення життя людей на основі збереження, розвитку й ефективного використання соціально-економічних ресурсів. У зв'язку з цим виникає необхідність оцінки реального стану економіки як у середині країни, так і на міжнародному рівні за критеріями рівня життя населення. У даному курсі акцент зроблено на тих напрямках економічної теорії, що впливають на рішення проблем соціального розвитку й у той же час є основою посилення соціально-трудового фактору в прискоренні економічного розвитку нашої держави.


^ 2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КУРСУ.

Мета курсу - виявити сучасний стан дослідження теоретичних, методологічних засад та актуальних практичних питань соціальної економіки; розкрити суть, зміст, основні форми, напрямки соціальної політики, соціального захисту та безпеки людини в Україні, висвітлити передовий вітчизняний та світовий досвід у цій царині.

^ Завдання курсу - формування у студентів глибокого розуміння у необхідності цілісного світогляду і навичок системного мислення в галузі соціально-економічного функціонування суспільства спрямованого на створення умов для розвитку і самореалізації особистості в скороминучих трансформаційних змінах глобального характеру.

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні знати: сутність соціальної економіки, теоретичні та методологічні засади її побудови та функціонування; вміти визначити сучасні соціальні параметри ринкової моделі економіки; розуміти роль соціально – трудових відносин у формуванні соціально й економічно активного населення, напрямки соціальної політики держави і реальні міри соціального захисту; мати навички аналізу соціально – економічних процесів і вміти застосовувати їх можливості для подальшої самореалізації та саморозвитку.


^ 3. МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ, ФОРМИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ.

У процесі навчання використовуються проблемні та інформативні лекції, самостійна робота студентів, індивідуальна робота студентів.


^ 4. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ.


Тема 1. Предмет соціальної економіки.

Поняття і сутність соціальної економіки, її суб'єкти і об'єкт, місце в системі економічних наук. Теоретичні основи що до побудови соціальної економіки. Принципи та умови формування і функціонування соціальної економіки. Соціальна економіка як основа формування суспільної системи нового типу.


Тема 2. Методологічні засади побудови та розвитку соціальної економіки

Методологія системного підходу що до побудови і розвитку соціальної економіки. Системне економічне мислення. Взаємозв'язок соціальних та економічних законів. Системний аналіз цілей соціально – економічного розвитку та концепція сталого економічного розвитку. Місце та умови економічного росту у соціальній економіці. Соціальна система, соціальні потреби, соціальні зв'язки, їх суть і роль в економічному розвитку. Система векторів ефективного розвитку соціальної економіки. Управління соціально економічними процесами. Інституціональне регулювання та дерегулювання. Формування і реалізація стратегічних рішень та прогнозів розвитку соціальної економіки. Становлення економічної думки що до концепції та моделі соціально – економічного розвитку в Україні.


Тема 3. Соціальна економіка та її параметри.

Взаємозв'язок соціально-економічних задач: ефективності економіки, праці і соціального захисту. Концепція стійкого розвитку, система її індикаторів. Соціальні, економічні, екологічні й інституціональні індикатори (цільові задачі, індикатори факторів, стану, реагування). Показники ефективного розвитку соціальної економіки: коефіцієнти ефективного демографічного, соціально-демографічного, екологічного, соціально-культурного, трудового, соціально-трудового, економічного розвитку.


Тема 4. Соціально-трудові відносини в соціальній економіці.

Людський потенціал і оптимізація його використання. Індекси розвитку людського потенціалу, очікуваної тривалості життя, рівня утворення, середньодушового ВВП. Розвиток ділової і творчої ініціативи трудящих: організаційна, правова, економічна, наукова, технічна і технологічна творчість, іноваторство. Робочий контроль. Самоврядування. Економічні і соціальні передумови розвитку ділової активності працівників підприємств. Соціальний захист економічно активного населення.


Тема 5. Соціальна природа сучасної держави.

Держава як соціальний інститут. Цілі, функції, принципи функціонування соціальної держави. Пріоритети соціальної держави і механізми її функціонування. Соціальна справедливість та господарський механізм. Соціальне партнерство. Підтримка демографічного розвитку. Політика в сфері відтворення. Трудові відносини, зайнятість і міграція населення. Соціальна підтримка населення. Подолання бідності. Механізм керування соціальними процесами.


Тема 6. Економіка соціальної сфери.

Соціальна сфера та її роль у сучасному суспільстві. Соціальна сфера та її структура. Показники рівня освіти, охорони здоров'я, духовного потенціалу населення. Ефективність соціальної сфери. Соціальний та економічний ефект функціонування соціальної сфери. Вартісна оцінка результатів діяльності соціальної сфери. Міри що до підвищення ефективності галузей соціальної сфери.


Тема 7. Соціальна політика і добробут.

Показники добробуту. Доходи населення і їхні види. Розходження в рівні доходів. Рівень і якість життя населення. Система державних соціальних стандартів. Прожитковий мінімум. Бідність, показники бідності.


Тема 8. Система соціального захисту і соціальної безпеки людини.

Соціальний захист і його необхідність. Соціальна безпека. Система соціального захисту. Соціальна допомога. Соціальне забезпечення. Соціальні гарантії. Соціальне обслуговування. Піклування, добродійність. Механізм реалізації соціальних програм.


Тема 9. Тенденції розвитку світової економіки та соціальної політики.

Типи соціальних держав. Моделі соціальної політики: основні принципи побудови. Загальні тенденції світової і європейської соціальної політики. Соціальна політика в умовах глобалізації. Діяльність міжнародних організацій що до формування норм соціальної орієнтації. Європейська соціальна хартія.


Тема 10. Соціальна економіка та політика в Україні.

Формування інституціональних основ соціальної економіки, стратегічні напрямки їх розвитку в Україні. Форми і методи соціального захисту в Україні. Основні державні програми соціального захисту в Україні. Місцеві соціальні програми. Перебудова соціального сектору в Україні. Напрямки реформування соціального сектора. Реформування фінансового забезпечення соціальної сфери в Україні.


^ 5.ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Самостійна робота студентів передбачає систематизацію, поглиблення, узагальнення і практичне застосування знань, здобутих студентами у навчальному курсі. Для виконання СРС надаються списки додаткової літератури до кожної теми.


Тема 1. Соціальна економіка як наука

 1. Розмежуйте сутність і зміст понять: соціальна економіка і соціалістична економіка.

 2. Дайте характеристику теоретичним передумовам побудови соціальної економіки.

 3. Зробіть схему взаємозв’язку соціальної економіки із суміжними дисциплінами.

 4. Визначите коло завдань, рішення яких покликана забезпечити соціальна економіка.

 5. Шляхом порівняльного аналізу суспільних систем, умовно іменованих як капіталізм і соціалізм, виясніть й інтегруйте їхні позитивні властивості з метою формування системи принципово нового типу, умовно іменовану як соціо- економізм.


Тема 2. Соціальна економіка та її параметри

 1. Складіть дерево цілей стратегії соціально-економічного розвитку.

 2. Відповідно до концепції стійкого розвитку, запропонованою комісією ООН, вкажіть перелік рішення завдань для її досягнення.

 3. Складіть таблицю системи соціальних, економічних, екологічних й інституціональних індикаторів соціальної економіки.

 4. Проаналізуйте сутність методологічного підходу до визначення системи показників ефективного розвитку соціальної економіки.

 5. Визначте показники ефективності розвитку соціальної економіки.


Тема 3. Соціально - трудові відносини як сфера самореалізації

і саморозвитку людини

 1. Покажіть на основі яких зв’язків складається структура соціально - трудового потенціалу.

 2. Проведіть порівняння індексів розвитку людського потенціалу в Україні та трьох країнах світу (на вибір студентів).

 3. Дайте характеристику регіональним аспектам людського розвитку (Донецька обл.).

 4. Визначте (на прикладі конкретного підприємства) економічні та соціальні передумови розвитку ділової і творчої активності працівників.

 5. Розробіть програму розвитку і використання соціально - трудового потенціалу (підприємства або регіону).


Тема 4. Соціальна природа сучасної держави

 1. Охарактеризуйте основні показники, які зобов'язана забезпечувати соціальна держава.

 2. Складіть списки основних завдань і функцій соціальної держави.

 3. Укажіть основні показники, що характеризують розвиток відтворення в країні. Дайте їх наліз в Україні.

 4. Зробіть аналіз критеріїв визначення бідності й укажіть який з них, з Вашого погляду, найбільш прийнятний для дослідження соціальної сфери Вашого регіону (району, області).

 5. Охарактеризуйте сучасні тенденції відносно інституціонального регулювання й дерегулювання соціально - економічних процесів.


Тема 5. Соціальна політика і добробут населення

 1. Побудуйте криву Лоренца, використовуючи дані за 1 квартал 2010 р.

Грошові доходи

100

У тому числі по 10-ти відсоткових групах:
перша група (з найменшими доходами)
дуга група
третя група
:

:


десята група (з найвищими доходами) 1. Розрахуйте індекс споживчих цін на наступні товари:

Показники

Березень

2009

Березень

2010

ІСЦ

Яловичина


Олія вершкова


Олія соняшникова


Кава розчинна

 1. Вкажіть складові частини прожиткового мінімуму.

 2. Підберіть матеріали для таблиці складу і використання доходів населення в Україні (відсотки).
Показники

2008

2009

І кв. 2010р.

Грошові доходи, всього


100


100


100

Грошові витрати, всього

у тому числі:


покупка товарів і сплата за послуги


сплата обов’язкових платежів


накопичення за рахунок вкладів і цінних паперів


купівля валюти


приріст (зменшення) грошей на рахунках населення

 1. Побудуйте графік зміни прожиткового мінімуму в Україні (в середньому на душу населення), грн. за період 2005- 2009р.


Тема 6. Система соціального захисту і соціальної безпеки

 1. Побудуйте схему складових частин соціального захисту населення.

 2. Складіть перелік випадків, коли соціальний захист населення поширюється на всіх громадян.

 3. Складіть таблицю форм соціального страхування в залежності від виду соціального ризику.
Вид соціального ризику

Форма соціального страхування

Старість
Хвороба
Втрата роботи
Нещасний випадок на виробництві 1. Розкрийте зміст політики соціальної безпеки людини.

 2. Визначте особливості соціального захисту підростаючого покоління.


Тема 7. Тенденції розвитку світової соціальної економіки та

соціальної політики

 1. Охарактеризуйте основні соціально-економічні процеси в сучасному суспільстві, пов'язані із глобалізацією соціальної політики.

 2. Чи можна формально перенести готову модель соціальної економіки з однієї країни в іншу? Аргументуйте відповідь.

 3. Складіть таблицю типів соціальних держав за критеріями соціального захисту.

 4. Класифікуйте моделі соціальної політики (соціал-демократичну, консервативну, ліберальну і католицьку) по системі Комісії Європейської Співдружності, з огляду на їхні загальні ознаки.

 5. На базі правил дебатів ( з боку пропозиції й опозиції) опишіть можливості використання соціальної політики (консервативних, соціал-демократичних, ліберальних моделей або їхніх елементів) в Україні. Правила заздалегідь доводить до студентів викладач.


Тема 8. Соціальна економіка і політика в Україні

 1. Охарактеризуйте соціально-економічний розвиток і можливості формування соціальної економіки в Україні на сучасному етапі.

 2. Покажіть основні напрямки перебудови соціального сектору в Україні.

 3. Аргументуйте, які з форм, методів соціального захисту в Україні не втілені в життя на необхідному рівні.

 4. Покажіть у хронологічному порядку всі статті Конституції України які мають соціально - гуманітарне спрямування.

 5. Проведіть аналіз складових інформаційного забезпечення соціальної політики в Україні на сучасному етапі.


^ КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

В и д и самостійної роботи

Планові терміни виконання

Форми контролю та звітності

Максимальна кількість балів

Виконання письмових завдань

За тиждень до проведення модульного контролю

Перевірка письмових завдань

40

Всього балів за СРС

40


^ ІНДИВІДУАЛЬНЕ ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ

(ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ)

 1. Соціокультурні основи функціонування економіки.

 2. Сутність методології системного підходу до побудови і розвитку соціальної економіки.

 3. Еволюція теоретичних поглядів на роль і місце людини в розвитку економіки і соціуму.

 4. Родина в соціально-економічній системі.

 5. Домогосподарство як суб'єкт і об'єкт соціальної політики.

 6. Підприємства в соціально-економічній системі.

 7. Регіон у соціальній економіці.

 8. Держава – основний суб'єкт соціальної економіки.

 9. Соціальна природа сучасної держави.

 10. Економічна воля, соціальна справедливість і рівність.

 11. Економічна основа демократії.

 12. Концепція людського розвитку: сутність і зміст.

 13. Умови формування людського розвитку.

 14. Вимір людського розвитку.

 15. Держава загального добробуту: «ліберальна модель».

 16. Держава загального добробуту «консервативна модель».

 17. Держава загального добробуту «соціалістична модель».

 18. Стратегічні напрямки підвищення ефективності соціальної економіки.

 19. Організаційні основи формування соціальної економіки.

 20. Соціальна сфера економіки, її сутність, зміст і функції.

 21. Подолання бідності як соціально-економічна задача на макрорівні.

 22. Концепція стійкого розвитку, що рекомендується Організацією Об'єднаних Націй для досягнення цілей соціально-економічного розвитку.

 23. Міжнародні документи, що формують норми соціальної орієнтації.

 24. Соціально-економічна природа і сучасні парадигми глобалістики.

 25. Соціальні імперативи забезпечення глобального розвитого суспільства в ХХІ столітті.

 26. Стратегічний вибір України як умова безпечного соціально-економічного розвитку в ХХІ столітті.

 27. Соціальне партнерство в Україні в контексті соціальної економіки.

 28. Якість життя і його оцінка в Україні.

 29. Соціальний захист населення в Україні.

 30. Джерела і методи фінансування соціальних заходів.


Якість виконання індивідуальних творчих завдань оцінюється за чотирьох бальною шкалою:

 • оцінці «5» відповідають 50 балів (робота рекомендована на доповідь, або публікацію тез на всеукраїнській студентській науковій конференції);

 • оцінці «4» відповідають 40 балів ( робота рекомендована на доповідь, або публікацію тез на студентській науковій конференції регіонального рівня);

 • оцінці «3» відповідають 30 балів ( робота рекомендована до захисту в студентській аудиторії на семінарському занятті);

- роботи, які оцінені на рівні 20 балів мають бути захищені у формі співбесіди з викладачем.

Реферати, які здобули менше 20 балів, свідчать, що їх автори не мають здатності творчого використання накопичених знань і повинні проходити підсумковий контроль по питанням до заліку.


6. ЛІТЕРАТУРА


 1. Базилюк П.В. Соціальний захист населення.-К.: Знання,-1992.-132 с.

 2. Від соціального забезпечення до соціальної політики: Зб. наук. статей / За ред. Я. Жаліла.-К., 2007.-124 с.

 3. Власюк О.С., Пирожков С.И. Индекс людського розвитку.-К.,2005.-83 с.

 4. Волгин Н.А. Социальное государство. Учебник.- М., 2004г.- 736с.

 5. Ганелі Т. Соціальна політика та соціальне забеспечення за ринкової економіки.-К.: Основи, 2006.-237 с.

 6. Головатий М.Ф., Панасюк М.Б. Соціальна політика і соціальна робота. Термінологічно - понятійний словник.- К.: МАУП, - 2005. -500 с.

 7. Еременко В.Г. Основи социальной экономики: популярний курс.-К: МАУП, 2007,-168 с.

 8. Задорожний Г.В. Соціальне партнерство- реальний шлях до відкритого суспільства / Г.В. Задорожний, О.В. Коврига, В.В. Смоловик- Х.: ХІБМ, 2000,-192 с.

 9. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної ради України 28 червня 1996 року.- К.: Преса України, 1997. -80с.

 10. Ламперт Х. Социальная рыночная экономика/ Пер. с нем. – М.: «Дело», 1994г.- 224с.

 11. Скуратовский В., Поджигатель О. Основы социальной политики: Учеб. пособие.-К.: МАУП, 2002.-200 с.

 12. Слезингер Г.Э. Соціальна економіка – М.: 2005 р.

 13. Социальная энциклопедия/ Ред. А. П. Горкин и др..- М.: Большая Русская энциклопедия, 2000.- 436 с.

 14. Социальная политика и экономическая безопасность/ Под.. ред. О.М.Головинова, М.Е Горожанкиной, Л.И.Дмитриченко и др.- Д.: Каштан, 2004, 336 с.

 15. Соціальна філософія: короткий енциклопедичний словник / За ред. Андрущенка М.І., Горлача – К.: РУБІКОН, 1997 р., 396 с.

 16. Соціальні індикатори рівня життя населення. Статистичний збірник. /Упоряд. С.Єнютіна- Донецьк:.ДЖСУ, 2005р.-112с.

 17. Терещенко В.И. Проблема выбора. Политика научных приоритетов на Западе – К.:1989г.

 18. Чанишева Г. І., Доліна Т.М. Соціальна допомога за законодавством України. Збірник нормативних актів – Харків:Одісей, 2004р.- 542 с.

 19. Шевчук П.І. Соціальна політика: 2-і вид.- Львів: Світ, 2005.-400с.^ 7. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОТОЧНОГО, МОДУЛЬНОГО, ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ


Модульний контроль знань студентів ґрунтується на базі результатів наступних видів роботи:

 • оцінювання знань за виконання завдань для самостійного опрацювання. Перелік цих завдань заздалегідь надається студентам. При контролі виконання завдань для самостійного опрацювання, оцінці можуть підлягати: самостійне опрацювання окремих питань, проведення розрахунків, побудова таблиць, графіків, схем на тлі самостійно підібраних статистичних матеріалів, анотування і конспектування статей з наведеного списку, або самостійний пошук наукових періодичних джерел, ессе і т.п.;

 • виконання контрольних (тестових) завдань. При виконанні контрольних завдань оцінці підлягають теоретичні знання та практичні вміння, яких набули студенти після опанування модульного матеріалу. Контрольна робота проводиться у формі тестів і при правильних відповідях здобуває 10 балів.

Письмова форма контрольної роботи є обов’язковою. Студентам надаються індивідуальні варіанти завдань. Завдання охоплюють навчальний матеріал згідно зі структурою вивчення тем.

Студенти, які не були присутні на контрольній роботі з поважних причин і мають на те відповідні документи, мають змогу її написати на умовах, погоджених з викладачем та деканатом факультету.

До підсумкового контролю, окрім 50 балів за виконання модульних завдань входить залік з дисципліни, якій дорівнює наступним 50 балам. Залік Студенти зобов’язані складати залік у разі отримання менше 50 балів за результатами модульного контролю. Студенти, що отримали 50 балів мають право не складати залік, а отримати оцінку, відповідно до інтегральної шкали.

Запитання до заліку студентам надаються заздалегідь та передбачають перевірку розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між отриманими темами, здатності творчого використання накопичених знань, уміння сформувати своє ставлення до певної проблеми навчальної дисципліни.

Залік проводиться у формі співбесіди з викладачем і набуває рівня від 0 до 50 балів за наступними критеріями:

(0-24) оцінка «незадовільно» фіксує вкрай низький рівень знань студента, відсутність правильних відповідей на питання викладача і на додаткові питання по основних положеннях курсу. Незадовільна оцінка знань студента спричиняє необхідність повторної здачі заліку комісії з викладачів кафедри.

(25-34) на «задовільно» оцінюються знання студента за наявністю істотних погрішностей у відповідях на питання викладача, дачі нечітких відповідей, невірному висвітленні визначених моментів у питаннях, що викладаються. Однак студентом засвоєні ключові положення, що дають можливість орієнтації в матеріалі курсу, відповіді на додаткові питання, успішного рішення ситуаційних завдань.

(35-44) оцінка «добре» виставляється у випадку, коли студент допускає незначні погрішності у відповідях, не дає повних відповідей на поставлені питання при загальній правильності викладу. При цьому студент вільно орієнтується в матеріалі курсу і демонструє успішне засвоєння основних його положень, уміння практичного застосування теоретичних концепцій, що містяться в курсі.

(45-50) оцінка «відмінно» виставляється в тому випадку, якщо студентом даються повні і вичерпні відповіді на питання викладача; студент вільно володіє матеріалом курсу, успішно застосовує теоретичні постулати для аналізу економічного життя України, дає компаративний аналіз економічної системи України ї інших країн.

Загальна підсумкова оцінка по дисципліні складається за методикою нагромадження балів за результатами поточного контролю знань і за виконання завдань, які виносяться на підсумковий контроль (табл.1)


^ Розподіл балів за всіма видами робот


Таблиця 1


^ Поточний контроль

(максимально 50 балів)Кількість балів за результатами

поточного контролю

Підсумковий контроль

(максимально 50 балів)


Кількість балів за результатами підсумкового контролю

Загальна кількість балів

модуль

Залік, або індивідуальне творче завдання (реферат)

Самостійна робота

Контрольна робота

40

10

50

50

550

1100^ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

 1. Соціальна економіка як наука.

 2. Соціальна орієнтація економіки, як об'єктивна необхідність.

 3. Умови і передумови формування і функціонування соціальної економіки.

 4. Соціальна економіка як основа формування суспільної системи нового типу.

 5. Побудова і розвиток соціальної економіки: методологія системного підходу.

 6. Соціальні та економічні закони, їх взаємозв’язок.

 7. Соціальна система, її сутність і роль в економічному розвитку.

 8. Напрямки ефективного розвитку соціальної економіки.

 9. Механізм регулювання соціально - економічних процесів.

 10. Особливості становлення соціальної економіки в Україні.

 11. Соціально-економічні завдання суспільства: ефективність економіки, праці та соціального захисту.

 12. Стійкий економічний розвиток і його параметри.

 13. Система соціальних, трудових, економічних індикаторів стійкого розвитку.

 14. Інституціональні індикатори соціальної економіки.

 15. Показники ефективності розвитку соціальної економіки.

 16. Соціально-трудовий потенціал і його елементи.

 17. Індекси розвитку людського потенціалу.

 18. Оптимізація використання людського потенціалу.

 19. Напрямки самореалізації і саморозвитку.

 20. Передумови розвитку економічної і соціальної активності суб’єктів господарювання.

 21. Соціальний захист економічно активного населення.

 22. Держава як соціально – економічний інститут..

 23. Соціальне партнерство. Соціальна справедливість.

 24. Особливості керування соціальною сферою.

 25. Соціальна схема та її структури.

 26. Соціальні та економічні ефекти функціонування соціальної сфери.

 27. Напрями підвищення ефективності галузей соціальної сфери.

 28. Показники добробуту.

 29. Доходи населення та їхні види.

 30. Рівень та якість життя населення.

 31. Система державних соціальних стандартів.

 32. Прожитковий мінімум, бідність.

 33. Подолання бідності в Україні.

 34. Соціальний захист і його необхідність.

 35. Соціальна безпека.

 36. Система соціального захисту: допомога, забезпечення, гарантії, обслуговування.

 37. Соціальне піклування.

 38. Добродійність.

 39. Механізм реалізації соціальних програм.

 40. Типи соціальних держав.

 41. Моделі соціальної політики: принципи побудови.

 42. Загальні тенденції світової та європейської соціальної політики.

 43. Соціальна політика в умовах глобалізації.

 44. Норми соціальної орієнтації: діяльність міжнародних організацій.

 45. Європейська соціальна хартія.

 46. Інституціональні основи соціальної політики в Україні

 47. Стратегічні напрямки розвитку соціальної економіки в Україні.

 48. Напрямки реформування соціального сектору.

 49. Форми і методи соціального захисту в Україні.

 50. Програми соціального захисту в Україні.

 51. Реформування забезпечення соціальної сфери в Україні.^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Академічні успіхи студента реєструються з обов’язковим переведенням оцінок національної та рейтингової шкали до шкали ЕСТS.

При цьому у залікових книжках та додатках до диплому вказується оцінка за національною шкалою, в дужках – за шкалою ECTS.

Інтегральна шкала оцінок


Таблиця 2

Рейтинговий показник

Оцінка за національною шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

Критерії оцінювання

90-100

5 (відмінно)

A

Відмінно – видатним чином виконана робота з незначною кількістю помилок

80-89

4 (добре)

B

Дуже добре – вище середнього стандарту, але з деякими поширеними помилками

70-79

C

Добре – в цілому добре, але з помітними помилками

60-69

3(задовільно)

D

Задовільно – пристойна, але із значними помилками

50-59

E

Достойно – є відповідною мінімальним вимогам

30-49

2 (незадовільно)

FX

Незадовільно – необхідно довчити з можливістю повторного складання

0-29

F

Незадовільно – необхідна значна подальша робота з обов’язковим повторним вивченням курсу

Схожі:

Спеціальність «економічна теорія» iconСпеціальність 08. 00. 01 – Економічна теорія та історія економічної думки
Атестаційної колегії Міністерства освіти І науки України у Донецькому національному університеті відкрито аспірантуру та докторантуру...
Спеціальність «економічна теорія» iconПерелік дисциплін кафедри „Економічна теорія” „Економічна теорія”
Економічна теорія” для спеціальностей „Журналістика”, „Українська мова І література”, „Російська мова І література”
Спеціальність «економічна теорія» iconГалузь знань: економіка та підприємництво. Освітньо-кваліфікаційні рівні
М. П. Драгоманова в 1997 році започаткована спеціальність «Економічна теорія» (додаткова спеціальність «Інформатика»). За фахову...
Спеціальність «економічна теорія» icon«Економічна теорія»
...
Спеціальність «економічна теорія» iconЕкономічна теорія”
Програма І робоча програма дисципліни „Економічна теорія” для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки: 140101...
Спеціальність «економічна теорія» iconЗатверджую” Ректор ону імені І.І. Мечникова Коваль І. М
Предмет економічної теорії та еволюція його визначення різними школами світової економічної думки. Економіка й економічна теорія,...
Спеціальність «економічна теорія» iconЗ навчальної дисципліни “економічна теорія”
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Економічна теорія» для студентів денної та заочної форм навчання...
Спеціальність «економічна теорія» icon«Економічна теорія»
Програма І робоча програма дисципліни «Економічна теорія» для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальностей 092100 “Промислове...
Спеціальність «економічна теорія» icon«Економічна теорія»
Програма І робоча програма дисципліни «Економічна теорія» для студентів 3 курсу заочної форми навчання спеціальностей 092100 “Промислове...
Спеціальність «економічна теорія» iconС. М. Програма фахових вступних випробувань
Статистика (теорія статистики)”, “Економічна статистика”, “Статистика рин­ків”, “Демографічна статистика”, а також дисциплін циклу...
Спеціальність «економічна теорія» iconВолодіна І. М. Конспект лекцій з дисципліни «Економічна теорія»
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи