Спеціальність «економічна теорія» icon

Спеціальність «економічна теорія»
Скачати 216.8 Kb.
НазваСпеціальність «економічна теорія»
Дата13.09.2012
Розмір216.8 Kb.
ТипДокументи


ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ОБЛІКОВО-ФІНАНСОВИЙ ФАКУЛЬТЕТ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ»

ДИСЦИПЛІНА «ЕКОНОМІЧНА ІСТОРІЯ»


Анотація дисципліни


ВИКЛАДАЧ: к.е.н., доцент Хімченко А.М.

Семестр: перший


1. Вступ.

Економічна історія займає важливе місце в системі вузівської науки розвинутих держав світу як обов'язкова дисципліна при підготовці економістів. Основною її метою є вивчення господарської діяльності людства в історичному аспекті, починаючи від стародавніх часів до сьогодення. У системі економічних дисциплін економічна історія займає одне з провідних місць, накопичуючи конкретні факти економічного розвитку окремих країн та аналізуючи економічні процеси, що відбувалися в різні епохи. Зростає роль економічної історії в Україні. Слідкуючи за зміною форм господарського розвитку в їхній історичній послідовності, економічна історія дає можливість побачити, як здійснюється хід перетворень одних господарських форм в інші, в якому напрямку відбувається процес змін, що саме підготував сучасний розвиток економіки, засвоїти загальні тенденції, зрозуміти особливості економічного життя в Україні, визначити генезу, становлення, розвиток різних економічних систем, знати і пропагувати передовий досвід людства. Відтак вивчення економічної історії значною мірою сприяє формуванню економічної культури спеціалістів, успішному будівництву національної економіки на основі ринкових відносин.


2. ^ МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСУ.

Метою є формування знань щодо історичного розвитку господарств країн європейської цивілізації та вмінь їх використовувати в аналізі сучасних економічних систем. Завдання курсу: на методологічних засадах цивілізаційної парадигми розвитку суспільства сформувати у студентів сучасне економічне мислення, забезпечити засвоєння ними знань і методів історичного аналізу економічних процесів, навичок дослідження еволюції господарських систем та функціонування ринкових систем країн європейської цивілізації.


^ 3. МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ, ФОРМИ ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ.

У процесі викладання курсу використовується лекційна і семінарська форма аудиторних занять, розроблені тестові завдання до всіх тем курсу.


^ 4. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ. ЛІТЕРАТУРА.


Розділ 1. Виникнення і розвиток світових цивілізацій

Тема 1. Предмет і метод економічної історії

Предмет, метод і завдання економічної історії. Періодизація економічної історії


Тема 2. Господарство первісного суспільства та його еволюція на етапах ранніх цивілізацій

Основні етапи господарської еволюції первісного суспільства і їх характеристика (передумови поділу праці, виникнення землеробства, скотарства, ремесел, розвиток знарядь і предметів праці). Типи прадавніх цивілізацій. Поняття общинного господарства.


Тема 3. Особливості господарського розвитку в період формування світових цивілізацій (VIII - V Ст. до н.э.)

Перехід до системи рабовласництва (східне й античне рабство). Галузева система економіки; організація виробництва в аграрному секторі; функції держави. Держави – лідери античного миру. Внутрішній і зовнішній вигляд. Гроші, податки, кредит. Причини розпаду рабовласницької системи.


Тема 4. Господарство суспільств європейської цивілізації в період середньовіччя (V - XV ст.)

Генезис феодальної системи. Натуральне господарство. Форми феодального землекористування. Основні господарські форми, галузева структура феодальної економіки. Феодальне місто. Внутрішній і зовнішній обмін, грошово-кредитні відносини. Формування централізованих феодальних держав (Франція, Англія, Німеччина).


^ Розділ 2. Формування ринкової економіки

Тема 5. Формування передумов ринкової економіки в країнах європейської цивілізації (ХVІ – перша половина ХVІІ ст.)

Великі географічні відкриття (СОТ) (ΧΥ – ΧΥΙ ст.) і їхня роль у розкладанні феодального господарства в країнах Західної Європи. «Революція цін». Формування нових центрів світової торгівлі й колоніальної системи.


Тема 6. Розвиток ринкового господарства в період становлення національних держав (XVII - XIX ст.)

Причини, сутність і методи первісного нагромадження капіталу (ПНК). Англія – класичний приклад здійснення ПНК. Особливість цього процесу в Голландії, Франції, Німеччині й США. Економічні й фінансові програми буржуазних революцій у країнах Європи й США. Типи мануфактурного виробництва.


Тема 7. Ринкове господарство країн європейської цивілізації в період монополістичної конкуренції (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

Поняття про технічну (промислової) революції й промисловому перевороті. Логіка проведення промислового перевороту й капіталістичної індустріалізації в Англії. Особливості промислового перевороту у Франції, Німеччині, США. Англія – світовий економічний лідер епохи промислового капіталізму. «Прусский і «американський» шляхи розвитку капіталізму в сільськім господарстві. Прогрес науки й техніки (кінець ΧΙΧ – початок ΧΧ сторіччя). Структурні зміни в розвитку продуктивних сил. Перехід і принципові особливості монополістичної стадії індустріального суспільства. Перетворення США в лідера світової економіки на початку ΧΧ сторіччя. Розвиток міжнародного поділу праці й межимпериалистических протиріч. Соціально – економічні причини й наслідку Ι Світової війни. Економіка провідних країн Європи, США і Японії в 20 – 30- е роки ΧΧ ст. Причини й особливості світової економічної кризи 1929 – 1933 р.г. «Новий курс» Ф. Рузвельта.


Тема 8. Особливості розвитку ринкового господарства та основні напрями економічної думки в Україні (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.)

Передумови, основні етапи і наслідки промислового перевороту в Україні. Економічний зміст аграрних реформ 1848 – 1861 р., їх соціальні наслідки. Основні форми організації внутрішньої торгівлі в Україні. Фінансова політика


Тема 9. Господарство та економічна думка в період державно-монополістичного розвитку суспільств європейської цивілізації (перша половина ХХ ст.)

Економічні наслідки ΙΙ Світової війни. План Маршалла. Кардинальне економічне реформування в Німеччині і Японії в 40 – 50 роки ΧΧ ст. Формування принципів соціально-орієнтованого ринкового господарства й інформаційної економіки. Утвір трьох центрів світового капіталізму (США - Європа – Японія). Крах світової колоніальної системи. Науково-технічна революція, економічна інтеграція й глобалізація світового господарства. «Нові індустріальні країни».


^ Розділ 3. Розвиток національних економік

Тема 10. Розвиток національних економік країн європейської цивілізації в системі світового господарства під впливом науково-технічної революції (друга половина ХХ ст.)

Економічна політика Франції у 50-70 роках. “Рейганомика”, її результати. Науково-технічна революція у другій половині ХХ ст.


Тема 11. Світове господарство та основні напрями економічної думки на етапі інформаційно-технологічної революції (кінець ХХ – початок ХХІ ст.)

Нові індустріальні країни, стратегія їхніх економічних програм. Економічний розвиток Японії

Тема 12. Економічний розвиток України в умовах радянської економічної системи та його трактування в економічній думці

Соціально-економічне положення України після перемоги Великої Жовтневої соціалістичної революції й у роки цивільної війни (1917 – 1920 р.г.). Нова економічна політика (НЕП) на Україні (зміна відносин власності, банківська, грошова, податкова реформи, комерційний розрахунки й ін.) (1921 – 1930 р.г.) . Причини згортання Нэпа наприкінці 20-х років. Сталінська концепція будівництва соціалізму в СРСР («Надіндустріалізація»). Підсумки господарського розвитку України в роки довоєнних п'ятирічок (1928 – 1941 р.г.)


Тема 13. Формування засад ринкового господарства в Україні (90-ті рр. ХХ ст.)

Поняття трансформаційної економіки. Особливості переходу України від адміністративно-командної до ринкової економіки. Криза в економіці України (1992 – 2001 роки). Стабілізаційні процеси в економіці України в сучасних умовах (напрямку реформування власності, структури економіки, банківсько-фінансової й грошової системи й ін.). «Реформи заради добробуту». Сучасні економічні концепції


^ 5. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Тема

Форма контролю

1

Епоха первісного накопичення капіталу. Мануфактурний період розвитку світової економіки

Підготувати глосарій до теми

Скласти логіко-структурну схему теми

2

Становлення монополізму у провідних країнах світу на межі XIX-XX ст.

Підготувати глосарій до теми

Зробити схемоконспект теми

3

Світове господарство поміж І та ІІ Світовими війнами (1914-1939 рр.)

Підготувати питання до теми та дати короткі відповіді

Підготувати короткі повідомлення про розвиток провідних країн світу в цей період

4

Економічний розвиток провідних країн світу після другої світової війни

Написання доповідей за темою „Розвиток (назва країни) у повоєнний період”

5

Економіка України в період імперіалізму (кін. ХІХ-поч.ХХ ст.)

Зробити аналіз літературних джерел щодо написання повідомлення за темою „Місце та роль українських земель у складі Російської та Австро-Угорської імперій”

Підготувати перелік трестів, які функціонували на території України у цей період, та описати їхню сферу діяльності

6

Економіка СРСР і України у передвоєнний період (1930-1941 рр.)

Підготувати глосарій до теми

Зробити аналіз сталінської концепції розвитку соціалізму та господарської концепції перших п’ятирічок

7

Економіка СРСР і України у 1970-1985 рр.

Проаналізувати та назвати причини появи застійних явищ у радянській економіці

8

Економіка України в умовах перебудови (1985-1991 р.) та її протиріччя

Підготувати глосарій до теми

Визначити основні напрямки перебудови

Розкрити причини розпаду СРСР

9

Перспективи переходу України до ринкового господарства.

Підібрати статті за темою, та викласти свою точку зору щодо змісту статей

10

Проблеми господарської взаємодії України з державами СНД

Підібрати статті за темою, та викласти свою точку зору щодо змісту статей

11

Проблеми інтеграції України у світове господарство

Підготувати глосарій за темою

Підібрати статті за темою, та викласти свою точку зору щодо змісту статей


^ КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА


Види самостійної роботи

Планові терміни

Форми контролю та звітності

Максимальна кількість балів

1. Обов'язкові

 1. Підготовка до семінарських занять з вивченням літератури та текстів лекцій.
 1. Виконання домашніх завдань:

 • написання реферату за заданою проблематикою;

 • відповідь на тестові завдання.

На кожне семінарське зайняття


На семінарське заняття з відповідною темою


Усне опитування, активна участь на семінарському занятті


Письмово з усним захистом реферату під час семінарських занять

8,0


5,0


5,0


Разом балів за обов’язкові види СРС

18,0

2. Вибіркові1

 1. Написати есе по темі
 1. Складання логіко-структурних схем.
 1. Пошук і огляд літератури й електронних джерел інформації.

 2. Участь у наукових студентських конференціях і семінарах.

На кожне семінарське зайняття


На відповідне семінарське заняття

На семінарське заняття

Письмово з обговоренням результатів роботи під час семінарських занять.


Доповіді на наукових студентських конференціях

3,0


2,0


2,0


5,0^ Разом балів за вибіркові види СРС

12,0

Всього балів за СРС

25,0

^ ТЕМАТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТВОРЧИХ ЗАВДАНЬ


 1. Економіка стародавнього світу: загальна характеристика епохи

 2. Основні етапи розвитку й особливості господарства первісного суспільства

 3. Господарство держав Месопотамії

 4. Соціально-економічний розвиток Стародавнього Єгипту

 5. Господарство та соціально-економічні відносини Стародавнього Китаю

 6. Особливості економічного розвитку Стародавньої Індії

 7. Економіка античності: загальна характеристика епохи

 8. Економічний розвиток Стародавньої Греції

 9. Еволюція рабовласницького способу виробництва в Стародавньому Римі

 10. Економіка середньовіччя: загальна характеристика епохи

 11. Розвиток феодалізму в Західній Європі

 12. Міста Західної Європи у XI—XV ст. і їхня економічна роль

 13. Економічний розвиток українських земель в епоху середньовіччя (V—XVI ст.)

 14. Становлення феодальних відносин у Китаї і Японії

 15. Розвиток феодальних відносин у Візантії та Індії (V—XV ст.)

 16. Розвиток міста у Візантії та Індії в період становлення феодалізму (V—XV ст.)

 17. Економіка епохи первісного нагромадження капіталу: загальна характеристика

 18. Розвиток товарно-грошових відносин і зародження капіталістичного виробництва

 19. Розклад феодалізму і умови виникнення капіталістичного способу виробництва

 20. Великі географічні відкриття та їхній вплив на економічний розвиток Європи

 21. Первісне нагромадження капіталу як вихідна точка становлення капіталізму

 22. Особливості становлення капіталістичного виробництва в Голландії

 23. Перехід до капіталістичного господарства в Англії

 24. Відмінність рис генезису капіталізму у Франції і в німецьких князівствах

 25. Господарство українських земель у XVII—XVIII ст.

 26. Економіка в епоху вільної конкуренції: загальна характеристика

 27. Промисловий переворот і індустріалізація в Англії

 28. Промисловий переворот у Франції

 29. Особливості промислового перевороту в Німеччині

 30. Промисловий переворот і розвиток капіталізму в Україні

 31. Переселенський капіталізм США

 32. Революційно-реформістський шлях становлення промислового капіталізму в Японії

 33. Економіка монополістичного капіталізму: загальна характеристика епохи

 34. Друга технологічна революція і розвиток світових продуктивних сил (кінець XIX — початок XX ст.)

 35. Особливості становлення монополістичного капіталізму в США та Німеччині

 36. Основні чинники промислового відставання Англії і Франції

 37. Становлення індустріального суспільства в Японії

 38. Колоніальна система господарства і становище залежних країн наприкінці XIX — на початку XX ст.

 39. Ліберально-реформістська модель регульованого капіталізму США

 40. Економічний розвиток Великої Британії і Франції

 41. Тоталітарна модель регульованого капіталізму

 42. Становлення та розвиток державного соціалізму в СРСР

 43. Основні економічні тенденції розвитку і моделі трансформації світу в епоху соціального ринкового господарства: загальна характеристика епохи

 44. Посилення інтернаціоналізації господарської діяльності та економічної інтеграції

 45. Зростання економічної могутності США

 46. Особливості економічного розвитку провідних європейських країн

 47. Японська модель економічного розвитку в післявоєнний період

 48. Формування індустріального суспільства в країнах Латинської Америки

 49. Економічний розвиток країн, що звільнилися від колоніального панування

 50. Народне господарство СРСР у період 40-х років

 51. Розвиток економіки СРСР у 50—80-х роках 

 52. Досвід будівництва державного соціалізму в країнах Східної Європи, Азії і на Кубі

 53. Країни перехідної економіки в 90-х роках XX ст.: загальна характеристика

 54. Соціально-економічні перетворення у країнах Центральної та Східної Європи

 55. Розвиток економіки перехідного періоду в країнах Азії і на Кубі

 56. Економіка Росії в період переходу до ринкової моделі господарювання

 57. Економіка України в умовах незалежності 6. ЛІТЕРАТУРА


 1. Лановик Б.Д., Матисякевич З.М., Матейко Р.М. Економічна історія України і світу. Підручник. За ред. Б.Д. Плановика. К., Вікар. 1999. – 737 с.

 2. Багалій Д. Історія Слобідської України. Харків. 1991.

 3. Бродель Ф. Время мира. В трех томах. М.1992. т.3.

 4. Геродот із Галіфаксу. Найдавніший опис України з 5 ст. Перед Христом. К.1992.

 5. Голубицький В.О. Економічна історія Української РСР. Дожовтневий період. К.1970.

 6. Грушевський Михайло. Історія України – Русі. В 2 томах, 12-ти книгах, К.,1991.т.1.

 7. Грушевський Михайло. Нарис історії Київської землі. К., 1991.

 8. Грушевський М.С. Почерки истории украинского народа. К., 1975.

 9. Дерев”янкін Т.І. Промисловий переворот на Україні. К., 1975.

 10. Історія народного господарства Української РСР. У 3-х томах. К.,1983.

 11. Лойберг М. История экономики. Учебное пособие. М.1992.

 12. Міжнародні економічні відносини: сучасні міжнародні відносини. Підручник. К., 1992.

 13. Погорлецкий А. Экономика зарубежных стран. Учебник. С.-П., 2000.

 14. Слісаренко А. Новітня історія України.(1900 – 2000рр.). К.,2000.

 15. Субтельний О. Україна: Історія. К. 1991.

 16. Толочко П.П. Древняя Русь: очерки социально-политической истории. К.,1987.

 17. Україна на зламі тисячоліть: історичний екскурс, проблеми, тенденції та перспективи. К., МАУП.2000.

 18. Україна у світовому економічному просторі. К.,2000.

 19. Царенко О. Економічна історія України і світу. С., Універс. книга. 2000.

 20. Шпичак О. Сільське господарство України на початку та в кінці 20 ст. К., ІАЕ УААН, 2000.7. ^ ОРГАНІЗАЦІЯ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ


Об'єктом оцінювання знань студентів є програмний матеріал дисципліни різного характеру і рівня складності, засвоєння якого відповідно перевіряється під час поточного і підсумкового контролю по 50-бальній шкалі.

Задачею поточного контролю є перевірка розуміння і засвоєння визначеного матеріалу, вироблених навичок проведення розрахункових робіт, вмінь самостійно обробляти тексти, здібності осмислити зміст теми або розділу, вмінь привселюдно або письмово представити визначений матеріал (презентація).

^ Об'єктом поточного контролю знань студентів є:

- систематичність і активність роботи на семінарських заняттях. При контролі систематичності й активності роботи оцінюватися можуть: рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах на семінарських заняттях; активність під час обговорення питань, що винесені на семінарські заняття; результати виконання експрес-контролю, складання конспекту занять, регулярне відвідування занять і т.п.

- виконання індивідуальних завдань. Оцінюються виконані студентом індивідуальні завдання, сплановані викладачем по поточному модулю.

- виконання завдань для самостійної обробки. При контролі виконання задач для самостійної обробки оцінюватися можуть: самостійна обробка тем у цілому або окремих питань; проведення розрахунків; написання рефератів, есе; підготовка конспектів навчальних або наукових текстів, підготовка реферативних матеріалів по публікаціях і т.п.

- виконання контрольних завдань. При виконанні контрольних завдань оцінюються теоретичні знання і практичні уміння, яких набули студенти після оволодінням визначеним модулем. Контроль проводиться у формі тестів.

Задачею підсумкового контролю є перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки і взаємозв'язків між окремими розділами, здатності творчого використання накопичених знань, вміння сформувати своє відношення до визначеної проблеми навчальної дисципліни і виконання індивідуально-дослідницької роботи з проблеми, що розглядається в дисципліні і т.п.

^ У підсумковий контроль входять: екзамен з дисципліни або наукова праця студента, виконання індивідуального творчого завдання.

Студенти зобов'язані здавати іспит у випадку одержання менш 25 балів за результатами поточного контролю. Студенти, що одержали 25 балів мають можливість не здавати іспит (оцінка при цьому виставляється відповідно інтервальної шкалі), а у випадку виконання по дисципліні індивідуальних завдань творчого рівня і представлення їх на конференцію (у випадку, якщо студент зайняв призове місце) можуть одержати додаткові бали, що ввійдуть у підсумковий контроль.

Іспит проводиться у формі усних екзаменаційних завдань. На іспит виносяться вузлові проблеми дисципліни. До складу кожного білета по іспиту входить не менш трьох питань.

Загальна підсумкова оцінка по дисципліні складається за методикою нагромадження балів за результатами поточного контролю знань і за виконання завдань, що виносяться на підсумковий контроль (табл. 1).


Таблиця 1


Поточний контроль (мах 25 балів)

Кількість балів за результатами поточного контролю

Підсумковий контроль

(мах 25 балів)

Загальна кількість балів

Модуль 2

Сума балів за другий модуль

Індивідуальне творче завдання

Іспит

Організаційно-навчальна робота студента в аудиторії

Відвідування занять

Самостійна робота

Письмова робота

8

2

10

5

25

25

25

50^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ


При оцінці тестів поточного контролю і результатів роботи студентів на практичних заняттях, індивідуальної і самостійної роботи (у загальній сукупності по другому модулю необхідно набрати 1-50 балів) застосовується наступний підхід:

45 – 50 балів – “5” (А) – відмінно – відмінне виконання всіх передбачених програмою завдань лише з незначною кількістю погрішностей;

40 – 44 балів – “4” (B) – дуже добре – виконання завдань з результатом вище за середній рівень, але з незначними помилками, неточностями;

35 – 39 балів - “4” (C) – добре – у цілому робота виконана правильно з визначеною кількістю значних помилок;

30 – 34 балів – “3” (D) – задовільно – робота виконана студентом, але зі значною кількістю недоліків;

25 – 29 балів – “3” (Е) – задовільно – виконання роботи задовольняє мінімальним критеріям оцінки;

15 – 24 балів – “2” (FX) – незадовільно – потрібна підготовка для перездачі іспиту;

1 – 14 балів – “2” (F) – незадовільно – необхідна серйозна подальша робота (обов'язковий повторний курс).
^

ПРИКЛАД ТИПОВОГО ЗАВДАННЯ письмової роботи

ПИСЬМОВА РОБОТА


З КУРСу «економічна ІСТОРІЯ»


^ ВАРІАНТ № 1


1. Тестове завдання:


1. Які часові рамки охоплює Античний період?

а) V тисячоріччя до н.е. - V тисячоріччя н.е.

б) I п. 1 тисячоріччя до н.е. - I п. 1 тисячоріччя н.е.

в) I століття до н.е. - V століття н.е.

2. Як називалися грецькі міста-держави?

а) поліси

б) мега поліси

в) сіті

3.Коли виникла Давньогрецька держава?

а) V тисячоріччі до н.е.

б) III - II тисячоріччі до н.е.

в) X тисячоріччі до н.е.

4. Як називали вождя громади в Гомерівський період в історії Древньої Греції?

а) латикус

б) юстинус

в) василевс

5. У який період своєї історії Древня Греція досягла найвищого економічного розвитку?

а) класичний

б) архаїчний

в) крито-микенський


6. Коли виник Древній Рим як держава?

а) VIII - VII століття до н.е.

б) XIII - XII століття до н.е.

в) III - II тис. до н.е.

7. Які періоди виділяють в історії Древнього Рима?

а) царський, парламентський, республіканський

б) імператорський, парламентський, республіканський

в) царський, республіканський, імператорський

8. Рабовласницька знать у Древньому Римі мала назву:

а) патриції

б) пальмиции

в) патрикуси

9. Хто був опорою Римської імперії?

а) раби

б) церква

в) армія

10. У якому столітті пав Древній Рим?

а) X столітті н.е.

б) IV столітті н.е.

в) V столітті н.е.^ 2.Дайте відповідь на теоретичні питання:

1.Охарактеризуйте основні риси рабовласництва.

2. Наведіть характерні риси меркантилізму (5 критеріїв).


^ ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ

 1. Предмет, метод і завдання економічної історії

 2. Періодизація економічної історії

 3. Економічна характеристика рабовласницького ладу. внутрішні й зовнішні функції рабовласницької держави

 4. Зародження державності в давньому Єгипті. Основні риси східного рабства

 5. Економічний розвиток держав Месопотамії

 6. Особливості античного рабства. Господарський розвиток Давньої Греції

 7. Давній Рим і особливості його господарського устрою. Періодизація економічної історії Риму

 8. Основні риси і періодизація феодального господарства

 9. Економіка Франкської держави

 10. Особливості феодалізму у Франції

 11. Феодальні відносини в Англії

 12. Еволюція феодалізму в Італії

 13. Особливості становлення феодального господарства в Німеччині

 14. Середньовічне місто і його господарський розвиток

 15. Великі географічні відкриття і первісне нагромадження капіталу. Становлення „класичного” капіталізму в Англії. Англійський меркантилізм

 16. Виникнення капіталізму у Франції. Наукові погляди А. Монкретьєна

 17. Особливості становлення капіталізму в США

 18. Промисловий переворот та його роль в процесі становлення Англії як держави

 19. Розкладання феодалізму і зародження капіталізму в Німеччині

 20. Розкладання феодалізму і генезис капіталізму в Японії

 21. Промислова революція у Франції

 22. Розвиток економіки США у XVII - XIX ст.

 23. Розвиток класичної школи політичної економії у період становлення національних держав

 24. Загальний економічний розвиток країн європейської цивілізації в період становлення монополістичного капіталізму

 25. Економічний розвиток Англії наприкінці ХІХ ст.

 26. Економічний розвиток Німеччини за умов формування монополістичного капіталізму

 27. Економіка Франції в період монополізації економіки

 28. Передумови, основні етапи і наслідки промислового перевороту в Україні. Економічний зміст аграрних реформ 1848 – 1861 р., їх соціальні наслідки

 29. Основні форми організації внутрішньої торгівлі в Україні. Фінансова політика

 30. Економічні підсумки першої світової війни

 31. Економіка Англії в міжвоєнний період

 32. Економічний розвиток Франції після першої світової війни

 33. Господарство Німеччини в міжвоєнний період

 34. Економічна політика Франції у 50-70 роках

 35. “Рейганомика”, її результати

 36. Науково-технічна революція у другій половині ХХ ст.

 37. Нові індустріальні країни, стратегія їхніх економічних програм

 38. Економічний розвиток Японії

 39. Народне господарство України під час 1-й світової і громадянської війн (1914 – 1920 рр.)

 40. НЕП і відновлення народного господарства України в 20-х рр. Ленінська теорія соціалізму

 41. Індустріалізація і колективізація: позитивні і негативні наслідки. Економічні погляди М. Соболєва, Б. Брускуса

 42. Господарські реформи Н.С.Хрущева в Україні

 43. Реформи в 1965-80 роках в промисловості, сільському господарстві, їх результативність

 44. Проблеми соціально-економічного реформування української економіки в перші роки незалежності

 45. Економічне становище української держави в другій половині 90-х років

 46. «Реформи заради добробуту»

 47. Сучасні економічні концепції

1Схожі:

Спеціальність «економічна теорія» iconСпеціальність 08. 00. 01 – Економічна теорія та історія економічної думки
Атестаційної колегії Міністерства освіти І науки України у Донецькому національному університеті відкрито аспірантуру та докторантуру...
Спеціальність «економічна теорія» iconПерелік дисциплін кафедри „Економічна теорія” „Економічна теорія”
Економічна теорія” для спеціальностей „Журналістика”, „Українська мова І література”, „Російська мова І література”
Спеціальність «економічна теорія» iconГалузь знань: економіка та підприємництво. Освітньо-кваліфікаційні рівні
М. П. Драгоманова в 1997 році започаткована спеціальність «Економічна теорія» (додаткова спеціальність «Інформатика»). За фахову...
Спеціальність «економічна теорія» icon«Економічна теорія»
...
Спеціальність «економічна теорія» iconЕкономічна теорія”
Програма І робоча програма дисципліни „Економічна теорія” для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки: 140101...
Спеціальність «економічна теорія» iconЗатверджую” Ректор ону імені І.І. Мечникова Коваль І. М
Предмет економічної теорії та еволюція його визначення різними школами світової економічної думки. Економіка й економічна теорія,...
Спеціальність «економічна теорія» iconЗ навчальної дисципліни “економічна теорія”
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Економічна теорія» для студентів денної та заочної форм навчання...
Спеціальність «економічна теорія» icon«Економічна теорія»
Програма І робоча програма дисципліни «Економічна теорія» для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальностей 092100 “Промислове...
Спеціальність «економічна теорія» icon«Економічна теорія»
Програма І робоча програма дисципліни «Економічна теорія» для студентів 3 курсу заочної форми навчання спеціальностей 092100 “Промислове...
Спеціальність «економічна теорія» iconС. М. Програма фахових вступних випробувань
Статистика (теорія статистики)”, “Економічна статистика”, “Статистика рин­ків”, “Демографічна статистика”, а також дисциплін циклу...
Спеціальність «економічна теорія» iconВолодіна І. М. Конспект лекцій з дисципліни «Економічна теорія»
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи